7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/22


SMĚRNICE KOMISE 2006/26/ES

ze dne 2. března 2006,

kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 74/151/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (3), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 78/933/EHS ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (4), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (5), a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro moderní traktory je třeba přizpůsobit požadavky maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla a maximálního zatížení nápravy kolových zemědělských a lesnických traktorů, které zavedla směrnice 74/151/EHS, se zohledněním vyšší produktivity a bezpečnosti práce, jichž bylo dosaženo v důsledku vývoje technologie traktorů.

(2)

Aby se usnadnila činnost průmyslu Společenství v celosvětovém měřítku, měly by být technické předpisy a normy Společenství uvedeny do souladu s odpovídajícími celosvětovými technickými předpisy a normami. Co se týče mezních hodnot hladin akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče stanovených ve směrnici 77/311/EHS je proto třeba sladit rychlost při zkoušce předepsanou v přílohách I a II uvedené směrnice a rychlost při zkoušce požadovanou celosvětovými technickými předpisy či normami, jako jsou kodex 5 OECD a ISO 5131:1996 (6).

(3)

Je vhodné přizpůsobit požadavky zavedené směrnicí 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory s cílem uspokojit aktuální potřebu jednodušší konstrukce a lepšího osvětlení.

(4)

Požadavky stanovené směrnicí 89/173/EHS týkající se bezpečnostního zasklení a spojovacího zařízení u kolových zemědělských a lesnických traktorů je třeba uvést do souladu s nejnovějším vývojem techniky. Zejména je třeba povolit polykarbonátové/plastové zasklení nejen čelního skla, a tím zvýšit ochranu cestujících před případnými předměty, jež by mohly vniknout do kabiny řidiče. Požadavky týkající se mechanického spojovacího zařízení je třeba sladit s normou ISO 6489-1. Dále za účelem snížení počtu a závažnosti nehod a posílení bezpečnosti práce by měla být nejen přijata dodatečná ustanovení týkající se horkých ploch, ale rovněž opatření týkající se krytů kontaktů baterií a opatření k zamezení neúmyslného odpojení.

(5)

Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny směrnice 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS.

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/37/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 74/151/EHS

Směrnice 74/151/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Změna směrnice 77/311/EHS

Směrnice 77/311/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

Změna směrnice 78/933/EHS

Směrnice 78/933/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 4

Změna směrnice 89/173/EHS

Směrnice 89/173/EHS se mění v souladu s přílohou IV této směrnice.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Pokud jde o vozidla, která splňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. ledna 2007 nesmí členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

odepřít udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu;

b)

zakázat registraci, prodej nebo uvedení tohoto vozidla do provozu.

2.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2007 nesmí členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí udělit ES schválení typu;

b)

mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.

3.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2009 členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí pro účely čl. 7 odst. 1 uznávat platnost prohlášení o shodě, která se dodávají spolu s novými vozidly podle ustanovení směrnice 2003/37/ES;

b)

mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení těchto nových vozidel do provozu.

Článek 6

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/67/ES (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1998/38/ES (Úř. věst. L 170, 16.6.1998, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 16. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/56/ES (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 31).

(5)  Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(6)  Tyto dokumenty lze najít na internetových stránkách http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF a http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


PŘÍLOHA I

V příloze I směrnice 74/151/EHS se bod 1.2 nahrazuje tímto:

„1.2.

maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu v závislosti na kategorii vozidla a nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Maximální povolená hmotnost naloženého vozidla a maximální povolená hmotnost na nápravu v závislosti na kategorii vozidla

Kategorie vozidla

Počet náprav

Maximální povolená hmotnost

(t)

Maximální povolená hmotnost na jednu nápravu

Poháněná náprava

(t)

Nepoháněná náprava

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (s nákladem)

11,5

10

3

24 (s nákladem)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (bez nákladu)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (s nákladem)

 (1)

 (1)


(1)  V kategorii T3 a T4.3 není nutné stanovit maximální zatížení nápravy, protože maximální povolená hmotnost s nákladem i bez nákladu vyplývá z jejich definice.“


PŘÍLOHA II

Směrnice 77/311/EHS se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

i)

v bodě 3.2.2 se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“;

ii)

v bodě 3.3.1 se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“;

2.

V bodě 3.2.3 přílohy II se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“.


PŘÍLOHA III

Příloha I směrnice 78/933/EHS se mění takto:

1.

Do bodu 4.5.1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Dodatečné nepovinné směrové svítilny.“

2.

Bod 4.5.4.2 se nahrazuje tímto:

„4.5.4.2

Na výšku:

nad zemí:

nejméně 500 mm pro směrové svítilny kategorie 5,

nejméně 400 mm pro směrové svítilny kategorií 1 a 2,

nejvýše 1 900 pro všechny kategorie.

Pokud konstrukce traktoru neumožňuje dodržet tuto maximální hodnotu, může být nejvyšší bod svítící plochy ve výši 2 300 mm pro směrové svítilny kategorie 5, pro svítilny kategorií 1 a 2 uspořádání A, pro svítilny kategorií 1 a 2 uspořádání B a pro svítilny kategorie 1 a 2 uspořádání D; nebo může být ve výši 2 100 mm pro směrové svítilny kategorií 1 a 2 jiných uspořádání,

do 4 000 mm u nepovinných směrových svítilen.“

3.

V bodě 4.7.4.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

4.

V bodě 4.10.4.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

5.

V bodě 4.14.5.2.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

6.

Bod 4.15.7 se nahrazuje tímto:

„4.15.7

Může být ‚skupinový‘ “.


PŘÍLOHA IV

Směrnice 89/173/EHS se mění takto:

1.

Příloha II se mění takto:

a)

Do bodu 2.2 se doplňují tyto body:

„2.2.6

‚Běžný provoz‘ znamená používání traktoru za účelem, který zamýšlel výrobce, ze strany provozovatele, který je obeznámen s vlastnostmi traktoru a který dodržuje informace o provozu, obsluze a bezpečnostních postupech obsažené v návodu k obsluze od výrobce nebo v nápisech na traktoru.

2.2.7

‚Neúmyslným kontaktem‘ se rozumí neplánovaný styk mezi osobou a nebezpečným místem v důsledku pohybů osoby prováděných při běžném provozu a obsluze traktoru.“

b)

Do bodu 2.3.2 se doplňují tyto body:

„2.3.2.16

Horké plochy

Horké plochy, na které může obsluha dosáhnout při běžném provozu traktoru, musí být zakryty nebo izolovány. Platí to pro horké plochy nacházející se poblíž schůdků, madel, držadel a nedílných součástí traktoru, které slouží k nastupování a jichž je možné se nechtěně dotknout.

2.3.2.17

Kryt kontaktů baterie

Neuzemněné kontakty musí být chráněny před neúmyslným zkratem.“

2.

Do bodu 1 přílohy III A se vkládá tento bod:

„1.1.3

Použití tuhého plastového zasklení se povoluje i jinde než na čelním skle tak, jak to povoluje směrnice Rady 92/22/EHS (1) nebo nařízení č. 43 EHK–OSN, příloha 14.

3.

Příloha IV se mění takto:

a)

Druhá odrážka bodu 1.1 se nahrazuje tímto:

„—

vlečný hák (viz obr. 1 – ‚Rozměry závěsného háku‘ v ISO 6489-1:2001),“.

b)

V bodu 2 se doplňuje nový bod 2.9, který zní:

„2.9

Aby se zabránilo neúmyslnému odpojení od závěsného kroužku, nesmí vzdálenost mezi vlečným hákem a kotvou (upínacím zařízením) překročit 10 mm při maximálním jmenovitém zatížení.“

c)

V dodatku 1 se ruší obrázek č. 3 a příslušný text.


(1)  Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 11.“