4.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/37


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/7/ES

ze dne 15. února 2006

o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4), s ohledem na společný text schválený dohodovacím výborem dne 8. prosince 2005,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na sdělení Komise o trvale udržitelném rozvoji vybrala Evropská rada cíle jako obecné vodítko pro budoucí vývoj v prioritních oblastech, jako jsou přírodní zdroje a veřejné zdraví.

(2)

Voda je vzácným přírodním zdrojem, který by měl být s ohledem na jeho jakost chráněn, střežen, spravován a podle toho by s ním mělo být nakládáno. Zvláště povrchové vody jsou obnovitelnými zdroji s omezenou schopností regenerace po nepříznivých dopadech lidské činnosti.

(3)

Politika Společenství pro životní prostředí by měla usilovat o vysokou úroveň ochrany a přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a zlepšení kvality životního prostředí a ochrany lidského zdraví.

(4)

V prosinci 2000 přijala Komise sdělení Evropskému parlamentu a Radě o rozvoji nové politiky v oblasti vod ke koupání a zahájila rozsáhlé konzultace všech zainteresovaných a dotčených stran. Hlavním výsledkem těchto konzultací byla obecná podpora pro vypracování nové směrnice, která by byla založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a věnovala by zvláštní pozornost širší účasti veřejnosti.

(5)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí (5) obsahuje závazek zajistit vysoký stupeň ochrany vod ke koupání, včetně přezkumu směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání (6).

(6)

Podle Smlouvy musí Společenství při přípravě politiky pro životní prostředí mimo jiné přihlížet k dostupným vědeckým a technickým údajům. Tato směrnice by měla využít vědecké poznatky při zavádění nejspolehlivějších určujících ukazatelů k předvídání mikrobiologicky podmíněného zdravotního rizika a k dosažení vysoké úrovně ochrany. Měly by se provést další epidemiologické studie o zdravotních rizicích spojených s koupáním, zejména ve sladkých vodách.

(7)

Ke zvýšení účinnosti a rozumného využívání zdrojů musí být tato směrnice úzce koordinována s ostatními právními předpisy Společenství týkajícími se vody, např. se směrnicemi Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (7) a 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (8) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (9).

(8)

Dotčené osoby by měly být odpovídajícím způsobem informovány o plánovaných opatřeních a o pokroku při provádění. Veřejnost by měla dostávat odpovídající a včasné informace o výsledcích monitorování jakosti vod ke koupání a opatřeních k řízení rizik, aby se předešlo zdravotním rizikům, zejména v souvislosti s předvídatelnými případy krátkodobého znečištění nebo výjimečných situací. Měly by se použít nové technologie, které umožňují, aby byla veřejnost informována o vodách ke koupání v rámci celého Společenství efektivním a srovnatelným způsobem.

(9)

K monitorování je třeba použít harmonizované metody a praktiky rozboru. Jakost je nutné sledovat a posuzovat v delším období, aby bylo možno dosáhnout reálné klasifikace vod ke koupání.

(10)

Shoda by měla být záležitostí vhodných opatření řízení a zajištění jakosti, nejen měření a výpočtů. Proto je vhodný systém profilů vod ke koupání, který by umožnil lepší pochopení rizik a poskytl základ pro opatření řízení. Zároveň by se měla zvláštní pozornost věnovat dodržování norem jakosti a hladkému přechodu od směrnice 76/160/EHS.

(11)

Dne 17. února 2005 ratifikovalo Společenství Úmluvu EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva). Proto je vhodné začlenit do této směrnice ustanovení o přístupu veřejnosti k informacím a zajistit účast veřejnosti na jejím provádění, aby se doplnila směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (10) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí (11).

(12)

Jelikož cílů této směrnice, totiž dosažení dobré jakosti vod ke koupání a vysoké úrovně ochrany členskými státy na základě společných norem v rámci celého Společenství, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a může jich být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(13)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12).

(14)

Trvalý význam politiky Společenství v oblasti vod ke koupání je zřejmý každou koupací sezonu, jelikož chrání veřejnost před znečištěním způsobeným nehodou i trvalým znečištěním, ke kterému došlo v oblastech koupání ve Společenství nebo v jejich blízkosti. Celková jakost vod ke koupání se od vstupu směrnice 76/160/EHS v platnost značně zlepšila. Směrnice však odráží stav poznání a zkušeností z počátku sedmdesátých let. Od té doby se změnil způsob využívání vod ke koupání stejně jako stav vědeckého a technického poznání. Uvedená směrnice by proto měla být zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Tato směrnice obsahuje ustanovení pro:

a)

monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání;

b)

řízení jakosti vod ke koupání a

c)

informování veřejnosti o jakosti vod ke koupání.

2.   Účelem této směrnice je zachovat a chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu a chránit lidské zdraví, a to doplněním směrnice 2000/60/ES.

3.   Tato směrnice se vztahuje na jakoukoli část povrchových vod, u které příslušný orgán očekává, že se v nich bude koupat velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním (dále jen „vody ke koupání“). Nevztahuje se na:

a)

plavecké a lázeňské bazény;

b)

ohraničené vody podléhající úpravě nebo používané k léčebným účelům;

c)

uměle vytvořené ohraničené vody oddělené od povrchových a podzemních vod.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice platí níže uvedené definice.

1.

Výrazy „povrchové vody“, „podzemní vody“, „vnitrozemské vody“, „brakické vody“, „pobřežní vody“ a „povodí“ mají stejný význam jako ve směrnici 2000/60/ES.

2.

„Příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo orgány, které členské státy určily k zajištění shody s požadavky této směrnice, nebo jiný orgán či subjekt, který byl pověřen tímto úkolem.

3.

„Trvalým“ se ve vztahu k zákazu koupání nebo varování před koupáním rozumí trvající nejméně jednu celou koupací sezonu.

4.

„Velkým počtem“ se ve vztahu ke koupajícím rozumí počet, který příslušný orgán považuje za velký při zohlednění zejména minulých trendů nebo infrastruktury či zařízení nebo jiných přijatých opatření na podporu koupání.

5.

„Znečištěním“ se rozumí výskyt mikrobiologické kontaminace či jiných organismů nebo odpadků, které ovlivňují jakost vod ke koupání a představují riziko pro zdraví koupajících se, jak je uvedeno v článku 8 a 9 a příloze I sloupci A.

6.

„Koupací sezonou“ se rozumí období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se.

7.

„Opatřeními řízení“ se rozumí tato opatření přijatá s ohledem na vody ke koupání:

a)

vytvoření a udržování profilu vod ke koupání;

b)

vytvoření monitorovacího kalendáře;

c)

monitorování vod ke koupání;

d)

posuzování jakosti vod ke koupání;

e)

klasifikace vod ke koupání;

f)

zjišťování a posuzování příčin znečištění, které může mít vliv na vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se;

g)

informování veřejnosti;

h)

přijetí opatření, která mají zabránit, aby byli koupající se vystaveni znečištění;

i)

přijetí opatření k omezení rizika znečištění.

8.

„Krátkodobým znečištěním“ se rozumí mikrobiologická kontaminace uvedená v příloze I sloupci A, která má jasně zjistitelné příčiny, u níž se obvykle neočekává, že zhorší jakost vod ke koupání po dobu delší než přibližně 72 hodin poté, co došlo k prvnímu ovlivnění jakosti vod ke koupání, a pro niž příslušný orgán vytvořil postupy k předvídání a řešení, jak je stanoveno v příloze II.

9.

„Výjimečnou situací“ se rozumí událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vod ke koupání na dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za čtyři roky.

10.

„Souborem údajů o jakosti vod ke koupání“ se rozumí údaje získané podle článku 3.

11.

„Posuzováním jakosti vod ke koupání“ se rozumí proces vyhodnocování jakosti vod ke koupání pomocí metody posuzování uvedené v příloze II.

12.

„Rozmnožením sinic“ se rozumí nahromadění sinic ve formě květu, koberce nebo pěny.

13.

Výraz „dotyčná veřejnost“ má stejný význam jako ve směrnici Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (13).

KAPITOLA II

JAKOST VOD KE KOUPÁNÍ A JEJÍ ŘÍZENÍ

Článek 3

Monitorování

1.   Každý rok členské státy určí veškeré vody ke koupání a délku koupací sezony. Poprvé tak učiní před zahájením první koupací sezony po 24. březnu 2008.

2.   Členské státy zajistí, aby se monitorování ukazatelů stanovených v příloze I sloupci A uskutečnilo v souladu s přílohou IV.

3.   Monitorovacím místem je místo, kde:

a)

se očekává většina koupajících se nebo

b)

se podle profilu vod ke koupání očekává největší riziko znečištění.

4.   Před zahájením každé koupací sezony se sestaví monitorovací kalendář, poprvé před zahájením třetí celé koupací sezony po vstupu této směrnice v platnost. Monitorování se uskuteční nejpozději čtyři dny po dni stanoveném v monitorovacím kalendáři.

5.   Členské státy mohou zavést monitorování ukazatelů stanovených v příloze I sloupci A během první celé koupací sezony po vstupu této směrnice v platnost. V tomto případě se monitorování uskuteční s četností stanovenou v příloze IV. Výsledky monitorování lze použít k vytvoření souborů údajů o jakosti vod ke koupání uvedenému v článku 4. Jakmile členské státy zavedou monitorování podle této směrnice, je možno zastavit monitorování ukazatelů stanovené v příloze směrnice 76/160/EHS.

6.   Je možné odhlédnout od vzorků odebraných v případě krátkodobého znečištění. Tyto vzorky se nahradí vzorky odebranými v souladu s přílohou IV.

7.   Během výjimečných situací lze pozastavit monitorovací kalendář uvedený v odstavci 4. Po skončení výjimečné situace se v něm pokud možno co nejdříve pokračuje. Nové vzorky se odeberou pokud možno co nejdříve po skončení výjimečné situace, aby se nahradily vzorky, které v důsledku této situace chybí.

8.   Členské státy informují o pozastavení monitorovacího kalendáře Komisi a uvedou důvody pozastavení. Tyto informace poskytnou nejpozději při předložení příští výroční zprávy stanovené v článku 13.

9.   Členské státy zajistí, aby se rozbory jakosti vod ke koupání uskutečnily v souladu s referenčními metodami uvedenými v příloze I a pravidly uvedenými v příloze V. Členské státy však mohou povolit použití jiných metod nebo pravidel, mohou-li prokázat, že získané výsledky jsou rovnocenné výsledkům získaným pomocí metod uvedených v příloze I a pravidel stanovených v příloze V. Členské státy, které povolí používání rovnocenných metod nebo pravidel, poskytnou Komisi veškeré příslušné údaje o použitých metodách nebo pravidlech a o jejich rovnocennosti.

Článek 4

Posuzování jakosti vod ke koupání

1.   Členské státy zajistí, aby na základě monitorování ukazatelů stanovených v příloze I sloupci A byly sestaveny soubory údajů o jakosti vod ke koupání.

2.   Posuzování jakosti vod ke koupání se provádí:

a)

pro veškeré vody ke koupání;

b)

po skončení každé koupací sezony;

c)

na základě souboru údajů o jakosti vod ke koupání sestaveném pro dotyčnou koupací sezonu a tři předcházející koupací sezony a

d)

v souladu s postupem stanoveným v příloze II.

Členský stát však může rozhodnout, že se posuzování jakosti vod ke koupání bude provádět na základě souboru údajů o jakosti vod ke koupání sestaveného pouze pro tři předcházející koupací sezony. Pokud tak rozhodne, uvědomí o tom předem Komisi. Komisi uvědomí rovněž tehdy, jestliže se následně rozhodne, že posuzování bude provádět opět na základě čtyř koupacích sezon. Členské státy mohou použitelné posuzované období změnit nanejvýš jednou za pět let.

3.   Soubory údajů o vodách ke koupání používané k posouzení jakosti vod ke koupání zahrnují vždy nejméně 16 vzorků, nebo 12 vzorků v případě zvláštních okolností uvedených v příloze IV bodu 2.

4.   Pokud však:

je splněn požadavek odstavce 3 nebo

soubor údajů o vodách ke koupání používaný k posouzení zahrnuje nejméně 8 vzorků, v případě vod ke koupání s koupací sezonou, jejíž délka nepřekračuje 8 týdnů,

lze provádět posuzování jakosti vod na základě souboru údajů o jakosti vod ke koupání pro méně než čtyři koupací sezony, jestliže:

a)

vody ke koupání jsou nově určeny;

b)

došlo ke změnám, které pravděpodobně ovlivní klasifikaci vod ke koupání podle článku 5; v takovém případě se posouzení provede na základě souboru údajů o jakosti vod ke koupání, který se skládá výhradně z výsledků vzorků odebraných poté, co ke změně došlo, nebo

c)

vody ke koupání již byly posouzeny podle směrnice 76/160/EHS; v takovém případě se použijí údaje shromážděné podle uvedené směrnice a za tímto účelem se považují ukazatele 2 a 3 přílohy směrnice 76/160/EHS za rovnocenné ukazatelům 2 a 1 přílohy I sloupce A této směrnice.

5.   Členské státy mohou stávající vody ke koupání dále členit nebo seskupovat na základě posouzení jakosti vod ke koupání. Stávající vody ke koupání mohou seskupovat, pokud tyto vody:

a)

spolu sousedí;

b)

v předcházejících čtyřech letech získaly podobné hodnocení v souladu s odstavci 2 a 3 a odst. 4 písm. c) a

c)

mají profily vod ke koupání, které vykazují společné rizikové faktory či žádné nevykazují.

Článek 5

Klasifikace a stav jakosti vod ke koupání

1.   Na základě posouzení jakosti vod ke koupání provedeného podle článku 4 klasifikují členské státy podle kritérií stanovených v příloze II vody ke koupání jako:

a)

„nevyhovující“;

b)

„přijatelné“;

c)

„dobré“ nebo

d)

„výborné“.

2.   První klasifikace podle požadavků této směrnice bude dokončena nejpozději do konce koupací sezony v roce 2015.

3.   Členské státy zajistí, aby do konce koupací sezony v roce 2015 byly všechny vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. Přijmou taková reálná a přiměřená opatření, která považují za vhodná ke zvýšení počtu vod ke koupání, jež jsou klasifikovány jako „výborné“ nebo „dobré“.

4.   Bez ohledu na obecný požadavek odstavce 3 lze vody ke koupání dočasně klasifikovat jako „nevyhovující“, ačkoli nadále vyhovují této směrnici. V těchto případech členské státy zajistí, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

u vod ke koupání klasifikovaných jako „nevyhovující“ se přijmou tato opatření s účinkem od koupací sezony následující po této klasifikaci:

i)

přiměřená opatření řízení, včetně zákazu koupání nebo varování před koupáním s cílem předejít tomu, aby byli koupající se vystaveni znečištění,

ii)

zjištění důvodů, proč nebylo dosaženo „přijatelného“ stavu jakosti vod ke koupání,

iii)

přiměřená opatření s cílem předejít příčinám znečištění, tyto příčiny omezit či odstranit a

iv)

v souladu s článkem 12 upozornění veřejnosti jasným a jednoduchým varovným signálem a její informování o příčinách znečištění a přijatých opatřeních, a to na základě profilu vod ke koupání;

b)

jsou-li v pěti po sobě následujících letech vody ke koupání klasifikovány jako „nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním. Členský stát však může vydat zákaz koupání nebo varování před koupáním před skončením pětiletého období, pokud se domnívá, že by dosažení „přijatelné“ jakosti nebylo proveditelné nebo by bylo nepřiměřeně nákladné.

Článek 6

Profil vod ke koupání

1.   Členské státy zajistí, aby v souladu s přílohou III byly vytvořeny profily vod ke koupání. Každý profil vod ke koupání může zahrnovat jednu část vod ke koupání nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Poprvé se profily vod ke koupání vytvoří do 24. března 2011.

2.   Profily vod ke koupání se přezkoumávají a aktualizují, jak je stanoveno v příloze III.

3.   Při vytváření, přezkumu a aktualizaci profilů vod ke koupání se přiměřeně použijí údaje získané při monitorování a posuzování podle směrnice 2000/60/ES, které mají pro tuto směrnici význam.

Článek 7

Opatření řízení ve výjimečných situacích

Jakmile se členské státy dozví o neočekávaných situacích, které mají nebo u nichž by se dalo důvodně předpokládat, že budou mít nepříznivý dopad na jakost vod ke koupání nebo na zdraví koupajících se, zajistí, aby byla přijata včasná a přiměřená opatření řízení. Tato opatření zahrnují informování veřejnosti a případně dočasný zákaz koupání.

Článek 8

Rizika související se sinicemi

1.   Naznačuje-li profil vod ke koupání možnost rozmnožení sinic, provede se odpovídající monitorování, aby bylo možno včas určit zdravotní rizika.

2.   Dojde-li k rozmnožení sinic a byla-li zjištěna nebo předpokládají-li se zdravotní rizika, přijmou se neprodleně přiměřená opatření řízení, aby se zabránilo vystavení tomuto riziku, včetně informování veřejnosti.

Článek 9

Jiné ukazatele

1.   Naznačuje-li profil vod ke koupání možné rozmnožení makroskopických řas nebo mořského fytoplanktonu, provede se šetření, aby se určila jejich přijatelnost a zdravotní rizika, a přijmou se přiměřená opatření řízení, včetně informování veřejnosti.

2.   Vody ke koupání se kontrolují vizuálně, pokud jde o znečištění např. zbytky dehtu, sklem, plasty, gumou nebo jiným odpadem. Je-li zjištěno takovéto znečištění, přijmou se přiměřená opatření řízení, včetně informování veřejnosti.

Článek 10

Spolupráce v oblasti přeshraničních vod

Dojde-li k přeshraničním dopadům na jakost vod ke koupání v jednom povodí, spolupracují přiměřeně dotčené členské státy při provádění této směrnice, včetně spolupráce prostřednictvím odpovídající výměny informací a společných opatření ke kontrole těchto vlivů.

KAPITOLA III

VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 11

Účast veřejnosti

Členské státy podporují účast veřejnosti na provádění této směrnice tím, že dotyčné veřejnosti poskytují příležitost:

aby zjistila, jakým způsobem se účastnit, a

předkládala návrhy, připomínky nebo stížnosti.

To se vztahuje zejména na vytvoření, přezkoumání a aktualizaci seznamů vod ke koupání podle čl. 3 odst. 1. Získané informace příslušné orgány řádně zohlední.

Článek 12

Informování veřejnosti

1.   Členské státy zajistí, aby byly během koupací sezony aktivně šířeny níže uvedené informace a aby byly neprodleně k dispozici na snadno dostupném místě v blízkosti vod ke koupání:

a)

aktuální klasifikace vod ke koupání a zákaz koupání nebo varování před koupáním, jasným a jednoduchým znakem nebo symbolem, uvedené v tomto článku;

b)

obecný popis vod ke koupání v obecně srozumitelném jazyce, na základě profilu vod ke koupání vytvořeného v souladu s přílohou III;

c)

v případě vod ke koupání náchylných ke krátkodobému znečištění:

oznámení, že vody ke koupání jsou náchylné ke krátkodobému znečištění,

údaj o počtu dnů, kdy byl v předcházející koupací sezoně kvůli takovémuto znečištění vydán zákaz koupání nebo varování před koupáním, a

upozornění, pokud se takovéto znečištění předvídá, nebo došlo-li k němu;

d)

informace o povaze a očekávané délce trvání výjimečných situací;

e)

je-li vydán zákaz koupání nebo varování před koupáním, oznámení pro veřejnost s uvedením důvodů;

f)

je-li vydán trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním, skutečnost, že voda v dotyčné oblasti již není vodou ke koupání, spolu s uvedením důvodů zrušení klasifikace, a

g)

údaje, kde je možno získat podrobnější informace podle odstavce 2.

2.   Členské státy využijí vhodná média a technologie, včetně internetu, k aktivnímu a okamžitému šíření informací, podle potřeby v několika jazycích, o vodách ke koupání uvedených v odstavci 1 a rovněž těchto informací:

a)

seznam vod ke koupání;

b)

klasifikace jednotlivých vod ke koupání v posledních třech letech a jejich profil, včetně výsledků monitorování, které bylo v souladu s touto směrnicí provedeno od poslední klasifikace;

c)

v případě vod ke koupání klasifikovaných jako „nevyhovující“ informace o příčinách znečištění a opatřeních přijatých k tomu, aby se zabránilo vystavení koupajících se znečištění a odstranily se příčiny znečištění podle čl. 5 odst. 4, a

d)

v případě vod, které jsou náchylné ke krátkodobému znečištění, obecné informace o:

podmínkách, které mohou vést ke krátkodobému znečištění,

pravděpodobnosti takovéhoto znečištění a pravděpodobné délce trvání,

příčinách znečištění a opatření přijatých k tomu, aby se zabránilo vystavení koupajících se znečištění a odstranily se jeho příčiny.

Informace uvedené v písmenu a) musí být každý rok k dispozici před zahájením koupací sezony. Výsledky monitorování uvedené v písmenu b) musí být k dispozici na internetu po dokončení rozboru.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 je nutno šířit, jakmile jsou k dispozici, a to s účinkem od zahájení páté koupací sezony po 24. březnu 2008.

4.   Členské státy a Komise informují veřejnost pokud možno pomocí georeferenční technologie a překládají informace jasným a jednoznačným způsobem, zejména prostřednictvím znaků a symbolů.

Článek 13

Zprávy

1.   Členské státy předají Komisi pro každou koupací sezonu výsledky monitorování a posouzení jakosti vod ke koupání a rovněž popis významných opatření řízení, která byla přijata. Členské státy poskytnou tyto informace každý rok do 31. prosince za předcházející sezonu. Tyto informace začnou předávat, jakmile bylo provedeno první posouzení jakosti vod ke koupání podle článku 4.

2.   Každý rok před zahájením koupací sezony informují členské státy Komisi o všech vodách určených jako vody ke koupání, včetně důvodu změn oproti předchozímu roku. Poprvé tak učiní před zahájením koupací sezony následující po 24. březnu 2008.

3.   Začalo-li monitorování podle této směrnice, předkládá se Komisi každý rok zpráva v souladu s odstavcem 1 i nadále podle směrnice 76/160/EHS, dokud nelze provést první posouzení podle této směrnice. Během tohoto období se ve výročních zprávách nebere v úvahu ukazatel 1 přílohy směrnice 76/160/EHS a ukazatelé 2 a 3 přílohy směrnice 76/160/EHS se považují za rovnocenné ukazatelům 2 a 1 přílohy I sloupce A této směrnice.

4.   Komise zveřejní výroční souhrnnou zprávu o jakosti vod ke koupání ve Společenství, včetně klasifikace vod ke koupání, shody s touto směrnicí a významných opatření řízení, která byla přijata. Tuto zprávu Komise zveřejní každý rok do 30. dubna, včetně zveřejnění prostřednictvím internetu. Při vypracování zprávy Komise pokud možno využije systémy sběru, vyhodnocení a prezentace údajů podle příslušných právních předpisů Společenství, zejména směrnice 2000/60/ES.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Zpráva a přezkum

1.   Do roku 2008 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva přihlédne zejména k:

a)

výsledkům příslušné evropské epidemiologické studie, kterou provede Komise ve spolupráci s členskými státy;

b)

jiným vědeckým, analytickým a epidemiologickým trendům, které mají význam pro ukazatele jakosti vod ke koupání, včetně těch, které se týkají virů, a

c)

doporučením Světové zdravotnické organizace.

2.   Členské státy předloží Komisi do konce roku 2014 písemné připomínky ke zprávě, včetně připomínek k potřebě dalšího nezbytného výzkumu a posouzení, jako pomoc Komisi při přezkumu této směrnice podle odstavce 3.

3.   Na základě zprávy, písemných připomínek členských států a rozšířeného posouzení vlivů a s ohledem na zkušenosti získané při provádění této směrnice může Komise nejpozději v roce 2020 tuto směrnici přezkoumat se zvláštním ohledem na ukazatele jakosti vod ke koupání, včetně přezkumu, zda by bylo vhodné postupně zrušit klasifikaci vod jako „přijatelné“ nebo změnit normy, které se uplatňují, a v případě potřeby předloží vhodné legislativní návrhy v souladu s článkem 251 Smlouvy.

Článek 15

Technická přizpůsobení a prováděcí opatření

1.   Postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2 se rozhodne o:

a)

specifikaci normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

b)

stanovení prováděcích pravidel k čl. 8 odst. 1, čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 12 odst. 4;

c)

přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené v příloze I vědeckému a technickému pokroku;

d)

přizpůsobení přílohy V vědeckému a technickému pokroku;

e)

stanovení pokynů pro společnou metodu posuzování jednotlivých vzorků.

2.   Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata podle odst. 1 písm. b) s ohledem na čl. 12 odst. 1 písm. a) do 24. března 2010. Než tak učiní, konzultuje zástupce členských států, orgány regionální a místní správy, příslušné organizace cestovního ruchu a spotřebitelské organizace, jakož i jiné zúčastněné strany. Po přijetí příslušných pravidel je zveřejní prostřednictvím internetu.

Článek 16

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 17

Zrušení

1.   Směrnice 76/160/EHS se zrušuje s účinkem od 31. prosince 2014. S výhradou odstavce 2 se toto zrušení netýká povinností členských států ohledně lhůt pro provedení a použití stanovených ve zrušené směrnici.

2.   Jakmile členské státy přijmou nezbytné právní a správní předpisy a učiní praktická opatření k dodržení této směrnice, použije se tato směrnice a nahradí směrnici 76/160/EHS.

3.   Odkazy na zrušenou směrnici 76/160/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 18

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. března 2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 20

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. února 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 127.

(2)  Úř. věst. C 220, 16.9.2003, s. 39.

(3)  Úř. věst. C 244, 10.10.2003, s. 31.

(4)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 115), společný postoj Rady ze dne 20. prosince 2004 (Úř. věst. C 111 E, 11.5.2005, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005.

(5)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(9)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17).


PŘÍLOHA I

Pro vnitrozemské vody

 

A

B

A

D

E

 

Ukazatel

Výborná jakost

Dobrá jakost

Přijatelná jakost

Referenční metody rozboru

1

Střevní enterokoky (KTJ/100 mL)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 nebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 mL)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 nebo ISO 9308-1

Pro pobřežní a brakické vody

 

A

B

C

D

E

 

Ukazatel

Výborná jakost

Dobrá jakost

Přijatelná jakost

Referenční metody rozboru

1

Střevní enterokoky (KTJ/100 mL)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 nebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 mL)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 nebo ISO 9308-1


(1)  Na základě vyhodnocení 95. percentilu. Viz příloha II.

(2)  Na základě vyhodnocení 90. percentilu. Viz příloha II.

(3)  Na základě vyhodnocení 95. percentilu. Viz příloha II.

(4)  Na základě vyhodnocení 90. percentilu. Viz příloha II.


PŘÍLOHA II

Posuzování a klasifikace vod ke koupání

1.   Nevyhovující jakost

Vody ke koupání se klasifikují jako „nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období (1) hodnoty percentilu (2) pro mikrobiologické vyčíslení horší (3) než hodnoty pro „přijatelnou jakost“ stanovené v příloze I sloupci D.

2.   Přijatelná jakost

Vody ke koupání se klasifikují jako vody s „přijatelnou jakostí“:

1.

jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty percentilu pro mikrobiologické vyčíslení stejné nebo lepší (4) než hodnoty pro „přijatelnou“ jakost stanovené v příloze I sloupci D a

2.

jsou-li vody ke koupání náchylné ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i)

byla přijata přiměřená opatření řízení, včetně dohledu, systémů včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění;

ii)

jsou přijata přiměřená opatření řízení, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii)

počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacích kalendářích pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

3.   Dobrá jakost

Vody ke koupání se klasifikují jako „dobré“:

1.

jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty percentilu pro mikrobiologické vyčíslení stejné nebo lepší (4) než hodnoty pro „dobrou jakost“ stanovené v příloze I sloupci C a

2.

jsou-li vody ke koupání náchylné ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i)

byla přijata přiměřená opatření řízení, včetně dohledu, systémů včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění;

ii)

jsou přijata přiměřená opatření řízení, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii)

počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacích kalendářích pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

4.   Výborná jakost

Vody ke koupání se klasifikují jako „výborné“:

1.

jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty percentilu pro mikrobiologické vyčíslení stejné nebo lepší než hodnoty pro „výbornou jakost“ stanovené v příloze I sloupci B a

2.

jsou-li vody ke koupání náchylné ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i)

byla přijata přiměřená opatření řízení, včetně dohledu, systémů včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění;

ii)

jsou přijata přiměřená opatření řízení, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii)

počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacích kalendářích pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

POZNAMKY


(1)  „Posledním posuzovaným obdobím“ se rozumí poslední čtyři koupací sezony nebo případně období uvedené v čl. 4 odst. 2 nebo 4.

(2)  Na základě vyhodnocení percentilu normální funkce hustoty pravděpodobnosti log10 mikrobiologických údajů pro určité vody ke koupání se hodnota percentilu odvodí takto:

(i)

Výchozí hodnotou je hodnota log10 všech vyčíslení bakterií v posloupnosti údajů, která se mají vyhodnotit. (Je-li zjištěna nulová hodnota, je místo toho základem hodnota log10 minimální hranice zjistitelnosti použité metody rozboru.)

(ii)

Vypočte se aritmetický průměr hodnot log10 (μ).

(iii)

Vypočte se standardní odchylka hodnot log10 (σ).

Hodnota horního 90. percentilu funkce hustoty pravděpodobnosti údajů se odvodí z této rovnice: horní 90. percentil = alog (μ + 1,282 σ).

Hodnota horního 95. percentilu funkce hustoty pravděpodobnosti údajů se odvodí z této rovnice: horní 95. percentil = alog (μ + 1,65 σ).

(3)  „Horším“ se rozumí vyšší koncentrace hodnot, vyjádřeno v KTJ/100 ml.

(4)  „Lepším“ se rozumí nižší koncentrace hodnot, vyjádřeno v KTJ/100 ml.


PŘÍLOHA III

Profil vod ke koupání

1.

Profil vod ke koupání uvedený v článku 6 obsahuje:

a)

popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke koupání a jiných povrchových vod v povodí dotyčných vod ke koupání, které by mohly být příčinou znečištění, mají význam pro účely této směrnice a jsou předpokládány směrnicí 2000/60/ES;

b)

určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se;

c)

posouzení možného rozmnožení sinic;

d)

posouzení možného rozmnožení makroskopických řas nebo fytoplanktonu;

e)

vyplývá-li z posouzení podle písmena b), že existuje riziko krátkodobého znečištění, tyto informace:

předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění,

údaje o zbývajících příčinách znečištění, včetně přijatých opatření řízení a časového plánu k jejich odstranění,

opatření řízení přijatá v případě krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto orgány;

f)

údaj o tom, kde se nachází monitorovací místo.

2.

V případě vod ke koupání klasifikovaných jako „dobré“, „přijatelné“ nebo „nevyhovující“ jakosti je nutno profil vod ke koupání pravidelně přezkoumávat, aby se posoudilo, zda došlo ke změně hledisek uvedených v odstavci 1. V případě potřeby se profil aktualizuje. Četnost a rozsah přezkumu se určí na základě povahy a závažnosti znečištění. Přezkumy však musí být v souladu přinejmenším s hledisky uvedenými v tabulce a musí se provádět s četností stanovenou v této tabulce.

Klasifikace vod ke koupání

„Dobrá“

„Přijatelná“

„Nevyhovující“

Přezkumy se uskuteční nejméně každé

4 roky

3 roky

2 roky

Zkoumaná hlediska (písmena odstavce 1)

a) až f)

a) až f)

a) až f)

V případě vod ke koupání předtím klasifikovaných jako „výborné“ jakosti je nutno profil vod ke koupání přezkoumat a případně aktualizovat pouze tehdy, dojde-li ke změně klasifikace na „dobrou“, „přijatelnou“ nebo „nevyhovující“. Přezkum musí zahrnovat všechna hlediska uvedená v odstavci 1.

3.

V případě rozsáhlých stavebních prací nebo významných změn v infrastruktuře ve vodách ke koupání nebo v jejich blízkosti se musí profil vod ke koupání aktualizovat před zahájením následující koupací sezony.

4.

Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se uvedou na podrobné mapě, je-li to proveditelné.

5.

Považuje-li to příslušný orgán za vhodné, lze případně připojit nebo zahrnout jiné podstatné informace.


PŘÍLOHA IV

Monitorování vod ke koupání

1.

Krátce před zahájením každé koupací sezony se odebere jeden vzorek. Při zohlednění tohoto zvláštního vzorku a s výhradou odstavce 2 se během koupací sezony musí provést odběr a rozbor nejméně čtyř vzorků.

2.

Pro koupací sezonu je však nutno provést odběr a rozbor pouze tří vzorků, v případě, že vody ke koupání:

a)

mají koupací sezonu, která nepřekračuje 8 týdnů, nebo

b)

se nacházejí v regionu se zvláštními geografickými omezeními.

3.

Odběry vzorků je nutno rozložit na celou koupací sezonu, přičemž doba mezi jednotlivými odběry nikdy nepřesáhne jeden měsíc.

4.

V případě krátkodobého znečištění je nutno odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo. Tento vzorek není součástí souboru údajů o jakosti vod ke koupání. Je-li nutné nahradit vzorek, od kterého bylo odhlédnuto, musí se odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.


PŘÍLOHA V

Pravidla pro zacházení se vzorky pro mikrobiologické rozbory

1.   Místo vzorkování

Vzorky by se měly pokud možno odebírat z hloubky 30 cm pod hladinou ve vodě, která má hloubku nejméně 1 metr.

2.   Sterilizace nádob na vzorky

Nádoby na vzorky musí:

být sterilizovány v autoklávu při 121 oC po dobu nejméně 15 minut nebo

projít suchou sterilizací při 160 oC až 170 oC po dobu nejméně 1 hodiny nebo

být ozářené nádoby na vzorky odebrané přímo od výrobce.

3.   Vzorkování

Objem nádoby na vzorky závisí na množství vody potřebné pro každý kontrolovaný ukazatel. Minimální obsah činí zpravidla 250 ml.

Nádoby na vzorky musí být z průhledného a nezabarveného materiálu (sklo, polyetylen nebo polypropylen).

Aby se předešlo neúmyslné kontaminaci vzorku, musí osoba odebírající vzorek použít aseptický postup, aby se zachovala sterilita nádob na vzorky. Postupuje-li se řádně, není zapotřebí dalšího sterilního vybavení (například sterilní chirurgické rukavice, použití kleští nebo tyčí).

Vzorek je nutno zřetelně označit nesmazatelnou barvou na nádobě na vzorek a na formuláři pro vzorkování.

4.   Uskladnění a doprava vzorků před rozborem

Vzorky vody je nutno chránit během celé přepravy před vystavením světlu, zejména přímému slunečnímu záření.

Vzorek je třeba až do příjezdu do laboratoře uchovávat v chladícím boxu nebo chladničce (podle klimatických podmínek) při teplotě okolo 4 oC. Potrvá-li přeprava do laboratoře pravděpodobně déle než 4 hodiny, je nutná přeprava v chladničce.

Doba mezi odběrem vzorku a provedením rozboru musí být co nejkratší. Doporučuje se provést rozbor vzorku tentýž pracovní den. Není-li to z praktických důvodů možné, vzorky se zpracují nejpozději do 24 hodin. Mezitím se uchovávají v temnu při teplotě 4 oC ± 3 oC.