25.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/68


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2006/243/SZBP

ze dne 20. března 2006

o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která obsahuje v kapitole III seznam opatření k boji proti tomuto šíření, jež mají být přijata v Evropské unii i ve třetích zemích.

(2)

Evropská unie tuto strategii aktivně uplatňuje a zavádí opatření uvedená v kapitole III, zejména prostřednictvím uvolňování finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi.

(3)

Signatářské státy Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 10. září 1996, se rozhodly zřídit přípravnou komisi s vlastní právní subjektivitou, jejímž úkolem bude účinně provádět CTBT až do zřízení Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO).

(4)

Dne 17. listopadu 2003 přijala Rada společný postoj 2003/805/SZBP o dosažení univerzality a posílení mnohostranných dohod v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (1).

(5)

Brzký vstup v platnost a dosažení univerzality CTBT a posílení systému dohledu a ověřování Přípravné komise pro CTBTO jsou významnými cíli strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení.

(6)

Přípravná komise pro CTBTO sleduje cíle shodné s těmi, které jsou uvedeny v 4. a 5. bodě odůvodnění, a již se zabývá určováním způsobů, kterými by mohl být nejlépe posílen její ověřovací systém prostřednictvím včasného poskytování poradenství a odborné přípravy pracovníkům signatářských států, kteří se podílejí na uplatňování ověřovacího režimu. Proto je vhodné svěřit Přípravné komisi pro CTBTO technické provádění této společné akce,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   Pro účely okamžitého a praktického provedení některých součástí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení podporuje Evropská unie činnosti Přípravné komise pro CTBTO v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování s těmito cíli:

posílit operativní výkonnost ověřovacího systému Přípravné komise pro CTBTO,

zlepšit kapacitu signatářských států CTBT tak, aby byly splněny jejich povinnosti ověřování uložené CTBT a tyto státy mohly plně využít výhod, které vyplývají z účasti v režimu CTBT a z možného využití získaných výsledků ve vědecké a civilní oblasti.

2.   Projekt Přípravné komise pro CTBTO sleduje v souladu s opatřením strategie EU tyto cíle:

poskytovat odbornou přípravu pro budování kapacity s ohledem na ověřovací systém Přípravné komise pro CTBTO,

poskytovat elektronický a interaktivní přístup ke vzdělávacím programům a technickým seminářům, jakož i trvalý přístup ke vzdělávacím modulům.

Uvedený projekt bude uskutečněn ve prospěch všech signatářských států CTBT.

Podrobný popis projektu je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Předsednictví, kterému je nápomocen generální tajemník Rady/vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, odpovídá za provádění této společné akce v plné spolupráci s Komisí Evropských společenství.

2.   Komise dohlíží nad řádným prováděním finančního příspěvku uvedeného v článku 3.

3.   Technickým prováděním projektu podle čl. 1 odst. 2 je pověřena Přípravná komise pro CTBTO, která tento úkol vykonává pod vedením předsednictví a pod dohledem generálního tajemníka/vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře generální tajemník/vysoký představitel s Přípravnou komisí pro CTBTO potřebná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2 se stanoví na 1 133 000 EUR.

2.   Na správu výdajů financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie uvedených v odstavci 1 se vztahují rozpočtové postupy a pravidla Společenství s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství.

3.   Pro účely plnění výdajů uvedených v odstavci 1 uzavře Komise zvláštní finanční dohodu s Přípravnou komisí pro CTBTO v souladu s předpisy a pravidly CTBTO. Uvedená dohoda stanoví, že Přípravná komise pro CTBTO zajistí viditelnost příspěvku EU úměrně k jeho výši.

Článek 4

Předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, podává Radě pravidelné zprávy o provádění této společné akce, které vypracovává Přípravná komise pro CTBTO. Komise je plně zapojena a poskytuje informace o finančních aspektech provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí patnáct měsíců ode dne přijetí.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 34.


PŘÍLOHA

Podpora EU pro činnosti Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

1.   Popis

Přípravná komise pro CTBTO zavádí celosvětový ověřovací režim, který zahrnuje 321 monitorovacích stanic, 16 referenčních laboratoří, Mezinárodní datové centrum (International Data Centre, IDC) a kapacity pro inspekci na místě. Zásadní vlastností tohoto režimu je decentralizace, neboť údaje shromažďované stanicemi jsou předávány signatářským státům společně s produkty IDC ke konečné analýze a týmy pro inspekci na místě budou sestavovány podle mezinárodního seznamu. Tento režim se proto opírá o dostupnost odborníků ze signatářských států pro provoz těchto středisek a pro využití Mezinárodního monitorovacího systému (International Monitoring System, IMS) a produktů IDC prostřednictvím jejich vnitrostátních datových center, jakož i na dostupnosti kapacit pro týmy inspekce na místě.

Přípravná komise pro CTBTO kladla již od svého založení důraz na význam odborné přípravy a budování kapacity, aby se zlepšila schopnost signatářských států CTBT dostát svým ověřovacím povinnostem podle CTBT a bylo jim umožněno plně využít výhod z účasti v režimu CTBT. Kromě obvyklých vzdělávacích metod nabízejí nové informační a komunikační technologie řadu možností pro prohloubení a rozšíření budování kapacity v budoucnosti.

Projekt elektronického školení má celosvětovou povahu. Bude se týkat všech signatářských států CTBT a poskytne oprávněným uživatelům elektronický a interaktivní přístup ke vzdělávacím programům a technickým seminářům a trvalý přístup ke vzdělávacím modulům prostřednictvím odborného komunikačního systému Přípravné komise pro CTBTO.

2.   Popis projektu

V listopadu 2005 byl zahájen pilotní projekt s cílem prozkoumat dostupné technologické možnosti pro internetové přenosy, internetové konference a vzdělávání s podporou počítače s vybranými signatářskými státy CTBT ve všech regionech. Na základě výsledků této pilotní fáze, ve které bude věnována zvláštní pozornost rozdílným technologickým prostředím, ve kterých by se měly používat metody elektronického školení, se vypracuje metodika, technická infrastruktura a podstata činností pro budování kapacity.

Projekt se bude vztahovat na rozvoj a provádění budování kapacity na základě tohoto konceptu:

odborná příprava pomocí počítače/samostudium.

Odborná příprava pomocí počítače/samostudium umožňuje určitou míru interaktivity a trvalé dostupnosti vzdělávacích modulů pro oprávněného uživatele. Odborná příprava pomocí počítače/samostudium vyžaduje dlouhodobou přípravu, neboť je třeba vzdělávací scénář vytvořit, přezkoumat, otestovat a mnohokrát revidovat, než jej poprvé využijí studenti. Pokud se výuková látka příliš nezmění, může představovat účinný způsob průběžného předávání výukové látky širokému spektru posluchačů. Pracovníci vnitrostátních datových středisek se například potřebují seznámit se základními pojmy a nástroji, které používá prozatímní technický sekretariát Přípravné komise pro CTBTO. Bude třeba vyškolit velké množství osob, které se podílejí na činnostech inspekčních týmů na místě (integrované cvičení v terénu 2008).

Po pilotní fázi, která je financována prostřednictvím dvoustranných dobrovolných příspěvků, bude projekt prováděn ve dvou fázích takto:

1. fáze: Vytvoření prototypu systému elektronického učení a zavedení výukového softwaru.

Výsledky pilotní fáze by měly umožnit určení konceptu, který splňuje různé potřeby možných příjemců z technického i obsahového hlediska.

Budou vytvořeny a otestovány prototypy modulů pro odbornou přípravu pomocí počítače.

Složky, které by měly být zohledněny při dálkovém vzdělávání, zahrnují:

on-line vzdělávací moduly pro systémové prvky,

vzdělávací a přednáškové soubory uvádějící statistické informace nebo vyspělé procesy,

poskytování vzdělávacího materiálu včetně technické a politické dokumentace dostupné na internetové stránce,

testovací systémy, v jejichž rámci mohou operátoři center provádět zkušební moduly zaměřené na běžné postupy při provozu a údržbě,

praktické vzdělávání pomocí nástroje Geotool založené na konzultacích. To může tvořit část přípravného školení pro specializovanější program odborné přípravy,

moduly vzdělávacího cyklu pro účastníky integrovaných cvičení v terénu pro inspekci na místě.

2. fáze: Plné zavedení výukového softwaru

V druhé fázi budou vytvořeny a prováděny všechny zbývající moduly pro odbornou přípravu pomocí počítače. Vývojem obsahu určitých modulů budou pověřeny partnerské organizace signatářských států CTBT, které napomáhaly rozvoji technik a postupů využívaných Přípravnou komisí pro CTBTO. Moduly vytvořené ve druhé fázi by mohly těžit ze zkušeností získaných při vývoji prototypů v první fázi.

Předpokládá se, že fáze rozvoje a provádění bude doprovázena rozsáhlým hodnocením s cílem přizpůsobit metodiku a použité technologie rozmanitým potřebám potenciálních příjemců. K tomuto účelu bude probíhající hodnocení odborného vzdělávání a činností pro budování kapacity Přípravné komise pro CTBTO doplněno zvláštním hodnotícím mechanismem. Určitý počet signatářských států CTBT ze všech regionů bude vyzván, aby během celého projektu úzce spolupracoval s Přípravnou komisí pro CTBTO a poskytoval zpětnou vazbu ohledně využitelnosti produktů budování kapacit. Zejména prvek odborné přípravy pomocí počítače musí projít několika koly testů a hodnocení, než bude možné zavést konečný produkt.

Výsledky projektu:

vyšší počet vyškolených odborníků na testování, hodnocení a prozatímní provozování ověřovacího režimu CTBT,

zlepšená příprava účastníků na technické semináře,

vyšší počet účastníků a lepší šíření a provádění závěrů technických seminářů,

zlepšený přístup ke vzdělávacím modulům nezávisle na časových pásmech a technologickém rozvoji přijímacího státu,

poskytnutí odborné přípravy a budování kapacity elektronickými prostředky všem signatářským státům CTBT.

3.   Délka

Celková odhadovaná délka obou navazujících fází tohoto projektu bude patnáct měsíců.

4.   Příjemci

Příjemci elektronického školení jsou všechny signatářské státy CTBT. Základem řádného fungování CTBT je kapacita těchto států provádět CTBT a její ověřovací režim a plně využívat výhod z účasti na práci Přípravné komise pro CTBTO. Náležitá pozornost bude věnována jazykové rozmanitosti příjemců a případně jazykovým verzím vzdělávacích modulů.

5.   Provádějící subjekt

Prováděním projektu bude pověřena Přípravná komise pro CTBTO. Projekt budou provádět přímo pracovníci prozatímního technického sekretariátu Přípravné komise pro CTBTO, odborníci ze signatářských států Přípravné komise pro CTBTO nebo dodavatelé. V případě dodavatelů zadává Přípravná komise pro CTBTO zakázky na zboží, stavební práce nebo služby v rámci této společné akce v souladu se svými použitelnými pravidly a postupy, jak jsou vymezeny v dohodě s Přípravnou komisí pro CTBTO o příspěvcích EU.

6.   Třetí účastníci

Projekt bude financován ze 100 % z této společné akce. Odborníci signatářských států Přípravné komise pro CTBTO se považují za třetí účastníky. Svou práci budou vykonávat podle standardních pravidel pro činnost odborníků Přípravné komise pro CTBTO.

7.   Odhadované požadované prostředky

Příspěvek EU plně pokryje provádění obou fází projektu popsaného v této příloze. Odhadované náklady jsou tyto:

1. fáze (zadání, vývoj prototypu včetně otestování prvních modulů):

519 400 EUR

2. fáze (vývoj zbývajících modulů, testování a hodnocení modulů u vybraných příjemců):

580 600 EUR

Navíc je zahrnuta mimořádná rezerva asi 3 % způsobilých nákladů (v celkové částce 33 000 EUR) pro nepředvídané náklady.

8.   Finanční referenční částka k pokrytí nákladů projektu

Celkové náklady projektu činí 1 133 000 EUR.