24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/12


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1718/2006/ES

ze dne 15. listopadu 2006

o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 150 odst. 4 a čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské audiovizuální odvětví musí hrát prvořadou roli při vytváření evropského občanství, neboť představuje jeden z hlavních prostředků přiblížení společných a sdílených základních, společenských a kulturních hodnot Unie Evropanům, zvláště pak mladým lidem. Podpora Společenství má za cíl pomoci audiovizuálnímu odvětví podporovat dialog mezi kulturami, zvyšovat vzájemné povědomí mezi evropskými kulturami a rozvíjet jeho politický, kulturní, společenský a hospodářský potenciál, který tvoří skutečnou přidanou hodnotu při naplňování úkolu, aby se evropské občanství stalo skutečností. Tato podpora má za cíl posílení jeho konkurenceschopnosti a zejména zvýšení podílu zahraničních evropských děl na trhu v Evropě.

(2)

Je rovněž nezbytné podporovat aktivní občanství a znásobit úsilí s cílem zajistit dodržování zásady lidské důstojnosti, podporovat rovnost mezi muži a ženami a bojovat proti všem formám diskriminace a vyloučení, včetně rasismu a xenofobie.

(3)

Všechna opatření přijatá podle tohoto programu by měla být slučitelná s Listinou základních práv Evropské unie, a zejména s jejím článkem 11 o svobodě projevu a pluralitě sdělovacích prostředků.

(4)

Článek 22 uvedené listiny uvádí, že Unie respektuje kulturní a jazykovou rozmanitost. Proto je nezbytné věnovat pozornost zvláštním potřebám menších členských států a potřebám zemí s více než jednou jazykovou oblastí.

(5)

Podpora Společenství audiovizuálnímu odvětví se opírá o článek 151 Smlouvy.

(6)

Podpora Společenství audiovizuálnímu odvětví je rovněž v souladu s novým strategickým cílem, definovaným pro Unii Evropskou radou na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, kterým je posílení odborné přípravy, zaměstnanosti, hospodářské reformy a sociální soudržnosti v rámci ekonomiky založené na znalostech. Ve svých závěrech Evropská rada konstatovala, že „odvětví tvorby obsahu vytváří přidanou hodnotu prostřednictvím využívání a šíření evropské kulturní rozmanitosti“. Tento přístup byl potvrzen v závěrech zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003.

(7)

Podpora Společenství audiovizuálnímu odvětví je založena na značných zkušenostech získaných v průběhu programů MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a Vzdělávání MEDIA (4), které od roku 1991 pomáhají rozvoji evropského audiovizuálního průmyslu, jak se jasně ukázalo při hodnocení těchto programů.

(8)

Ze získaných výsledků vyplývá, že činnost Společenství se musí zejména soustředit:

v fázi předcházející audiovizuální výrobě na rozvoj evropských audiovizuálních děl a na získávání a zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti, přičemž toto zlepšování dovedností musí být považováno za nedílnou součást procesu přípravy výroby audiovizuálních děl,

ve fázi následující po audiovizuální výrobě na distribuci, uvádění v kinech a propagaci evropských audiovizuálních děl,

na digitalizaci, která rozhodujícím způsobem přispívá k posílení audiovizuálního odvětví, a na to, aby byla hlavním bodem programu MEDIA 2007. Podpora digitálních služeb a evropských katalogů je jednou z priorit programu, aby byla překonána roztříštěnost evropského audiovizuálního trhu.

(9)

Program Media by měl povzbudit autory (scénáristy a režiséry) v tvůrčím procesu a vést je k tomu, aby rozvíjeli a používali nové tvůrčí techniky, které posílí inovační schopnosti evropského audiovizuálního odvětví.

(10)

Existuje více platforem digitalizace v projekcích filmů, v závislosti na různých použitích, uživatelích a potřebách. Pilotní projekty programu MEDIA jsou zkušební základnou pro další vývoj audiovizuálního odvětví.

(11)

Přípravná akce „Růst a audiovizuální oblast: Audiovizuální oblast i2i“, doplňující programy MEDIA Plus a Vzdělávání MEDIA, představovala další etapu v provádění politiky podpory Společenství audiovizuálnímu odvětví. Měla zejména za cíl vyřešit problémy související s přístupem malých a středních podniků audiovizuálního odvětví k financování. Hodnocení akce „Růst a audiovizuální oblast: Audiovizuální oblast i2i“ potvrdilo, že akce odpovídala potřebám odvětví a že je třeba pokračovat v činnosti Společenství v tomto směru, ale že by měla být více zaměřená na zvláštní potřeby odvětví.

(12)

Pro evropské audiovizuální odvětví je charakteristický značný potenciál růstu, inovace a dynamiky, dále roztříštěnost trhu vyplývající z kulturní a jazykové rozmanitosti a s tím související značný počet středních, malých a velmi malých podniků s trvalým nedostatkem kapitálu. Pro účely provádění podpory Společenství je třeba vzít v úvahu zvláštní povahu audiovizuálního odvětví a je třeba zajistit, aby byly správní a finanční postupy týkající se částky podpory v co nejvyšší možné míře zjednodušeny a přizpůsobeny sledovaným cílům a praxi a požadavkům audiovizuálního odvětví.

(13)

Jednou z hlavních překážek hospodářské soutěže v celé EU je téměř úplný nedostatek společností specializujících se na poskytování úvěrového financování v audiovizuálním odvětví.

(14)

Komise a členské státy by měly přezkoumat svou podporu audiovizuálnímu odvětví, zejména výsledky přípravné akce „Růst a audiovizuální oblast: Audiovizuální oblast i2i“, aby stanovily, do jaké míry může budoucí podpora zjednodušit rozvoj zvláštních nabídek malým a středním podnikům na uvěrové financování.

(15)

Systémy úvěrového financování, které byly v členských státech vyvinuty za účelem podpory vnitrostátních audiovizuálních projektů a mobilizace soukromého kapitálu, by měly být prozkoumány za účelem zjištění, zda by tento kapitál mohl být zpřístupněn pro zahraniční evropské projekty.

(16)

Větší transparentnost a lepší šíření informací o evropském audiovizuálním trhu mohou zvýšit konkurenceschopnost subjektů v odvětví, a zejména malých a středních podniků. To by mohlo povzbudit důvěru soukromých investorů na základě lepšího pochopení potenciálu průmyslu. Usnadňuje to také hodnocení a sledování akce Společenství. Účast Evropské unie v Evropské audiovizuální observatoři by jí měla pomoci k dosažení těchto cílů.

(17)

Ve Společenství s 25 členskými státy se spolupráce stále více stává strategickou odpovědí za účelem posílení konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu. Proto je zde potřeba větší podpory pro projekty sítí v rámci celé EU na všech úrovních programu MEDIA – v odborné přípravě, rozvoji, distribuci a propagaci. To se týká zejména spolupráce s příslušnými subjekty z členských zemí, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004. Je třeba zdůraznit, že všechny strategie spolupráce mezi subjekty působícími v audiovizuálním odvětví by měly být v souladu s právními předpisy Společenství v oblasti hospodářské soutěže.

(18)

Veřejná podpora kinu na evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni je podstatná pro překonání strukturálních obtíží odvětví a umožnění evropskému audiovizuálnímu průmyslu reagovat na výzvu globalizace.

(19)

Země přistupující k Evropské unii a ty země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, jsou uznávány za možné účastníky programů Společenství v souladu s dohodami, které jsou s těmito zeměmi uzavřeny.

(20)

Je třeba posílit spolupráci mezi MEDIA a Eurimages, aniž by to ovšem vedlo k integraci ve finančních a správních záležitostech.

(21)

Evropská rada přijala na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003„Agendu pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“, která stanoví, že programy Společenství by měly být otevřeny zemím, které jsou v procesu stabilizace a přidružení, a to na základě rámcových dohod, které mají být mezi Společenstvím a těmito zeměmi podepsány.

(22)

Ostatní evropské země, které jsou stranami Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi, jsou nedílnou součástí evropské audiovizuální oblasti a mělo by jim proto být umožněno, pokud si to přejí a s ohledem na rozpočtové úvahy nebo priority jejich audiovizuálních odvětví, účastnit se tohoto programu nebo využívat formu omezenější spolupráce na základě dodatečných rozpočtových položek a zvláštních ujednání v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v dohodách mezi dotyčnými stranami.

(23)

Spolupráce s neevropskými třetími zeměmi rozvinutá na základě vzájemných a vyvážených zájmů může vytvořit přidanou hodnotu pro evropský audiovizuální průmysl v oblasti propagace, přístupu na trh, distribuce, šíření a uvádění evropských děl v těchto zemích. Taková spolupráce by měla být rozvíjena na základě dodatečných rozpočtových položek a zvláštních ujednání, která budou mezi dotyčnými stranami dohodnuta.

(24)

Měla by být provedena vhodná opatření, aby se předešlo nesrovnalostem a podvodům a aby byly ztracené, neoprávněně vyplacené nebo neoprávněně použité finanční prostředky získány zpět.

(25)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které je pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (5).

(26)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(27)

Opatření pro sledování a hodnocení akcí by měla zahrnovat podrobné výroční zprávy, jakož i konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a termínované cíle a ukazatele.

(28)

Je třeba stanovit opatření s cílem zajistit přechod od programů MEDIA Plus a Vzdělávání MEDIA k programu zavedenému tímto rozhodnutím.

(29)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků akce lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

ROZHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

CELKOVÉ CÍLE A ROZPOČET

Článek 1

Celkové cíle a priority programu

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí program podpory evropského audiovizuálního odvětví, dále jen „program“, na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

2.   Audiovizuální odvětví je hlavním prostředkem pro vyjadřování a rozvoj evropských kulturních hodnot a pro vytváření vysoce kvalifikovaných perspektivních zaměstnání. Tvořivost audiovizuálního odvětví je pozitivním faktorem konkurenceschopnosti a kulturní přitažlivosti pro veřejnost. Tento program má za cíl ekonomicky posílit audiovizuální odvětví, aby mu prostřednictvím rozvoje průmyslu s působivým a rozmanitým obsahem a hodnotným a dostupným dědictvím umožnil účinněji plnit jeho kulturní roli a poskytnout vnitrostátní podpoře přidanou hodnotu.

Obecné cíle programu jsou:

a)

zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zaručit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat dialog mezi kulturami;

b)

zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni, mimo jiné prostřednictvím větší spolupráce mezi subjekty působícími v daném odvětví;

c)

posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenčního evropského trhu příznivého pro zaměstnanost, a to i podporou vazeb mezi profesionály z audiovizuálního odvětví.

3.

a)

ve fázi předcházející audiovizuální výrobě: získávání a zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti a rozvoj evropských audiovizuálních děl;

b)

ve fázi následující po audiovizuální výrobě: distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl;

c)

pilotní projekty pro zajištění přizpůsobení programu vývoji trhu.

4.

a)

podpora tvořivosti v audiovizuálním odvětví a podpora znalostí a šíření evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví;

b)

posílení struktury evropského audiovizuálního odvětví, zejména malých a středních podniků;

c)

snižování rozdílů existujících na evropském audiovizuálním trhu mezi zeměmi s vysokou audiovizuální výrobní kapacitou a zeměmi nebo regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou zeměpisnou a jazykovou oblastí;

d)

sledování a podpora vývoje trhu s ohledem na digitalizaci, včetně propagace atraktivních digitálních katalogů evropských filmů v digitálních platformách.

Článek 2

Finanční krytí

1.   Finanční krytí pro provádění tohoto programu na období uvedené v čl. 1 odst. 1 se stanoví na 754 950 000 EUR. Orientační rozdělení této částky podle oblastí je uvedeno v kapitole II bodě 1.4 přílohy.

2.   Roční rozpočtové položky schválí rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ CÍLE VE FÁZI PŘEDCHÁZEJÍCÍ AUDIOVIZUÁLNÍ VÝROBĚ

Článek 3

Získávání a zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti

1.

Posilování dovedností evropských profesionálů v audiovizuálním odvětví v oblastech rozvoje, výroby, distribuce/šíření a propagace, aby se zlepšila kvalita a potenciál evropských audiovizuálních děl. Program podporuje zejména akce v těchto oblastech:

a)

techniky psaní scénářů s cílem zvýšit kvalitu evropských audiovizuálních děl a jejich možný oběh;

b)

ekonomické, finanční a obchodní řízení tvorby, distribuce a propagace audiovizuálních děl s cílem umožnit vypracování evropských strategií počínaje fází vývoje;

c)

zohledňování digitálních technologií při výrobě, postprodukci, distribuci, uvádění na trh a archivaci evropských audiovizuálních programů.

Přijmou se rovněž kroky k zajištění účasti profesionálů a školitelů z jiných zemí, než ve kterých se konají činnosti odborné přípravy podporované podle bodu 2 písm. a), b) a c).

2.

Posilování evropského rozměru činností odborné přípravy v audiovizuální oblasti:

a)

podporou vytváření sítí a mobility evropských profesionálních školitelů, zejména:

evropských filmových škol,

ústavů odborné přípravy,

partnerů v odborném odvětví;

b)

vzděláváním školitelů;

c)

podporou filmových škol;

d)

přijímáním koordinačních činností a propagací subjektů podporovaných v souvislostmi s činnostmi uvedenými v bodě 1.

3.

Prostřednictvím zvláštních stipendií umožňovat profesionálům z členských států, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004, účastnit se činností odborné přípravy uvedených v bodě 1.

Opatření uvedená v bodech 1, 2 a 3 se provádějí v souladu s ustanoveními přílohy.

Článek 4

Rozvoj

1.

a)

podpora rozvoje produkčních projektů určených pro evropský a mezinárodní trh a předložených nezávislými produkčními společnostmi;

b)

podpora vypracování plánů financování pro společnosti a projekty evropské výroby, zejména financování koprodukcí.

2.   Komise učiní kroky k zajištění toho, aby se činnosti podporované v oblasti zlepšování odborných dovedností a činnosti uvedené v odstavci 1 vzájemně doplňovaly.

3.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se provádějí v souladu s ustanoveními přílohy.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ CÍLE VE FÁZI NÁSLEDUJÍCÍ PO AUDIOVIZUÁLNÍ VÝROBĚ

Článek 5

Distribuce a šíření

a)

posilovánít evropské distribuce povzbuzením distributorů, aby investovali do koprodukce, získávání a propagace zahraničních evropských filmů a zaváděli koordinované strategie uvádění na trh;

b)

zlepšení šíření zahraničních evropských filmů na evropských nebo mezinárodních trzích prostřednictvím pobídkových opatření pro vývoz, distribuci na všech nosičích a uvádění v kinech;

c)

prosazování nadnárodního šíření evropských audiovizuálních děl vyráběných nezávislými produkčními společnostmi povzbuzováním spolupráce mezi subjekty provozujícími vysílání na jedné straně a nezávislými výrobci a distributory na straně druhé;

d)

podpora digitalizace evropských audiovizuálních děl a rozvoje konkurenceschopného digitálního tržního prostředí;

e)

podpora kin, aby využívala možností nabízených digitální distribucí.

Opatření uvedená v písmenech a) až e) se provádějí v souladu s ustanoveními přílohy.

Článek 6

Propagace

a)

zlepšení šíření evropských audiovizuálních děl zajištěním přístupu evropského audiovizuálního odvětví na evropské a mezinárodní profesionální trhy;

b)

zlepšení přístupu evropské a mezinárodní veřejnosti k evropským audiovizuálním dílům;

c)

povzbuzování společné akce vnitrostátních organizací pro propagaci filmů a audiovizuálních programů;

d)

povzbuzování propagace evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví a zlepšení přístupu veřejnosti k němu, a to na evropské i mezinárodní úrovni.

Opatření uvedená v písmenech a) až d) se provádějí v souladu s ustanoveními přílohy.

KAPITOLA IV

PILOTNÍ PROJEKTY

Článek 7

Pilotní projekty

1.   Aby bylo zajištěno přizpůsobení programu vývoji trhu, zejména pokud jde o zavádění a používání informačních a komunikačních technologií, může program podporovat pilotní projekty.

2.   Za účelem provádění odstavce 1 jsou Komisi nápomocny technické poradní skupiny složené z odborníků určených členskými státy na návrh Komise.

KAPITOLA V

OPATŘENÍ PRO PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 8

Ustanovení týkající se třetích zemí

1.

a)

zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu ustanoveními Dohody o EHP;

b)

přistupujících zemí, které využívají strategie před přistoupením k Evropské unii v souladu s obecnými zásadami, obecnými podmínkami a ujednáními pro účast těchto zěmí na programech Společenství, stanovenými v rámcových smlouvách a v rozhodnutích rad přidružení;

c)

zemí západního Balkánu v souladu s ujednáními dohodnutými s těmito zeměmi v návaznosti na rámcové dohody o jejich účasti na programech Společenství, které budou vypracovány.

2.   Program je rovněž otevřen účasti jiných států, než byly uvedeny v odstavci 1, které jsou stranami Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi, pokud budou obdrženy dodatečné rozpočtové položky v souladu s podmínkami, které budou mezi dotyčnými stranami dohodnuty.

3.   Otevření programu pro evropské třetí země uvedené v odstavcích 1 a 2 může být podrobeno předběžnému přezkoumání slučitelnosti jejich vnitrostátních právních předpisů s právními předpisy Společenství, včetně čl. 6 odst. 5 směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (7). Toto ustanovení neplatí pro akce podle článku 3 tohoto rozhodnutí.

4.   Program je také otevřený spolupráci s jinými třetími zeměmi, které uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení nebo spolupráci obsahující ustanovení o audiovizuálním odvětví, a to na základě dodatečných rozpočtových položek a zvláštních ujednání, která budou dohodnuta. Země západního Balkánu uvedené v odstavci 1, které si nepřejí plnou účast na programu, mohou využívat spolupráci s programem za podmínek uvedených v tomto odstavci.

Článek 9

Finanční ustanovení

1.   Příjemci programu mohou být právnické a fyzické osoby.

Aniž jsou dotčeny dohody a úmluvy, jichž je Společenství smluvní stranou, musí být podniky čerpající podporu z programu, a to v daném okamžiku i v budoucnu, přímo nebo formou většinové účasti vlastněny členskými státy nebo jejich státními příslušníky.

2.   V závislosti na příjemcích a druhu akce může Komise rozhodnout, zda mohou být osvobozeni od povinnosti ověření odborných dovedností a kvalifikace požadovaných pro úspěšné dokončení určité akce nebo pracovního programu. Komise může rovněž vzít v úvahu druh podporované akce, zvláštní charakteristiku cílové skupiny veřejnosti z příslušného audiovizuálního odvětví, jakož i cíle programu.

3.   V závislosti na druhu akce může mít finanční podpora formu grantů nebo stipendií nebo jakéhokoli jiného nástroje schváleného nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8). Komise může také udělit ceny za činnost nebo projekty prováděné v rámci programu. Podle povahy činnosti může být povoleno použití stupnic jednotkových nákladů nebo paušální financování pro příspěvky, které nepřekračují částku uvedenou v článku 181 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (9).

4.   Komise dodržuje zásadu proporcionality z hlediska administrativních a finančních požadavků, jako jsou kritéria způsobilosti a finanční způsobilost, s ohledem na výši uděleného grantu.

5.   Finanční podpora poskytnutá podle podmínek programu nesmí přesáhnout 50 % konečných nákladů na podporovanou činnost. V případech výslovně uvedených v příloze však může finanční podpora dosáhnout až 75 %. Taková podpora se kromě toho poskytuje za předpokladu, že jsou zajištěny transparentní a objektivní postupy pro její udělení.

6.   Podle zvláštní povahy spolufinancovaných činností a v souladu s čl. 112 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 může Komise považovat za způsobilé ty náklady, které jsou přímo spjaté s prováděním podporované činnosti, a to i tehdy, pokud jejich část příjemce vynaložil již před výběrovým řízením.

7.   V souladu s čl. 113 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a ve spojení s článkem 172 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 může být spolufinancování úplně nebo částečně provedeno v naturáliích, pokud výše příspěvku nepřesahuje skutečné náklady a je řádně doložena účetními doklady, nebo pokud nepřesahuje náklady obvyklé na dotyčném trhu. Do takových příspěvků je možné zahrnout zabezpečení prostor pro vzdělávání nebo propagaci.

8.   Jakékoli částky vrácené v rámci programu, částky z programů MEDIA (1991 až 2006) a částky nepoužité vybranými projekty se přidělí pro potřeby programu MEDIA 2007.

Článek 10

Provádění tohoto rozhodnutí

1.   Za provádění tohoto programu v souladu s ustanoveními přílohy je odpovědná Komise.

2.

a)

obecné zásady pro všechna opatření popsaná v příloze;

b)

obsah výzev k předkládání návrhů, definice kritérií a postupy pro výběr projektů;

c)

otázky týkající se ročního vnitřního rozdělování zdrojů programu, včetně rozdělování mezi opatření v oblastech zlepšování odborných dovedností, rozvoje, distribuce, šíření a propagace;

d)

opatření pro sledování a hodnocení akcí;

e)

jakýkoli návrh na přidělení finančních prostředků Společenství přesahujících 200 000 EUR na příjemce a rok v případě odborné přípravy a propagace, 200 000 EUR v případě rozvoje a 300 000 EUR v případě distribuce;

f)

výběr pilotních projektů uvedených v článku 7.

3.   Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí pro všechny ostatní oblasti se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 3.

Článek 11

Postup ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3.   Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Kanceláře MEDIA desk

1.   Evropská síť kanceláří MEDIA desk působí jako prováděcí subjekt pro šíření informací o programu na vnitrostátní úrovni, zejména pro přeshraniční projekty, pro zlepšování jeho viditelnosti a podporu jeho využívání, přičemž je dodržován čl. 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, jak je stanoveno v kapitole II bodě 2.2 přílohy.

2.   Podporuje se spolupráce mezi kancelářemi MEDIA desk prostřednictvím sítí, zejména blízkých sítí, s cílem usnadnit výměnu a kontakty mezi profesionály, zlepšit informovanost veřejnosti o klíčových událostech podporovaných programem, jakož i podpořit udělování cen a odměn.

3.

a)

mít dostatečný počet zaměstnanců s odbornými a jazykovými schopnostmi vhodnými pro práci v prostředí mezinárodní spolupráce;

b)

mít vhodnou infrastrukturou, zejména pokud jde o počítačové vybavení a komunikační prostředky;

c)

působit ve správním rámci, který jim umožní uspokojivě plnit úkolya zabránit střetu zájmů.

Článek 13

Slučitelnost a doplňkovost

1.   Komise při provádění programu zajistí v těsné spolupráci s členskými státy obecnou slučitelnost a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami, programy a akcemi Společenství, které se dotýkají oblasti odborné přípravy a audiovizuální oblasti.

2.   Komise rovněž zajistí koordinaci mezi tímto programem a jinými programy Společenství v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a informační společnosti.

3.   Komise zajistí účinné spojení mezi tímto programem a programy a akcemi v oblasti odborné přípravy a audiovizuální oblasti, které jsou prováděny v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy (Eurimages a Evropská audiovizuální observatoř (dále jen „observatoř“)).

Článek 14

Sledování a hodnocení

1.   Komise zajistí, aby u činností, na které se vztahuje toto rozhodnutí, bylo prováděno předběžné hodnocení, sledování a následné hodnocení. Výsledky procesu sledování a hodnocení se vezmou v úvahu při provádění programu.

Komise zajistí pravidelné vnější a nezávislé hodnocení programu. Za účelem účinného hodnocení programu může Komise shromažďovat údaje pro posouzení všech činností podporovaných programem. Toto hodnocení by mělo vzít v úvahu opatření Komise pro sledování a hodnocení podle čl. 10 odst. 2 písm. d).

Tento proces sledování zahrnuje vypracovávání zpráv uvedených v odst. 2 písm. a) a c) a zvláštní činnosti.

2.   Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a)

do tří let od začátku programu průběžnou hodnotící zprávu o výsledcích a kvalitativních a kvantitativních hlediscích provádění programu;

b)

do čtyř let od začátku programu sdělení o pokračování programu;

c)

do 31. prosince 2015 podrobnou zprávu o následném hodnocení týkající se provádění a výsledků programu po dokončení jeho provádění.

Komise zveřejní a rozšíří prostřednictvím kanceláří MEDIA desk všechny příslušné statistiky a analýzy.

3.   Zprávy vypracované podle odst. 2 písm. a) a c) určí přidanou hodnotu programu.

Článek 15

Přechodná ustanovení

Činnosti zahájené před 31. prosincem 2006 na základě rozhodnutí Rady 2000/821/ES (10) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES (11) jsou nadále řízeny až do svého skončení v souladu s ustanoveními uvedených rozhodnutí.

Výbor uvedený v článku 8 rozhodnutí 2000/821/ES a v článku 6 rozhodnutí č. 163/2001/ES se nahrazuje výborem uvedeným v článku 11 tohoto rozhodnutí.

KAPITOLA VI

INFORMACE O EVROPSKÉM AUDIOVIZUÁLNÍM ODVĚTVÍ A ÚČAST V EVROPSKÉ AUDIOVIZUÁLNÍ OBSERVATOŘI

Článek 16

Informace o evropském audiovizuálním odvětví

Evropská unie přispívá k větší transparentnosti a lepšímu šíření informací o evropském audiovizuálním odvětví.

Článek 17

Účast v Evropské audiovizuální observatoři

Za účelem provádění článku 16 je Evropská unie po celou dobu trvání programu členem observatoře.

Ve vztazích s observatoří zastupuje Evropskou unii Komise.

Článek 18

Příspěvek k plnění cílů programu

a)

podporou transparentnosti na trhu prostřednictvím lepší srovnatelnosti údajů získaných v jednotlivých zemích a zajištěním přístupu subjektů k finančním a právním statistikám a informacím, zejména o členských státech, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004, čímž se posiluje schopnost evropského audiovizuálního odvětví soutěžit a rozvíjet se;

b)

umožněním účinnějšího sledování programu a usnadněním jeho hodnocení.

Článek 19

Sledování a hodnocení

Sledování a hodnocení účasti Evropské unie v observatoři je uskutečňováno v rámci sledování a hodnocení programu podle článku 14.

KAPITOLA VII

VSTUP V PLATNOST

Článek 20

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2007.

Ve Štrasburku 15. listopadu 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předsedkyně

P. LEHTOMÄKI


(1)  Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 39.

(2)  Úř. věst. C 164, 5.7.2005, s. 76.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 24. července 2006 (Úř. věst. C 251 E, 17.10.2006, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Programy zřízené

rozhodnutím Rady 90/685/EHS ze dne 21. prosince 1990 o provádění akčního programu na podporu rozvoje evropského průmyslu audiovizuálních pořadů (MEDIA) (1991–1995) (Úř. věst. L 380, 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I),

rozhodnutím Rady 95/563/ES ze dne 10. července 1995 o provádění programu na podporu rozvoje a distribuce evropských audiovizuálních děl (MEDIA II – Rozvoj a distribuce) (1996–2000) (Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 25) a rozhodnutím Rady 95/564/ES ze dne 22. prosince 1995 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (MEDIA II – Vzdělávání) (Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II),

rozhodnutím Rady 2000/821/ES ze dne 20. prosince 2000 o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001–2005) (Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82). Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1) (MEDIA Plus) a

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (Vzdělávání MEDIA) (2001–2005) (Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1). Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (program vzdělávání MEDIA).

(5)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 82.

(11)  Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

KAPITOLA I

OPERATIVNÍ CÍLE A AKCE, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY

1.   Získávání a zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti

1.1   Zdokonalování odborných dovedností evropských profesionálů v audiovizuálním odvětví v oblastech rozvoje, výroby, distribuce/šíření a propagace s cílem zlepšit kvalitu a potenciál evropských audiovizuálních děl

1.1.1   Techniky psaní scénářů

Operativní cíl

Umožnit zkušeným scénáristům zlepšit jejich schopnosti vyvíjet techniky založené na tradičních a interaktivních metodách psaní.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat vypracování, provádění a aktualizaci vzdělávacích modulů v oblasti určení cílového publika, redakce a tvorby scénářů pro mezinárodní publikum, jakož i vztahů, mimo jiné mezi scénáristou, redaktorem, režisérem, výrobcem a distributorem.

Podporovat dálkové studium, jakož i výměny a partnerství sdružující země a regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou jazykovou nebo zeměpisnou oblastí.

1.1.2   Ekonomické, finanční a obchodní řízení výroby, distribuce a propagace audiovizuálních děl

Operativní cíl

Rozvíjet schopnost profesionálů chápat evropský rozměr a integrovat jej do oblasti rozvoje, výroby, uvádění na trh, distribuce/šíření a propagace audiovizuálních programů.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat vypracování, provádění a aktualizaci vzdělávacích modulů v oblasti řízení, a to s přihlédnutím k evropskému rozměru.

Podporovat dálkové studium, jakož i výměny a partnerství sdružující země a regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou jazykovou nebo zeměpisnou oblastí.

1.1.3   Zohledňování digitálních technologií při výrobě, postprodukci, distribuci, uvádění na trh a archivaci evropských audiovizuálních programů

Operativní cíl

Rozvíjet schopnost profesionálů používat digitální technologie, zejména v oblastech výroby, postprodukce, distribuce, uvádění na trh, archivace a multimédií.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat vypracování, provádění a aktualizaci vzdělávacích modulů v oblasti digitálních audiovizuálních technologií.

Podporovat dálkové studium, jakož i výměny a partnerství sdružující země a regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou jazykovou nebo zeměpisnou oblastí.

1.2   Posilování evropského rozměru činností odborné přípravy v audiovizuální oblasti

1.2.1   Podpora vytváření sítí a mobility evropských profesionálních školitelů, zejména evropských filmových škol, ústavů odborné přípravy, partnerů odborného odvětví

Operativní cíl

Podporovat výměny a spolupráce mezi stávajícími institucemi odborné přípravy nebo činnostmi.

Akce, která má být prováděna

Povzbuzovat příjemce podpory z programu, aby zlepšili koordinaci svých činností odborné přípravy, zejména těch, které zahrnují další vzdělávání, za účelem vytvoření evropské sítě, která může obdržet podporu Společenství, zejména pro spolupráci zahrnující subjekty působící v odvětví, včetně subjektů provozujících televizní vysílání.

1.2.2   Vzdělávání školitelů

Operativní cíl

Zajistit kvalifikovanost školitelů.

Akce, která má být prováděna

Přispět k vzdělávání školitelů, zejména dálkovým studiem.

1.2.3   Podpora filmových škol

Operativní cíl

Podporovat mobilitu studentů kinematografie v Evropě.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat stipendia na mobilitu vázaná na vzdělávací projekt.

Podporovat rozvoj nových talentů a profesionálů zavedením Ceny pro nové talenty.

1.2.4   Zavedení koordinačních a propagačních opatření subjektů podporovaných podle bodu 2.1

Operativní cíl

Podporovat koordinaci a propagaci projektů podporovaných programem.

Akce, která má být prováděna

Přispět k přijetí cílených opatření zaměřených na koordinaci a propagaci činností odborné přípravy podporovaných programem.

1.2.5   Prostřednictvím zvláštních stipendií umožňovat profesionálům z členských států, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004, účastnit se činností odborné přípravy uvedených v bodě 1.1

Operativní cíl

Usnadnit účast profesionálů z členských států, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004, na projektech podporovaných programem.

Akce, která má být prováděna

Přispět k zavedení mechanismu grantů.

2.   Rozvoj

2.1   Podpora rozvoje produkčních projektů určených pro evropský a mezinárodní trh a předložených nezávislými produkčními společnostmi, zejména malými a středními podniky

Operativní cíle

Podporovat rozvoj evropských děl těchto žánrů: hraného, animovaného, dokumentárního a multimediálního.

Podporovat společnosti ve výrobě kvalitních děl s mezinárodním potenciálem.

Podporovat společnosti v používání digitálních technologií ve výrobě a distribuci již od fáze rozvoje.

Podporovat společnosti ve vypracovávání strategií pro mezinárodní promítání, uvádění na trh a distribuci již od fáze rozvoje.

Umožnit malým a středním podnikům, aby měly přístup k podpoře pro rozvoj a aby mohly přizpůsobit činnosti svým potřebám.

Posílit doplňkovost s akcemi podporovanými programem MEDIA s cílem zlepšit dovednosti profesionálů v audiovizuálním odvětví.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat rozvoj audiovizuálních projektů nebo katalogů projektů.

Podporovat digitalizaci evropských audiovizuálních děl již od fáze rozvoje.

2.2   Podpora vypracovávání plánů financování pro společnosti a projekty evropské výroby, včetně koprodukčních projektů

Operativní cíle

Podporovat vypracovávání plánů financování produkčními společnostmi pro díla těchto žánrů: hraného, animovaného, dokumentárního a multimediálního.

V návaznosti na přípravnou akci „Růst a audiovizuální oblast: Audiovizuální oblast i2i“ podporovat hledání finančních partnerů na evropské úrovni za účelem dosažení součinnosti mezi veřejnými a soukromými investory a podporovat vypracování distribučních strategií již od fáze výroby.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat vedlejší náklady soukromého financování produkčních a koprodukčních projektů předložených malými a středními podniky (např. finanční výdaje a náklady na pojištění a záruky na dokončení projektu).

Podporovat přístup malých a středních podniků, zejména nezávislých produkčních společností, ke společnostem poskytujícím finanční služby, činným v oblasti vypracovávání investičních plánů rozvoje a koprodukce audiovizuálních děl s mezinárodním distribučním potenciálem.

Povzbuzovat finanční zprostředkovatele, aby podporovali rozvoj a koprodukci audiovizuálních děl s mezinárodním distribučním potenciálem.

Podporovat spolupráci mezi vnitrostátními agenturami v audiovizuálním odvětví.

3.   Distribuce a šíření

Horizontální operativní cíl

Zvýšit kulturní a jazykovou rozmanitost distribuovaných evropských audiovizuálních děl.

Akce, která má být prováděna

Podporovat dabing a titulkování pro distribuci a šíření evropských audiovizuálních děl všemi dostupnými kanály, zejména digitálními, ve prospěch výrobců, distributorů a subjektů provozujících vysílání.

3.1   Posilování evropské distribuce povzbuzováním distributorů, aby investovali do koprodukce, získávání a propagace zahraničních evropských filmů a zaváděli koordinované strategie uvádění na trh

Operativní cíl č. 1

Povzbuzovat filmové distributory, aby investovali do koprodukce, získávání užívacích práv a propagace zahraničních evropských filmů.

Akce, které mají být prováděny

Zavést systém automatické podpory evropským distributorům v poměru k počtu návštěvníků zahraničních evropských filmů v členských státech, které se účastní programu, s částkou omezenou stropem na každý film a upravenou pro každou zemi.

Takto vytvořená podpora může být využita distributory pouze pro investice do:

koprodukce zahraničních evropských filmů,

získávání užívacích práv na zahraniční evropské filmy,

úprav (výroba kopií, dabing a titulkování), propagace a reklamy zahraničních evropských filmů.

Operativní cíl č. 2

Povzbuzovat evropské distributory ke spolupráci s cílem přijetí společných strategií na evropském trhu.

Akce, která má být prováděna

Zavést systém selektivní pomoci pro distribuci zahraničních evropských filmů určený pro seskupení evropských distributorů a poskytnout jim přímou pomoc, jsou-li tato seskupení trvalá.

Operativní cíl č. 3

Podporovat spolupráci mezi distributory, výrobci a obchodními zástupci s cílem zavedení mezinárodní strategie uvádění na trh pro evropské filmy již od fáze rozvoje.

Akce, která má být prováděna

Zavést systém podpory pro vytvoření propagačního balíčku pro evropská kinematografická díla (včetně kopie s titulky, mezinárodní zvukové stopy – hudba a efekty – a propagačních materiálů).

Operativní cíl č. 4

Podporovat přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům pro distribuci a mezinárodní prodej zahraničních evropských děl.

Akce, která má být prováděna

Podporovat vedlejší náklady (např. finanční výdaje nebo pojistné) spojené s distribucí nebo mezinárodními prodejními činnostmi jako jsou: pořizování katalogů zahraničních evropských filmů, vyhledávání nových trhů pro takové filmy a zřizování stálých seskupení evropských distributorů.

3.2   Zlepšení šíření zahraničních evropských filmů na evropských a mezinárodních trzích prostřednictvím pobídkových opatření pro vývoz, distribuci na všech nosičích a uvádění v kinech.

Operativní cíl č. 1

Povzbuzovat kinematografické distributory, aby investovali do přiměřeného vydávání a propagace zahraničních evropských filmů.

Akce, které mají být prováděny

Zavést systém selektivní podpory kinematografických distributorů pro propagaci a uvádění na trh zahraničních evropských filmů. Kritéria výběru filmů mohou obsahovat ustanovení pro rozlišení projektů podle jejich původu a podle velikosti jejich rozpočtu.

Poskytnout zvláštní podporu filmům, které mají význam pro rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti.

Poskytnout podporu zveřejňování přehledů zahraničních evropských děl v daném období.

Operativní cíl č. 2

Podporovat uvádění zahraničních evropských filmů na evropském trhu, a to zejména podporou koordinace sítě kin.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat majitele a provozovatele kin, aby uváděli v premiérových kinech významný podíl zahraničních evropských filmů po stanovenou minimální dobu. Podpora přidělená každému kinu bude stanovena podle programového hlediska a s ohledem na počet vstupenek prodaných na zahraniční evropské filmy za referenční období.

Přispívat k rozvoji vzdělávacích a osvětových činností pro mladé návštěvníky kin.

Podporovat vytvoření a upevnění sítě majitelů evropských kin, kteří rozvíjejí společnou činnost tohoto druhu.

Operativní cíl č. 3

Podporovat mezinárodní prodej a vývoz evropských filmů, zejména zahraničních evropských filmů v rámci Evropy.

Akce, která má být prováděna

Zavést systém podpory evropských společností mezinárodně distribuujících kinematografická filmová díla (obchodních zástupců) podle jejich výkonnosti na trhu za dané období. Tato podpora musí být investována do získávání nových zahraničních evropských filmů a do jejich propagace na evropských a mezinárodních trzích.

3.3   Prosazování nadnárodního rozhlasového a televizního vysílání evropských audiovizuálních děl vyráběných nezávislými produkčními společnostmi povzbuzováním spolupráce mezi subjekty provozujícími vysílání na straně jedné a nezávislými výrobci a distributory na straně druhé.

Operativní cíl č. 1

Podporovat vysílání zahraničních evropských audiovizuálních děl pocházejících od nezávislých produkčních společností.

Akce, která má být prováděna

Povzbuzovat nezávislé výrobce k tomu, aby vyráběli díla (hraná, dokumentární a animovaná) s účastí nejméně tří subjektů provozujících vysílání a pocházejících z několika členských států. Kritéria výběru příjemců budou zahrnovat ustanovení zaměřená na rozlišení projektů podle velikosti jejich rozpočtu. Poskytovat zvláštní podporu filmům, které mají význam pro posílení evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a audiovizuálního dědictví.

Operativní cíl č. 2

Usnadnit přístup nezávislých evropských produkčních společností k finančním prostředkům.

Akce, která má být prováděna

Podporovat vedlejší náklady (např. finanční náklady a náklady na pojištění a záruky na dokončení díla) spojené s výrobou děl (hraných, dokumentárních a animovaných) s účastí nejméně tří subjektů provozujících vysílání a pocházejících z několika členských států, které patří do různých jazykových oblastí.

Operativní cíl č. 3

Podporovat mezinárodní distribuci evropských televizních programů vyrobených nezávislými výrobci. Distribuce takových programů bude vyžadovat souhlas nezávislého výrobce, který musí obdržet odpovídající podíl na výnosech z prodeje.

Akce, která má být prováděna

Zavést systém podpory evropských společností mezinárodně distribuujících audiovizuální díla (mezinárodních distributorů) podle jejich výkonnosti na trhu za dané období. Takto vytvořená podpora musí být mezinárodními distributory investována do získávání a propagace nových evropských děl na evropských a mezinárodních trzích.

3.4   Podpora digitalizace evropských audiovizuálních děl

Operativní cíl č. 1

Zlepšit distribuci zahraničních evropských děl na digitálních nosičích pro soukromé použití (DVD), zejména povzbuzováním vydavatelů ke spolupráci na vytváření vícejazyčných originálních kopií v evropském měřítku.

Podporovat používání digitálních technologií v evropských dílech (tvorba digitálních originálních kopií, které mohou být využity všemi evropskými distributory).

Povzbuzovat vydavatele, aby investovali zejména do odpovídající propagace a distribuce zahraničních evropských audiovizuálních děl.

Podporovat vícejazyčnost evropských děl (dabing, titulkování a vícejazyčná produkce).

Akce, které mají být prováděny

Zavést systém automatické podpory vydavatelů evropských kinematografických a audiovizuálních děl na nosičích určených pro soukromé využití (jako jsou DVD, DVD-ROM) podle jejich výkonnosti na trhu za dané období. Takto vytvořená podpora musí být vydavateli investována do vydávání a distribuce zahraničních evropských děl na digitálních nosičích.

Podporovat digitalizaci obsahu pro distribuci.

Operativní cíl č. 2

Podporovat dodávání zahraničních evropských děl za účelem on-line distribuce prostřednictvím vyspělých distribučních služeb a nových médií (Internet, video-on-demand, pay-per-view) a zároveň vyvíjet techniky umožňující zabezpečení on-line děl v zájmu boje proti pirátství.

Podporovat přizpůsobování evropského průmyslu audiovizuálních programů vývoji digitální technologie, zejména pokud jde o vyspělé služby on-line distribuce.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat evropské společnosti (dodavatele on-line přístupu, tematické kanály atd.) opatřeními ve prospěch digitalizace děl a tvorby propagačního a publicistického materiálu na digitálním nosiči za účelem vytváření přehledů evropských děl v digitálním formátu určených k použití na nových médiích.

Podporovat vývoj digitálních služeb, které nabízejí evropské katalogy.

3.5   Podpora kin uvádějící významný podíl zahraničních evropských děl, aby využívala možností nabízených digitální distribucí

Operativní cíl

Podporovat kina v tom, aby investovala do digitálního vybavení, a to usnadněním přístupu majitelů kin k úvěrům.

Akce, která má být prováděna

Podporovat vedlejší náklady (např. finanční výdaje nebo pojistné), které vyvstanou majitelům a provozovatelům kin při investování do digitálního vybavení.

4.   Propagace

4.1   Zlepšení šíření evropských audiovizuálních děl zajištěním přístupu evropského audiovizuálního odvětví na evropské a mezinárodní profesionální audiovizuální trhy

Operativní cíl č. 1

Zlepšit podmínky přístupu profesionálů k obchodním akcím a na profesionální audiovizuální trhy v Evropě a mimo ni.

Akce, která má být prováděna

Poskytovat technickou a finanční pomoc ve spojení s událostmi jako jsou:

hlavní evropské a mezinárodní filmové trhy,

hlavní evropské a mezinárodní televizní trhy,

tematické trhy, zejména trhy kresleného filmu, dokumentárního filmu, multimédií a nových technologií.

Operativní cíl č. 2 a akce, která má být prováděna

Podporovat sestavení evropských katalogů a vytvoření databází evropských programových katalogů určených pro profesionály.

Operativní cíl č. 3

Povzbuzovat podporu propagace od fáze před výrobou či od fáze výroby.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat organizování fór pro rozvoj, financování, koprodukci a distribuci evropských (nebo převážně evropských) děl a programů.

Vypracovat a zahájit marketingové a obchodně propagační kampaně evropských kinematografických a audiovizuálních programů ve fázi výroby.

4.2   Zlepšení přístupu evropské a mezinárodní veřejnosti k evropským audiovizuálním dílům

Operativní cíle a akce, které mají být prováděny

Podporovat audiovizuální festivaly v tom, aby většinu nebo významný podíl jejich programu tvořila evropská díla.

Upřednostňovat a podporovat festivaly přispívající k propagaci děl členských států nebo regionů s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou a k propagaci děl mladých evropských tvůrců a napomáhající kulturní a jazykové rozmanitosti a dialogu mezi kulturami.

Podporovat vzdělávací iniciativy zaměřené na kinematografii, které jsou organizovány festivaly pro mladé diváky, zvláště v úzké spolupráci se školami a jinými institucemi.

Podporovat iniciativy profesionálů, zejména majitelů kin, veřejných nebo soukromých televizních kanálů, festivalů a kulturních institucí zaměřených na organizování propagačních akcí určených široké veřejnosti ve prospěch evropské kinematografické a audiovizuální tvorby, a to v úzké spolupráci s členskými státy a Komisí.

Podporovat organizování událostí s velkým mediálním pokrytím, jako například udělování cen a Dny evropského filmu.

4.3   Povzbuzování společných akcí vnitrostátních organizací pro propagaci filmů a audiovizuálních programů

Operativní cíl:

Podporovat vytváření sítí a koordinaci evropských společných akcí a projektů.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat vytváření evropských propagačních platforem.

Podporovat evropská seskupení a zastřešující organizace pro celostátní nebo regionální propagaci na evropských a světových trzích.

Podporovat vytváření sítí festivalů, zejména pokud jde o výměnu při vytváření programů a výměnu odborných znalostí.

Podporovat seskupování projektů sledujících stejné, podobné nebo doplňující se cíle.

Podporovat zavádění sítí databází a katalogů.

4.4   Povzbuzování propagace evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví a přístupu k němu

Operativní cíl a akce, která má být prováděna

Podporovat organizaci událostí, zejména těch, které jsou zaměřeny na mladé lidi, s cílem propagovat evropské kinematografické a audiovizuální dědictví.

5.   Pilotní projekty

Operativní cíl

Zajistit, aby byl program přizpůsoben vývoji trhu, zejména ve spojení se zaváděním a používáním informačních a komunikačních technologií.

Akce, které mají být prováděny

Podporovat pilotní projekty v oblastech, o nichž se předpokládá, že jsou ovlivněny zaváděním a používáním nových informačních a komunikačních technologií.

Zveřejňovat v širokém měřítku výsledky pilotních projektů organizováním konferencí nebo on-line a off-line událostí podporu šíření správných postupů.

KAPITOLA II

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

1.   Podpora Společenství

1.1   Podíl příspěvku Společenství na nákladech podporovaných činností

Finanční příspěvek z programu MEDIA nesmí přesáhnout 50 % nákladů podporovaných činností, s výjimkou následujících případů.

a)

činností odborné přírpavy v zemích či regionech s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenými jazykovými nebo zeměpisnými oblastmi;

b)

projektů předložených v rámci rozvoje, distribuce/šíření a propagace, jejichž význam spočívá ve zvýraznění hodnoty evropské jazykové a kulturní rozmanitosti;

c)

akcí, které jsou mezi akcemi uvedenými v kapitole I bodě 3 této přílohy (distribuce a šíření), u kterých bylo určeno, že jsou v souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2.

Finanční příspěvek z programu MEDIA může dosáhnout až 75 % nákladů podporovaných činností v případě činností odborné přípravy v členských státech, které přistoupily k Evropské unii po 30. dubnu 2004. Toto ustanovení bude předmětem zvláštní pozornosti v rámci hodnocení programu v polovině období.

1.2   Opatření týkající se podpory Společenství

Komise zajistí, že program bude dostupný a že bude prováděn transparentním způsobem.

Podpora Společenství je poskytována ve formě grantů nebo stipendií.

V odvětví odborné přípravy musí být každoročně v rámci možností přidělena odpovídající částka z dostupných finančních prostředků na nové činnosti.

1.3   Výběr projektů

ustanoveními tohoto rozhodnutí a jeho přílohy,

ustanoveními nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a (ES, Euratom) č. 2342/2002.

1.4.   Rozdělení zdrojů

Dostupné finanční prostředky se rozdělí podle těchto obecných zásad:

Získávání a zlepšování dovedností

přibližně 7 %

Rozvoj

nejméně 20 %

Distribuce

nejméně 55 %

Propagace

přibližně 9 %

Pilotní projekty

přibližně 4 %

Horizontální otázky

nejméně 5 %

Uvedené procentní údaje jsou orientační a podléhají změně postupem podle čl. 11 odst. 2.

Pro zabezpečení celkové účinnosti a vhodného provádění cílů programu stanovených v článku 1 by se akce Společenství měly soustředit na rozvoj akcí prováděných podle předchozích programů uvedených v 7. bodě odůvodnění.

Všechny akce se každoročně přezkoumávají postupem podle čl. 10 odst. 2, aby Společenství mohlo reagovat na potřeby a vývoj daného odvětví.

Pro zabezpečení celkových kulturních a průmyslových cílů programu by rozhodnutí o ročním rozdělení finančního krytí mělo být založeno na průběžném sledování účinnosti akcí v programu.

2.   Komunikace

2.1   Komise

Komise může organizovat semináře, sympozia nebo setkání, aby napomohla provádění programu a může zavést jakákoli vhodná informační, publikační a distribuční opatření, zejména ve spojení se sledováním a hodnocením programu. Takové činnosti mohou být financovány prostřednictvím grantů nebo výzev k podávání nabídek nebo mohou být organizovány a financovány přímo Komisí.

2.2   Kanceláře MEDIA desk a MEDIA antennae

a)

informování profesionálů v audiovizuálním odvětví o různých formách podpor, které jsou k dispozici v rámci politik Evropské unie;

b)

popularizace a propagace programu;

c)

podněcování co největší účasti profesionálů na činnostech v rámci programu;

d)

pomoci profesionálům s předkládáním projektů na základě výzev k podávání návrhů;

e)

povzbuzování přeshraniční spolupráce mezi profesionály, institucemi a sítěmi;

f)

podpory Komise při navazování spojení s různými podpůrnými subjekty v členských státech s cílem zajistit, aby činnosti v rámci tohoto programu doplňovaly vnitrostátní podpůrná opatření;

g)

zpřístupnění údajů o vnitrostátních audiovizuálních trzích zúčastněným stranám.

3.   Informace o evropském audiovizuálním trhu a účast v observatoři a možná spolupráce s podpůrným fondem Eurimages Rady Evropy

Program poskytuje právní základ pro výdaje nezbytné pro sledování opatření Společenství v oblasti audiovizuální politiky.

Program stanoví další účast Evropské unie v observatoři. Tato účast usnadní subjektům přístup k informacím a šíření informací v odvětví. Přispěje rovněž k větší transparentnosti výroby. Program by mohl navíc umožnit Evropské unii využít možností pro spolupráci (s vyloučením finančních a správních záležitostí) s podpůrným fondem Eurimages za účelem podpory konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního odvětví na mezinárodním trhu.

4.   Úkoly řízení

Finanční příděly programu mohou také pokrývat výdaje týkající se přípravy, sledování, kontroly, auditu a hodnocení, přímo vyžadovaných k řízení a uskutečňování cílů programu, zejména studie, setkání, informační a publikační akce, výdaje spojené s informačními sítěmi zaměřenými na výměnu informací a veškeré jiné výdaje na technickou a administrativní pomoc, ke kterým může Komise sáhnout při řízení programu. Odborníci z technických poradních skupin nebo jiné hodnotící a výběrové postupy mohou být náležitě odměněny.

Při provádění programu zajistí Komise soulad s cíli a prioritami stanovenými v článku 1 a zajistí také, že účast profesionálů na programu bude vyváženým odrazem evropské kulturní rozmanitosti.

5.   Kontroly a audity

Pro projekty vybrané v souladu s postupem uvedeným v článku 9 se vytvoří systém namátkových kontrol.

Příjemce grantu uchovává pro potřebu Komise veškeré doklady o uskutečněných výdajích po dobu pěti let ode dne poslední platby. Zajistí, aby byly Komisi v případě potřeby poskytnuty doklady, které uchovávají jeho partneři nebo členové.

Komise může nechat provést audit využití grantu, který provedou buď přímo její zaměstnanci, nebo jiný kvalifikovaný vnější subjekt podle jejího výběru. Tyto audity lze provádět po celou dobu trvání smlouvy a po dobu pěti let ode dne vyplacení zůstatku z grantu. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k tomu, že bude požadovat vrácení vyplacených částek.

Zaměstnanci Komise a vnější osoby pověřené Komisí mají zaručen odpovídající přístup do kanceláří příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě, jež jsou potřeba k provádění auditů.

Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva jako Komise, zejména právo na přístup.

Za účelem ochrany finančních zájmů Společenství proti podvodům a ostatním jiným nesrovnalostem je Komise oprávněna v rámci tohoto programu provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (1). V případě potřeby provede šetření OLAF na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (2).


(1)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.