8.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 298/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. listopadu 2006

o nahrazení náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(2006/C 298/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Svými rozhodnutími ze dne 3. června 2002 (2) a ze dne 29. dubna 2004 (3) Rada jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období, které končí dnem 2. června 2005; toto období bylo prodlouženo v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 1112/2005.

(2)

Po odstoupení Bo BARREFELTA se uvolnilo místo náhradníka v kategorii zástupců vlády výše uvedené řídící rady.

(3)

Na uvolněné místo navrhla švédská vláda svoji kandidátku,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINIOVÁ je jmenována náhradnicí řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako nástupkyně Bo BARREFELTA na zbývající část funkčního období, tedy do vytvoření nové řídící rady v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 1112/2005.

V Bruselu dne 28. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1643/95 (Úř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 1) a nařízením (ES) č. 1112/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. C 116, 30.4.2004, s. 16.