29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/98


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2006

o podpisu a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

(2006/1012/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Společenství dvoustrannou dohodu o prodloužení platnosti stávající dvoustranné dohody a protokolů o obchodu s textilními výrobky s Běloruskou republikou o jeden rok, včetně některých úprav množstevních omezení.

(2)

Uvedená dvoustranná dohoda by měla být prováděna prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření, s výhradou prozatímního provádění Běloruskou republikou na základě vzájemnosti.

(3)

Navrhovaná dohoda by měla být podepsána jménem Společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou možného uzavření k pozdějšímu datu je předseda Rady oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat jménem Evropského společenství Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky.

Článek 2

Dohoda ve formě výměny dopisů se s výhradou vzájemnosti provádí prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do svého formálního uzavření.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 3

1.   Nesplní-li Běloruská republika své povinnosti podle bodu 2.4 dohody ve formě výměny dopisů, sníží se kvóty pro rok 2007 na úrovně platné pro rok 2006.

2.   Rozhodnutí o provedení odstavce 1 se přijme postupy uvedenými v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Radu

J. KORKEAOJA

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 35/2006 (Úř. věst. L 7, 12.1.2006, s. 8).


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

Vážený pane,

1.

Mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafovanou dne 1. dubna 1993, naposledy pozměněnou a rozšířenou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 11. listopadu 2005 (dále jen „dohoda“).

2.

Vzhledem k tomu, že doba platnosti dohody uplyne dnem 31. prosince 2006, dohodly se Evropské společenství a Běloruská republika v souladu s čl. 19 odst. 1 dohody, že prodlouží dobu platnosti dohody o další rok s výhradou těchto změn a podmínek:

2.1.

Znění čl. 19 odst. 1 dohody se nahrazuje tímto:

„Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny postupy k tomu nezbytné. Bude použitelná do 31. prosince 2007.“

2.2.

Příloha II, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství, se nahrazuje dodatkem 1 k tomuto dopisu.

2.3.

Příloha protokolu C, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství po provedení pasivního zušlechtění v Běloruské republice, se pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nahrazuje dodatkem 2 k tomuto dopisu.

2.4.

Na dovoz textilních a oděvních výrobků do Běloruska pocházejících z Evropského společenství se v roce 2007 uvalují cla nepřevyšující cla stanovená pro rok 2003 v dodatku 4 k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou parafované dne 11. listopadu 1999.

V případě, že se tyto sazby nepoužijí, má Společenství právo pro zbývající období platnosti dohody znovu zavést poměrným dílem úrovně množstevních omezení použitelné v roce 2006, jak jsou uvedeny ve výměně dopisů parafované dne 11. listopadu 2005.

3.

Stane-li se Běloruská republika členem Světové obchodní organizace před uplynutím doby platnosti dohody, použijí se ode dne přistoupení Běloruské republiky ke Světové obchodní organizaci dohody a pravidla této organizace.

4.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl laskavě potvrdit souhlas Vaší vlády s výše uvedeným. V tom případě vstoupí tato dohoda ve formě výměny dopisů v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny právní postupy k tomu nezbytné. Do té doby bude prováděna prozatímně od 1. ledna 2007 s výhradou vzájemnosti.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

Dodatek 1

„PŘÍLOHA II

Bělorusko

Kategorie

Jednotka

Kvóta od 1. ledna 2007

Skupina I A

1

tuny

1 585

2

tuny

6 600

3

tuny

242

Skupina I B

4

1 000 kusů

1 839

5

1 000 kusů

1 105

6

1 000 kusů

1 705

7

1 000 kusů

1 377

8

1 000 kusů

1 160

Skupina II A

9

tuny

363

20

tuny

329

22

tuny

524

23

tuny

255

39

tuny

241

Skupina II B

12

1 000 párů

5 959

13

1 000 kusů

2 651

15

1 000 kusů

1 726

16

1 000 kusů

186

21

1 000 kusů

930

24

1 000 kusů

844

26/27

1 000 kusů

1 117

29

1 000 kusů

468

73

1 000 kusů

329

83

tuny

184

Skupina III A

33

tuny

387

36

tuny

1 309

37

tuny

463

50

tuny

207

Skupina III B

67

tuny

356

74

1 000 kusů

377

90

tuny

208

Skupina IV

115

tuny

114

117

tuny

2 310

118

tuny

471“

Dodatek 2

„PŘÍLOHA PROTOKOLU C

Kategorie

Jednotka

Od 1. ledna 2007

4

1 000 kusů

5 399

5

1 000 kusů

7 526

6

1 000 kusů

10 037

7

1 000 kusů

7 534

8

1 000 kusů

2 565

12

1 000 kusů

5 072

13

1 000 kusů

795

15

1 000 kusů

4 400

16

1 000 kusů

896

21

1 000 kusů

2 927

24

1 000 kusů

754

26/27

1 000 kusů

3 668

29

1 000 kusů

1 487

73

1 000 kusů

5 700

83

tuny

757

74

1 000 kusů

994“

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu ze dne ….. tohoto znění:

„Vážený pane,

1.

Mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafovanou dne 1. dubna 1993, naposledy pozměněnou a rozšířenou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 11. listopadu 2005 (dále jen ‚dohoda‘).

2.

Vzhledem k tomu, že doba platnosti dohody uplyne dnem 31. prosince 2006, dohodly se Evropské společenství a Běloruská republika v souladu s čl. 19 odst. 1 dohody, že prodlouží dobu platnosti dohody o další rok s výhradou těchto změn a podmínek:

2.1.

Znění čl. 19 odst. 1 dohody se nahrazuje tímto:

‚Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny postupy k tomu nezbytné. Bude použitelná do 31. prosince 2007.‘

2.2.

Příloha II, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství, se nahrazuje dodatkem 1 k tomuto dopisu.

2.3.

Příloha protokolu C, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství po provedení pasivního zušlechtění v Běloruské republice, se pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nahrazuje dodatkem 2 k tomuto dopisu.

2.4.

Na dovoz textilních a oděvních výrobků do Běloruska pocházejících z Evropského společenství se v roce 2007 uvalují cla nepřevyšující cla stanovená pro rok 2003 v dodatku 4 k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou parafované dne 11. listopadu 1999.

V případě, že se tyto sazby nepoužijí, má Společenství právo pro zbývající období platnosti dohody znovu zavést poměrným dílem úrovně množstevních omezení použitelné v roce 2006, jak jsou uvedeny ve výměně dopisů parafované dne 11. listopadu 2005.

3.

Stane-li se Běloruská republika členem Světové obchodní organizace před uplynutím doby platnosti dohody, použijí se ode dne přistoupení Běloruské republiky ke Světové obchodní organizaci dohody a pravidla této organizace.

4.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl laskavě potvrdit souhlas Vaší vlády s výše uvedeným. V tom případě vstoupí tato dohoda ve formě výměny dopisů v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny právní postupy k tomu nezbytné. Do té doby bude prováděna prozatímně od 1. ledna 2007 s výhradou vzájemnosti.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.“

Mám tu čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Běloruské republiky