30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 397/10


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2006

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství

(2006/963/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2004 zmocnila Rada Komisi zahájit jednání s některými dalšími členy WTO podle článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994 v průběhu přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

(2)

Jednání vedla Komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 133 Smlouvy a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Komise ukončila jednání o dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií.

(4)

Uvedená dohoda ve formě výměny dopisů by proto měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Radu

J.-E. ENESTAM

předseda nebo předsedkyně


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství

V Ženevě dne 18. prosince 2006

Vážený pane,

v návaznosti na zahájení jednání mezi Evropskými společenstvími (ES) a Brazílií podle článku XXIV.6 a článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Brazílií, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 Světové obchodní organizaci v souladu s článkem XXIV.6 dohody GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do své listiny pro celní území ES-25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny pro ES-15.

ES souhlasí, že do své listiny pro ES-25 zahrne koncese obsažené v příloze k této dohodě.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si ES a Brazílie, po zvážení v souladu se svými postupy, vymění dopisy o dohodě. ES vyvine veškeré úsilí, aby zajistila, že náležitá prováděcí opatření budou zavedena před 1. listopadem 2006 a nejpozději 1. ledna 2007.

Za Evropské společenství

Image

PŘÍLOHA

celní kvóta přidělená Brazílii ve výši 10 124 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci (číslo položky sazebníku 1701 1110), se sazbou v rámci kvóty 98 EUR/t,

celní kvóta přidělená Brazílii ve výši 2 332 tun pro dělené maso kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus (čísla položek sazebníku 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), se sazbou v rámci kvóty 0 %,

přidat 49 tun (erga omnes) v rámci celní kvóty ES pro kuřata v celku, čerstvá, chlazená nebo zmrazená (čísla položek sazebníku 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), se sazbou v rámci kvóty 131-162 EUR/t,

přidat 4 070 tun (erga omnes) v rámci celní kvóty ES pro dělené kuřecí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (čísla položek sazebníku 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), se sazbou v rámci kvóty 93-512 EUR/t,

přidat 1 605 tun (erga omnes) v rámci celní kvóty ES pro dělené maso kohoutů a slepic (číslo položky sazebníku 0207 1410), se sazbou v rámci kvóty 795 EUR/t,

přidat 201 tun (erga omnes) v rámci celní kvóty ES pro maso z krocanů a krůt, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (čísla položek sazebníku 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), se sazbou v rámci kvóty 93-425 EUR/t,

přidat 2 485 tun (erga omnes) v rámci celní kvóty ES pro dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené (čísla položek sazebníku 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), se sazbou v rámci kvóty 0 %

otevřít celní kvótu 242 074 tun (erga omnes) pro kukuřici (čísla položek sazebníku 1005 9000, 1005 1090), se sazbou v rámci kvóty 0 %,

otevřít celní kvótu 2 838 tun (erga omnes) pro konzervované ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně, broskve a jahody (čísla položek sazebníku 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), se sazbou v rámci kvóty 20 %,

otevřít celní kvótu 7 044 tun (erga omnes) pro ovocné šťávy (čísla položek sazebníku 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), se sazbou v rámci kvóty 20 %,

zrušit valorické clo 9 % z bílkovinných koncentrátů (číslo položky sazebníku 2106 1080),

otevřít celní kvótu 107 tun (erga omnes) pro čokoládu (číslo položky sazebníku 1 806), se sazbou v rámci kvóty 43 %,

snížit vázanou celní sazbu ES ve výši 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg čisté hmotnosti MAX 56,0 EUR/100 kg čisté hmotnosti na 10 MIN 22,0 EUR/100 kg čisté hmotnosti MAX 56,0 EUR/100 kg čisté hmotnosti pro tabák (číslo položky sazebníku 2401 1090),

upravit popis celní sazby ES pro vysoce jakostní hovězí maso (5 000 tun) takto: „vykostěné vysoce jakostní hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“, s uvedeném Brazílie jako dodavatelské země.

V Ženevě dne 18. prosince 2006

Vážený pane,

odkazuji se na Váš dopis, který uvádí:

„V návaznosti na zahájení jednání mezi Evropskými společenstvími (ES) a Brazílií podle článku XXIV.6 a článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Brazílií, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 Světové obchodní organizaci v souladu s článkem XXIV.6 dohody GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do své listiny pro celní území ES-25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny pro ES-15.

ES souhlasí, že do své listiny pro ES-25 zahrne koncese obsažené v příloze k této dohodě.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si ES a Brazílie, po zvážení v souladu se svými postupy, vymění dopisy o dohodě. ES vyvine veškeré úsilí, aby zajistila, že náležitá prováděcí opatření budou zavedena před 1. listopadem 2006 a nejpozději 1. ledna 2007.“.

Mám tu čest vyjádřit souhlas své vlády.

Za vládu Brazilské federativní republiky

Image