14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2006) 6441)

(Text s významem pro EHP)

(2006/925/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya ze třetích zemí pouze tehdy, pokud byla odebrána, zpracována a uchována týmy pro odběr embryí uvedenými na seznamu v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Kanada požádala, aby do části seznamu týkající se Kanady byl zařazen nový tým pro produkci embryí.

(3)

Nový Zéland požádal, aby v části seznamu týkající se Nového Zélandu byla provedena změna názvu střediska.

(4)

Spojené státy americké požádaly, aby v části seznamu týkající se Spojených států amerických byly u některých týmů pro odběr a produkci embryí změněny některé údaje.

(5)

Kanada, Nový Zéland a Spojené státy americké poskytly záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly stanovenými ve směrnici 89/556/EHS a příslušné týmy pro odběr embryí byly veterinárními útvary těchto zemí úředně schváleny pro vývoz do Společenství.

(6)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/706/ES (Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 40).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

a)

Vkládá se nový řádek pro Kanadu, který zní:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard“

b)

Řádek pro tým pro odběr embryí na Novém Zélandu č. NZEB11 se nahrazuje tímto:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

c)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 02TX107 E1428 se nahrazuje tímto:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman“

d)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 99TX104 E874 se nahrazuje tímto:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

e)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 96TX088 E928 se nahrazuje tímto:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

f)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91TX012 E948 se nahrazuje tímto:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry“