14.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. října 2006,

kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití šestimocného chrómu

(oznámeno pod číslem K(2006) 4791)

(Text s významem pro EHP)

(2006/692/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2002/95/ES musí Komise vyhodnotit některé nebezpečné látky, které jsou podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice zakázané.

(2)

Některé materiály a součásti, které obsahují šestimocný chróm, by měly být vyňaty ze zákazu vzhledem k tomu, že použití těchto nebezpečných látek v takových specifických materiálech a součástech se dosud nelze vyhnout nebo že negativní dopady na životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou pravděpodobně převáží nad přínosy pro životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů. Výjimka se uděluje na základě výsledků přezkoumání provedeného technickými odborníky a bere v úvahu dostupné důkazy ze studií, od zúčastněných stran a z jiných vědeckých/technických zdrojů. Toto přezkoumání došlo k závěru, že eliminace nebo náhrada látky je až do 1. července 2007 stále ještě technicky nebo vědecky neproveditelná. Podobnou výjimku uděluje směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

(3)

Rozsah některých výjimek ze zákazu by se měl pro určité zvláštní materiály nebo součásti omezit, aby bylo dosaženo postupného odstraňování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních vzhledem k tomu, že bude možné se používání těchto látek v uvedených zařízeních vyhnout.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice 2002/95/ES se musí každá výjimka uvedená v příloze přezkoumat alespoň každé čtyři roky nebo čtyři roky po zařazení položky do seznamu.

(5)

Směrnici 2002/95/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

V souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2002/95/ES konzultovala Komise příslušné strany.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze směrnice 2002/95/ES se vkládá nový bod 28, který zní:

„28.

Šestimocný chróm v protikorozních ochranných vrstvách nenatřených kovových plechů a upínání používaných pro ochranu před korozí a pro stínění proti elektromagnetickému rušení v zařízení spadajícím do třetí skupiny směrnice 2002/96/ES (zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení). Výjimka povolena do 1. července 2007.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. října 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/310/ES (Úř. věst. L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.