5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2006

o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 2881)

(2006/464/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se podle směrnice 2000/29/ES některý členský stát domnívá, že hrozí nebezpečí zavlečení škodlivého organismu, který není uveden v příloze I nebo II uvedené směrnice, nebo jeho rozšíření na jeho území, může dočasně přijmout jakákoliv doplňková opatření nezbytná pro svou ochranu před tímto nebezpečím.

(2)

V důsledku výskytu organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Číně, Koreji, Japonsku, USA a v omezené oblasti Společenství oznámila Francie dne 14. března 2005 ostatním členským státům a Komisi, že dne 16. února 2005 přijala úřední opatření na ochranu svého území před nebezpečím zavlečení uvedeného organismu.

(3)

Slovinsko informovalo dne 29. června 2005 členské státy a Komisi, že vzhledem k výskytu stejného organismu na svém území přijalo dne 24. června 2005 doplňková opatření k zabránění dalšího zavlékání uvedeného organismu na své území a jeho šíření na tomto území.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu není uveden v příloze I ani II směrnice 2000/29/ES. Studie zaměřená na posouzení rizika škodlivého organismu založená na omezených dostupných vědeckých informacích však ukázala, že se jedná o jeden z nejškodlivějších druhů hmyzu pro kaštanovník (Castanea Mill.). Mohl by výrazně snížit produkci kaštanů a jejich jakost a podle některých důkazů by mohl dokonce zahubit stromy. Kaštanovníky se často pěstují na málo úrodných pozemcích na kopcích a v horách. Škody vzniklé při rozšíření tohoto druhu hmyzu by mohly zastavit produkci kaštanů určených k lidské spotřebě v těchto oblastech a tím přispět k jejich hospodářské a environmentální degradaci.

(5)

Je proto nezbytné přijmout dočasná opatření proti zavlékání uvedeného škodlivého organismu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím by se měla vztahovat na zavlékání nebo rozšiřování uvedeného organismu, produkci a přemísťování rostlin Castanea ve Společenství, na ochranu proti tomuto organismu a na průzkum zaměřený na sledování výskytu nebo trvající nepřítomnosti uvedeného škodlivého organismu v členských státech.

(7)

Je vhodné, aby výsledky opatření byly v letech 2006, 2007 a 2008 pravidelně vyhodnocovány, a to především na základě údajů poskytnutých členskými státy. Další případná opatření budou zvažována s přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení.

(8)

Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.

(9)

Výsledky opatření by měly být přezkoumány do 1. února 2008.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

V tomto rozhodnutí se „rostlinami“ rozumí rostliny nebo části rostlin rodu Castanea Mill., určené pro pěstování, kromě plodů a semen.

Článek 2

Opatření proti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, dále jen „organismus“, do Společenství a jeho rozšiřování na území Společenství je zakázáno.

Článek 3

Dovoz rostlin

Rostliny smějí být dovezeny do Společenství pouze pokud:

a)

splňují opatření stanovená v bodě 1 přílohy I, a

b)

při vstupu do Společenství jsou zkontrolovány na přítomnost organismu v souladu s čl. 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES a shledány prostými tohoto organismu.

Článek 4

Přeprava rostlin ve Společenství

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) a přílohy II části II, mohou být rostliny pocházející ze Společenství nebo dovezené do Společenství podle článku 3 tohoto rozhodnutí přemístěny z místa jejich produkce ve Společenství, případně i ze zahradnických center, pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v bodě 2 přílohy I.

Článek 5

Průzkumy a sdělení

1.   Členské státy budou provádět každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu organismu nebo zamoření jejich území organismem.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/29/ES, budou výsledky uvedených průzkumů každoročně sdělovány Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince.

2.   Každé podezření z výskytu nebo potvrzený výskyt organismu bude neprodleně sdělen odpovědným úředním subjektům.

3.

a)

Členské státy mohou požadovat, aby byla přeprava rostlin na jejich území nebo v rámci něj podrobena systému sledovatelnosti, který může zahrnovat ohlašování přepravy osobou odpovědnou za přepravu odpovědným úředním subjektům.

b)

Členské státy mohou požadovat, aby osoby odpovědné za pěstování rostlin ohlásily jejich pěstování odpovědným úředním subjektům.

Článek 6

Stanovení vymezených oblastí

Pokud výsledky průzkumů uvedených v čl. 5 odst. 1 nebo sdělení uvedeného v čl. 5 odst. 2 potvrdí výskyt organismu v oblasti, nebo pokud je výskyt organismu prokázán jiným způsobem, stanoví členské státy vymezené oblasti a přijmou úřední opatření podle bodů I a II přílohy II.

Článek 7

Soulad

Členské státy v případě potřeby pozmění opatření, která přijaly za účelem své ochrany před zavlečením a rozšířením organismu tak, aby uvedená opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím, a neprodleně o nich informují Komisi.

Článek 8

Přezkoumání

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 1. února 2008.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).


PŘÍLOHA I

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNCÍCH 3 A 4 TOHOTO ROZHODNUTÍ

1.   Opatření (osvědčení)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) tohoto rozhodnutí a přílohy III části A bodu 2 a přílohy IV části A kapitoly I bodů 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 a 40 směrnice 2000/29/ES, musí být rostliny pocházející ze třetích zemí opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ stanoví:

a)

že rostliny byly trvale pěstovány na produkčních místech v zemích, kde není znám výskyt organismu; nebo

b)

že rostliny byly trvale pěstovány na produkčních místech v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené v zemi původu vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření a v kolonce „místo původu“ uvádí název oblasti prosté škodlivého organismu.

2.   Podmínky pro přepravu

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) a přílohy II části II tohoto rozhodnutí a přílohy IV části A kapitoly II bodu 7 směrnice 2000/29/ES a přílohy V části A oddílu I bodu 2.1 směrnice 2000/29/ES, mohou být přemísťovány z místa produkce v členském státě, případně i ze zahradnických center, pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice Komise 92/105/EHS (1) všechny rostliny pocházející ze Společenství nebo dovezené do Společenství podle článku 3 tohoto rozhodnutí a:

a)

rostliny pocházející z uvedeného místa produkce pěstované trvale nebo po jejich dovozu do Společenství v místě produkce ve členském státě, ve kterém není znám výskyt organismu; nebo

b)

rostliny, které byly pěstovány trvale nebo po jejich dovozu do Společenství v místě produkce v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené v členském státě vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření.


(1)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22. Směrnice ve znění směrnice 2005/17/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 23).


PŘÍLOHA II

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 6 TOHOTO ROZHODNUTÍ

I.   Stanovení vymezených oblastí

1.

Vymezené oblasti podle článku 6 se skládají z těchto částí:

a)

ze zamořené zóny, v níž byl potvrzen výskyt organismu a která zahrnuje všechny rostliny vykazující příznaky způsobené organismem a v případě potřeby všechny rostliny, které náležely v době pěstování ke stejné partii,

b)

z ohniskové zóny s hranicí nejméně 5 km za hranicí zamořené zóny, a

c)

z nárazníkové zóny s hranicí nejméně 10 km za hranicí ohniskové zóny.

V případě, že by se některé nárazníkové zóny překrývaly nebo by si byly zeměpisně blízké, je třeba stanovit širší vymezenou oblast zahrnující příslušné vymezené oblasti a oblasti mezi nimi.

2.

Přesné vymezení oblastí uvedených v odstavci 1 bude založeno na uznávaných vědeckých zásadách, biologii organismu, stupni zamoření, ročním období a konkrétním rozšíření rostlin v dotčeném členském státě.

3.

Pokud se výskyt organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice vymezených oblastí se v souladu s tím změní.

4.

Pokud v žádné z vymezených oblastí nedojde během tří let ke zjištění výskytu organismu při každoročním průzkumu podle čl. 5 odst. 1, tyto oblasti budou zrušeny a opatření podle části II této přílohy nebudou déle nutná.

5.

Členské státy neprodleně informují ostatní členské státy a Komisi o oblastech uvedených v odstavci 1 poskytnutím map v příslušném měřítku a o opatřeních přijatých za účelem eradikace nebo zabránění rozšiřování organismu.

II.   Opatření ve vymezených oblastech

Úřední opatření podle článku 6, která se mají přijmout ve vymezených oblastech, zahrnují alespoň:

zákaz přemísťování rostlin z vymezených oblastí nebo ve vymezených oblastech,

v případech, kdy byl na rostlinách v místě produkce potvrzen výskyt organismu, vhodná opatření k eradikaci škodlivého organismu zahrnující přinejmenším zničení napadených rostlin, všech rostlin vykazujících příznaky způsobené organismem a v případě potřeby všech rostlin, které náležely v okamžiku vysazení ke stejné partii, a dále monitorování výskytu organismu prostřednictvím vhodných prohlídek, zejména během období možného výskytu osídlených hálek.