28.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/35


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. dubna 2006

o jmenování rakouské náhradnice Výboru regionů

(2006/307/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po uplynutí funkčního období pana Ferdinanda EBERLEHO se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Náhradnicí Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, je jmenována:

Dr. Elisabeth ZANONOVÁ,

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol,

jako nástupkyně pana Ferdinanda EBERLEHO.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 10. dubna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.