24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. ledna 2006

o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2006) 16)

(Text s významem pro EHP)

(2006/27/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 97/78/ES a nařízení (ES) č. 178/2002 musí být přijata nezbytná opatření v souvislosti s dovozy výrobků ze třetích zemích, které mohou představovat vážné ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo ve kterých takové nebezpečí hrozí.

(2)

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (3) zakazuje dovážet z třetích zemí zvířata a maso či masné výrobky získané ze zvířat, kterým byly takové látky podány, s výjimkou případů, kdy jim byly podány za účelem léčebného nebo zootechnického ošetření.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (4), uvádí seznam některých látek, které nelze použít k výrobě masa, a seznam látek, pro které je stanoven maximální limit reziduí. Uvádí rovněž seznam léčivých veterinárních přípravků, pro které je stanoven prozatímní maximální limit reziduí. Tyto přípravky se mohou vyskytovat i v mase koňovitých.

(4)

Při poslední inspekční návštěvě Společenství v Mexiku byly odhaleny vážné nedostatky, pokud jde o schopnost mexických orgánů spolehlivě kontrolovat maso koňovitých, a zejména zjišťovat přítomnost látek, které směrnice 96/22/ES zakazuje.

(5)

Tato návštěva rovněž odhalila vážné nedostatky při kontrolách trhu s veterinárními léčivy, včetně nepovolených přípravků. Díky těmto nedostatkům se může snadno stát, že budou při výrobě koňského masa používány zakázané látky. Tyto látky se proto mohou vyskytovat i v mase a masných výrobcích koňovitých, které jsou určené pro lidskou spotřebu. Přítomnost těchto látek v potravinách představuje potencionální vážné nebezpečí pro lidské zdraví.

(6)

Členské státy by měly na hranicích Společenství provádět náležité kontroly masa a masných výrobků koňovitých dovážených z Mexika a zabránit tak, aby bylo maso a masné výrobky koňovitých, které nejsou vhodné pro lidskou spotřebu, uvedeny na trh.

(7)

Nařízení (ES) č. 178/2002 zřizuje systém včasného varování, který by měl být použit k provedení požadavku neprodleně informovat ostatní stanoviště hraniční kontroly, který stanoví čl. 22 odst. 2 směrnice 97/78/ES. Členské státy budou dále Komisi pravidelně zasílat zprávy s analýzou všech výsledků úředních kontrol provedených u zásilek masa a masných výrobků koňovitých z Mexika.

(8)

Toto rozhodnutí se přezkoumá na základě záruk poskytnutých příslušnými mexickými orgány a na základě výsledků zkoušek provedených členskými státy.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí se použije na maso a masné výrobky koňovitých dovážené z Mexika, které jsou určeny pro lidskou spotřebu („maso a masné výrobky koňovitých“).

Článek 2

Úřední kontroly

1.   Členské státy použijí vhodné plány odběru vzorků a metody detekce a zajistí v souladu se směrnicí 96/22/ES, aby byla každá zásilka masa a masných výrobků koňovitých podrobena úřední kontrole za účelem zjištění možného ohrožení zdraví, zejména zjištění přítomnosti určitých látek s hormonálním účinkem a beta-sympatomimetik, které byly použity pro stimulaci růstu.

2.   Členské státy předloží Komisi každý třetí měsíc zprávu s analýzou všech výsledků úředních kontrol zásilek s produkty uvedenými v odstavci 1. Tato zpráva bude předložena v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

Článek 3

Úhrada nákladů

Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich obchodní zástupce.

Článek 4

Soulad

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 5

Přezkoumání

Toto rozhodnutí se přezkoumá na základě záruk poskytnutých příslušnými mexickými orgány a výsledků úředních kontrol uvedených v článku 2.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1518/2005 (Úř. věst. L 244, 20.9.2005, s. 11).