29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1946/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost nařízení (ES) č. 2007/2000 (1) končí dnem 31. prosince 2005.

(2)

Vzhledem k tomu, že dohody o stabilizaci a přidružení ještě nebyly uzavřeny se všemi západobalkánskými zeměmi, je vhodné prodloužit dobu platnosti nařízení (ES) č. 2007/2000.

(3)

Pokračující otevírání trhu by mělo přispět k procesu politické a ekonomické stabilizace regionu, aniž by mělo pro Společenství negativní důsledky. Tyto preference by měly tedy platit v dalším období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010.

(4)

Ve Svazové republice Jugoslávii byla dne 4. února 2003 přijata ústavní listina, podle níž se název země mění na Srbsko a Černá Hora a která zakládá rozdělení pravomocí mezi svazový stát a dvě republiky, které jej tvoří.

(5)

Obchodní opatření podle nařízení (ES) č. 2007/2000 by rovněž měla zohlednit, že Republika Černá Hora, Srbská republika a Kosovo, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999), představují oddělená celní území.

(6)

Společenství uzavřelo se Srbskou republikou dohodu o obchodu s textilními výrobky (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2007/2000 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 1 a 2 se slova „a Srbska a Černé Hory včetně Kosova“ nahrazují slovy „a celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

2.

V čl. 3 odst. 1 a 2 se slova „Svazové republiky Jugoslávie“ nahrazují slovy „celních území Černé Hory nebo Kosova“.

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. d) se slova „ze Svazové republiky Jugoslávie včetně Kosova“ nahrazují slovy „z celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“;

b)

v odstavci 4 v úvodní větě a v písmenu c) se slova „Srbska a Černé Hory včetně Kosova“ nahrazují slovy „celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

4.

V článku 17 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

5.

V příloze I sloupci „Zvýhodněné země a území“ se na všech místech slova „Svazová republika Jugoslávie včetně Kosova“ nahrazují slovy „celní území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Radu

T. JOWELL

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1282/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 36.