10.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1302/2005

ze dne 9. srpna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin v majetku intervenčních agentur.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1060/2005 (3) bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 30 000 tun pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury.

(3)

Slovensko informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit o 84 757 tun množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu. S ohledem na situaci na trhu by mělo být žádosti Slovenska vyhověno.

(4)

Nařízení (ES) č. 1060/2005 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1060/2005 se mění takto:

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 114 757 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“.