4.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1284/2005

ze dne 3. srpna 2005

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 1701 11 10, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(3)

Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 1701 11 10, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 25. do 29. července 2005 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT-Indie.

(5)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech 25. do 29. července 2005 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 987/2005 (Úř. věst. L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).


PŘÍLOHA

Preferenční cukr AKT–INDIE

Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2004/05

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 25.–29.7.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosažen

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosažen

Guyana

0

Dosažen

Indie

0

Dosažen

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Dosažen

Ostrov Mauritius

0

Dosažen

Mosambik

0

Dosažen

Sv. Kryštof a Nevis

0

Dosažen

Svazijsko

0

Dosažen

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

0

Dosažen

Zimbabwe

0

Dosažen


Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 25.–29.7.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Indie

100

 

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Ostrov Mauritius

100

 

Mosambik

100

Dosažen

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 25.–29.7.2005

Limit

Inde

100

 

Ostatní

100

 


Koncesní cukr CXL

Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 25.–29.7.2005

Limit

Brazílie

0

Dosažen

Kuba

100

 

Ostatní třetí země

0

Dosažen