24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2005

ze dne 21. června 2005

o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (2), mají smluvní strany před uplynutím doby platnosti protokolu k dohodě zahájit jednání s cílem určit vzájemnou dohodou obsah protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.

(2)

Ve dnech od 9. do 13. listopadu 2003 jednaly obě strany v Abidjanu o novém protokolu stanovícím rybolovná práva a finanční příspěvek. Uvedený protokol týkající se období od 1. července 2004 do 30. června 2007 byl parafován dne 3. března 2004 v Bruselu.

(3)

Je třeba potvrdit klíč pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy a jejich povinnost oznamovat úlovky.

(4)

Uvedený protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (3), se schvaluje jménem Evropského společenství.

Článek 2

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:

a)

lov při dně:

Španělsko: 1 300 tun hrubé prostornosti (BRT) měsíčně v ročním průměru;

b)

lov tuňáka:

i)

plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí:

Francie: 17 plavidel,

Španělsko: 17 plavidel,

ii)

plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci:

Španělsko: 6 plavidel,

Portugalsko: 5 plavidel,

iii)

plavidla lovící tuňáky na prut:

Francie: 3 plavidla.

2.   Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (4).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. června 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 379, 31.12.1990, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná Protokolem, kterým se na období od 1. července 2000 do 30. června 2003 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 76, 22.3.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.