27.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 636/2005

ze dne 26. dubna 2005

o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

prostudování množství, na něž byly podány žádosti na tranši duben 2005, ukazuje, že je třeba vydat licence pro množství uvedená v žádostech, která se případně upraví procentní sazbou snížení, a stanovit množství, která budou převedena do následující tranše,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence pro rýži podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98 a oznámené Komisi se vydávají pro množství uvedená v žádostech, která se upraví procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, která jsou k dispozici pro následující tranši, jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2296/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 35).


PŘÍLOHA

Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc duben 2005, a množství převedená na následující tranši

a)   omletá nebo poloomletá rýže kódu KN 1006 30

Původ

Snížení (v %) pro tranši na duben 2005

Množství převedené na tranši měsíce července 2005 (t)

Spojené státy americké

0 (1)

9 630,927

Thajsko

0 (1)

3 543,197

Austrálie

0 (1)

631,040

jiného původu

98,1762


b)   loupaná rýže kódu KN 1006 20

Původ

Snížení (v %) pro tranši na duben 2005

Množství převedené na tranši měsíce července 2005 (t)

Spojené státy americké

0 (1)

5 732

Thajsko

0 (1)

1 812

Austrálie

0 (1)

7 822

jiného původu

0 (1)

117


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti