2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2005

ze dne 1. dubna 2005

o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOSTI O PŘEZKUM

(1)

Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (dále je „žadatel“). Žadatel je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice (dále jen „dotčená země“).

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, je polyetylentereftalát (PET) s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g, v souladu s normou ISO 1628-5, který se zařazuje do kódu KN 3907 60 20 a pochází z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1467/2004 (2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku, pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyrobeného žadatelem, do Společenství konečnému antidumpingovému clu ve výši 184 EUR na tunu, s výjimkou několika jmenovitě uvedených společností, jež podléhají individuálním sazbám cla.

D.   DŮVODY PRO PŘEZKUM

(4)

Žadatel tvrdí, že podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, že v době trvání šetření, jež vedlo k zavedení antidumpingových opatření, tj. od 1. dubna 2002 do 31. března 2003 (dále jen „doba trvání původního šetření“), nevyvážel dotčený výrobek do Společenství a že není spřízněn se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.

(5)

Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Společenství vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.

E.   POSTUP

(6)

Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a byla jim dána příležitost k vyjádření. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(7)

Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k ospravedlnění zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem zjištění, zda žadatel podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nebo případně zda splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a pokud ano, tak stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a, v případě zjištění dumpingu, úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.

a)   Dotazníky

(8)

S cílem získat informace, které považuje pro své šetření za nutné, Komise zašle žadateli dotazníky.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(9)

Všichni účastníci řízení se vyzývají, aby písemně oznámili svá stanoviska a poskytli příslušné důkazy. Komise kromě toho může účastníky řízení vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží, že pro takové slyšení mají zvláštní důvody.

c)   Status země s tržním hospodářstvím

(10)

V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom, že podniká v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, stanoví se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musejí být ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení předloženy opodstatněné žádosti. Komise zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové republiky.

d)   Výběr země s tržním hospodářstvím

(11)

V případě, že žadateli není status země s tržním hospodářstvím udělen, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit Spojené státy americké (dále jen „USA“), které již byly použity v průběhu šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Účastníci řízení se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vyjádřili své připomínky ke vhodnosti této volby.

(12)

Dále v případě, že je žadateli udělen status země s tržním hospodářstvím, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jež jsou třeba ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise pro tento účel hodlá rovněž použít USA.

F.   ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ

(13)

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovozy dotčených výrobků, které žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Zároveň by takové dovozy měly podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby byla zajištěna možnost zpětného uvalení antidumpingového cla ode dne zahájení přezkumu, pokud by tento přezkum vedl ke zjištění dumpingu u žadatele. Částku možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stádiu řízení určit.

G.   LHŮTY

(14)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

mohou účastníci řízení sami kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník uvedený v bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,

mohou účastníci řízení písemně požádat Komisi o slyšení,

mohou účastníci řízení vyjádřit své připomínky ke vhodnosti USA, které budou v případě, že žadateli nebude udělen status země s tržním hospodářstvím, zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou,

by žadatel měl předložit řádně opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím.

H.   ODMÍTÁNÍ SPOLUPRÁCE

(15)

V případech, kdy jakýkoli účastník řízení odmítá ve stanovených lhůtách poskytnout přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytuje či značně zabraňuje šetření, lze podle článku 18 základního nařízení ke zjištěním, ať již pozitivním či negativním, dospět na základě dostupných údajů.

(16)

Je-li zjištěno, že jakýkoli účastník řízení předložil nesprávné či zavádějící informace, nebere se na takové informace ohled, a podle článku 18 základního nařízení se proto mohou použít dostupné údaje. Pokud účastník řízení nespolupracuje vůbec nebo jen částečně a vychází se pouze z dostupných údajů, může být výsledek šetření pro daného účastníka řízení méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracoval,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 1467/2004 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy polyetylentereftalátu (PET), který spadá do kódu KN 3907 60 20, pochází z Čínské lidové republiky a je vyráběn a prodáván na vývoz do Společenství společností Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (dodatkový kód TARIC A510), podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením Rady (ES) č. 1467/2004.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1467/2004 se zrušuje, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celním orgánům se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá, aby podnikly vhodné kroky k vedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

1.   Má-li být při šetření brán ohled na námitky účastníků řízení, musejí tito účastníci kontaktovat Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, nebylo-li specifikováno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny práv v rámci daného postupu, jež jsou vymezena nařízením (ES) č. 384/96, závisí na tom, zda daný účastník řízení kontaktoval Komisi ve výše uvedené lhůtě.

Účastníci řízení mohou Komisi ve stejné lhůtě 40 dnů požádat o slyšení.

2.   Strany, které jsou předmětem šetření, mohou chtít vyjádřit své připomínky ke vhodnosti USA, které budou zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí takové připomínky obdržet do 10 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

3.   Náležitě opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím musí Komise obdržet do 15 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

4.   Veškeré informace a žádosti účastníků řízení musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název (jméno), poštovní a e-mailová adresa a telefonní, faxová a/nebo telexová čísla účastníka řízení. Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež účastníci řízení poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Omezený okruh adresátů“ (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 je doprovází verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „K NAHLÉDNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ“.

Jakékoli informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na tuto adresu generálního ředitelství pro obchod Evropské komise:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).