2.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 173/2005

ze dne 24. ledna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (3) se na počáteční čtyřleté období 2000 až 2004 v rámci cíle 1 zřídil program pro podporu mírového procesu v Severním Irsku (PEACE) ve prospěch Severního Irska a příhraničních oblastí Irska.

(2)

Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004 vyzvala Komisi, aby posoudila, zda lze opatření na základě programu PEACE a Mezinárodního fondu pro Irsko sladit s opatřeními v rámci ostatních programů strukturálních fondů, které skončí v roce 2006, včetně finančních dopadů takového kroku.

(3)

Upevnění mírového procesu v Severním Irsku, k němuž podstatným a ojedinělým způsobem přispěl i program PEACE, vyžaduje, aby pokračovala finanční podpora poskytovaná dotčeným regionům Společenstvím a aby byl program PEACE prodloužen o další dva roky.

(4)

Nařízení (ES) č. 1260/1999 by tedy mělo být změněno, aby se prodloužilo provádění programu PEACE o dva roky, čímž by se shodoval s programovým obdobím v rámci strukturálních fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1260/1999 se mění takto:

1.

V čl. 7 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   Pro podporu mírového procesu v Severním Irsku se na období let 2000 až 2006 v rámci cíle 1 zřizuje program PEACE ve prospěch Severního Irska a příhraničních oblastí Irska.“

2.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Souhlas ze dne 11. ledna 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 16. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Roční rozpis položek závazků na období 2000 až 2006

(podle čl. 7 odst. 1)

(miliony EUR, v cenách roku 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660“