29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 155/2005

ze dne 28. ledna 2005

o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2692/89 ze dne 6. září 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion (2), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2033/2004 (3) bylo zahájeno nabídkové řízení na subvenci při vývozu rýže na ostrov Réunion.

(2)

Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2692/89 může Komise na základě předložených nabídek a podle postupu stanoveného v čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v článcích 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2692/89 by neměla být stanovena maximální subvence.

(4)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 24. až 27. ledna 2005 v rámci nabídkového řízení na stanovení subvence na vývoz omleté dlouhozrnné rýže B kódu KN 1006 20 98 na ostrov Réunion, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2033/2004, nebudou učiněny žádné další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 261, 7.9.1989, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1275/2004 (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 9.