25.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 110/2005

ze dne 24. ledna 2005,

kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. října do 31. prosince 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 27 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se při splnění určitých podmínek poskytuje organizacím producentů tuňáků Společenství na množství tuňáků dodaná zpracovatelskému průmyslu v kalendářním čtvrtletí, během něhož byly zaznamenávány ceny, pokud současně průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu Společenství a dovozní cena, případně včetně vyrovnávacího poplatku, jsou nižší než 87 % produkční ceny daného produktu ve Společenství.

(2)

Z analýzy situace na trhu Společenství vyplývá, že v období od 1. října do 31. prosince 2003 jsou pro tuňáky žlutoploutvé (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus jak průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu, tak dovozní cena, které jsou uvedeny v článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000, nižší než 87 % platné produkční ceny Společenství stanovené nařízením Rady (ES) č. 2346/2002 (2).

(3)

Pro stanovení práva na příspěvek se berou v úvahu prodeje, jejichž faktury jsou datovány dnem spadajícím do daného čtvrtletí a na jejichž základě byla vypočítána průměrná měsíční cena uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 2183/2001 (3).

(4)

Výše příspěvku uvedená v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 nesmí v žádném případě překročit rozdíl mezi spouštěcím prahem a průměrnou prodejní cenou dotčeného produktu na trhu Společenství ani paušální částku ve výši 12 % tohoto prahu.

(5)

Množství, na něž lze získat vyrovnávací příspěvek uvedený v čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, nesmí pro dané čtvrtletí v žádném případě překročit mezní hodnoty uvedené v odstavci 3 dotyčného článku.

(6)

Množství tuňáků žlutokřídlých (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus, která byla prodávána a dodávána zpracovatelskému průmyslu na celním území Společenství, překročila v daném čtvrtletí množství prodávaná a dodávaná během stejného čtvrtletí tří předchozích rybářských hospodářských roků. Tato množství překračují horní hranice stanovené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000, a proto by měl být omezen celkový objem těchto produktů, na něž lze příspěvek získat.

(7)

Na základě horních hranic uvedených v čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 pro výpočet výše příspěvku každé organizaci producentů by měla být množství, na něž lze příspěvek získat, rozdělena mezi dotčené organizace producentů úměrně k jejich produkci během stejného čtvrtletí rybářských hospodářských let 2000, 2001 a 2002.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se pro období od 1. října do 31. prosince 2003 poskytuje na následující produkty v uvedené maximální výši:

Produkt

Maximální výše příspěvku

(EUR/t)

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus

24

Článek 2

1.   Příspěvek se poskytuje v rámci těchto celkových objemů:

tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus: 11 433,536 tun.

2.   Rozdělení celkového objemu mezi organizace producentů je stanoveno v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 293, 10.11.2001, s. 11.


PŘÍLOHA

Rozdělení množství tuňáka, na něž lze pro období od 1. října do 31. prosince 2003 získat vyrovnávací příspěvek, mezi organizace producentů na základě čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 a s uvedením množství podle procentní sazby příspěvku

(v tunách)

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus

Množství pro příspěvek ve výši 100 % (čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek ve výši 50 % (čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek (čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EU – celkem

10 438,496

995,040

11 433,536