20.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 82/2005

ze dne 19. ledna 2005

o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ a ES/ZZÚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ (2), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 4 přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES je možná kumulace původu AKT/ZZÚ/ES u produktů kapitoly 17 a kódů KN 1806 10 30 a 1806 10 90 až do množství 28 000 tun cukru za rok.

(2)

Vnitrostátním orgánům byly v souladu s nařízením (ES) č. 192/2002 podány žádosti o vydání dovozních licencí na celkové množství 112 000 tun, které je vyšší než množství stanovené na základě rozhodnutí (ES) č. 2001/822.

(3)

Komise proto musí stanovit koeficient snížení pro vydávání dovozních licencí a pozastavit příjem dalších žádostí o licence pro rok 2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní licence, u nichž byla žádost podána do 7. ledna 2005 podle článku 6 nařízení (ES) č. 192/2002, se vydávají na 25 % požadovaného množství.

Článek 2

Příjem dalších žádostí pro rok 2005 se pozastavuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).