20.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 79/2005

ze dne 19. ledna 2005,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o používání mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, které jsou v uvedeném nařízení definovány jako materiál kategorie 3

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 písm. i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví hygienické a veterinární předpisy pro sběr, přepravu, uskladnění, manipulaci, zpracování a využití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu tak, aby se zabránilo tomu, že tyto produkty budou rizikem pro zdraví zvířat nebo lidí.

(2)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví pravidla pro použití některých vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z výroby produktů určených pro lidskou spotřebu a zmetkové potraviny živočišného původu, na které se vztahuje definice materiálu kategorie 3 v uvedeném nařízení včetně mléka a mléčných výrobků, které již nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Nařízení (ES) č. 1774/2004 dále stanoví možnost využít materiál kategorie 3 jinými způsoby postupem podle uvedeného nařízení a po konzultaci s příslušným vědeckým výborem.

(3)

Podle stanovisek Vědeckého řídícího výboru z let 1996, 1999 a 2000 neexistuje důkaz o přenosu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) mlékem a jakékoli riziko pocházející z mléka se považuje za zanedbatelné. Ve zprávě o situaci ze dne 15. března 2001 potvrdila skupina ad hoc pro TSE/BSE tento názor.

(4)

Na základě těchto stanovisek jsou mléko, mléčné výrobky a mlezivo vyjmuty ze zákazu krmení hospodářských zvířat, která jsou za účelem výroby potravin držena, vykrmována nebo chována, živočišnými bílkovinami v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (2).

(5)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 se nevztahuje na tekuté mléko a mlezivo, které bylo odstraněno nebo použito v hospodářství svého původu. Toto nařízení také umožňuje použít mléko a mlezivo jako hnojivo nebo půdní přídavek, pokud se příslušný orgán domnívá, že nepředstavují riziko šíření některé závažné přenosné choroby vzhledem k tomu, že hospodářská zvířata mohla mít přístup k této půdě, a proto mohla být vystavena takovému riziku.

(6)

Podle nařízení (ES) č. 1774/2002 se materiál kategorie 3 musí použít v souladu s přísnými podmínkami a krmení hospodářských zvířat takovým materiálem se povoluje pouze po zpracování ve schváleném zpracovatelském zařízení kategorie 3.

(7)

Vedlejší produkty živočišného původu pocházející z výroby mléčných výrobků určených k lidské spotřebě a mléčných výrobků, které se již nepoužívají jako potraviny, se obvykle vyrábějí v zařízeních schválených v souladu se směrnicí Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh (3). Hotové mléčné výrobky jsou obvykle balené, a proto je možnost následné kontaminace výrobku minimální.

(8)

Komise je povinna vyžádat si stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, pokud jde o možnost krmit hospodářská zvířata za podmínek požadovaných pro minimalizaci rizik hotovým mlékem, hotovými mléčnými výrobky a produkty získanými z mléka, na které se vztahuje definice materiálu kategorie 3 uvedená v nařízení (ES) č. 1774/2002 („produkty“) bez dalšího ošetření.

(9)

Do obdržení tohoto stanoviska a s ohledem na současná vědecká stanoviska a zprávu o strategii očkování proti kulhavce a slintavce ve stavu nouze, kterou v roce 1997 vypracoval Vědecký výbor pro otázky zdraví a dobré životní podmínky zvířat, je vhodné prozatímně stanovit zvláštní opatření pro sběr, přepravu, zpracování a využití produktů.

(10)

Členské státy by měly zavést vhodné kontrolní systémy ke kontrole dodržování uvedeného nařízení a k přijetí přiměřených opatření v případě jeho nedodržování. Členské státy by též měly při rozhodování o počtu registrovaných hospodářství, která jsou oprávněna používat dané produkty, brát v úvahu své hodnocení rizik pro nejlepší a nejhorší případ, které provedly při přípravě svých pohotovostních plánů pro epizootické choroby.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Všeobecné povolení od členských států

Členské státy povolí sběr, přepravu, zpracování, použití a uskladnění mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, na které se vztahuje definice materiálu kategorie 3 uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. e), čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 6 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1774/2002, které nebyly zpracované v souladu s kapitolou V přílohy VII uvedeného nařízení („produkty“), pokud jsou tyto činnosti a produkty v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením.

Článek 2

Použití zpracovaných produktů, syrovátky a nezpracovaných produktů

1.   Zpracované produkty a syrovátka uvedené v příloze I se mohou použít jako krmivo v souladu s požadavky stanovenými v uvedené příloze.

2.   Nezpracované produkty a jiné produkty uvedené v příloze II se mohou použít jako krmivo v souladu s požadavky stanovenými v uvedené příloze.

Článek 3

Sběr, přeprava a uskladnění

1.   Produkty se sbírají, přepravují a označují v souladu s požadavky stanovenými v příloze II nařízení (ES) č. 1774/2002.

Nicméně první pododstavec se nevztahuje na provozovatele zařízení na zpracování mléka schválené v souladu s článkem 10 směrnice 92/46/EHS, pokud sbírají a vracejí do svých zařízení produkty, které dříve dodali svým zákazníkům.

2.   Produkty se uskladňují v přiměřené teplotě, aby se vyloučilo riziko pro zdraví zvířat nebo lidí, buď:

a)

v určeném skladě schváleném pro tento účel v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 1774/2002, nebo

b)

v určeném, odděleném skladovacím prostoru v zařízení schváleném v souladu s článkem 10 směrnice 92/46/EHS.

3.   Vzorky výsledných produktů, které byly odebrány během uskladnění nebo během vybírání ze skladu musejí alespoň splňovat mikrobiologické normy stanovené v kapitole I (D) č. 10 přílohy VII nařízení (ES) č. 1774/2002.

Článek 4

Povolení, registrace a kontrolní opatření

1.   Zařízení na zpracování mléka schválená v souladu s článkem 10 směrnice 92/46/EHS a hospodářství schválená podle příloh tohoto nařízení musejí být za tímto účelem zaregistrována příslušným orgánem.

2.   Příslušný orgán přijme nutná opatření ke kontrole, zda provozovatelé registrovaných zařízení a podniků splňují požadavky stanovené v tomto nařízení.

Článek 5

Pozastavení povolení a registrace v případě nesouladu

Každé povolení a registrace vydané příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením se okamžitě pozastaví, jakmile nejsou požadavky tohoto nařízení splněny.

Povolení a registrace se mohou obnovit pouze v případě, že byla přijata vhodná nápravná opatření nařízená příslušným orgánem.

Článek 6

Přezkum

Komise přezkoumá ustanovení tohoto nařízení a v případě potřeby je změní s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 668/2004 (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

JINÉ POUŽITÍ ZPRACOVANÝCH PRODUKTU A SYROVÁTKY PODLE ČLÁNKU 6 ODST. 2 PÍSM. i) NAŘÍZENÍ (ES) č. 1774/2002

KAPITOLA I

A.   Dotčené produkty:

Produkty včetně vody na čištění, které byly ve styku se syrovým mlékem a/nebo pasterizovaným mlékem v souladu s kapitolou I části A odst. 4 písm. a) přílohy C směrnice 92/46/EHS, které jsou ošetřeny alespoň jedním z těchto způsobů:

a)

„velmi vysoká teplota“ (UHT) podle kapitoly I části A, odst. 4 písm. b) přílohy C směrnice 92/46/EHS;

b)

sterilizace, kterou se buď dosáhne hodnota Fc rovná nebo vyšší než 3, anebo byla provedena v souladu s kapitolou I částí A odst. 4 písm. c) přílohy C směrnice 92/46/EHS při teplotě nejméně 115°C po dobu 20 minut nebo obdobně;

c)

pasterizace podle kapitoly I části A odst. 4 písm. a) nebo jiná sterilizace než ta, která je uvedena v odst. b) této části v souladu s kapitolou I částí A odst. 4 písm. c) přílohy C směrnice 92/46/EHS, po které následuje:

i)

v případě sušeného mléka nebo výrobků z něj procesem sušení nebo

ii)

v případě výrobků ze zkysaného mléka procesem, při kterém je pH sníženo a minimálně jednu hodinu udržováno pod hranicí 6.

B.   Použití

Produkty uvedené v části A se mohou použít jako krmivo v dotčených členských státech a v příhraničních oblastech, ve kterých se na tom dotčené členské státy vzájemně dohodly. Dotčené zařízení musí zabezpečit zpětnou vysledovatelnost produktů.

KAPITOLA II

A.   Dotčené produkty:

1.

Produkty včetně vody na čištění, které byly ve styku s mlékem, které bylo pasterizováno podle kapitoly I části A odst. 4 písm. a) přílohy C směrnice 92/46/EHS, a

2.

syrovátka vyrobená z tepelně neošetřených mléčných výrobků, která musí být sebrána alespoň 16 hodin po sražení mléka a jejíž zaznamenané pH musí být nižší než 6.0 před přímým odesláním do schválených hospodářství.

B.   Použití

Produkty a syrovátka uvedené v části A se mohou použít jako krmivo v dotčených členských státech za těchto podmínek:

a)

jsou zaslány ze schváleného zařízení v souladu s článkem 10 směrnice 92/46/EHS, což zaručuje zpětnou vysledovatelnost těchto produktů, a

b)

jsou zaslány omezenému počtu povolených hospodářství chovajících zvířata, stanovenému na základě hodnocení rizik pro nejlepší a nejhorší případ, které provedly dotčené členské státy při přípravě svých pohotovostních plánů pro epizootické choroby, zejména kulhavku a slintavku.


PŘÍLOHA II

JINÉ POUŽITÍ NEZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PRODUKTŮ

A.   Dotčené produkty:

Syrové produkty včetně vody na čištění, které byly ve styku se syrovým mlékem, a jiné produkty, u kterých nelze zabezpečit ošetření podle kapitoly I a II přílohy I.

B.   Použití

Produkty uvedené v části A se mohou použít jako krmivo v dotčených členských státech za těchto podmínek:

a)

jsou zaslány ze schváleného zařízení v souladu s článkem 10 směrnice 92/46/EHS, což zaručuje sledovatelnost těchto produktů, a

b)

jsou zaslány omezenému počtu povolených hospodářství chovajících zvířata, stanovenému na základě hodnocení rizik pro nejlepší a nejhorší případ, které provedly dotčené členské státy při přípravě svých pohotovostních plánů pro epizootické choroby, zejména kulhavku a slintavku, a za předpokladu, že zvířata, která se nacházejí v povolených hospodářstvích chovajících zvířata, se mohou přemístit pouze:

i)

buď přímo na jatka, která se nacházejí v tomtéž členském státu, nebo

ii)

na jiná hospodářství v tomtéž členském státu, kterým příslušný orgán zaručuje, že zvířata vnímavá na kulhavku a slintavku mohou opustit hospodářství jen:

a)

buď podle bodu i), nebo

b)

pokud byla zvířata odeslána do hospodářství, které nekrmí produkty uvedenými v této příloze, po skončení zachování stávajícího stavu po dobu dvanácti měsíců od příchodu zvířat.