1.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/127


SMĚRNICE KOMISE 2005/51/ES

ze dne 7. září 2005,

kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 70 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2), a zejména na čl. 79 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX směrnice 2004/17/ES stanoví, že oznámení uvedená v článcích 41, 42, 43 a 63 směrnice se zasílají Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu vyžadovaném směrnicí Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS, ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS, ve znění směrnice 98/4/ES (Směrnice o použití standardních formulářů při zveřejňování oznámení veřejné zakázky) (3). Obdobně příloha VIII směrnice 2004/18/ES stanoví, že oznámení uvedená v článcích 35, 58, 64 a 69 směrnice musejí být zasílána Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu vyžadovaném směrnicí 2001/78/ES.

(2)

Jelikož standardní formuláře stanovené ve směrnici 2001/78/ES zcela nezohledňují informace vyžadované podle směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, nové standardní formuláře budou stanoveny v prováděcích opatřeních. Důsledkem toho není již odkaz na směrnici 2001/78/ES v příloze XX směrnice 2004/17/ES a v příloze VIII směrnice 2004/18/ES platný.

(3)

Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V bodě 1 písm. a) přílohy XX směrnice 2004/17/ES se první věta nahrazuje tímto:

„Oznámení uvedená v článcích 41, 42, 43 a 63 musejí zadavatelé zasílat Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu stanoveném prováděcími opatřeními, která přijme Komise v souladu postupem stanoveným v čl. 68 odst. 2.“

Článek 2

V bodě 1 písm. a) přílohy VIII směrnice 2004/18/ES se první věta nahrazuje tímto:

„Oznámení uvedená v článcích 35, 58, 64 a 69 musejí veřejní zadavatelé zasílat Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu stanoveném prováděcími opatřeními, která přijme Komise v souladu s postupem stanoveným v čl. 77 odst. 2.“

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. ledna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. září 2005.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1874/2004.

(3)  Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1.