24.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/115


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 )

Strana 130, příloha V.7, tabulka 5.7.1., položka týkající se Španělska (España), sloupec „Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci“, sedmá odrážka (ve znění opravy zveřejněné v Úř. věst. L 93, 4.4.2008, s. 28):

místo:

„—

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;“

,

má být:

„—

Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;“