4.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/28


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 )

Titulní strana, pátý bod:

místo:

má být:

Strana 22, název směrnice:

místo:

má být:

Strana 27, čl. 2 odst. 2:

místo:

„… kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, která nebyla získána v tomto členském státě, …“,

má být:

„… kteří jsou držiteli odborné kvalifikace, která nebyla získána v členském státě, …“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. a):

místo:

„… zejména používání odborného titulu omezené právními nebo správními předpisy na držitele určité odborné kvalifikace vymezuje způsob výkonu.“,

má být:

„… takovým způsobem výkonu vyhrazeným právními a správními předpisy držitelům určité odborné kvalifikace je zejména používání profesního označení.“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. a):

místo:

„… osvědčení způsobilosti uvedené v čl. 11 odst. a) písm. i) …“,

má být:

„… osvědčení způsobilosti uvedené v čl. 11 písm. a) bodě i) …“.

Strana 27, čl. 3 odst. 1 písm. e) první a druhý pododstavec; strana 31, čl. 11 písm. b) body i) a ii):

místo

:

„odborné vzdělávání“ a „zkušební či/nebo odborná praxe“,

má být

:

„odborná příprava“„zkušební praxe nebo praxe pod dohledem“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 28, čl. 3 odst. 1 písm. h) první pododstavec:

místo:

„… nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci žadatele“,

má být:

„… nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci žadatele“.

Strana 28, čl. 3 odst. 1 písm. h) druhý pododstavec; strana 29, čl. 5 odst. 3 a článek 6 návětí:

místo

:

„odborník“,

má být

:

„příslušník povolání“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 28, čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec:

i)

místo

:

„Účelem sdružení nebo sdružení uvedených v prvním pododstavci …“,

má být

:

„Účelem sdružení nebo organizací uvedených v prvním pododstavci …“,

ii)

místo

:

„… a udělují jim právo užívat titul nebo jeho zkratku …“,

má být

:

„… a udělují jim právo užívat označení nebo jeho zkratku …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

pokud se poskytovatel služby přestěhuje, …“,

má být:

„b)

pokud se poskytovatel služby pohybuje, …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 2:

místo:

„Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby přestěhuje na území hostitelského členského státu, …“,

má být:

„Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby pohybuje na území hostitelského členského státu, …“.

Strana 29, čl. 5 odst. 3:

místo:

„Pokud se poskytovatel služeb přestěhuje, podléhá etickým pravidlům profesní, zákonné nebo správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání, užívání titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, …“,

má být:

„Pokud se poskytovatel služeb pohybuje, podléhá pravidlům pro výkon povolání stavovské, zákonné nebo správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání, užívání profesních označení a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, …“.

Strana 29, čl. 6 písm. b):

místo:

„… aby bylo možné ve prospěch pojištěnců zúčtovat u pojišťovacích subjektů ve vztahu k výkonu činnosti.“,

má být:

„… aby bylo možné u pojišťovacích subjektů vyúčtování činností vykonávaných ve prospěch pojištěnců.“.

Strana 29, čl. 7 nadpis:

místo

:

„Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby přestěhuje“,

má být

:

„Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby pohybuje“.

Strana 29, čl. 7 odst. 1:

místo:

„Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služby poprvé přestěhuje z jednoho členského státu do druhého …“,

má být:

„Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služby poprvé pohybuje z jednoho členského státu do druhého …“.

Strana 30, čl. 7 odst. 4 třetí pododstavec:

místo:

„… která je vyžadována v tomto členském státě …“,

má být:

„… která je vyžadována v hostitelském členském státě …“.

Strana 31, čl. 10 písm. a); strana 35, čl. 21 odst. 1 první pododstavec; strana 36, čl. 23 odst. 1; strana 37, čl. 23 odst. 2, 3, 4 a 5; strana 39, čl. 26 první pododstavec a čl. 27 odst. 1, 2 a 3; strana 43, čl. 35 odst. 3 a čl. 36 odst. 2; strana 81, nadpis tabulky 5.1.2; strana 82, nadpis tabulky 5.1.3; strana 82, nadpis tabulky 5.3.3:

místo

:

„odborný lékař“ a „odborný zubní lékař“,

má být

:

„specializovaný lékař“ a „specializovaný zubní lékař“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 31, čl. 10 písm. d), e) a f); strana 33, čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„pro určitou odbornost“,

má být:

„ve specializačním oboru“.

Strana 31, čl. 10 písm. d):

místo:

„d)

aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„d)

aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 31, čl. 10 písm. d); strana 56, Příloha II bod 1, heslo „v Lotyšsku“, první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka:

místo

:

„odbornost“,

má být

:

„specializace“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 31, čl. 10 písm. e):

místo:

„e)

pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„e)

pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 31, čl. 10 písm. f):

místo:

„f)

pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, … nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který byl získán po odborné přípravě k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2;“,

má být:

„f)

pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, … nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2;“.

Strana 31, čl. 11 písm. a) bod i):

místo:

„i)

buď studijního programu, který netvoří …“,

má být:

„i)

buď vzdělávacího programu, který netvoří …“.

Strana 31, čl. 11 písm. c) návětí:

místo:

„c)

úroveň C odpovídá diplomu, který prokazuje úspěšné ukončení:“,

má být:

„c)

diplom, který prokazuje úspěšné ukončení:“.

Strana 32, čl. 12 druhý pododstavec:

místo:

„Odborná kvalifikace, která přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto ustanovení, ačkoli nesplňuje požadavky uvedené v platných právních a správních předpisech domovského členského státu pro přístup k povolání a jeho výkon, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. Uplatňuje se zejména tehdy, …“,

má být:

„Odborná kvalifikace, která, přestože nesplňuje požadavky stanovené v platných právních a správních předpisech domovského členského státu pro přístup k povolání a jeho výkon, přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto předpisů, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. To platí zejména tehdy, …“.

Strana 33, čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„To platí rovněž pro případy … lékařů a zubních lékařů … pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo nutno získat po odborné přípravě k získání označení …“,

má být:

„To platí rovněž pro případy … lékařů a zubních lékařů … pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení …“.

Strana 34, čl. 17 odst. 1 písm. b), c) a e) a čl. 18 odst. 1 písm. b); strana 35, čl. 18 odst. 1 písm. c), e) a f) a čl. 19 odst. 1 písm. c) a d):

místo:

„vzdělání doložené“, „tříleté vzdělání doložené“ a „dvouleté vzdělání doložené“,

má být:

„odbornou přípravu doloženou“, „tříletou odbornou přípravu doloženou“ a „dvouletou odbornou přípravu doloženou“.

Strana 38, čl. 25 odst. 4:

místo:

„… dokladu o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství …“,

má být:

„… dokladu o dosažené kvalifikaci ve specializačním oboru lékařství …“.

Strana 39, čl. 26 druhý pododstavec:

místo:

„O zařazení nových lékařských odborností …“,

má být:

„O zařazení nových specializačních oborů lékařství …“.

Strana 39, čl. 27 odst. 3 první pododstavec:

místo:

„… doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech.“,

má být:

„… doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných specializačních oborech.“.

Strana 39, čl. 28 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„… potvrzení o odborné přípravě vydaná po 1. lednu 2006.“,

má být:

„… potvrzení o odborné přípravě vydaná od 1. ledna 2006.“.

Strana 42, článek 34 v celém textu:

místo

:

„základní lékařská odborná příprava“,

má být

:

„základní odborná příprava“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 42, čl. 34 odst. 3 písm. d):

místo:

„… a o preventivní, diagnostické a terapeutické stomatologii;“,

má být:

„… a o preventivním, diagnostickém a terapeutickém zubním lékařství;“.

Strany 42 a 43, článek 35 v celém textu:

místo

:

„specializovaná lékařská odborná příprava“,

má být

:

„specializovaná odborná příprava“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Strana 47, čl. 45 odst. 2:

místo:

„… s výhradou případného uložení povinnosti doplnit si odborné zkušenosti:“,

má být:

„… s výhradou případného uložení povinnosti doplnit si odbornou praxi:“.

Strana 47, čl. 45 odst. 4:

místo:

„Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborných zkušeností po dobu dvou let …“,

má být:

„Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborné praxe po dobu dvou let …“.

Strana 47, čl. 45 odst. 5:

místo:

„… které mají být jmenovány držiteli nových lékáren …“,

má být:

„… které mají být jmenovány provozovateli nových lékáren …“.

Strana 47, čl. 46 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„… zakončena úspěšným složením zkoušky vedoucí k získání titulu;“,

má být:

„… zakončena úspěšným složením zkoušky na vysokoškolské úrovni;“.

Strana 48, čl. 47 odst. 2:

místo:

„Tato zkouška musí být na úrovni zkoušky vedoucí k získání titulu …“,

má být:

„Tato zkouška musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky …“.

Strana 49, čl. 49 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI bodu 6.1, …“,

má být:

„Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI, …“.

Strana 49, čl. 49 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Osvědčení uvedená v odstavci 1 prokazují, …“,

má být:

„Osvědčení uvedená v prvním pododstavci prokazují, …“.

Strana 79 a následující, příloha V:

strana 88, sloupec „Patologická anatomie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Morbid anatomy and histopathology“,

má být

:

„Histopathology“,

strana 91, sloupec „Klinická biologie“, řádka „Ελλάς“:

vypustit: „Χειρουργική Θώρακος“,

strana 91, sloupec „Plastická chirurgie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Plastic surgery“,

má být

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery“,

strana 92, sloupec „Lékařská mikrobiologie“, řádka „Ελλάς“:

místo

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία“,

má být

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία“,

strana 93, sloupec „Kardiochirurgie“, řádka „Italia“:

místo

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia“,

má být

:

„—

Chirurgia toracica

Cardiochirurgia“,

strana 95, sloupec „Gastroenterologie“, řádka „Belgique/België/Belgien“:

místo

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie“,

má být

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“,

strana 97, sloupec „Rehabilitační a fyzikální medicína“, řádka „Portugal“:

místo

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação“,

má být

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação“,

strana 99, sloupec „Radiologie“, řádka „Ireland“:

místo

:

„Radiology (**)“,

má být

:

„Radiology“,

strana 99, sloupec „Radiologie“, řádka „Italia“:

místo

:

„Radiologia“,

má být

:

„Radiologia (**)“,

strana 101, sloupec „Hygiena a epidemiologie“, řádka „Κύπρος“:

místo

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική“,

má být

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική“,

strana 108, sloupec „Traumatologie a urgentní medicína“, řádka „Česká republika“:

místo

:

„Traumatologie

Urgentní medicína“,

má být

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína“,

strana 108, sloupec „Traumatologie a urgentní medicína“, řádka „Slovensko“:

místo

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

má být

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

strana 111, bod 5.2.1, část B, druhá odrážka:

místo

:

„všeobecnému a odbornému lékařství“,

má být

:

„všeobecnému a specializovanému lékařství“,

strana 115, tabulka „5.3.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů“, sloupec „Doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Česká republika“:

místo

:

„… (doktor)“,

má být

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)“,

strana 121, tabulka „5.4.2 Doklady o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů“, sloupec „Doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Deutschland“:

místo

:

„… des Dritten Abscnitts …“,

má být

:

„… des Dritten Abschnitts …“.

strana 128, tabulka „5.6.2 Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta“, sloupec „Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci“, řádka „Magyarország“:

místo

:

„EG Egyetem“,

má být

:

„Egyetem“,

strana 129 a následující tabulky pro architekty:

a)

Strana 130, tabulka pro „España“:

Tabulka má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995“

b)

Strana 132, tabulka pro „Italia“:

Tato část tabulky má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005“

c)

Strana 133, tabulka pro „Portugal“:

Tabulka má vypadat takto (zarovnání referenčního akademického roku v posledním sloupci):

„Země

Doklad o dosažené kvalifikaci

Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci

Osvědčení doplňující doklad

Referenční akademický rok

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992“

Strana 135, příloha VI, Nabytá práva:

V podtitulku se vypouští označení „6.“