3.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/23


DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 28. září 2005

pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu

(2005/761/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod ii) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem upevnit a restrukturalizovat evropskou výzkumnou politiku prohlásila Komise ve sdělení ze dne 18. ledna 2000 nazvaném „Směrem k Evropskému výzkumnému prostoru“, že je nezbytné vytvořit Evropský výzkumný prostor jako základ pro budoucí opatření Společenství v této oblasti.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, na kterém byl Evropský výzkumný prostor schválen, stanovila za cíl Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě.

(3)

Globalizace ekonomiky vyžaduje větší mobilitu výzkumných pracovníků, což Společenství uznalo ve svém šestém rámcovém programu pro výzkum (4), když své programy ještě více otevřelo výzkumným pracovníkům ze třetích zemí.

(4)

Počet výzkumných pracovníků, které bude Společenství potřebovat, má-li splnit svůj cíl stanovený na zasedání Evropské rady v Barceloně ve dnech 15. a 16. března 2002, totiž investovat do výzkumu 3 % HDP, se odhaduje na 700 000. Tento cíl by měl být splněn prostřednictvím řady vzájemně propojených opatření, jako například zvýšení přitažlivosti vědecké kariéry u mladých lidí, podpora zapojení žen do vědeckého výzkumu, zvyšování příležitostí pro vzdělávání a mobilitu ve výzkumu, zlepšení kariérních vyhlídek pro výzkumné pracovníky v rámci Společenství a otevření Společenství příslušníkům třetích zemí, kterým by mohl být pro účely výzkumu umožněn vstup do společného prostoru a cestování v něm.

(5)

Pro dosažení konkurenceschopnosti a přitažlivosti na mezinárodní úrovni by členské státy měly přijmout opatření nezbytná pro usnadnění vstupu výzkumných pracovníků do Společenství a pohyb po jeho území po krátká období.

(6)

Pokud jde o krátkodobé pobyty, měly by se členské státy zavázat k tomu, že budou výzkumné pracovníky ze třetích zemí, s výhradou vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001 (5), považovat za osoby jednající v dobré víře a přiznají jim výhody stanovené v acquis communautaire pro účely postupů pro vydávání krátkodobých víz.

(7)

Měla by být přijata opatření na podporu výměny informací a osvědčených postupů s cílem zlepšit postupy pro vydávání krátkodobých víz pro výzkumné pracovníky.

(8)

Toto doporučení ctí základní práva a dodržuje zásady stanovené zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(9)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto doporučení a není jím dotčeno. Vzhledem k tomu, že toto doporučení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Evropský parlament a Rada přijaly toto doporučení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(10)

Toto doporučení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (6); Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto doporučení a není jím dotčeno.

(11)

Toto doporučení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (7); Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto doporučení a není jím dotčeno.

(12)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto doporučení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (9).

(13)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto doporučení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (10) a rozhodnutí Rady 2004/860/ES (11) o podpisu uvedené dohody jménem Evropské unie a o jejím podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení.

(14)

Toto doporučení je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003.

(15)

Toto doporučení by také mělo poskytnout pružný postup pro vědce, kteří si chtějí udržovat odborné styky s organizací své země původu (například pobývat po dobu až tří měsíců v každém semestru v evropské výzkumné organizaci nacházející se ve společném prostoru a přitom pokračovat po zbytek času v práci ve výzkumné organizaci jejich původu),

DOPORUČUJÍ ČLENSKÝM STÁTŮM:

1.

usnadnit vydávání víz prostřednictvím závazku urychlit posuzování žádostí o vízum podaných výzkumnými pracovníky ze třetích zemí, s výhradou vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001;

2.

podporovat mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří potřebují často cestovat v rámci Evropské unie, tím, že jim budou vydávána vícenásobná vstupní víza. Při určování doby platnosti víz by členské státy měly brát v úvahu délku trvání výzkumných programů, jichž se výzkumní pracovníci účastní;

3.

zavázat se usnadnit přijetí harmonizovaného přístupu k podpůrným dokladům, které musí výzkumní pracovníci ke své žádosti o vízum přiložit. V této záležitosti by měly konzultovat schválené výzkumné organizace;

4.

podporovat vydávání víz pro výzkumné pracovníky bez správních poplatků v souladu s pravidly stanovenými v acquis communautaire;

5.

brát v úvahu cíl usnadnit vydávání víz výzkumným pracovníkům ze třetích zemí v rámci místní konzulární spolupráce, s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů;

6.

zavázat se poskytnout Komisi do 28. září 2006 informace o osvědčených postupech přijatých pro usnadnění vydávání jednotných víz výzkumným pracovníkům, aby mohla vyhodnotit dosažené výsledky. S ohledem na to, zda je směrnice o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (12) přijata nebo ne, a v závislosti na výsledcích vyhodnocení by měla být prozkoumána možnost začlenit ustanovení tohoto doporučení do vhodného právně závazného nástroje.

Ve Štrasburku dne 28. září 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

D. ALEXANDER


(1)  Úř. věst. C 120, 20.5.2005, s. 60.

(2)  Úř. věst. C 71, 22.3.2005, s. 6.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005.

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006) (Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 851/2005 (Úř. věst. L 141, 4.6.2005, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

(12)  Viz strana 15 tohoto Úředního věstníku.