14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/28


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/889/SZBP

ze dne 12. prosince 2005

o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 a čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie se jako člen Kvarteta zavázala k podpoře a usnadnění provádění Cestovní mapy, stanovující vzájemné kroky izraelské vlády a palestinské samosprávy v politické, bezpečnostní, hospodářské a humanitární oblasti, jakož i v oblasti budování institucí, které povedou ke vzniku nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, žijícího v míru a bezpečí bok po boku s Izraelem a svými dalšími sousedy.

(2)

Po jednostranném stažení Izraele z Gazy již není izraelská vláda na hraničním přechodu Rafáh přítomna a přechod je až na výjimečné případy uzavřen.

(3)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 17. a 18. června 2004 znovu potvrdila připravenost EU podporovat palestinskou samosprávu při přejímání odpovědnosti za veřejný pořádek, a zejména při rozvoji kapacit v rámci civilní policie a při posilování vymahatelnosti práva.

(4)

Dne 7. listopadu 2005 Rada znovu potvrdila, že EU podporuje práci zvláštního vyslance Kvarteta pro proces stahování, a přivítala jeho nedávnou zprávu pro členy Kvarteta. Rada vzala rovněž na vědomí jeho dopis ze dne 2. listopadu 2005, v němž jménem stran žádal, aby EU zvážila, zda by mohla působit jako třetí strana v úloze pozorovatele na hraničním přechodu Rafáh na hranici mezi Gazou a Egyptem. Rada konstatovala, že EU je v zásadě ochotna poskytnout pomoc při zajišťování chodu hraničních přechodů Gazy na základě dohody mezi stranami.

(5)

Otevření hraničního přechodu Rafáh má hospodářský, bezpečnostní a humanitární význam.

(6)

EU označila za prioritu vytvoření palestinské celní správy v rámci spolupráce ES a Palestiny. Společenství poskytuje pomoc palestinské správě hranic a zajišťuje trojstranný dialog o celních otázkách s izraelskou vládou a palestinskou samosprávou. Palestinská samospráva je zapojena do vytváření podrobných plánů postupů pro zabezpečení hranic za podpory USA a Izraele.

(7)

Předseda palestinské vlády zaslal dne 24. října 2005 dopis evropské komisařce pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství, v němž žádal o pomoc ES v oblastech, jako je budování kapacity, pokud jde o palestinské pracovníky na hraničním přechodu Rafáh, vytvoření a zavedení potřebných systémů a zařízení a poskytování poradenství a podpory palestinským úředníkům sloužícím na hraničním přechodu Rafáh.

(8)

Dne 15. listopadu 2005 uzavřely izraelská vláda a palestinská samospráva dohodu o pohybu na hraničních přechodech v pásmu Gazy a o přístupu k nim, která mimo jiné odkazuje na úlohu EU jako třetí strany, pokud jde o provoz dotyčných hraničních přechodů.

(9)

Prostřednictvím dopisů ze dne 20. listopadu 2005 a ze dne 23. listopadu 2005 vyzvaly palestinská samospráva a izraelská vláda EU, aby zřídila misi Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah).

(10)

Mise Evropské unie bude mít doplňkovou povahu, bude přidávat hodnotu k současnému mezinárodnímu úsilí a rovněž rozvíjet součinnost stávajícího úsilí Evropského společenství a členských států. Mise bude usilovat o soudržnost a koordinaci s činností Společenství v oblasti budování kapacit, zejména v oblasti celní správy.

(11)

Mise bude součástí širšího úsilí EU a mezinárodního společenství na podporu palestinské samosprávy při jejím přejímání odpovědnosti za veřejný pořádek, a zejména při rozvoji kapacit v rámci civilní policie a při posilování vymahatelnosti práva.

(12)

Měla by být zajištěna náležitá spolupráce s policejní misí Evropské unie pro palestinská území, dále uváděnou jako Koordinační úřad Evropské unie pro podporu palestinské policie (EUPOL COPPS) (1).

(13)

Mise bude vykonávat svůj mandát za situace, která představuje hrozbu pro veřejný pořádek, ochranu a bezpečnost osob a pro stabilitu oblasti a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy.

(14)

Bezpečnost je hlavním a trvalým problémem a k jejímu zajištění by měla být přijata příslušná opatření.

(15)

V souladu s hlavními směry ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7. až 9. prosince 2000 by tato společná akce měla vymezit úlohu generálního tajemníka/vysokého představitele v souladu s články 18 a 26 Smlouvy.

(16)

Podle čl. 14 odst. 1 Smlouvy je třeba určit finanční referenční částku pro celou dobu provádění společné akce. Určení částek financovaných z rozpočtu Společenství dokládá vůli politického orgánu a závisí na dostupnosti rozpočtových položek závazků během daného rozpočtového roku,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Zřizuje se mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (dále jen EU BAM Rafah), jejíž operační fáze začíná dne 25. listopadu 2005.

2.   EU BAM Rafah působí v souladu s prohlášením o mandátu, které je uvedeno v článku 2.

Článek 2

Prohlášení o mandátu

Cílem EU BAM Rafah je zajistit na hraničním přechodu Rafáh přítomnost třetí strany, a přispět tak v součinnosti s úsilím Společenství v oblasti budování institucí k otevření hraničního přechodu Rafáh a k posílení důvěry mezi izraelskou vládou a palestinskou samosprávou.

Za tímto účelem EU BAM Rafah:

a)

aktivně sleduje, kontroluje a hodnotí činnost palestinské samosprávy s ohledem na provádění rámcových bezpečnostních a celních dohod uzavřených mezi stranami o provozu přechodu Rafáh;

b)

prostřednictvím odborného vedení přispívá k budování palestinské kapacity, pokud jde o všechny aspekty správy hranic v Rafáhu;

c)

přispívá ke spolupráci mezi palestinskými, izraelskými a egyptskými orgány, pokud jde o všechny aspekty správy hraničního přechodu Rafáh.

EU BAM Rafah plní úkoly, jimiž byla pověřena v rámci dohod mezi izraelskou vládou a palestinskou samosprávou, pokud jde o správu hraničního přechodu Rafáh. Neplní úkoly nahrazující činnost jiné strany.

Článek 3

Doba trvání

Mise trvá po dobu 12 měsíců.

Článek 4

Struktura mise

EU BAM Rafah tvoří tyto složky:

a)

vedoucí mise, jemuž je nápomocen kolektiv poradců;

b)

monitorovací a operační oddělení;

c)

správní oddělení.

Tyto složky budou dále rozpracovány v koncepci operací (CONOPS) a v operačním plánu (OPLAN). CONOPS a OPLAN schvaluje Rada.

Článek 5

Vedoucí mise

1.   Vedoucím mise EU BAM Rafah je jmenován generálmajor Pietro Pistolese.

2.   Vedoucí mise vykonává operativní velení EU BAM Rafah a zajišťuje její běžné řízení a koordinaci jejích činností, včetně péče o bezpečnost personálu EU BAM Rafah, zdrojů a informací.

3.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňské otázky týkající se personálu EU BAM Rafah. Kázeňské kroky vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu nebo orgánu EU.

4.   Vedoucí mise podepíše smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise zajistí odpovídající zviditelnění přítomnosti EU.

Článek 6

Plánovací fáze

1.   Během plánovací fáze mise se zřídí plánovací tým skládající se z vedoucího mise, který plánovací tým vede, a personálu potřebného k plnění úkolů vyplývajících ze zjištěných potřeb mise.

2.   Jako priorita plánovacího procesu se provede souhrnné posouzení rizika, které je podle potřeby aktualizováno.

3.   Plánovací tým vypracuje OPLAN a připraví veškeré technické nástroje nutné k výkonu mise. OPLAN zohlední souhrnné posouzení rizika a bude obsahovat plán pro zajištění bezpečnosti.

Článek 7

Personál mise EU BAM Rafah

1.   Počet a pravomoci personálu EU BAM Rafah odpovídají prohlášení o mandátu uvedenému v článku 2 a struktuře uvedené v článku 4.

2.   Personál EU BAM Rafah vysílají členské státy nebo orgány EU. Každý členský stát nese náklady na personál EU BAM Rafah, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, cestovních výdajů do oblasti mise a zpět a jiných příspěvků než denních diet.

3.   EU BAM Rafah přijímá mezinárodní a místní personál na smluvním základě podle potřeby.

4.   Třetí státy mohou případně rovněž vyslat personál mise. Každý vysílající třetí stát nese náklady na personál, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, příspěvků, pojištění pro případ zvýšeného rizika a cestovních výdajů do oblasti mise a zpět.

5.   Veškerý personál zůstává podřízen příslušnému vysílajícímu státu nebo orgánu EU a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mise. Všechen personál ctí bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2).

6.   Policisté EU nosí odpovídající uniformy jednotlivých států a označení EU a další členové mise nosí odpovídající označení na základě rozhodnutí vedoucího mise s přihlédnutím k bezpečnostním aspektům.

Článek 8

Postavení personálu EU BAM Rafah

1.   Na postavení personálu EU BAM Rafah, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k úplnému provedení a řádnému fungování EU BAM Rafah, se vztahuje dohoda, která bude uzavřena postupem podle článku 24 Smlouvy. Generální tajemník/vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může taková ujednání sjednat jeho jménem.

2.   Členský stát nebo orgán EU, který vyslal člena personálu, vyřizuje všechny nároky vzniklé v souvislosti s vysláním, které člen personálu vznese nebo které se jej týkají. Dotyčný členský stát nebo orgán EU podává veškeré žaloby proti jím vyslanému členu personálu.

3.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodních a místních členů personálu jsou uvedeny ve smlouvách mezi vedoucím mise a dotyčným členem personálu.

Článek 9

Linie velení

1.   EU BAM Rafah má jakožto operace k řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politickou kontrolu a strategické řízení.

3.   Generální tajemník/vysoký představitel dává pokyny vedoucímu mise prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

4.   Vedoucí mise vede EU BAM Rafah a zajišťuje její každodenní řízení.

5.   Vedoucí mise podává zprávy generálnímu tajemníku/vysokému představiteli prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

6.   Zvláštní zástupce EU podává zprávy Radě prostřednictvím generálního tajemníka/vysokého představitele.

Článek 10

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečností výbor vykonává v rámci pravomoci Rady politickou kontrolu a strategické řízení mise.

2.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc měnit OPLAN a linii velení. Zahrnuje rovněž pravomoci nezbytné pro přijímání dodatečných rozhodnutí o jmenování vedoucího mise. Rada, které je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, rozhoduje o cílech a ukončení mise.

3.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

4.   Vedoucí mise pravidelně podává Politickému a bezpečnostnímu výboru zprávy o příspěvcích k misi a o jejím průběhu. Politický a bezpečnostní výbor může případně přizvat vedoucího mise na svá jednání.

Článek 11

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost EU a její jednotný institucionální rámec, přistupující státy budou vyzvány a třetí státy mohou být vyzvány, aby přispěly k EU BAM Rafah s tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, příspěvků, pojištění pro případ zvýšeného rizika a cestovních výdajů na cestu do oblasti mise a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EU BAM Rafah.

2.   Třetí státy přispívající na EU BAM Rafah mají ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy, které se mise účastní.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí týkajících se účasti třetích států, včetně jejich navrhovaných příspěvků, a k ustavení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobná ujednání týkající se účasti třetích států jsou předmětem dohody, která bude uzavřena postupem podle článku 24 Smlouvy. Generální tajemník/vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může taková ujednání sjednat jeho jménem. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s EU BAM Rafah ustanovení takové dohody.

Článek 12

Bezpečnost

1.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EU BAM Rafah a po konzultaci s bezpečnostním úřadem generálního sekretariátu Rady odpovídá za dodržování minimálních bezpečnostních požadavků v souladu s bezpečnostními předpisy Rady.

2.   EU BAM Rafah má zvláštního velícího důstojníka pro bezpečnost mise, kterému je nápomocen bezpečnostní tým a který je podřízen vedoucímu mise.

3.   Vedoucí mise konzultuje s Politickým a bezpečnostním výborem podle pokynů generálního tajemníka/vysokého představitele otázky bezpečnosti, které ovlivňují nasazení EU BAM Rafah.

4.   Členové personálu EU BAM Rafah procházejí před každým nasazením nebo cestou do oblasti mise povinným bezpečnostním výcvikem a podrobí se lékařské prohlídce.

Článek 13

Finanční opatření

1.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů souvisejících s misí se stanoví na 1 696 659 EUR pro rok 2005 a 5 903 341 EUR pro rok 2006.

2.   Výdaje financované částkou uvedenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet EU s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Státní příslušníci třetích států, které se finančně podílejí na misi, hostitelských stran a – pokud je to nezbytné pro operativní potřeby mise – sousedících zemí se mohou účastnit nabídkových řízení.

3.   Vedoucí mise podává Komisi vyčerpávající zprávy o činnostech prováděných v rámci své smlouvy a je v témž rozsahu pod jejím dohledem.

4.   Finanční ujednání respektují operativní požadavky EU BAM Rafah, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

5.   Výdaje lze financovat ode dne vstupu této společné akce v platnost.

Článek 14

Akce Společenství

1.   Rada a Komise, každá v rámci svých pravomocí, zajistí soudržnost mezi prováděním této společné akce a vnějších činností Společenství podle čl. 3 druhého pododstavce Smlouvy. Rada a Komise za tímto účelem spolupracují.

2.   Nezbytná koordinační opatření se přijímají podle potřeby na místě v oblasti mise i v Bruselu.

Článek 15

Poskytování utajovaných informací

1.   Generální tajemník/vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn podle potřeby a v souladu s operativními potřebami mise poskytovat třetím státům přidruženým k této společné akci utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do úrovně „RESTREINT UE“.

2.   V případě zvláštní a neodkladné operativní potřeby je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady generální tajemník/vysoký představitel též oprávněn poskytnout místním orgánům utajované skutečnosti a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do úrovně „RESTREINT UE“. Ve všech ostatních případech se tyto informace a dokumenty poskytují místním orgánům postupy odpovídajícími úrovni jejich spolupráce s EU.

3.   Generální tajemník/vysoký představitel je oprávněn poskytnout třetím státům přidruženým k této společné akci a místním orgánům neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise, na které se vztahuje profesní tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

Článek 16

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí dnem 24. listopadu 2006.

Článek 17

Přezkum

Tato společná akce bude přezkoumána nejpozději 30. září 2006.

Článek 18

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Společná akce Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 (Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65).

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/571/ES (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/701/ES, Euratom (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 15).