14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/26


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2005/888/SZBP

ze dne 12. prosince 2005

o zvláštních omezujících opatřeních proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. října 2005 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1636 (2005) (dále jen „rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005)“), která vychází ze zprávy mezinárodní vyšetřovací komise OSN pod vedením Detleva Mehlise (dále jen „vyšetřovací komise“) o teroristickém bombovém útoku v libanonském Bejrútu, k němuž došlo dne 14. února 2005 a při němž bylo zabito 23 lidí, včetně bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího, a desítky lidí byly zraněny.

(2)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005) zavádí opatření pro zamezení vstupu na území členských států nebo průjezdu přes ně a pro zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob registrovaných výborem Rady bezpečnosti zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce OSN 1636 (2005) (dále jen „výbor“) jako podezřelé z účasti na plánování, financování, organizaci nebo spáchání teroristického bombového útoku.

(3)

Dne 7. listopadu 2005 přijala Rada závěry o Sýrii a Libanonu. Rada v nich vyjádřila politování nad skutečností, že Sýrie zjevně plně nespolupracovala s vyšetřovací skupinou, a vyzvala ji k bezpodmínečné spolupráci s vyšetřovateli.

(4)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit tomu, aby na jejich území vstupovaly nebo přes ně projížděly fyzické osoby uvedené v příloze tohoto společného postoje.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor u jednotlivých případů předem stanoví, že cesta je odůvodněná humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti, nebo pokud výbor dojde k závěru, že by výjimka podpořila cíle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005).

4.   Pokud členský stát podle odstavce 3 a v souladu s rozhodnutím výboru povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje vlastněné, držené nebo ovládané fyzickými osobami uvedenými v příloze nebo držené subjekty přímo nebo nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami nebo osobami, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak jsou uvedeny v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v příloze nesmějí být přímo ani nepřímo dány k dispozici ani nesmějí být v jejich prospěch poskytnuty žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Pokud je schválí výbor, lze učinit výjimky v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k hrazení základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování úroků nebo jiných výnosů ze zmrazených účtů na tyto účty, za předpokladu, že se na tyto úroky a jiné výnosy nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 3

1.   V souladu s použitelnými právními předpisy členské státy zajistí, aby v případě, že na jejich území bude zjištěna přítomnost fyzické osoby uvedené v příloze, mohla vyšetřovací komise, požádá-li o to, provést výslech této osoby.

2.   V souladu s použitelnými právními předpisy členské státy plně spolupracují při veškerém mezinárodním vyšetřování v souvislosti s finančními prostředky nebo hospodářskými zdroji nebo finančními transakcemi osob nebo subjektů uvedených v příloze, a to rovněž prostřednictvím sdílení finančních informací.

Článek 4

Rada vyhotoví seznam dotyčných osob a subjektů a osob s nimi spojených, uvedený v příloze, a na základě rozhodnutí výboru provádí změny tohoto seznamu.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


PŘÍLOHA

Seznam fyzických osob a subjektů uvedených v článcích 1, 2 a 3

(Příloha bude doplněna po provedení registrace osob a subjektů výborem zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1636 (2005))