8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/13


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/776/SZBP

ze dne 7. listopadu 2005

o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2005 přijala Rada společnou akci 2005/265/SZBP (1) o jmenování pana Adriaana JACOBOVITSE de SZEGED zvláštním zástupcem Evropské unie pro Moldavsko.

(2)

Dne 28. července 2005 přijala Rada společnou akci 2005/584/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie do 28. února 2006.

(3)

Dne 2. června 2005 prezident Moldavska Voronin a prezident Ukrajiny Juščenko zaslali společný dopis, ve kterém mimo jiné požádali Evropskou unii, aby prozkoumala možnost poskytnutí pomoci při zavádění mezinárodních celních kontrol na podněsterském úseku moldavsko-ukrajinské státní hranice, jakož i při vytváření účinného mezinárodního kontrolního mechanismu na tomto úseku hranice.

(4)

Dne 20. září 2005 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl na zřízení Pohraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu, mimo jiné posílením týmu zvláštního zástupce EU pro Moldavsko.

(5)

S ohledem na nové úkoly zvláštního zástupce EU pro Moldavsko týkající se Pohraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu by měl být proto jeho mandát odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/265/SZBP se mění takto:

a)

V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

zvyšovat účinnost hraničních a celních kontrol a činností při ostraze hranic v Moldavsku a na Ukrajině podél jejich společné hranice se zvláštním zaměřením na podněsterský úsek, zejména prostřednictvím pohraniční mise EU.“

b)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

prostřednictvím podpůrného týmu vedeného vyšším politickým poradcem zvláštního zástupce EU

i)

zajišťovat politický přehled o vývoji a činnostech týkajících se moldavsko-ukrajinské státní hranice,

ii)

analyzovat politický závazek Moldavska a Ukrajiny zlepšovat správu hranic,

iii)

podporovat spolupráci mezi moldavskou a ukrajinskou stranou v hraničních otázkách, též s cílem vytvořit předpoklady pro urovnání konfliktu v Podněstří.“

c)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU činí 430 000 EUR.“

d)

V článku 8 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2.   Rada a Komise, každá v rámci svých pravomocí, zajistí soudržnost mezi prováděním této společné akce a vnějšími činnostmi Společenství podle čl. 3 druhého pododstavce Smlouvy. Rada a Komise za tímto účelem spolupracují.“

e)

V článku 10 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 28. února 2006.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2005.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 95.