21.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/9


ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÉ UNIE

ze dne 25. dubna 2005

o přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy,

s ohledem na stanovisko Komise (1),

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (2),

vhledem k tomu, že Bulharská republika a Rumunsko podaly žádosti o členství v Evropské unii,

ROZHODLA:

vyhovět těmto žádostem o přijetí, přičemž podmínky tohoto přijetí a úpravy smluv, na nichž je založena Evropská unie, jež toto přijetí vyžaduje, jsou předmětem dohody mezi členskými státy, Bulharskou republikou a Rumunskem.

V Lucemburku dne 25. dubna 2005.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Stanovisko ze dne 22. února 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Souhlas udělen dne 13. dubna 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).