11.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. srpna 2005

o stanovení tříd reakce na oheň některých stavebních výrobků

(oznámeno pod číslem K(2005) 2925)

(Text s významem pro EHP)

(2005/610/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 89/106/EHS stanoví, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být nezbytné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající ukazatelům výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny jako „Sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2)“.

(2)

Pokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která dohromady tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze různě rozvíjet v členských státech.

(3)

Interpretační dokument č. 2 uvádí jedno z těchto opatření jako omezení vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru tím, že bude omezena schopnost stavebních výrobků přispívat k plnému rozvinutí požáru.

(4)

Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi ukazatelů reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.

(5)

Jako harmonizované řešení byl v rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3), přijat systém tříd.

(6)

V případě některých stavebních výrobků je nezbytné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES, je dobře zavedena a v dostatečné míře známá regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže nevyžadují zkoušení této konkrétní funkční charakteristiky.

(8)

Tam, kde je to vhodné, byly výrobky posuzovány s ohledem na jejich konečné použití.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční charakteristiku „reakce na oheň“ bez dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Zvláštní třídy určené k použití pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace reakce na oheň přijaté v rozhodnutí 2000/147/ES jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. srpna 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/632/ES (Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 5).


PŘÍLOHA

Tabulky uvedené v této příloze obsahují seznam stavebních výrobků a/nebo materiálů, které vyhovují všem požadavkům reakce na oheň bez potřeby zkoušení.

Tabulka 1

TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ PRO GLULAM (1)

Materiál

Popis výrobku

Měrná hmotnost (2)

(kg/m3)

Minimální celková tloušťka

(mm)

Třída (3)

Glulam

Lepené laminované dřevěné výrobky v souladu s EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tabulka 2

TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ PRO LAMINÁTOVÉ PODLAHOVINY

Typ podlahoviny (4)

Popis výrobku

Měrná hmotnost

(kg/m3)

Minimální celková tloušťka

(mm)

Třída (5)

podlahoviny

Laminátové podlahoviny

Laminátové podlahoviny vyrobené v souladu s EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


Tabulka 3

TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ PRO PRUŽNÉ PODLAHOVINY

Typ podlahoviny (6)

Norma EN výrobku

Minimální hmotnost

(g/m2)

Maximální hmotnost

(g/m2)

Minimální celková tloušťka

(mm)

Třída (7)

podlahoviny

Hladké a dekorativní linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogenní a heterogenní polyvinilchloridové podlahoviny

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Polyvinylchloridové podlahoviny s pěnovou vrstvou

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polyvinylchloridové podlahoviny s korkovou spodní vrstvou

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Laminovaná polyvinylchloridová podlahovina

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Poloohebné polyvinylchloridové dlaždice

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum na korkovém podkladu

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogenní a heterogenní hladké podlahoviny s pěnovou podkladní vrstvou

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahoviny

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogenní a heterogenní vzorované pryžové podlahoviny

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabulka 4

TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ PRO TEXTILNÍ PODLAHOVINY

Typ podlahoviny (8)

Norma EN výrobku

Třída (9)

podlahoviny

Kobercová textilie strojově tkaná kladená ode zdi ke zdi a kladené kobercové dlaždice, bez retardéru hoření (10)

EN 1307

EFL

Textilní vpichovaná bezvlasová podlahovina, bez retardéru hoření (10)

EN 1470

EFL

Textilní vpichovaná vlasová podlahovina, bez retardéru hoření (10)

EN 13297

EFL


(1)  Platí pro všechny druhy a lepidla obsažená v normě výrobku.

(2)  Úprava podle EN 13238.

(3)  Třída podle tabulky 1 přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.

(4)  Podlahová krytina volně položená na podkladu na bázi dřeva ≥ D-s2, d0 nebo jiném podkladu třídy A2-s1, d0.

(5)  Třída podle tabulky 2 v příloze rozhodnutí 2000/147/ES.

(6)  Podlahová krytina volně položená na podkladu na bázi dřeva ≥ D-s2, d0 nebo jiném podkladu třídy A2-s1, d0.

(7)  Třída podle tabulky 2 v příloze rozhodnutí 2000/147/ES.

(8)  Podlahovina přilepená nebo volně položená na substrátu ve třídě A2-s1, d0.

(9)  Třída podle tabulky 2 přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.

(10)  Textilní podlahovina s celkovou hmotou maximálně 4 800 g/m2, minimální tloušťkou 1,8 mm (ISO 1766) a:

povrch ze 100 % z vlny,

povrch alespoň z 80 % z vlny – nejvýše 20 % polyamidu,

povrch alespoň z 80 % z vlny – nejvýše 20 % polyamidu/polyesteru,

povrch ze 100 % z polyamidu,

povrch ze 100 % z polypropylenu a pokud je spojen s SBR-pěnovou podkladní vrstvou, celková hmota > 780 g/m2. Všechny polypropylenové koberce s ostatními pěnovými podkladními vrstvami jsou vyloučeny.