19.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. července 2005

o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN)

(oznámeno pod číslem K(2005) 2467)

(Text s významem pro EHP)

(2005/513/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Doporučení Komise 2003/203/ES ze dne 20. března 2003 o harmonizaci poskytování veřejného přístupu prostřednictvím sítí RLAN k veřejným sítím a službám elektronických komunikací ve Společenství (2) doporučilo členským státům umožnit poskytování veřejného přístupu prostřednictvím sítí RLAN k veřejným sítím a službám elektronických komunikací v dostupném pásmu 5 GHz.

(2)

Rovněž se má za to, že v rámci rozhodnutí č. 676/2002/ES bude zapotřebí dále harmonizovat zejména pásmo 5 GHz, aby byla zaručena jeho dostupnost pro sítě RLAN ve všech členských státech a aby se zmírnilo rostoucí přetížení pásma 2,4 GHz přiděleného systémům RLAN rozhodnutím Evropského radiokomunikačního výboru (01)07 (3).

(3)

Příslušné části pásma 5 GHz byly přednostně přiděleny pohyblivé službě, s výjimkou letecké pohyblivé služby, ve všech třech regionech Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2003 (WRC-03), přičemž byla zohledněna potřeba chránit jiné přednostní služby v těchto kmitočtových pásmech.

(4)

Konference WRC-03 přijala rozhodnutí ITU-R 229 o „využití pásem 5 150–5 250, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pohyblivou službou pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě“, které bylo pobídkou pro další evropskou harmonizaci s cílem umožnit systémům RLAN rychle vstoupit do Evropské unie.

(5)

Pro uvedenou harmonizaci udělila Komise dne 23. prosince 2003 Evropské konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT) pověření (4) podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES harmonizovat rádiové spektrum v pásmu 5 GHz pro využití systémy RLAN.

(6)

Na základě tohoto pověření CEPT prostřednictvím svého Výboru pro elektronické komunikace definovala ve zprávě (5) ze dne 12. listopadu 2004 a ve svém rozhodnutí ECC/DEC(04)08 ze dne 12. listopadu 2004 pro využívání konkrétních kmitočtů v pásmu 5 GHz konkrétní technické a provozní podmínky, které jsou přijatelné pro Komisi a Výbor pro rádiové spektrum a měly by se ve Společenství použít, aby se zajistil harmonizovaný vývoj systémů WAS/RLAN ve Společenství.

(7)

Zařízení WAS/RLAN musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (6). Ustanovení čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice výrobcům ukládají povinnost zajistit, aby zařízení nezpůsobovala škodlivé rušení jiným uživatelům spektra.

(8)

V několika členských státech existuje nezbytná potřeba provozovat vojenské a meteorologické radary v pásmech mezi 5 250 a 5 850 MHz, což vyžaduje zvláštní ochranu před škodlivým rušením systémy WAS/RLAN.

(9)

Rovněž existuje potřeba stanovit pro systémy WAS/RLAN vhodné meze ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu a vhodná provozní omezení, například omezení na použití uvnitř budov, zejména ve frekvenčním pásmu 5 150–5 350 MHz, kde je třeba chránit systémy služby družicového průzkumu Země (aktivní), služby kosmického výzkumu (aktivní) a modulačních spojů družicové pohyblivé služby.

(10)

Jak je uvedeno ve zprávě CEPT, sdílení mezi radary ve službě rádiového určování a systémy WAS/RLAN v kmitočtových pásmech 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz je proveditelné pouze při použití omezení výkonu a při použití technologií potlačení, které zajistí, že systémy WAS/RLAN nebudou rušit radarové aplikace/systémy. Harmonizovaná norma EN 301 893 (7) vypracovaná Evropským institutem pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) s cílem poskytnout předpoklad souladu zařízení WAS/RLAN se směrnicí 1999/5/ES proto zahrnuje automatickou regulaci výkonu (Transmitter Power Control – TPC) a dynamickou volbu kmitočtu (Dynamic Frequency Selection – DFS). Automatická regulace výkonu (TPC) v systémech WAS/RLAN v pásmech 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz usnadní sdílení s družicovými službami výrazným snížením souhrnného rušení. Dynamická volba kmitočtu, která splňuje požadavky na detekci, provoz a odezvu stanovené v příloze I doporučení ITU-R M. 1652 (8), zamezí tomu, aby systémy WAS/RLAN používaly kmitočty využívané radary. Bude sledována účinnost technologií potlačení uvedených v normě EN 301 893, které mají za cíl chránit radary s pevným kmitočtem. Účinnost těchto technologií je předmětem přezkumu za účelem zohlednění nového vývoje na základě studie členských států týkající se vhodných způsobů a postupů testování pro technologie potlačení.

(11)

Na úrovni Společenství a úrovni ITU se uznává potřeba dalších studií a možnost vývoje alternativních technických a provozních podmínek pro systémy WAS/RLAN při zachování odpovídající ochrany jiných přednostních služeb, zejména radiolokace. Navíc je žádoucí, aby vnitrostátní správní orgány provedly měřicí kampaně a testování s cílem usnadnit koexistenci různých služeb. Takové studie a vývoj se zohlední při budoucím přezkumu tohoto rozhodnutí.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtových pásem 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN).

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

a)

„Bezdrátovými přístupovými systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN)“ (Wireless Access System – WAS, Radio Local Area Network – RLAN) se rozumí širokopásmové rádiové systémy, které umožňují bezdrátový přístup veřejným i soukromým aplikacím bez ohledu na použitou síťovou topologii.

b)

„Použitím uvnitř budov“ se rozumí použití uvnitř budovy nebo na místech podobných, například v letadle, kde stínění zpravidla poskytne potřebný útlum umožňující sdílení s jinými službami.

c)

„Středním ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem (e.i.r.p.)“ (equivalent isotropic radiated power – e.i.r.p.) se rozumí ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon po dobu vysílání, který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud je použita regulace výkonu.

Článek 3

Členské státy nejpozději do 31. října 2005 vyhradí kmitočtová pásma 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz a použijí veškeré vhodné související prostředky pro zavedení systémů WAS/RLAN v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými v článku 4.

Článek 4

1.   V kmitočtovém pásmu 5 150–5 350 MHz je použití systémů WAS/RLAN omezeno na použití uvnitř budov při maximálním středním e.i.r.p. 200 mW.

Maximální střední hustota e.i.r.p. je navíc omezena

a)

pro pásmo 5 150–5 250 MHz na 0,25 mW/25 kHz v libovolném pásmu širokém 25 kHz;

b)

pro pásmo 5 250–5 350 MHz na 10 mW/MHz v libovolném pásmu širokém 1 MHz.

2.   V kmitočtovém pásmu 5 470–5 7254 MHz je použití systémů WAS/RLAN uvnitř a vně budov omezeno maximálním středním e.i.r.p. 1 W a maximální střední hustotou e.i.r.p. 50 mW/MHz v libovolném pásmu širokém 1 MHz.

3.   Systémy WAS/RLAN pracující v pásmech 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů.

Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásma 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz o 3 dB.

4.   Systémy WAS/RLAN pracující v pásmech 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz musí používat technologie potlačení, které poskytují alespoň takovou míru ochrany jako požadavky na detekci, provoz a odezvu popsané v normě EN 301 893, aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování. Tyto technologie potlačení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo téměř rovnoměrné rozprostření zátěže spektra.

5.   Členské státy technologie potlačení pravidelně přezkoumávají a podávají o přezkumu zprávu Komisi.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. července 2005.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 12.

(3)  Rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) (01)07 ze dne 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná v místních rádiových sítích (RLAN) a provozovaná v kmitočtovém pásmu 2 400–2 483,5 MHz.

(4)  Pověření CEPT harmonizovat technické, a zejména provozní podmínky za účelem účinného využití spektra systémy RLAN v pásmech 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz.

(5)  Odpověď CEPT na pověření EK harmonizovat technické, a zejména provozní podmínky za účelem účinného využití spektra systémy RLAN v pásmech 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz.

(6)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

(7)  EN 301 893 je harmonizovaná norma vypracovaná Evropským institutem pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI), sekretariátem ETSI, nazvaná Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN); vysokovýkonová rádiová místní síť (RLAN) 5 GHz; harmonizovaná norma EN týkající se základních požadavků čl. 3 odst. 2 směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Organizace ETSI je uznána směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES. Harmonizovaná norma byla vypracována na základě pověření uděleného v souladu s příslušnými postupy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES. Úplný text normy EN 301 893 lze získat od ETSI, 650 Route des Lucioles, F-06921, Sophia Antipolis Cedex, Francie.

(8)  Doporučení ITU-R M.1652 týkající se dynamické volby kmitočtu (DFS) v bezdrátových přístupových systémech, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, s cílem chránit službu rádiového určování v pásmu 5 GHz (otázky ITU-R 212/8 a ITU-R 142/9).