14.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/88


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. července 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2002/472/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky

(oznámeno pod číslem K(2005) 2454)

(Text s významem pro EHP)

(2005/497/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2002/472/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (2), stanoví, že pro zařazení nových provozoven a plavidel na seznam provozoven a plavidel, z nichž jsou povoleny dovozy z Bulharska, je třeba provést inspekci Společenství.

(2)

Rozhodnutí 2002/472/ES rovněž stanoví, že se snížení frekvence fyzických kontrol, které se stanoví v rozhodnutí Komise 94/360/ES (3), pro produkty rybolovu dovážené z Bulharska nepoužije.

(3)

Z výsledku nové inspekční návštěvy odborníků Komise vyplývá, že Bulharsko nyní splňuje podmínky a je schopno poskytnout hygienické záruky alespoň rovnocenné těm, které se uplatňují ve Společenství. S ohledem na výsledky je vhodné poskytnout snížení frekvence fyzických kontrol, zařadit nové provozovny na seznam a použít postup stanovený v článku 5 rozhodnutí Rady 95/408/ES (4) pro budoucí úpravy uvedeného seznamu.

(4)

Rozhodnutí 2002/472/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Je třeba, aby se toto rozhodnutí použilo 45 dní po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, čímž se zajistí potřebné přechodné období.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/472/ES se mění takto:

1.

Články 4 a 5 se zrušují.

2.

Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 28. srpna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 163, 21.6.2002, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 158, 25.6.1994, s. 41. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/237/ES (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 40).

(4)  Úř. věst. L 243, 11.10. 1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

pro produkty rybolovu pocházející nebo dovážené z Bulharska a určené pro vývoz do Evropského společenství, s výjimkou mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv podobě

Image

Image

PŘÍLOHA II

SEZNAM PROVOZOVEN A PLAVIDEL

Schvalovací číslo

Název

Město/Region

Schváleno do

Kategorie

Poznámky

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin – Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

A

Kategorie:

PPa

Provozovna, v níž se zpracovávají materiály získané výlučně či částečně z akvakultury (farmové produkty).