24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. června 2005,

kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin

(2005/463/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V doporučení 2003/556/ES ze dne 23. července 2003 o pokynech pro rozvoj národních strategií a ověřených postupů k zajištění koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (1) se Komise vyslovila ve prospěch přístupu, jenž by členským státům ponechal prostor k rozvoji a realizaci opatření pro uvedenou koexistenci. Komise se v této souvislosti oznámila, že se zaměří na usnadnění výměny informací o probíhajících a plánovaných výzkumných projektech na národní úrovni i na úrovni Společenství.

(2)

Podle článku 26a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (2) shromažďuje Komise informace založené na studiích na úrovni Společenství i na národní úrovni a zajišťuje jejich koordinaci, sleduje vývoj, pokud jde o koexistenci v členských státech.

(3)

Pro účely uvedených úkolů by měla Komise mezi členskými státy zřídit fórum pro výměnu informací ohledně výsledků vědeckých studií i ověřených postupů v rámci národních strategií pro koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin. Pro Komisi je podstatné, aby měla možnost svolávat zasedání pracovní skupiny a přizvat si v případě potřeby odborníky jak na národní úrovni, tak odjinud.

(4)

Proto se považuje za vhodné zřídit styčnou skupinu, jež by Komisi pomáhala v oblasti koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (pod zkratkou „COEX-NET“),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Při Komisi se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací ohledně vědeckých studií i ověřených postupů v oblasti koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (dále jen „skupina“).

Článek 2

1.   Skupina se skládá z odborníků na národní úrovni jmenovaných členskými státy a předsedá jí zástupce Komise.

2.   Zástupce Komise může přizvat k účasti na zasedáních i práci skupiny rovněž další odborníky.

3.   Sekretariát zasedáním a práci skupiny zajišťuje Komise.

4.   Skupina zasedá v budovách Komise, formu i rozvrh určuje Komise.

Článek 3

1.   Podle článku 2 hradí náklady spojené s účastí odborníků na zasedáních Komise v souladu s pravidly pro náhradu cestovních výdajů, příspěvků na pobyt a dalších výdajů, s výhradou odstavců 2 a 3.

2.   Odborníci jmenovaní členskými státy obdrží náhradu cestovních výdajů a odborníci přizvaní Komisí obdrží náhradu cestovních výdajů a příspěvky na pobyt.

3.   U odborníků jmenovaných členskými státy obdrží náhradu nákladů pouze jeden účastník zasedání na členský stát.

4.   Za poskytované služby neobdrží odborníci žádnou náhradu.

Článek 4

Odborníci, kteří se účastní práce skupiny, jsou nezávislí na průmyslových, komerčních a obchodních nebo jiných kolidujících zájmech.

Článek 5

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 287 Smlouvy, jsou odborníci povinni nesdělovat informace, jichž nabyli na základě práce skupiny, pokud je zástupce Komise uvědomí, že jde materiál důvěrné povahy.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).