25.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/8


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 11. ledna 2005

o jmenování evropského veřejného ochránce práv

(2005/46/ES, Euratom)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 21, druhý odstavec, a 195 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 107d této smlouvy,

s ohledem na své rozhodnutí ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (1), ve znění rozhodnutí ze dne 14. března 2002 (2),

s ohledem na článek 194 jednacího řádu,

s ohledem na výzvu k podávání žádostí (3),

s ohledem na své hlasování dne 11. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Pan Nikiforos DIAMANDOUROS je jmenován evropským veřejným ochráncem práv.

Ve Štrasburku dne 11. ledna 2005.

Za Evropský parlament

Josep BORRELL FONTELLES

předseda


(1)  Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 92, 9.4.2002, s. 13.

(3)  Úř. věst. C 213, 25.8.2004, s. 9.