21.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/75


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004

o přidělení dodatečných dnů strávených mimo přístav Nizozemsku v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) č. 2287/2003

(oznámeno pod číslem K(2004) 5269)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2005/38/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství, a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na přílohu V odst. 6 písm. c),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze V odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 2287/2003 je stanoven počet dnů, po které mohou být určitá rybářská plavidla Společenství mimo přístav v zeměpisných oblastech definovaných v odstavci 2 uvedené přílohy v období od 1. února 2004 do 31. prosince 2004.

(2)

Odst. 6 písm. c) uvedené přílohy umožňuje Komisi přidělit dodatečný počet dnů, po které může být plavidlo mimo přístav, ačkoliv má na palubě lovná zařízení definovaná v odstavci 4 uvedené přílohy, na základě výsledků dosažených v rámci programů vyřazování plavidel z provozu od 1. ledna 2002 pro rybářská plavidla, na něž se vztahují ustanovení uvedené přílohy.

(3)

Nizozemsko předložilo údaje o vyřazování z provozu v letech 2002 a 2003 týkající se rybářských plavidel, která mají na palubě vlečné sítě s výložníky o velikosti ok rovné nebo větší než 80 mm.

(4)

S ohledem na předložené údaje by měl být Nizozemsku přidělen dodatečný počet dnů pro rybářská plavidla, která mají na palubě lovná zařízení definovaná v příloze V odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 2287/2003,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro plavidla, která mají na palubě vlečné sítě s výložníky o velikosti ok rovné nebo větší než 80 mm, se Nizozemsku přidělují v každém kalendářním měsíci dva dodatečné dny navíc k těm, jež stanovuje příloha V odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 2287/2003.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1928/2004 (Úř. věst. L 332, 6.11.2004, s. 5).