21.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/73


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. října 2004,

kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání

(2005/37/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (1) a na rozhodnutí Rady 2003/862/ES ze dne 8. prosince 2003 o rozšíření působnosti rozhodnutí 2003/861/ES na členské státy, které nezavedly euro jako jednotnou měnu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (3), a zejména článek 5 uvedeného nařízení stanoví, že analýzu a klasifikaci padělaných euromincí provádí národní mincovní analytické středisko každého členského státu a Evropské technické a vědecké středisko. Nařízením Rady (ES) č. 1339/2001 (4) se rozšiřuje působnost článků 1 a 11 nařízení (ES) č. 1338/2001 na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.

(2)

Od října 2001 působí Evropské technické a vědecké středisko přechodně v pařížské mincovně, přičemž využívá zázemí a administrativní podpory Komise, a to na základě výměny dopisů mezi předsedou Rady a francouzským ministrem financí ze dnů 28. února a 9. června 2000.

(3)

Evropské technické a vědecké středisko přispívá k uskutečnění cílů programu „Pericles“ v souladu s rozhodnutími Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (5) a 2001/924/ES ze dne 17. prosince 2001 o rozšíření působnosti rozhodnutí 2001/923/ES na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (6).

(4)

Článek 1 rozhodnutí 2003/861/ES stanoví, že Komise zřizuje Evropské technické a vědecké středisko a dohlíží na jeho řádnou činnost a koordinaci činností příslušných technických orgánů při ochraně euromincí proti padělání. Článek 1 rozhodnutí 2003/862/ES stanoví, že působnost rozhodnutí 2003/861/ES se rozšiřuje na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.

(5)

Francouzské orgány se dopisem francouzského ministra financí ze dne 6. září 2004 zavázaly, že zachovají současné rozdělení nákladů mezi pařížskou mincovnu a Komisi. Výměna dopisů mezi členem Komise zodpovědným za boj proti podvodům a francouzským ministrem financí o trvalém zřízení Evropského technického a vědeckého střediska pro analýzu a klasifikaci padělaných euromincí obsahuje zásady organizace Evropského technického a vědeckého střediska, které vycházejí z prozatímního fungování Evropského technického a vědeckého střediska v pařížské mincovně v souladu s výměnou dopisů mezi předsednictvím Rady a francouzským ministrem financí ze dnů 28. února a 9. června 2000.

(6)

Mimo jiné je třeba pokračovat v pravidelném předávání informací Hospodářskému a finančnímu výboru (HFV), Evropské centrální bance, Europolu a příslušným vnitrostátním orgánům o činnostech Evropského technického a vědeckého střediska a o situaci padělání euromincí.

(7)

Je proto třeba zřídit Evropské technické a vědecké středisko v rámci Komise v Bruselu, které bude patřit k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

(8)

Komise koordinuje činnosti všech příslušných technických orgánů s cílem ochránit euromince proti padělání, přičemž tato koordinace rovněž zahrnuje metody analýzy padělaných euromincí, studii nových případů padělaných mincí a vyhodnocení následků, vzájemné předávání informací o činnostech Národního mincovního analytického střediska a Evropského technického a vědeckého střediska, externí komunikaci ohledně padělaných mincí, zjišťování padělaných mincí přístroji na třídění mincí a studii všech technických problémů s padělanými mincemi.

(9)

Tato koordinace vyžaduje, aby v rámci Poradního výboru pro koordinaci předcházení podvodům (7), který se skládá ze zástupců Národního mincovního analytického střediska a Evropského technického a vědeckého střediska, který spravuje Komise a rovněž mu předsedá, pokračovaly práce skupiny odborníků na padělání mincí, přičemž bude zajištěno pravidelné předávání informací Ecofinu.

(10)

Ve snaze nadále respektovat rozhodnutí 2003/861/ES a 2003/862/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Evropské technické a vědecké středisko se zřizuje v rámci Komise v Bruselu a bude patřit k OLAF.

Článek 2

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 1338/2001 Evropské technické a vědecké středisko analyzuje a klasifikuje každý nový typ padělané euromince. Podle článku 4 rozhodnutí 2001/923/ES přispívá k dosažení cílů akčního programu Společenství „Pericles“. Poskytuje pomoc národním mincovním analytickým střediskům a spolupracuje s policejními orgány; rovněž spolupracuje s příslušnými orgány za účelem analýzy padělaných euromincí a posílení jejich ochrany.

Článek 3

Zásady organizace Evropského technického a vědeckého střediska jsou tyto:

pro účely analýzy mincí může Komise přidělit své pracovníky do pařížské mincovny, aby využili jejího vybavení,

aby Evropské technické a vědecké středisko splnilo svůj úkol, využívá pracovníky a materiál francouzského národního mincovního analytického střediska a laboratoře pařížské mincovny umístěných v Pessac. Francouzské orgány nabídnou Evropskému technickému a vědeckému středisku, aby využilo jejich pracovníků a materiálu,

v souladu s použitelnými francouzskými předpisy se část výdajů na úkoly Evropského technického a vědeckého střediska odčerpá ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Vzhledem k tomu, že Francie poskytne výše uvedené pracovníky, prostory a materiál a postará se o jejich údržbu, z rozpočtu Společenství se zaplatí platy úředníků Komise, cestovní náklady a různé běžné menší výdaje.

OLAF je pověřen, aby společně s pařížskou mincovnou stanovil nařízení o správních pravidlech Evropského technického a vědeckého střediska.

Článek 4

Komise koordinuje činnosti, které vyžadují ochranu euromincí proti padělání, a to na základě pravidelných zasedání odborníků na padělání mincí.

Hospodářský a finanční výbor, Evropská centrální banka, Europol a příslušné národní orgány jsou pravidelně informovány o činnostech Evropského technického a vědeckého střediska a o stavu padělání mincí.

V Bruselu dne 29. října 2004.

Za Komisi

Michaele SCHREYER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44.

(2)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 45.

(3)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50.

(6)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 55.

(7)  Rozhodnutí Komise 94/140/ES (Úř. věst. L 61, 4.3.1994, s. 27).