23.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 375/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2221/2004

ze dne 22. prosince 2004

o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 (2) zahajuje řízení o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT.

(2)

Ustanovení čl. 20 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (3) stanoví kritéria, která se použijí na přidělení dočasných licencí, pokud jsou žádosti o tyto licence podány ve vztahu k množství produktů převyšujících jednu z příslušných kvót na daný rok. Po rozšíření Společenství dne 1. května 2004 ustanovení čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 174/1999 také stanoví přechodná opatření ve vztahu k těmto kritériím na rok 2005.

(3)

Poptávka po vývozních licencích pro některé kvóty a skupiny produktů ukázala významné zvýšení a někdy vysoké překročení dostupného množství. To může vést k podstatnému snížení množství přiděleného žadateli, čímž dojde ke snížení účinnosti a efektivity systému. Kromě toho zkušenosti ukazují, že jsou-li množství přidělená každému hospodářskému subjektu velmi malá, existuje riziko, že hospodářský subjekt nebude schopen za těchto okolností plnit svůj závazek a že následkem bude ztráta jistoty.

(4)

Pro vyřešení této situace je tedy vhodné použít spojení tří kritérií uvedených v čl. 20 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 174/1999 a zohlednit stanovená přechodná opatření. V souladu s písmeny a) a b) tohoto pododstavce jsou licence přiděleny přednostně žadatelům, kteří již ve Spojených státech amerických působili, kteří za své dovozce určili dceřiné společnosti a vyvezli množství příslušných produktů do daného místa určení v minulosti. Kromě toho se použije koeficient snížení podle písmena c) uvedeného pododstavce.

(5)

Pokud jde o skupiny produktů a kvóty, u nichž jsou žádosti podané na množství menší, než ta, která jsou k dispozici, je vhodné v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 174/1999 stanovit, aby přidělení zbývajícího množství žadatelům bylo v poměru k požadovanému množství. Přidělení tohoto dalšího množství by se mělo vázat na podání žádosti zúčastněným hospodářským subjektem a složení jistoty.

(6)

Vzhledem ke lhůtě pro provedení tohoto řízení se na základě nařízení (ES) č. 1847/2004 použije toto nařízení co nejdříve.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádosti o prozatímní vývozní licence, podané podle nařízení (ES) č. 1847/2004, na skupiny produktů a kvóty, označené jako 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-Uruguay, 25-Tokio a 25-Uruguay ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení, budou přijaty po použití koeficientu přidělení stanoveného ve sloupci 5 této přílohy, pokud jsou předloženy:

žadateli, kteří prokáží vývoz příslušných produktů do Spojených států amerických během alespoň jednoho ze tří předcházejících let a určili za své dovozce dceřiné společnosti nebo

žadateli, jejichž určení dovozci se považují za dceřiné společnosti podle druhého pododstavce čl. 20 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 174/1999.

Žádosti uvedené v prvním pododstavci budou přijaty po použití koeficientů přidělení stanovených ve sloupci 6 přílohy, pokud jsou předloženy:

jinými žadateli než těmi, kteří jsou uvedeni v prvním pododstavci, kteří prokáží vývoz příslušných produktů do Spojených států amerických během alespoň jednoho ze tří předcházejících let nebo

žadateli, u kterých není vyžadována předchozí vývozní činnost podle druhého pododstavce čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999.

Žádosti uvedené v prvním pododstavci se zamítnou, pokud jsou předloženy jinými žadateli než těmi, kteří jsou uvedeni v prvním a druhém pododstavci.

2.   Žadatelé mohou vzít zpět svou žádost, pokud je přidělené množství vyplývající z použití odstavce 1 menší než 2 tuny. V takovém případě to oznámí příslušnému orgánu do 5 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté je bezodkladně uvolněna jejich jistota.

Příslušný orgán oznámí Komisi do 8 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost množství, kterého se stažení žádosti týká a za něž byla uvolněna jistota.

Článek 2

Žádosti o prozatímní vývozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1847/2004 na skupiny produktů a kvóty a označené jako 22-Tokio a 22-Uruguay ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení budou pro žádaná množství přijaty.

Co se týče další žádosti obchodníka, do 10 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost a při předložení požadované jistoty mohou být za použití koeficientu přidělení stanoveného ve sloupci 7 přílohy vydány prozatímní vývozní licence na další množství.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1846/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 16).


PŘÍLOHA

Označení skupiny v souladu s doplňkovými poznámkami v kapitole 4 Harmonised Tariff Schedule of the United States of America

Označení skupiny a kvóty

Množství dostupné na rok 2005 (t)

Koeficient přidělení podle čl. 1 odst. 1

Koeficient přidělení podle článku 2

Poznámka č.

Skupina

první pododstavec

druhý pododstavec

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokio

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokio

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokio

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079