16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2140/2004

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1245/2004, pokud jde o žádosti o licence k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne 28. června 2004 o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé (1), a zejména na čl. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1245/2004 stanoví, že majitelé plavidel Společenství, kteří obdrží licenci pro plavidlo Společenství oprávněné k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska, zaplatí licenční poplatek v souladu s čl. 11 odst. 5 čtvrtého protokolu.

(2)

Podle čl. 11 odst. 5 čtvrtého protokolu se technická prováděcí pravidla pro přidělování licencí k rybolovu dohodnou v rámci správního ujednání mezi stranami.

(3)

Vláda Grónska a Společenství vedly jednání s cílem stanovit formality spojené s žádostmi o licence a jejich vydáváním a na základě těchto jednání bylo správní ujednání parafováno dne 30. září 2004.

(4)

Proto je třeba uplatňovat opatření tohoto správního ujednání.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formality spojené s žádostmi o licence k rybolovu a jejich vydáváním podle článku 4 nařízení (ES) č. 1245/2004 se stanoví správním ujednáním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Správní ujednání o licencích mezi Evropskou komisí, vládou Dánska a místní vládou Grónska

Podmínky pro provozování rybolovných činností plavidly Společenství v rybolovné oblasti Grónska

A.   ŽÁDOST O LICENCI A VYDÁNÍ LICENCE

1.

Majitelé plavidel předloží k 1. březnu nebo třicet dní před začátkem rybářské výpravy Evropské komisi prostřednictvím vnitrostátních orgánů žádost pro každé plavidlo, které má zájem provozovat rybolov podle dohody. Žádosti se podávají na formulářích poskytnutých k tomuto účelu Grónskem, vzor žádosti je připojen (dodatek 1). Ke každé žádosti se přikládá doklad o zaplacení poplatku na dobu platnosti licence. Poplatky zahrnují veškeré vnitrostátní a místní poplatky týkající se přístupu k rybolovným činnostem. Grónský úřad pro rybolov bude účtovat správní poplatek ve výši jednoho procenta licenčního poplatku.

Za každé plavidlo, které má zájem provozovat rybolov podle dohody, předloží Evropská komise grónskému úřadu pro rybolov žádost vyhotovenou majitelem plavidla.

2.

Před vstupem správního ujednání v platnost sdělí grónský úřad pro rybolov veškeré údaje týkající se bankovních účtů, které se použijí k úhradě poplatku.

3.

Licence se vydávají pro konkrétní plavidla a jsou nepřenosné – s výhradou odstavce 4. Licence obsahují údaje o nejvyšším povoleném množství pro odlov a ponechání na palubě. Nejvyšší množství uvedené v licenci lze měnit formou nové žádosti o licenci. Pokud plavidlo překročí nejvyšší množství uvedené v licenci, vztahuje se na ně povinnost úhrady poplatku za množství, o které je nejvyšší množství uvedené v licenci překročeno. Tomuto plavidlu se nevydá nová licence, dokud nebudou poplatky odpovídající překročenému množství uhrazeny. Tento poplatek se vypočte v souladu s oddílem B 3.

4.

V případě vyšší moci a na žádost Komise Evropských společenství se však licence plavidla může nahradit novou licencí pro jiné plavidlo s podobnou charakteristikou jako plavidlo první. Nová licence obsahuje tyto údaje:

datum vydání,

údaj, že tato licence zrušuje platnost a nahrazuje licenci předchozího plavidla.

5.

V případě celkové nebo částečné výměny nejvyšších množství uvedených v licencích se vydají nové licence a předchozí se zruší. V takovém případě se nepožaduje licenční poplatek.

6.

Licence předá grónský úřad pro rybolov Komisi Evropských společenství do 15 pracovních dní po obdržení žádosti.

7.

Originál licence či její kopie se musí stále nacházet na palubě a musí být kdykoli předloženy na žádost příslušných grónských orgánů.

B.   PLATNOST LICENCÍ A ÚHRADA

1.

Platnost licencí počíná datem vydání a končí na konci kalendářního roku, v němž byla licence vydána. Vydávají se do 15 pracovních dní po obdržení žádosti a po zaplacení požadovaných licenčních poplatků na rok za každé plavidlo.

Licence týkající se lovu huňáčka severního se vydávají od 20. června do 31. prosince a od 1. ledna do 30. dubna.

2.

Licenční poplatek se určí na základě těchto údajů:

2005: 2 % ceny za tunu daného druhu,

2006: 3 % ceny za tunu daného druhu.

3.

Licenční poplatky na rok 2005 vycházejí z přílohy VI protokolu a jsou stanoveny v této výši:

Druh

EUR za tunu

okouník

28

platýs černý

51

garnát obecný

42

platýs obecný

56

huňáček severní

2

hlavoun tuponosý

12

krab druhu „Snow“

81

Celkový licenční poplatek (nejvyšší povolené množství odlovu vynásobené cenou za tunu) bude účtován společně s grónským správním poplatkem ve výši jednoho procenta licenčního poplatku.

Není-li nejvyšší povolené množství vyčerpáno, poplatek odpovídající tomuto nejvyššímu povolenému množství se majiteli plavidla nevrací.

4.

Licenční poplatky na rok 2006 se stanoví v listopadu 2005 v příloze tohoto správního ujednání na základě přílohy VI protokolu.

5.

Grónský úřad pro rybolov vypracuje výkaz o poplatcích týkající se předchozího kalendářního roku na základě licencí vydaných plavidlům Společenství a jiných údajů, jež má grónský úřad pro rybolov k dispozici.

Výkaz se zašle Komisi před 5. lednem následujícího roku.

C.   PRAVIDLA PRO ÚHRADU FINANČNÍHO VYROVNÁNÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 PROTOKOLU

1.

S ohledem na čl. 11 odst. 1 protokolu je finanční vyrovnání splatné ročně na začátku každého rybářského hospodářského roku.

S ohledem na čl. 11 odst. 5 protokolu se finanční vyrovnání – včetně úpravy – skládá ze dvou součástí: finanční vyrovnání ES a licenční poplatky majitelů plavidel.

Předpokládané příjmy Grónska z licenčních poplatků uhrazených majiteli plavidel se odečtou od finančního vyrovnání ES.

2.

Po skončení rybářského hospodářského roku se částka uhrazená majiteli plavidel vyhodnotí a rozdíl mezi výsledným plným využitím a platbami licenčních poplatků se spolu s finančním vyrovnáním ES na další rok co nejdříve převede ve prospěch grónských orgánů.

D.   DATUM VSTUPU V PLATNOST

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Dodatek 1

Žádost o licenci k rybolovu v grónských vodách

1.

Státní příslušnost

 

2.

Název plavidla

 

3.

Registrační číslo plavidla v lodním parku ES

 

4.

Externí identifikační písmena a číslo

 

5.

Registrační přístav

 

6.

Rádiová volací značka

 

7.

Číslo Inmarsat (telefon, telex, e-mail) (1)

 

8.

Rok stavby plavidla

 

9.

Druh plavidla

 

10.

Druh lovných zařízení

 

11.

Lovené druhy vč. množství

 

12.

Oblast rybolovu (ICES/NAFO)

 

13.

Doba platnosti licence

 

14.

Majitelé, adresa, telefon, telex, e-mail

 

15.

Provozovatel plavidla

 

16.

Jméno velitele

 

17.

Počet členů posádky

 

18.

Výkon motoru (kW)

 

19.

Délka (L.O.A.)

 

20.

Prostornost (grt)

 

21.

Zástupce v Grónsku

Jméno a adresa

 

22.

Adresa pro zaslání licence, fax

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, fax (32-2) 296 23 38


(1)  Lze sdělit až po schválení žádosti.