29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/87


Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

( Úřední věstník Evropské unie L 345 ze dne 20. listopadu 2004 )

Strana 85 a obsah:

místo:

„rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004“,

má být:

„nařízení Komise (ES) č. 1974/2004“.

Strana 91, článek 2, druhý odstavec:

místo:

„s výjimkou čl. 1 bodu 21“,

má být:

„s výjimkou čl. 1 bodu 22“.