28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1864/2004

ze dne 26. října 2004

o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola se Společenství za určitých podmínek zavázalo otevřít od 1. července 1995 celní kvóty pro konzervované houby druhu Agaricus (žampiony) spadající pod kódy KN 0711 90 40, 2003 10 20 a 2003 10 30.

(2)

Podmínky správy těchto kvót byly stanoveny nařízením Komise č. 2125/95 ze dne 6. září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby (3). Zkušenosti získané během používání uvedeného nařízení ukázaly, že je nutné změnit některé současné podmínky za účelem zjednodušení a vyjasnění systému. Z důvodu srozumitelnosti je nezbytné zrušit nařízení (ES) č. 2125/95 a nahradit je novým nařízením použitelným od 1. ledna 2005.

(3)

Mezi těmito dvěma systémy by měl být zajištěn optimální přechod . Za tímto účelem by bylo vhodné převzít některá z prováděcích pravidel nařízení Komise (ES) č. 2125/95 a zachovat tradiční dovozní kalendáře.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4), změnilo kombinovanou nomenklaturu pro některé druhy ovoce a zeleniny a produkty zpracované z ovoce a zeleniny, zejména pro některé konzervované druhy hub rodu Agaricus.

(5)

Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty, schválený rozhodnutím Rady 2003/18/ES (5), stanovuje podmínky dovozu některých konzervovaných hub rodu Agaricus pocházejících z Rumunska do Společenství.

(6)

Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty, schválený rozhodnutím Rady 2003/286/ES (6), stanovuje podmínky dovozu některých konzervovaných hub rodu Agaricus pocházejících z Bulharska do Společenství.

(7)

Aniž jsou dotčeny výsledky jednání podle článku XXIV.6 GATT (1994) a za účelem zachování tradičních obchodních toků společně se zajištěním, že trh Společenství zůstane otevřen novým dodavatelským třetím zemím, měl by objem konzervovaných hub rodu Agaricus dovážených do Společenství podle systému celních kvót vzít v úvahu preference stanovené v Evropských dohodách s Bulharskem a Rumunskem. Z toho důvodu by objemy přidělené třetím zemím kromě Bulharska a Rumunska měly být jasně odděleny od objemů přidělených Bulharsku a Rumunsku. Vzhledem k tomu, že během posledních let byla využívána rezerva podle nařízení (ES) č. 2125/95, měla by být zahrnuta do objemu přiděleného Číně, aby nedošlo k přerušení obchodu s touto konkrétní dodavatelskou zemí.

(8)

Je třeba vytvořit taková ustanovení, aby bylo možné provést efektivní rozdělení celních kvót Společenství pro konzervované houby v konkrétním roce. Aby se předešlo přerušení obchodu Společenství s třetími zeměmi, měla by taková ustanovení vycházet z údajů dostupných po prvních šesti měsících daného roku.

(9)

Je třeba určit podmínky, kterými se zajistí, že se na objemy překračující celní kvóty vztahuje plné clo podle společného celního sazebníku. Tyto podmínky by se měly týkat vydávání licencí v takových lhůtách, které umožní kontrolu objemu a nezbytnou komunikaci ze strany členských států. Tato ustanovení buď doplňují, nebo pozměňují ustanovení obsažená jednak v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (7).

(10)

I nadále by mělo být dodáváno dostatečné množství dotčených produktů na trh Společenství za stabilní ceny a nemělo by docházet ke zbytečnému rušení trhu následkem silných cenových výkyvů a negativního dopadu na výrobce ve Společenství. V této souvislosti by měla být více podporována konkurence mezi dovozci a sníženy administrativní nároky na ně kladené.

(11)

V zájmu stávajících dovozců, kteří obvykle dovážejí velké objemy dotčených produktů, a také v zájmu nových dovozců, kteří přicházejí na trh a měli by mít spravedlivou příležitost zažádat o licence pro objem konzervovaných hub v rámci celních kvót, by se mělo rozlišovat mezi tradičními dovozci a novými dovozci. Je třeba srozumitelně definovat tyto dvě kategorie dovozců a určitá kritéria týkající se postavení žadatelů a používání přidělených licencí.

(12)

Je vhodnější provést rozdělení mezi jednotlivé kategorie dovozců na podkladě dovezeného objemu než na podkladě vydaných licencí. Nicméně několikaletá zkušenost z provádění současného systému ukazuje zbytečnost udržování rozdělení kvót mezi tradiční a nové dovozce v případě Bulharska a Rumunska, protože poptávka Společenství po konzervovaných houbách z těchto zemí zůstává hluboko pod objemy stanovenými kvótou.

(13)

Žádosti o licence na dovoz konzervovaných hub ze třetích zemí kromě Bulharska a Rumunska předkládané každou kategorií dovozců by měly podléhat určitým omezením. Tato omezení jsou nezbytná nejenom pro udržení konkurence mezi dovozci, ale také proto, aby každý dovozce se skutečnou obchodní činností na trhu ovocem a zeleninou dostal možnost hájit své legitimní obchodní pozice proti jiným dovozcům a aby nebylo žádnému dovozci umožněno získat nad trhem kontrolu.

(14)

Je třeba vytvořit jasná ustanovení týkající se termínů a postupů pro podávání žádostí o licence a vydávání licencí příslušnými orgány členských států za účelem zlepšení a zjednodušení správy celních kvót pro konzervované houby.

(15)

S cílem snížit administrativní zatížení dovozců měly by být žádosti o licence podávány pouze v těch členských státech, kde je dovozce registrován.

(16)

Opatření jsou také nezbytná ke snížení počtu spekulativních žádostí o licence, které pak mohou vyústit v pouze částečné využívání celních kvót. Podle povahy a hodnoty dotčeného produktu, by měla být složena jistota za každou tunu (čisté hmotnosti po odkapání) dotčeného produktu, k němuž se váže žádost o licenci, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000. Jistota by měla být dostatečně vysoká na to, aby odradila spekulující žadatele, ale zároveň ne příliš vysoká, aby neodradila ty, kteří skutečně provádějí obchodní činnost v oblasti produktů ze zpracovaného ovoce a zeleniny. Nejlepším objektivním kritériem pro stanovení výše jistoty je hranice 2 % z průměrného mimořádného cla použitelného na dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus v současné době spadajících pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.

(17)

Aby bylo dovozcům umožněno udržovat tempo s poptávkou na trhu s konzervovanými houbami a pružně reagovat na vyvíjející se tržní podmínky, měla by být dána dovozcům možnost požádat příslušné orgány členských států o stažení žádosti o licenci, kterou si podali, pokud je objem, na který je licence vystavena nižší, než původně požadovaný objem.

(18)

Aby členské státy zajistily správné využívání kvót, měly by pravidelně informovat o objemech, na které byly příslušnými orgány členských států vydány licence, které nyní dovozci nejsou využívány. Údaj o objemech, na které byly vydány licence, by měl zohlednit žádosti, které dovozci stáhli.

(19)

Pro správu celních kvót pro konzervované houby by měli dovozci podávající žádost o licenci, připojit ke svým žádostem pro příslušné orgány členského státu také prohlášení o tom, že berou na vědomí omezení stanovená tímto nařízením a že se jim podřizují. Aby se zabránilo zneužití systému, měly by mít členské státy možnost uložit dle svého vlastního uvážení pokuty dovozcům, kteří jejich příslušným orgánům předloží nesprávné, zavádějící nebo nepřesné žádosti a/nebo prohlášení.

(20)

Aby z tohoto nařízení mohli mít prospěch i dovozci z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nových členských států“), je třeba zavést přechodná opatření.

(21)

Je třeba stanovit podmínky pro roky 2005 a 2006, aby se zajistilo rozlišení mezi tradičními dovozci a novými dovozci ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 na jedné straně a tradičními dovozci a novými dovozci z nových členských států na straně druhé.

(22)

Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 na základě přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (8), stanovuje některá přechodná opatření a podmínky použitelné pro rok 2004. Tato přechodná opatření pozbudou platnosti po 31. prosinci 2004. Uvedené nařízení by proto mělo být k 1. lednu 2005 zrušeno.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření celních kvót a platných cel

1.   Systém celních kvót je otevřen v souvislosti s dovozem konzervovaných hub rodu Agaricus, které spadají pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“) do Společenství, za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé z celních kvót a období jejich platnosti jsou uvedeny v příloze I.

2.   Sazba cla v procentním podílu celní hodnoty se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 (příkaz č. 09.4062) a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30 (příkaz č. 09.4063).

Avšak pro produkty pocházející z Rumunska (příkaz č. 09.4726) platí jednotná celní sazba ve výši 8,4 % a na produkty pocházející z Bulharska se nevztahuje žádné clo (příkaz. č. 09.4725)

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„Novými členskými státy“ Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

2.

„Ostatními státy“ třetí státy kromě Číny, Bulharska a Rumunska.

3.

„Příslušnými orgány“ orgán nebo orgány jmenované členským státem pro provádění tohoto nařízení.

4.

„Referenčním objemem“ maximální objem (čistá hmotnost po odkapání) konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiného státu dovezených za kalendářní rok tradičním dovozcem během jednoho z posledních tří kalendářních roků. Dovozy konzervovaných hub pocházejících z nových členských států nebo ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 nebudou při výpočtu referenčního objemu brány v úvahu.

Článek 3

Kategorie dovozců

1.   „Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou dokázat, že:

a)

obdrželi dovozní licence podle nařízení (ES) č. 2125/95, nebo podle uvedeného nařízení v průběhu každého ze tří předcházejících kalendářních roků;

b)

dováželi do Společenství konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

c)

během roku před podáním jejich žádosti dovezli do Společenství a/nebo vyvezli mimo Společenství alespoň 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.   „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, fyzické či právnické osoby, jednotlivci či skupiny, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli do Společenství a/nebo vyvezli mimo Společenství nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, které jsou uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96. Dodržení této podmínky se potvrzuje zápisem v obchodním rejstříku členského státu nebo jiným rovnocenným důkazem uznaným členským státem a důkazem o dovozu a/nebo vývozu.

Článek 4

Předkládání dovozních licencí

Při veškerých dovozech do Společenství v rámci celních kvót podle článku 1, je nutno předkládat dovozní licenci, dále jen „licenci“ vydanou podle tohoto nařízení.

Článek 5

Žádosti o licence a licence

1.   Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použije se pro licence nařízení (ES) č. 1291/2000.

2.   Licence platí po dobu devíti měsíců od data nabytí účinnosti ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale neplatí po 31. prosinci dotčeného roku.

3.   Výše jistoty podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 je 40 EUR na tunu (čisté váhy po odkapání).

4.   Země původu se uvede v kolonce 8 žádosti o licenci a licence a výraz „ano“ se označí křížkem. Licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

5.   Licence obsahují v kolonce 24 některou z poznámek uvedených v příloze II.

6.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí přenosná.

7.   Použije se čl. 35 odst. 6 nařízení (ES) č. 1291/2000.

8.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí objem propuštěný do volného oběhu přesáhnout objemy uvedené v oddílech 17 a 18 dovozní licence. Proto se do oddílu 19 v licenci vepíše číslice „0“.

Článek 6

Rozdělení celkových objemů mezi tradiční a nové dovozce

1.   Celkový objem přidělený Číně a jiným zemím podle přílohy I bude rozdělen takto:

a)

95 % pro tradiční dovozce;

b)

5 % pro nové dovozce.

2.   Pokud jde o dovozy pocházející z Číny a jiných zemí, jestliže v druhém šestiměsíčním období od začátku kalendářního roku není přidělený objem zcela vyčerpán jednou kategorií dovozců, přidělí se zbytek druhé kategorii.

3.   Celkový objem přidělený Bulharsku a celkový objem přidělený Rumunsku podle přílohy I bude rozdělen bez rozlišení mezi novými a tradičními dovozci.

4.   Pro dovozy pocházející z Číny a jiných zemí se v kolonce 20 žádostí o licence uvede dle situace buď „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“.

Článek 7

Omezení platná pro žádosti předložené jinými dovozci

1.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiných států do Společenství předkládané tradičním dovozcem nesmí v každých prvních šesti měsících kalendářního roku přesáhnout 75 % referenčního objemu.

2.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiných států do Společenství předkládané novým dovozcem nesmí v prvních ani v druhých šesti měsících kalendářního roku překročit 1 % celních kvót stanovených pro Čínu a ostatní státy podle přílohy I tohoto nařízení.

Článek 8

Podávání žádostí o licence dovozci

1.   Žádosti o licence smějí podávat pouze dovozci. Žádosti o licence smějí být podávány pouze příslušným orgánům členských států, v nichž je žadatel registrován.

Dovozci, a zejména tradiční dovozci, předloží na podporu své žádosti o licenci nezbytné informace, aby umožnili příslušným orgánům dotčených členských států ověřit splnění podmínek uvedených v článku 3.

Pokud noví dovozci získali v předchozím kalendářním roce licence podle nařízení (ES) č. 2125/95 nebo tohoto nařízení, předloží také doklad o tom, že minimálně 50 % z jim přiděleného objemu bylo skutečně propuštěno do volného oběhu ve Společenství.

2.   Dovozci předloží své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna a/nebo během prvních pěti pracovních dnů měsíce července.

3.   Dovozci připojí ke svým žádostem o licence prohlášení, že berou na vědomí ustanovení článku 7 a že se jim podřizují.

Prohlášení podepíše dovozce, který tím také potvrdí jeho správnost.

Článek 9

Oznámení žádostí o licence

Členské státy informují Komisi o objemech, na které byly podány žádosti o licence:

a)

sedmý pracovní den měsíce ledna pro žádosti podané v lednu;

b)

sedmý pracovní den měsíce července pro žádosti podané v červenci.

V oznámeních se rozepíší jednotlivé produkty podle kombinované nomenklatury a původu. V případě dovozů pocházejících z Číny a/nebo jiných států budou oznámení obsahovat také samostatné údaje o objemu každého produktu podle toho, zda žádost podal tradiční nebo nový vývozce.

Oznámení se provádí elektronickými prostředky a podle vzoru, který pro daný účel zašle Komise členským státům.

Článek 10

Vydávání licencí

1.   Licence vydávají příslušné orgány členských států sedmý pracovní den po oznámení podle článku 9, s výhradou situací uvedených v odstavci 2.

2.   Pokud se v lednu a/nebo v červenci zjistí, že požadovaný objem překračuje dostupný objem, stanoví Komise prostřednictvím nařízení jednotné procento snížení pro všechny uvedené žádosti o licenci a v případě potřeby pozastaví vydávání dalších licencí.

V takovém případě budou příslušné orgány členských států vydávat licence třetí pracovní den po vstupu nařízení zmíněného v prvním pododstavci v platnost.

Článek 11

Stažení žádostí o licenci

Pokud podle čl. 10 odst. 2 je objem, na který je licence vydána nižší, než objem, který byl požadován v žádosti, může dotčený dovozce požadovat od příslušných úřadů stažení žádosti o licenci během tří pracovních dnů následujících po vstupu nařízení přijatého podle čl. 10 odst. 2 v platnost. V případě takového stažení se okamžitě uvolní celá výše jistoty.

Článek 12

Informace o stavu využití kvót

Komise pravidelně, ve vhodnou dobu a vhodným způsobem, informuje členské státy o stavu využití kvót.

Článek 13

Oznámení o nevyužitých licencích

Členské státy informují Komisi o objemech, na které jejich příslušné orgány vydaly licence, ale které nejsou využívány dovozci, jakmile je jim tato informace k dispozici. Objemy vydaných licencí, musí zohlednit žádosti o licence stažené podle článku 11.

Oznámení se provádí elektronickými prostředky a podle vzoru, který pro daný účel zašle Komise členským státům.

Článek 14

Platné mezinárodní závazky

1.   Konzervované houby pocházející z Bulharska a Rumunska se propustí do volného oběhu ve Společenství v souladu s protokoly, kterými se upravují obchodní aspekty Evropské dohody s Bulharskem a Rumunskem.

2.   Vstup a propuštění konzervovaných hub pocházejících z Číny do volného oběhu ve Společenství se řídí články 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (9).

3.   Orgány odpovědné za vydávání osvědčení o původu konzervovaných hub pocházejících z Číny jsou uvedeny v příloze III.

Článek 15

Změny licencí

1.   Držitel licence může zažádat o změnu kódu KN, pro který byla licence vydána, za předpokladu, že:

a)

nový požadovaný kód KN je uveden v čl. 1 odst. 1;

b)

žádost je podána příslušnému orgánu, který vydal originál dovozní licence a je doplněna originálem licence a všemi vydanými výpisy.

2.   V případech podle odstavce 1 si příslušný orgán, který vydal původní licenci, tuto licenci ponechá a zároveň i veškeré výpisy a vydá náhradní licenci a v případě potřeby jeden nebo dva výpisy z náhradní licence.

3.   Náhradní licence a případně výpis nebo výpisy:

a)

se vydávají pro objem produktů stejný nebo nižší než maximální dostupný objem uvedený v nahrazované licenci nebo výpisu;

b)

uvádějí v kolonce 20 číslo a den nahrazované licence nebo výpisu;

c)

uvádějí v kolonkách 13, 14 a 15 údaje o nových produktech, kterých se týkají;

d)

uvádějí v kolonce 16 uveden nový kód KN;

e)

uvádějí v ostatních kolonkách tytéž údaje, které jsou uvedené v nahrazované licenci nebo výpisu a zejména stejný den pozbytí platnosti.

4.   Členské státy bezodkladně, elektronickými prostředky sdělí Komisi údaje o náhradních licencích, které vydaly.

Článek 16

Pokuty pro dovozce

1.   Pokud se zjistí, že žádosti a/nebo prohlášení dovozce pro příslušné orgány členských států jsou nepravdivé, zavádějící nebo nepřesné, pokud se tak nestalo kvůli zcela zřejmé chybě, vyloučí příslušné orgány členských států daného dovozce ze systému žádostí o licence na dobu dvou šestiměsíčních období po zjištění.

2.   Členské státy mohou přijmout další vnitrostátní opatření týkající se předkládání žádostí o licence jejich příslušným orgánům a stanovit pokuty odpovídající závažnosti pochybení pro dovozce, kteří jsou kvůli DPH registrováni na jejich území.

Článek 17

Správní spolupráce mezi členskými státy

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění vzájemné správní spolupráce s cílem zajistit řádné použití tohoto nařízení.

Článek 18

Přechodná opatření pro roky 2005 a 2006

Odchylně od článku 3, pro roky 2005 a 2006 a pouze v nových členských státech, platí následující definice:

1.

„Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a)

během nejméně dvou ze tří předešlých kalendářních roků dováželi konzervované houby, které nepocházejí z nových členských států nebo ze Společenství ve stavu ke dni 30. dubna 2004;

b)

také dovezli a/nebo vyvezli během předešlého kalendářního roku nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

c)

dovozy uvedené v bodech a) a b) proběhly v novém členském státě, kde má dotčený dovozce své ústředí;

d)

vývozy zmíněné v bodě b) nebyly poslány do nových členských států ani do Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004.

2.

„Novými dovozci“ se rozumí jiní dovozci než tradiční dovozci ve smyslu bodu 1, kteří jsou obchodníky, fyzickými a právnickými osobami, jednotlivci nebo skupinami, kteří mohou prokázat, že:

a)

v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli z jiných zdrojů než z nových členských států nebo ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 a/nebo vyvezli nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

b)

dovozy uvedené v bodě a) proběhly v novém členském státě, kde má dotčený dovozce své ústředí;

c)

vývozy uvedené v bodě a) nebyly poslány do nových členských států ani do Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004.

Článek 19

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2125/95 a (ES) č. 359/2004 se zrušují s platností od 1. ledna 2005.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).

(4)  Úř. věst L 279, 23.10.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

(6)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(8)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Objem a doba použití kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země dodavatele

1. ledna až 31. prosince každého roku

Bulharsko

2 875 (1)

Rumunsko

500

Čína

23 750

Další státy

3 290


(1)  Od 1. ledna 2006 se přidělení pro Bulharsko zvýší o 250 tun ročně.


PŘÍLOHA II

Zápisy podle čl. 5 odst. 5

—   španělsky: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   česky: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   dánsky: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   německy: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estonsky: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   řecky: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   anglicky: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   francouzsky: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italsky: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lotyšsky: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litevsky: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   maďarky: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltsky: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   holandsky: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polsky: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugalsky: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovensky: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovinsky: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finsky: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   švédsky: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


PŘÍLOHA III

Seznam čínských orgánů oprávněných pro vydávání potvrzení o původu podle čl. 14 odst. 3:

Obecná správa kontroly kvality

Úřad pro vstupní-výstupní kontrolu a pro karanténu Čínské lidové republiky v:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan