28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1861/2004

ze dne 26. října 2004,

kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Broskve a nektarinky jsou uvedeny mezi produkty, na které se mají vztahovat obchodní normy uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96. Nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 ze dne 3. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky (2), bylo několikrát změněno, a nemůže tedy zajistit právní jasnost. Toto nařízení by proto mělo být zrušeno. Za tímto účelem a s cílem zachovat transparentnost mezinárodních trhů je třeba vzít v úvahu normu EHK/OSN FFV-26 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti broskví a nektarinek, doporučenou Pracovní skupinou pro zemědělské normy jakosti Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN), jakož i doporučení zavádějící minimální kritéria zralosti broskví a nektarinek.

(2)

Cílem uplatňování norem je vyloučit z trhu produkty neodpovídající jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchodní vztahy na základě poctivé hospodářské soutěže, a přispět tak ke zlepšení výnosnosti produkce.

(3)

Normy se vztahují na všechna stadia uvádění na trh. Doprava na dlouhé vzdálenosti, skladování po určitou dobu nebo různé manipulace, kterým jsou produkty podrobeny, mohou způsobit poškození vyplývající z biologického vývoje těchto produktů nebo jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze. Tato poškození je třeba vzít v úvahu při uplatňování norem ve stadiích uvádění na trh následujících po odeslání.

(4)

U produktů jakosti Výběr, které musejí být obzvláště pečlivě tříděny a baleny, musí být vzato v úvahu pouze snížení čerstvosti a vadnutí.

(5)

Ve snaze nenarušit trh Společenství s broskvemi a nektarinkami v průběhu uvádění na trh je vhodné posunout používání tohoto nařízení od 1. března 2005.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obchodní norma pro broskve a nektarinky kódu KN 0809 30 je uvedena v příloze.

Norma se vztahuje na všechna stadia uvádění na trh za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96.

Ve stadiích následujících po odeslání mohou však produkty oproti ustanovením normy vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí; u produktů zařazených do jiné třídy jakosti než do třídy jakosti Výběr mohou kromě toho vykazovat lehká poškození vyplývající z jejich vývoje a jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2335/1999 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

NORMA PRO BROSKVE A NEKTARINKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na broskve a nektarinky (1) odrůd (kultivarů) Prunus persica Sieb. a Zucc., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Nevztahuje se na broskve a nektarinky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Norma stanoví vlastnosti, které musejí broskve a nektarinky vykazovat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky na jakost

Broskve a nektarinky všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musejí být:

celé,

zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Broskve a nektarinky musejí být pečlivě sklizeny.

Broskve a nektarinky musejí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti.

B.   Minimální požadavky na zralost

Broskve a nektarinky musejí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé.

Stadium vývoje a zralost broskví a nektarinek musejí být takové, aby broskve a nektarinky mohly pokračovat v procesu zrání a dosáhly odpovídajícího stupně zralosti. Ve snaze dodržet toto ustanovení musí být refraktometrická hodnota dužniny, měřená ve střední části dužniny v místě největšího příčného průměru, nejméně 8o Brix a pevnost, měřená ve dvou bodech povrchu ovoce za pomoci objímky o průměru 8 mm, musí být menší než 6,5 kg.

C.   Třídy jakosti

Broskve a nektarinky se zařazují do tří tříd jakosti:

i)

Výběr

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musejí být vynikající jakosti. Musí s přihlédnutím k pěstitelské oblasti vykazovat tvar, vývin a vybarvení typické pro odrůdu. Nepovolují se vady, s výjimkou velmi lehkých poškození slupky nezhoršujících celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)

I. jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musejí být dobré jakosti. Musí s přihlédnutím k pěstitelské oblasti vykazovat znaky typické pro odrůdu. Povoluje se však lehká vada tvaru, vývinu nebo vybarvení.

Dužnina musí být zcela nepoškozená.

Nedovolují se broskve a nektarinky otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka.

Dovolují se však, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu, lehké vady slupky v tomto rozsahu:

poškození podlouhlého tvaru o délce nejvýše 1 cm,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 0,5 cm2.

iii)

II. jakost

Do této třídy se zařazují broskve a nektarinky, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše.

Dužnina nesmí vykazovat vážné vady. Plody otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka, se povolují jen v rámci odchylek jakosti.

Dovolují se vady slupky, pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy broskví a nektarinek, v tomto rozsahu:

poškození podlouhlého tvaru o délce nejvýše 2 cm,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 1,5 cm2.

III.   USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Velikost se stanoví:

buď podle obvodu,

nebo podle příčného průměru měřeného v nejširším místě plodu.

Broskve a nektarinky se třídí podle následující stupnice velikostí:

Příčný průměr

Označení velikosti

(kód)

Obvod

90 mm a více

AAAA

28 cm a více

od 80 mm a pod 90 mm

AAA

od 25 cm a pod 28 cm

od 73 mm a pod 80 mm

AA

od 23 cm a pod 25 cm

od 67 mm a pod 73 mm

A

od 21 cm a pod 23 cm

od 61 mm a pod 67 mm

B

od 19 cm a pod 21 cm

od 56 mm a pod 61 mm

C

od 17,5 cm a pod 19 cm

od 51 mm a pod 56 mm

D

od 16 cm a pod 17,5 cm

Minimální velikost pro třídu jakosti Výběr je stanovena 17,5 cm (obvod) nebo 56 mm (příčný průměr).

Velikost D (příčný průměr od 51 mm a pod 56 mm nebo od 16 cm a pod 17,5 cm) se nepovoluje v období od 1. července do 31. října.

Třídění podle velikosti je povinné pro všechny třídy jakosti.

IV.   USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti jsou v každém obalu dovoleny odchylky jakosti a velikosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)

Výběr

5 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám I. jakosti.

ii)

I. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám II. jakosti.

iii)

II. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti ani minimálním požadavkům s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů s jiným poškozením, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny třídy jakosti: 10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek menších nebo větších, než je uvedeno na obalu, a to nejvýše o 1 cm při třídění podle obvodu a nejvýše o 3 mm při třídění podle příčného průměru. U plodů zařazených do nejnižší velikosti se však tato odchylka vztahuje pouze na broskve a nektarinky, jejichž velikost je menší nejvýše o 6 mm (obvod) nebo nejvýše o 2 mm (příčný průměr) než stanovené minimální velikosti.

V.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

A.   Stejnorodost

Obsah každého obalu musí být stejnorodý a obal musí obsahovat jen broskve nebo nektarinky téhož původu, téže odrůdy, třídy jakosti, téhož stadia zralosti a téže velikosti a u třídy jakosti Výběr i jednotného vybarvení.

Viditelná část obsahu obalu musí odpovídat zbývající části obsahu obalu.

Odchylně od předchozích ustanovení tohoto bodu mohou být produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, v maloobchodních baleních o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy smíchány s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 48/2003 (2).

B.   Obalová úprava

Broskve a nektarinky musejí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musejí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, se dovoluje, pokud jsou tisk nebo štítkování provedeny zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musejí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi.

C.   Obchodní úprava

Broskve a nektarinky mohou být dodávány:

ve spotřebitelských obalech,

v jedné vrstvě u třídy jakosti Výběr, přičemž plody musí být vzájemně od sebe odděleny;

u I. a II. jakosti:

v jedné nebo dvou vrstvách, nebo

nejvýše ve čtyřech vrstvách, pokud jsou plody uloženy v tuhých proložkách, jejichž jamky jsou uzpůsobeny tak, že nespočívají na plodech nižší vrstvy.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musejí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech obalů, s výjimkou hotových balení, kódem balírny a/nebo odesílatele úředně vydaným nebo uznaným, jemuž předchází údaj „balírna a/nebo odesílatel“ nebo odpovídající zkratka,

pouze u hotových balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, jimž předchází údaj „baleno pro“: nebo rovnocenný údaj. V tomto případě musí štítek rovněž obsahovat kód odpovídající balírně a/nebo odesílateli. Prodejce poskytne veškeré údaje o významu uvedeného kódu, které kontrolní orgány považují za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Broskve“, „nektarinky“, není-li obsah obalu zvenku viditelný,

barva dužniny,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

země původu a popřípadě pěstitelská oblast nebo národní, krajové nebo místní označení původu.

D.   Obchodní údaje

třída jakosti,

velikost, vyjádřená nejmenším a největším příčným průměrem nebo nejmenším a největším obvodem nebo označením velikosti v souladu s hlavou III „Ustanovení týkající se třídění podle velikosti“,

počet kusů (nepovinné),

minimální obsah cukru, měřený refraktometrem a vyjádřený v Brixových stupních (není povinný),

maximální pevnost, měřená penetrometrem a vyjádřená v kg/0,5 cm2 (není povinná).

E.   Úřední kontrolní značka (není povinná)

Není nezbytné uvádět na obalech údaje stanovené v prvním pododstavci, pokud obaly obsahují maloobchodní balení, která jsou viditelná zvenku a na každém z nich jsou tyto údaje uvedeny. Tyto obaly musejí být bez jakéhokoli označení, které by mohlo uvést v omyl. Pokud jsou tyto obaly dodávány na paletě, musejí být uvedené údaje uvedeny na lístku viditelně umístěném alespoň na dvou stranách palety.


(1)  Vztahuje se na všechny typy pocházející z Prunus persica Sieb. a Zucc., tj. broskve a nektarinky s odlučitelnou i neodlučitelnou peckou a se slupkou plstnatou i hladkou.

(2)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.