32004R0878Úřední věstník L 162 , 30/04/2004 S. 0062 - 0064


Nařízení Komise (ES) č. 878/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření podle nařízení (ES) č. 1774/2002 u některých vedlejších produktů živočišného původu zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 a určených pro technické účely

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], a zejména na čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 4, čl. 16 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [2] je zakázán dovoz do Společenství specifikovaného rizikového materiálu za účelem využití v potravinách, krmivech nebo hnojivech.

(2) Materiály kategorie 1, které mohou obsahovat specifikované rizikové materiály, však mohou být do Společenství dováženy nebo z něj vyváženy v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002 nebo s pravidly, která se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení.

(3) Nařízení Komise (ES) č. 812/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých produktů ze třetích zemí [3], stanoví dočasnou odchylku do dne 30. dubna 2004 od zákazu dovozu některých vedlejších produktů živočišného původu ze třetích zemí stanoveného v nařízení (ES) č. 1774/2002.

(4) Některé hospodářské subjekty a obchodní partneři vyjádřili své zneklidnění ohledně zákazu vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům, mimo potravní řetězec lidí nebo zvířat.

(5) Komise žádala o vědecké stanovisko týkající se množstevního posouzení zbytkového rizika bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u řady vedlejších produktů ze skotu, jako je želatina a lůj; uvedené stanovisko se očekává v nejbližší době. Komise též hodlá žádat o další zvláštní stanoviska.

(6) Do doby vydání stanoviska je třeba stanovit přechodná opatření, která umožní další uvádění na trh, vývoz, dovoz a tranzit některých produktů zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 podle nařízení (ES) č. 1774/2002 a určených výhradně pro technické účely.

(7) Proto by měla být přijata přechodná opatření, aby bylo možné technické využití určitých, přesně definovaných materiálů z kategorie 1 a 2. Na specifické využití těchto materiálů určených pro technické účely by se měla vztahovat přísná opatření, aby je bylo možno dohledat a kontrolovat, a ještě více se tak snížilo riziko, že se tyto produkty dostanou do potravního řetězce lidí nebo zvířat nebo že budou nedopatřením použity v jiných technických produktech, jako jsou hnojiva a pomocné půdní látky, kosmetické přípravky, léky a zdravotnické prostředky.

(8) Pokud je nutné použití vedlejších produktů živočišného původu kategorie 1 a 2 k výrobě léků, může se příslušný orgán na základě patřičného posouzení rizika v konkrétních případech a v souladu s platnými právními předpisy Společenství odchýlit od ustanovení tohoto nařízení.

(9) Pokud jde o uvedení na trh a vývoz vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům vyrobených ve Společenství, měly by být dostačující předpisy stanovené v nařízení (ES) č. 1774/2002, s výhradou doplnění předpisů pro sběr a přepravu, aby se zajistilo přísné dodržování cílů, pokud jde o dohledatelnost, označování a kontrolu. Pokud jde o zásilky pro dovoz nebo tranzit, je třeba zavést doplňkové požadavky na osvědčování a dohledatelnost.

(10) Členské státy by měly přijmout doplňková kontrolní opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení, zejména pro předcházení nebezpečí zneužití, a za tím účelem by měly vzájemně spolupracovat. Měly by o své činnosti uvědomit Komisi a ostatní členské státy a přijmout veškerá nezbytná opatření v rámci příslušných právních předpisů Společenství v případě nedodržování.

(11) Aby se předešlo narušení obchodu, je třeba stanovit přiměřené období pro další přijímání dovážených vedlejších produktů živočišného původu, které dosáhnou stanoviště hraniční kontroly po 1. květnu 2004 a které mohou být případně provázeny starými vzory veterinárních osvědčení.

(12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na tyto vedlejší produkty živočišného původu, zařazené jako materiály kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1774/2002 a určené výhradně pro technické účely:

a) kůže a kožky zvířat, které byly ošetřeny určitými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES [4];

b) škvařené/tavené tuky získané z materiálů kategorie 1, vyrobené podle metody 1 uvedené v příloze V kapitole III nařízení (ES) č. 1774/2002, škvařené/tavené tuky pocházející z přežvýkavců musí být vyčištěné tak, aby maximální míra všech zbývajících nerozpustných nečistot nepřekračovala 0,15 % hmotnostních, jakož i z nich získané tukové deriváty, které splňují přinejmenším normy uvedené v příloze VI kapitole III nařízení (ES) č. 1774/2002;

c) střeva přežvýkavců (též s obsahem); a

d) kosti a produkty z kostí obsahující páteř a lebku a rohy skotu, které byly odděleny od lebky metodou, při níž zůstane lebeční dutina nedotčena.

Tyto vedlejší produkty živočišného původu však nemohou pocházet od zvířat uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 1774/2002.

Článek 2

Odchylka ohledně uvedení na trh a vývozu vedlejších produktů živočišného původu

Odchylně od čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1774/2002 mohou členské státy povolit uvádění na trh a vývoz vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článku 1 tohoto nařízení ("vedlejší produkty živočišného původu").

Odchylka podle prvního pododstavce se však nepoužije na vývoz vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení.

Článek 3

Odchylka ohledně dovozu a tranzitu vedlejších produktů živočišného původu

Odchylně od čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1774/2002 mohou členské státy povolit dovoz a tranzit vedlejších produktů živočišného původu.

Pro dovoz vedlejších produktů živočišného původu je též požadován štítek jako podle čl. 5 písm. a) tohoto nařízení.

Článek 4

Podmínky pro uvedení na trh, vývoz a dovoz vedlejších produktů živočišného původu

1. Uvedení na trh nebo vývoz vedlejších produktů živočišného původu se provádí způsobem, který nepředstavuje riziko pro zdraví lidí, zvířat ani pro životní prostředí.

2. Dovoz vedlejších produktů živočišného původu podléhá požadavkům na hygienické osvědčení v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Dovážené zásilky a zásilky v tranzitu jsou dopravovány v souladu s kontrolním postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice 97/78/ES.

Článek 5

Sběr a přeprava vedlejších produktů živočišného původu

Sběr a přeprava vedlejších produktů živočišného původu musí splňovat tyto doplňkové požadavky:

a) kromě požadavků na označování podle kapitoly I přílohy II nařízení (ES) č. 1774/2002 musí každé balení obsahovat štítek s uvedením poznámky "ZÁKAZ POUŽITÍ V POTRAVINÁCH, KRMIVECH, HNOJIVECH, KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH, FARMACEUTICKÝCH VÝROBCÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH";

Může však být použit jiný štítek, pokud jsou vedlejší produkty živočišného původu určeny k výrobě léků v souladu s právními předpisy Společenství. Na takovém štítku je pak jasně uvedeno, že vedlejší produkty živočišného původu jsou "URČENY VÝHRADNĚ K POUŽITÍ V LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH";

b) vedlejší produkty jsou dodány do technického zařízení schváleného za tím účelem podle článku 18 nařízení (ES) č. 1774/2002 a jsou podrobeny ošetření, kterým se příslušnému orgánu prokáže, že výsledný technický produkt nepředstavuje žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat.

c) technické zařízení uvedené v písmenu b) vede záznamy v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1774/2002 a používá vedlejší produkty živočišného původu výhradně pro technické účely povolené příslušným orgánem.

Článek 6

Kontroly

1. U dovážených zásilek nebo u zásilek v tranzitu provádí příslušný orgán kontroly dokladů v pravidelných intervalech, přinejmenším však dvakrát ročně, po celém zásobovacím řetězci od stanovišť hraničních kontrol při prvním vstupu až ke schváleným technickým zařízením v případě dovozu, případně ke stanovištím hraničních kontrol při výstupu v případě tranzitu, aby se ověřilo množství dovážených, použitých a zlikvidovaných vedlejších produktů živočišného původu a zaručilo dodržování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1774/2002.

U zásilek v tranzitu spolupracují podle potřeby příslušné orgány, které odpovídají za stanoviště hraniční kontroly při prvním vstupu, případně za stanoviště hraniční kontroly při výstupu, aby zajistily účinnou dohledatelnost a kontroly. Příslušné orgány spolupracují též na kontrole množství, které je dováženo do jednoho členského státu a použito v jiném, které je vyváženo z jednoho členského státu, avšak vyrobeno v jiném, případně množství v tranzitu – při vstupu a výstupu.

2. U zásilek pro uvedení na trh ve Společenství nebo určených na vývoz provádějí příslušné orgány kontroly podle nařízení (ES) č. 1774/2002, zejména podle článků 7 a 8, se stejným cílem, tedy aby zajistily sladění množství a dodržování předpisů.

Článek 7

Informace poskytované členskými státy

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o:

a) použití odchylky podle článků 2 a 3; a

b) způsobech kontrol stanovených v článku 6, aby se zajistilo, že dotyčné vedlejší produkty živočišného původu jsou používány pouze pro účely schválené v souladu s čl. 5 písm. c).

Článek 8

Opatření, která se přijmou v případě nedodržení tohoto nařízení

Příslušný orgán přijme neprodleně nezbytná opatření v případě nedodržení tohoto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Použije se ode dne 1. května 2004.

3. Osvědčení vydaná na tiskopisech podle nařízení (ES) č. 812/2003 se však mohou používat do dne 15. června 2004.

4. Členské státy povolí do dne 15. srpna 2004 dovoz zásilek, které opustily třetí zemi před 15. červnem 2004 a které mohou být ještě provázeny osvědčeními uvedenými v odstavci 3 výše.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 (Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením 2245/2003 (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 28).

[3] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 19. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2268/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 24).

[4] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Nařízení ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).

--------------------------------------------------