32004R0862Úřední věstník L 161 , 30/04/2004 S. 0035 - 0043


Nařízení Rady (ES) č. 862/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 v oblasti dopravy upravuje v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen "smlouva o přistoupení") [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen "akt o přistoupení") [2], a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) U některých aktů, které zůstávají v platnosti i po 1. květnu 2004 a vyžadují úpravu z důvodu přistoupení, nebyly potřebné úpravy stanoveny v aktu o přistoupení, nebo byly stanoveny, ale jsou potřebné další úpravy. Veškeré tyto úpravy musí být přijaty před přistoupením, aby mohly vstoupit v platnost dnem přistoupení.

(2) Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení přijímá tyto úpravy Rada ve všech případech, kdy byl původní akt přijat Radou samou nebo Radou spolu s Evropským parlamentem.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku [3] by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 2888/2000 se nahrazují zněním uvedeným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. dubna 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

[2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

[3] Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

Klíč pro přidělování povolení pro "těžká" vozidla

Komise přiděluje členským státům povolení pro těžká nákladní vozidla podle tohoto klíče:

Členský stát | % |

Belgie | 6,9 |

Dánsko | 1,4 |

Německo | 25 |

Řecko | 0,9 |

Španělsko | 2 |

Francie | 15 |

Irsko | 0,85 |

Itálie | 24 |

Lucembursko | 1,45 |

Nizozemsko | 8,9 |

Rakousko | 8 |

Portugalsko | 0,7 |

Finsko | 0,8 |

Švédsko | 0,75 |

Spojené království | 3,35 |

Celkem | 100 |

Celkový počet povolení, která mají být přidělena, je 300000 pro roky 2001 a 2002 a 400000 pro roky 2003 a 2004.

Na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 přiděluje Komise členským státům navíc 10000 povolení pro "těžká" vozidla podle tohoto klíče:

Členský stát | Počet povolení |

Česká republika | 3164 |

Estonsko | 440 |

Kypr | 66 |

Lotyšsko | 132 |

Litva | 308 |

Maďarsko | 1934 |

Malta | 352 |

Polsko | 2109 |

Slovinsko | 1055 |

Slovensko | 440 |

Celkem | 10000 |

PŘÍLOHA II

Klíč pro přidělování povolení pro prázdná vozidla

Komise přiděluje členským státům povolení pro prázdná vozidla podle tohoto systému:

Členský stát | 2001-2004 |

Belgie | 14067 |

Dánsko | 1310 |

Německo | 50612 |

Řecko | 5285 |

Španělsko | 1500 |

Francie | 16126 |

Irsko | 220 |

Itálie | 93012 |

Lucembursko | 3130 |

Nizozemsko | 21517 |

Rakousko | 2183 |

Portugalsko | 192 |

Finsko | 867 |

Švédsko | 381 |

Spojené království | 9598 |

Celkem | 220000 |

Na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 přiděluje Komise členským státům navíc 5500 povolení pro prázdná vozidla podle tohoto klíče:

Členský stát | Počet povolení |

Česká republika | 1741 |

Estonsko | 242 |

Kypr | 36 |

Lotyšsko | 73 |

Litva | 169 |

Maďarsko | 1064 |

Malta | 193 |

Polsko | 1160 |

Slovinsko | 580 |

Slovensko | 242 |

Celkem | 5500 |

PŘÍLOHA III

Metodika pro určování přídělů povolení

Přidělování povolení určené v přílohách I a II se uskutečňuje na základě této metodiky:

1. Členské státy EU-15

Povolení pro těžká nákladní vozidla

Zpočátku obdrží každý členský stát 1500 povolení.

Potom jsou zbývající povolení přidělována stejným dílem na základě podmínek dvoustranného dopravního provozu a tranzitního dopravního provozu.

Výsledek je mírně upravován s ohledem na zvláštní zeměpisnou polohu některých členských států.

Dvoustranný dopravní provoz

Přidělování se uskutečňuje na základě podílů každého členského státu na dvoustranném dopravním provozu do Švýcarska a ze Švýcarska.

Tranzitní dopravní provoz

Přidělování se uskutečňuje na základě podílů těžkých nákladních vozidel evidovaných v dotčeném členském státě na celkovém počtu odkloněných kilometrů na transalpském silničním provozu sever-jih/jih-sever v důsledku současných hmotnostních omezení ve Švýcarsku.

Počet odkloněných kilometrů se vypočítá jako rozdíl mezi skutečným úsekem transalpských cest a nejkratším úsekem cesty přes Švýcarsko. Počet kilometrů přes Švýcarsko se zvyšuje o 60 kilometrů s ohledem na prodlení na hranicích a podmínky silničního provozu.

Pro ty členské státy, které by na základě uvedené metody výpočtu obdržely méně než 200 povolení, je příděl stanoven na 200 povolení.

Povolení pro prázdná vozidla

Povolení pro prázdná vozidla jsou přidělována na základě podílů vozidel evidovaných v členských státech jedoucích v tranzitu přes Švýcarsko a majících celkovou hmotnost od 7,5 do 28 tun.

2. Nové členské státy

Povolení pro těžká nákladní vozidla

Členské státy, jež se Švýcarskem uzavřely dvoustranné dohody (Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko) obdrží přinejmenším takový počet povolení, jaký by na období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004 obdržely podle těchto dvoustranných dohod, kdyby tyto dohody zůstaly během roku 2004 v platnosti.

Kypru, Maltě a Slovensku se přidělují povolení na základě jejich podílu na dopravě do a ze Švýcarska a přes Švýcarsko v roce 2002.

Zbývající povolení pro nové členské státy se přidělují poměrným klíčem.

Povolení pro prázdná vozidla

S ohledem na to, že Společenství obdrží 5500 povolení pro prázdná vozidla, což činí 55 % z celkového počtu povolení pro těžká nákladní vozidla, jsou povolení pro prázdná vozidla přidělována podle tohoto poměru.

"

--------------------------------------------------