32004R0828Úřední věstník L 127 , 29/04/2004 S. 0023 - 0024


Nařízení Rady (ES) č. 828/2004

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se zakazuje dovoz atlantického mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího ze Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2093/2000

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rybolovné zdroje, které jsou vyčerpatelným přírodním zdrojem, by měly být v zájmu biologické rovnováhy a potravinového zajištění světa chráněny.

(2) Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), jíž je Evropské společenství smluvní stranou, přijala v roce 1995 akční plán s cílem zajistit účinnost programu pro zachování atlantických mečounů obecných, a tím také účinné zachování tohoto druhu.

(3) Smluvní strany ICCAT, jejichž rybáři musejí omezit odlov atlantického mečouna obecného, mohou dotyčné zdroje účinně řídit pouze tehdy, pokud všechny nesmluvní strany zabývající se lovem atlantického mečouna obecného s ICCAT spolupracují a dodržují její opatření pro zachování a řízení.

(4) Na základě údajů o odlovu, obchodu a o pozorování plavidel označila v roce 1998 ICCAT Belize a Honduras a v roce 2002 Sierru Leone za země, jejichž plavidla loví atlantické mečouny obecné způsobem, který snižuje účinnost opatření přijatých uvedenou organizací pro zachování dotyčného druhu.

(5) Dovoz atlantického mečouna obecného pocházejícího z Belize a Hondurasu je v současné době zakázán nařízením Rady (ES) č. 2093/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se zakazuje dovoz atlantického mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího z Belize a Hondurasu [1].

(6) ICCAT zaznamenala posílení spolupráce s Hondurasem pro zachování atlantického mečouna obecného. Na své výroční schůzi v roce 2001 doporučila zrušení zákazu dovozu produktů z atlantického mečouna obecného v jakékoli podobě, uvaleného na Honduras smluvními stranami.

(7) ICCAT zaznamenala posílení spolupráce s Belize pro zachování atlantického mečouna obecného. Na své výroční schůzi v roce 2003 zrušila od 1. ledna 2004 zákaz dovozu produktů z atlantického mečouna obecného v jakékoli podobě, uvalený na Belize smluvními stranami.

(8) Pokusy ICCAT přimět Sierru Leone, aby dodržovala opatření pro zachování a řízení atlantického mečouna obecného, zůstaly bezvýsledné.

(9) ICCAT doporučila smluvním stranám, aby přijaly vhodná opatření k zákazu dovozu těchto produktů v jakékoli podobě pocházejících ze Sierry Leone. Tato opatření se zruší, jakmile se zjistí, že dotyčná země uvedla své rybolovné činnosti v soulad s opatřeními ICCAT. Tato opatření by tudíž měla být provedena Evropským společenstvím, které má v této záležitosti výhradní pravomoc.

(10) Tato opatření jsou slučitelná se závazky Společenství v rámci jiných mezinárodních dohod.

(11) Z důvodů transparentnosti by tedy mělo být nařízení (ES) č. 2093/2000 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se "dovozem" rozumějí celní postupy uvedené v čl. 4 odst. 15 písm. a) a b) a v čl. 4 odst. 16 písm. a) až f) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].

Článek 2

1. Dovoz atlantického mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího ze Sierry Leone kódů KN ex03019990, 03026987, ex03027000, 03037987, ex03038000, ex03041038, ex03041098, 03042087, 03049065, ex03051000, ex03052000, ex03053090, ex03054980, ex03055980 a ex03056980 do Společenství se zakazuje.

2. Dovoz všech zpracovaných produktů vyrobených z atlantického mečouna obecného uvedeného v odstavci 1 kódůex16041991, ex16041998 a ex16042090 se zakazuje.

Článek 3

Toto nařízení se nevztahuje na množství produktů uvedených v článku 2 pocházejících ze Sierry Leone, u kterých lze ke spokojenosti příslušných vnitrostátních orgánů prokázat, že ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost byla již přepravována na území Společenství, a která se propustí do volného oběhu nejpozději do čtrnácti dnů po uvedeném datu.

Článek 4

1. Zrušuje se nařízení (ES) č. 2093/2000.

2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. dubna 2004.

Za Radu

předseda

B. Cowen

[1] Úř. věst. L 249, 4.10.2000, s. 3.

[2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 60/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).

--------------------------------------------------