32004R0824Úřední věstník L 127 , 29/04/2004 S. 0010 - 0011


Nařízení Rady (ES) č. 824/2004

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uložených prozatímních cel

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A. PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1) Dne 29. května 1999 Komise oznámila v Úředním věstníku Evropských společenství zahájení antidumpingového řízení [2] ohledně dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, Chorvatska, České republiky, Svazové republiky Jugoslávie, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska (dále jen "dotyčný výrobek").

(2) Toto řízení v únoru roku 2000 vyústilo v uložení antidumpingových cel vůči Brazílii, České republice, Japonsku, Čínské lidové republice, Korejské republice a Thajsku nařízením (ES) č. 449/2000 [3], s cílem odstranit škodlivé dopady dumpingu.

(3) V témže nařízení Komise přijala závazek nabídnutý vyvážejícím výrobcem v České republice, Moravskými železárnami a. s. (dále jen "železárny"). S výhradou podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 449/2000 byly dovozy dotyčného výrobku vyráběného touto společností do Společenství vyjmuty z uvedených prozatímních antidumpingových cel podle čl. 2 odst. 1 téhož nařízení.

(4) Nařízením (ES) č. 1784/2000 [4] byla později uložena konečná cla vůči Brazílii, České republice, Japonsku, Čínské lidové republice, Korejské republice a Thajsku. S výhradou v něm stanovených podmínek byly železárny uvedeným nařízením rovněž vyjmuty z konečného antidumpingového cla, protože závazek této společnosti byl s konečnou platností přijat již v předběžné fázi řízení.

B. NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU

(5) Závazek nabídnutý v toto případě zavazuje dotyčnou společnost mimo jiné k tomu, aby dotyčný výrobek vyvážela do Společenství nejméně za minimální dovozní ceny (dále jen "MDC") v něm uvedené. Společnost se rovněž zavazuje neobcházet závazek uzavíráním kompenzačních dohod s jinou stranou, způsobujících, že je čistá cena zaplacená prvním nezávislým zákazníkem ve Společenství nižší než MDC. Navíc musí železárny zasílat Komisi čtvrtletní zprávu o všech svých vývozech dotyčného výrobku do Společenství.

(6) Během poslední inspekční návštěvy v prostorách železáren za účelem ověření správnosti a pravdivosti údajů uvedených v poskytnutých čtvrtletních zprávách bylo zjištěno, že společnost porušila svůj závazek tím, že zřídila kompenzační systém umožňující, aby byly některé její výrobky podléhající závazku prodávány ve Společenství za ceny nižší než MDC. Navíc společnost opomněla oznámit Komisi sedmnáct prodejních faktur za vývoz výrobku podléhajícího závazku.

(7) Nařízení Komise (ES) č. 833/2004 [5] uvádí podrobněji povahu zjištěných porušení.

(8) Vzhledem k těmto porušením bylo přijetí závazku nabídnutého železárnami (UT10, doplňkový kód TARIC A097) staženo nařízením Komise (ES) č. 833/2004 a na dovozy dotyčného výrobku vyráběného železárnami by se mělo ihned uložit konečné antidumpingové clo.

(9) V souladu s čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 musí být antidumpingové clo stanoveno na základě skutečností zjištěných v kontextu šetření, které vedlo k závazku. Protože dotyčné šetření bylo uzavřeno konečným určením dumpingu a újmy, nařízením (ES) 1784/2000, považuje se za vhodné, aby byla konečná antidumpingová sazba stanovena na úrovni a ve formě uložené uvedeným nařízením, a to ve výši 26,1 % čisté ceny franko na hranici Společenství před zaplacením cla.

C. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1784/2000

(10) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by nařízení (ES) č. 1784/2000 mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1784/2000 se mění takto:

1. V tabulce v čl. 1 odst. 2 se doplňkový kód TARIC "A999" pro Českou republiku nahrazuje "—".

2. Tabulka v čl. 2 odst. 3 se nahrazuje touto tabulkou:

"Země | Společnost | Doplňkový kód TARIC |

Korejská republika | Yeong Hwa Metal Co., Ltd 363-6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Korea | A093 |

Thajsko | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Thailand | A094" |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. dubna 2004.

Za Radu

předseda

B. Cowen

[1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

[2] Úř. věst. C 151, 29.5.1999, s. 21.

[3] Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 3.

[4] Úř. věst. L 208, 18.8.2000, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 436/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 15).

[5] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 37.

--------------------------------------------------