32004R0813Úřední věstník L 150 , 30/04/2004 S. 0032 - 0041


Nařízení Rady (ES) č. 813/2004

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1626/94, pokud jde o některá opatření pro zachování týkající se vod okolo Malty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "Smlouva o přistoupení") [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "Akt o přistoupení") [2], a zejména na článek 21 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle článku 21 Aktu o přistoupení musí být nařízení Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři [3] pozměněno v souladu s obecnými pokyny stanovenými v příloze III Aktu o přistoupení za účelem přijetí nezbytných opatření pro zachování týkajících se vod okolo Malty.

(2) Tato opatření musí být přijata před přistoupením, aby byla použitelná ode dne přistoupení Malty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1626/94 se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 8a

Hospodářská oblast 25 mil okolo Malty

1. Přístup plavidel Společenství do vod a ke zdrojům v oblasti sahající 25 námořních mil od pobřeží okolo Maltských ostrovů (dále jen "hospodářská oblast") je upraven takto:

a) rybolov v hospodářské oblasti je omezen na rybářská plavidla o celkové délce nižší než 12 m používající jiná než vlečná lovná zařízení;

b) celková intenzita rybolovu těchto plavidel vyjádřená jako celková rybolovná kapacita nepřesáhne průměrnou úroveň zjištěnou v letech 2000–2001, která odpovídá 1950 plavidlům s celkovým výkonem motoru 83000 kW a hrubou prostorností 4035 GT.

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) jsou traulery, jejichž celková délka nepřesahuje 24 m, oprávněny lovit v určitých oblastech uvnitř hospodářské oblasti, které jsou popsány v části a) přílohy V tohoto nařízení, za těchto podmínek:

a) celková rybolovná kapacita traulerů, které mohou operovat v hospodářské oblasti, nepřesáhne horní hranici 4800 kW;

b) rybolovná kapacita kteréhokoli trauleru, který je oprávněn operovat v hloubce méně než 200 m, nepřesáhne 185 kW; izobáta 200 m hloubky je určena lomenou čarou, jejíž některé body jsou uvedeny v části b) přílohy V tohoto nařízení;

c) traulery lovící v hospodářské oblasti mají zvláštní povolení k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu [4] a jsou zapsány v seznamu obsahujícím jejich název, jejich mezinárodní registrační číslo a parametry plavidla; tento seznam poskytují dotčené členské státy každoročně Komisi;

d) omezení kapacity stanovená v písmenech a) a b) budou periodicky přehodnocována podle doporučení příslušných vědeckých orgánů ohledně svého vlivu na zachování populací.

3. Pokud celková rybolovná kapacita uvedená v odst. 2 písm. a) přesáhne celkovou rybolovnou kapacitu traulerů, jejichž celková délka nepřesahuje 24 m a které operovaly v hospodářské oblasti v referenčním období 2000–2001 (dále jen "referenční rybolovná kapacita"), rozdělí Komise postupem podle článku 10a tento přebytek dostupné rybolovné kapacity mezi členské státy s přihlédnutím k zájmu členských států požadujících povolení.

Referenční rybolovná kapacita odpovídá 3600 kW.

4. Zvláštní povolení k rybolovu pro přebytek dostupné rybolovné kapacity uvedený v odstavci 3 budou vydána pouze plavidlům, která jsou ke dni použitelnosti tohoto článku zapsána v rejstříku rybářského loďstva Společenství.

5. Pokud celková rybolovná kapacita traulerů oprávněných operovat v hospodářské oblasti v souladu s odst. 2 písm. c) přesáhne horní hranici stanovenou v odst. 2 písm. a) z toho důvodu, že tato horní hranice byla snížena po přezkumu podle odst. 2 písm. d), rozdělí Komise rybolovnou kapacitu mezi členské státy na tomto základě:

a) rybolovná kapacita v kW odpovídající plavidlům, která v této oblasti lovila v období 2000–2001, bude na prvním místě;

b) rybolovná kapacita v kW odpovídající plavidlům, která v této oblasti lovila v nějakém jiném období, bude na druhém místě;

c) veškerá zbývající rybolovná kapacita pro ostatní plavidla bude rozdělena mezi členské státy s přihlédnutím k zájmům členských států požadujících povolení.

6. Odchylně od odst. 1 písm. a) jsou plavidla lovící košelkovými nevody nebo dlouhými vlasci s návazci a plavidla lovící zlakovité v souladu s článkem 8b oprávněna v hospodářské oblasti operovat. Těmto plavidlům se vydá zvláštní povolení k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1627/94 a jsou zapsána v seznamu obsahujícím jejich název, jejich mezinárodní registrační číslo a parametry plavidla; tento seznam poskytuje Komisi každý členský stát.

Intenzita rybolovu bude v každém případě kontrolována v zájmu ochrany trvalé udržitelnosti tohoto druhu rybolovu v oblasti.

7. Kapitán každého trauleru oprávněného k rybolovu v hospodářské oblasti v souladu s odstavcem 2, který není vybaven VMS, nahlásí každý vstup do hospodářské oblasti a výstup z hospodářské oblasti svým úřadům a úřadům pobřežního státu.

Článek 8b

Lov zlakovitých

1. Lov zlakovitých (rod Coriphaena) pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem je v hospodářské oblasti zakázán od 1. ledna do 5. srpna každého roku.

2. Počet plavidel účastnících se lovu zlakovitých v oblasti nepřesáhne 130.

3. Maltské úřady stanoví trasy pro lodě vybavené zařízením s uzavíracím mechanismem a přidělí tyto trasy rybářským plavidlům Společenství nejpozději do 30. června každého roku. Rybářská plavidla Společenství vybavená zařízením s uzavíracím mechanismem plující pod jinou vlajkou než vlajkou Malty nesmí operovat uvnitř oblasti 12 mil.

4. Rybářským plavidlům oprávněným účastnit se lovu zlakovitých se vydá zvláštní povolení k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1627/94 a jsou zapsána v seznamu obsahujícím jejich název, jejich mezinárodní registrační číslo a parametry plavidla; tento seznam poskytuje Komisi každý členský stát.

Odchylně od ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1627/94 jsou rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 m, povinna mít zvláštní povolení k rybolovu."

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 10a

Prováděcí pravidla a změny

Prováděcí pravidla k článkům 8a a 8b, týkající se zejména kritérií, která mají být používána při stanovení a přidělení tras pro lodě vybavené zařízením s uzavíracím mechanismem podle čl. 8b odst. 3, se přijmou postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [5]."

2. Znění přílohy tohoto nařízení se doplňuje za přílohu IV.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. dubna 2004.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

[2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 23.

[3] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 137, 19.5.2001, s. 1).

[4] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

[5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

Příloha V

Hospodářská oblast 25 mil okolo Maltských ostrovů

a) oblasti povolené pro traulery okolo Maltských ostrovů: zeměpisné souřadnice

Zóna A | Zóna H |

A1 — 36,0172° severní šířky, 14,1442° východní délky | H1 — 35,6739° severní šířky, 14,6742° východní délky |

A2 — 36,0289° severní šířky, 14,1792° východní délky | H2 — 35,4656° severní šířky, 14,8459° východní délky |

A3 — 35,9822° severní šířky, 14,2742° východní délky | H3 — 35,4272° severní šířky, 14,7609° východní délky |

A4 — 35,8489° severní šířky, 14,3242° východní délky | H4 — 35,5106° severní šířky, 14,6325° východní délky |

A5 — 35,8106° severní šířky, 14,2542° východní délky | H5 — 35,6406° severní šířky, 14,6025° východní délky |

A6 — 35,9706° severní šířky, 14,2459° východní délky | |

Zóna B | Zóna I |

B1 — 35,7906° severní šířky, 14,4409° východní délky | I1 — 36,1489° severní šířky, 14,3909° východní délky |

B2 — 35,8039° severní šířky, 14,4909° východní délky | I2 — 36,2523° severní šířky, 14,5092° východní délky |

B3 — 35,7939° severní šířky, 14,4959° východní délky | I3 — 36,2373° severní šířky, 14,5259° východní délky |

B4 — 35,7522° severní šířky, 14,4242° východní délky | I4 — 36,1372° severní šířky, 14,4225° východní délky |

B5 — 35,7606° severní šířky, 14,4159° východní délky | |

B6 — 35,7706° severní šířky, 14,4325° východní délky | |

Zóna C | Zóna J |

C1 — 35,8406° severní šířky, 14,6192° východní délky | J1 — 36,2189° severní šířky, 13,9108° východní délky |

C2 — 35,8556° severní šířky, 14,6692° východní délky | J2 — 36,2689° severní šířky, 14,0708° východní délky |

C3 — 35,8322° severní šířky, 14,6542° východní délky | J3 — 36,2472° severní šířky, 14,0708° východní délky |

C4 — 35,8022° severní šířky, 14,5775° východní délky | J4 — 36,1972° severní šířky, 13,9225° východní délky |

Zóna D | Zóna K |

D1 — 36,0422° severní šířky, 14,3459° východní délky | K1 — 35,9739° severní šířky, 14,0242° východní délky |

D2 — 36,0289° severní šířky, 14,4625° východní délky | K2 — 36,0022° severní šířky, 14,0408° východní délky |

D3 — 35,9989° severní šířky, 14,4559° východní délky | K3 — 36,0656° severní šířky, 13,9692° východní délky |

D4 — 36,0289° severní šířky, 14,3409° východní délky | K4 — 36,1356° severní šířky, 13,8575° východní délky |

| K5 — 36,0456° severní šířky, 13,9242° východní délky |

Zóna E | Zóna L |

E1 — 35,9789° severní šířky, 14,7159° východní délky | L1 — 35,9856° severní šířky, 14,1075° východní délky |

E2 — 36,0072° severní šířky, 14,8159° východní délky | L2 — 35,9956° severní šířky, 14,1158° východní délky |

E3 — 35,9389° severní šířky, 14,7575° východní délky | L3 — 35,9572° severní šířky, 14,0325° východní délky |

E4 — 35,8939° severní šířky, 14,6075° východní délky | L4 — 35,9622° severní šířky, 13,9408° východní délky |

E5 — 35,9056° severní šířky, 14,5992° východní délky | |

Zóna F | Zóna M |

F1 — 36,1423° severní šířky, 14,6725° východní délky | M1 — 36,4856° severní šířky, 14,3292° východní délky |

F2 — 36,1439° severní šířky, 14,7892° východní délky | M2 — 36,4639° severní šířky, 14,4342° východní délky |

F3 — 36,0139° severní šířky, 14,7892° východní délky | M3 — 36,3606° severní šířky, 14,4875° východní délky |

F4 — 36,0039° severní šířky, 14,6142° východní délky | M4 — 36,3423° severní šířky, 14,4242° východní délky |

| M5 — 36,4156° severní šířky, 14,4208° východní délky |

Zóna G | Zóna N |

G1 — 36,0706° severní šířky, 14,9375° východní délky | N1 — 36,1155° severní šířky, 14,1217° východní délky |

G2 — 35,9372° severní šířky, 15,0000° východní délky | N2 — 36,1079° severní šířky, 14,0779° východní délky |

G3 — 35,7956° severní šířky, 14,9825° východní délky | N3 — 36,0717° severní šířky, 14,0264° východní délky |

G4 — 35,7156° severní šířky, 14,8792° východní délky | N4 — 36,0458° severní šířky, 14,0376° východní délky |

G5 — 35,8489° severní šířky, 14,6825° východní délky | N5 — 36,0516° severní šířky, 14,0896° východní délky |

| N6 — 36,0989° severní šířky, 14,1355° východní délky |

b) Zeměpisné souřadnice některých bodů průběhu izobáty 200 m uvnitř hospodářské oblasti 25 mil

Bod č. | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka |

1 | 36,3673° severní šířky | 14,5540° východní délky |

2 | 36,3159° severní šířky | 14,5567° východní délky |

3 | 36,2735° severní šířky | 14,5379° východní délky |

4 | 36,2357° severní šířky | 14,4785° východní délky |

5 | 36,1699° severní šířky | 14,4316° východní délky |

6 | 36,1307° severní šířky | 14,3534° východní délky |

7 | 36,1117° severní šířky | 14,2127° východní délky |

8 | 36,1003° severní šířky | 14,1658° východní délky |

9 | 36,0859° severní šířky | 14,152° východní délky |

10 | 36,0547° severní šířky | 14,143° východní délky |

11 | 35,9921° severní šířky | 14,1584° východní délky |

12 | 35,9744° severní šířky | 14,1815° východní délky |

13 | 35,9608° severní šířky | 14,2235° východní délky |

14 | 35,9296° severní šířky | 14,2164° východní délky |

15 | 35,8983° severní šířky | 14,2328° východní délky |

16 | 35,867° severní šířky | 14,4929° východní délky |

17 | 35,8358° severní šířky | 14,2845° východní délky |

18 | 35,8191° severní šířky | 14,2753° východní délky |

19 | 35,7863° severní šířky | 14,3534° východní délky |

20 | 35,7542° severní šířky | 14,4316° východní délky |

21 | 35,7355° severní šířky | 14,4473° východní délky |

22 | 35,7225° severní šířky | 14,5098° východní délky |

23 | 35,6951° severní šířky | 14,5365° východní délky |

24 | 35,6325° severní šířky | 14,536° východní délky |

25 | 35,57° severní šířky | 14,5221° východní délky |

26 | 35,5348° severní šířky | 14,588° východní délky |

27 | 35,5037° severní šířky | 14,6192° východní délky |

28 | 35,5128° severní šířky | 14,6349° východní délky |

29 | 35,57° severní šířky | 14,6717° východní délky |

30 | 35,5975° severní šířky | 14,647° východní délky |

31 | 35,5903° severní šířky | 14,6036° východní délky |

32 | 35,6034° severní šířky | 14,574° východní délky |

33 | 35,6532° severní šířky | 14,5535° východní délky |

34 | 35,6726° severní šířky | 14,5723° východní délky |

35 | 35,6668° severní šířky | 14,5937° východní délky |

36 | 35,6618° severní šířky | 14,6424° východní délky |

37 | 35,653° severní šířky | 14,6661° východní délky |

38 | 35,57° severní šířky | 14,6853° východní délky |

39 | 35,5294° severní šířky | 14,713° východní délky |

40 | 35,5071° severní šířky | 14,7443° východní délky |

41 | 35,4878° severní šířky | 14,7834° východní délky |

42 | 35,4929° severní šířky | 14,8247° východní délky |

43 | 35,4762° severní šířky | 14,8246° východní délky |

44 | 36,2077° severní šířky | 13,947° východní délky |

45 | 36,1954° severní šířky | 13,96° východní délky |

46 | 36,1773° severní šířky | 13,947° východní délky |

47 | 36,1848° severní šířky | 13,9313° východní délky |

48 | 36,1954° severní šířky | 13,925° východní délky |

49 | 35,4592° severní šířky | 14,1815° východní délky |

50 | 35,4762° severní šířky | 14,1895° východní délky |

51 | 35,4755° severní šířky | 14,2127° východní délky |

52 | 35,4605° severní šířky | 14,2199° východní délky |

53 | 35,4453° severní šířky | 14,1971° východní délky. |

"

--------------------------------------------------