32004R0794Úřední věstník L 140 , 30/04/2004 S. 0001 - 0134


Nařízení Komise (ES) č. 794/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES [1], a zejména na článek 27 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro usnadnění vypracování oznámení státních podpor členskými státy a jejich hodnocení Komisí je žádoucí, aby byl vytvořen povinný oznamovací formulář. Tento formulář by měl být co nejúplnější.

(2) Standardní oznamovací formulář, jakož i souhrnný informační list a doplňkové informační listy by měly zahrnovat všechny stávající pokyny a rámce v oblasti státních podpor. Musí být pozměňovány či nahrazovány v souladu s dalším vývojem těchto textů.

(3) Měl by být zaveden zjednodušený systém oznamování některých změn stávající podpory. Takový zjednodušený systém by měl být přijat pouze v tom případě, že Komise byla pravidelně informována o provádění dané stávající podpory.

(4) Z důvodu právní jistoty by mělo být objasněno, že se Komisi nemusí oznamovat malý nárůst, který nepřekračuje 20 % původního rozpočtu režimu podpor, zejména těch, které jsou určeny pro zohlednění účinků inflace, jelikož je nepravděpodobné, že dojde k ovlivnění původního hodnocení slučitelnosti režimu, které Komise vypracovala, pokud ostatní podmínky režimu podpor zůstaly nezměněny.

(5) Podle článku 21 nařízení (ES) č. 659/1999 mají členské státy předkládat Komisi výroční zprávy o všech stávajících režimech podpor nebo jednotlivých podporách přiznaných mimo schválený režim podpor, které podle podmínečného rozhodnutí nepodléhají žádné zvláštní povinnosti podávat zprávy.

(6) Aby Komise byla Komise schopna plnit své povinnosti ohledně kontroly podpor, potřebuje od členských států přesné informace o druzích a výších podpory, kterou poskytují v rámci stávajících režimů podpor. Je možné zjednodušit a zlepšit systémy předkládání zpráv o státních podporách Komisi, které jsou v současné době popsány ve společném postupu předkládání zpráv a oznamování podle Smlouvy o ES a podle Dohody o Světové obchodní organizaci, který je stanoven v dopise Komise členským státům ze dne 2. srpna 1995. Na část tohoto společného postupu, která se týká oznamovacích povinností ohledně oznamování subvencí podle článku 25 dohody Světové obchodní organizace o subvencích a kompenzačních opatřeních přijaté dne 21. července 1995 a podle článku XVI GATT z roku 1994, se toto nařízení nevztahuje.

(7) Informace požadované ve výročních zprávách mají Komisi usnadnit sledování všech úrovní podpor a vytvoření celkového přehledu účinků různých druhů podpory na hospodářskou soutěž. Za tímto účelem může Komise členské státy rovněž požádat o poskytnutí dalších údajů pro vybraná témata ad hoc. Výběr předmětu musí být s členskými státy projednán předem.

(8) Výroční zprávy nezahrnují informace, které mohou být nezbytné pro ověření toho, zda daná opatření konkrétní podpory dodržují právo Společenství. Komise by si tudíž měla ponechat možnost požadovat od členských států závazky nebo připojovat k rozhodnutím podmínky vyžadující poskytnutí dalších informací.

(9) Mělo by být upřesněno, že by se lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 měly vypočítávat v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny [2], doplněným zvláštními pravidly stanovenými v tomto nařízení. Zejména je nezbytné označit události, které určují výchozí bod lhůt použitelných v postupech týkajících se státní podpory. Pravidla stanovená v tomto nařízení by měla platit pro již existující lhůty, které budou dále běžet i po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(10) Účelem navrácení podpory je obnovení situace, která existovala před protiprávním poskytnutím podpory. Pro zajištění rovného zacházení by měla být výhoda měřena objektivně od chvíle, kdy je podpora k dispozici přijímajícímu podniku, nezávisle na výsledku jakýchkoli obchodních rozhodnutí, která tento podnik následně učinil.

(11) V souladu s obecnou finanční praxí je vhodné, aby byla úroková sazba pro navrácení stanovena jako roční procentní sazba.

(12) Objem a četnost transakcí mezi bankami mají za následek úrokovou sazbu, která je stabilně měřitelná a statisticky významná, a měla by tudíž představovat základ pro úrokovou sazbu pro navrácení. Mezibankovní swapová sazba by však měl být upravena, aby odrážela obecné míry zvýšeného obchodního rizika mimo bankovní sektor. Na základě informací o mezibankovních swapových sazbách by měla Komise pro každý členský stát stanovit jednu úrokovou sazbu pro navrácení. Z důvodu právní jistoty a rovného zacházení je vhodné, aby byla stanovena přesná metoda pro výpočet a pro zveřejňování úrokové sazby kdykoli použitelné na navrácení podpor, jakož i příslušných sazeb, které se uplatňovaly dříve.

(13) Státní podporu lze považovat za faktor, který sníží střednědobé finanční požadavky přijímajícího podniku. Pro tento účel a v souladu s obecnou finanční praxí je možné střednědobé období vymezit jako pět let. Úroková sazba pro navrácení by tedy měla odpovídat roční procentní sazbě stanovené pro období pěti let.

(14) Vzhledem k cíli obnovení situace před protiprávním poskytnutím podpory a v souladu s obecnou finanční praxí musí být úroková sazba pro navrácení, kterou má Komise stanovit, vypočtena každý rok jako složený úrok. Z týchž důvodů by se úroková sazba použitelná v prvním roce období navrácení měla uplatňovat po dobu prvních pěti let období navrácení a úroková sazba použitelná v šestém roce období navrácení po dobu následujících pěti let.

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat na rozhodnutí o navrácení podpory oznámená po dni vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu a dalších podrobností oznámení a výročních zpráv uvedených v nařízení (ES) č. 659/1999. Rovněž obsahuje ustanovení pro výpočet lhůt ve všech řízeních týkajících se státní podpory a úrokové sazby pro navrácení protiprávní podpory.

2. Toto nařízení se použije na podpory ve všech odvětvích.

KAPITOLA II

OZNÁMENÍ

Článek 2

Oznamovací formuláře

Aniž je dotčena povinnost členských států oznámit státní podpory v odvětví uhlí podle rozhodnutí Komise 2002/871/ES [3], oznamují se nové podpory podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, s výjimkou oznámení podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, prostřednictvím oznamovacího formuláře, který je uveden v části I přílohy I tohoto nařízení.

Doplňující informace, které jsou potřebné pro hodnocení opatření v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými texty použitelnými na státní podporu, se poskytují v doplňkových informačních listech podle části III přílohy I.

Kdykoli dojde ke změně nebo nahrazení příslušných pokynů nebo rámců, přizpůsobí Komise odpovídající formuláře a informační listy.

Článek 3

Předávání oznámení

1. Oznámení předává Komisi stálý zástupce dotčeného členského státu. Je adresováno generálnímu tajemníkovi Komise.

Jestliže má členský stát v úmyslu využít zvláštní řízení stanovené v kterémkoli nařízení, pokynu, rámci nebo jiném textu použitelném pro státní podporu, je kopie oznámení určena odpovědnému generálnímu řediteli. Generální tajemník a generální ředitelé mohou určit kontaktní místa pro předávání oznámení.

2. Veškerá následná korespondence je určena odpovědnému generálnímu řediteli a na kontaktní místo, které určí generální ředitel.

3. Komise zasílá svou korespondenci stálému zástupci dotčeného členského státu nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou určí tento členský stát.

4. Do 31. prosince 2005 předávají členské státy oznámení na papíře. Pokud je to možné, předává se rovněž elektronická podoba oznámení.

Od 1. ledna 2006 jsou oznámení předávána elektronicky, pokud se Komise a oznamující členský stát nedohodnou jinak.

Veškerá korespondence v souvislosti s oznámením, které bylo podáno po 1. lednu 2006, se předává elektronicky.

5. Za den předání faxem na číslo určené přijímající stranou se považuje den předání na papíře, pokud je podepsaný originál obdržen nejpozději deset dní poté.

6. Do 30. září 2005 po konzultaci s členskými státy zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie podrobnosti způsobech elektronického předávání oznámení včetně adres společně se všemi nezbytnými opatřeními pro ochranu důvěrných údajů.

Článek 4

Zjednodušený oznamovací postup pro určité změny stávající podpory

1. Pro účely čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 659/1999 se změnou stávající podpory rozumí jakákoli změna kromě úprav čistě formálního či administrativního charakteru, která nemůže ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření se společným trhem. Zvýšení původního rozpočtu stávajícího režimu podpor maximálně o 20 % se však nepovažuje za změnu stávající podpory.

2. Následující změny stávající podpory se oznamují prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, který je uveden v příloze II:

a) zvýšení rozpočtu povoleného režimu podpor přesahující 20 %;

b) prodloužení stávajícího povoleného režimu podpor až o šest let se zvýšením rozpočtu nebo bez zvýšení rozpočtu;

c) zpřísnění kritérií pro uplatnění povoleného režimu podpor, snížení výše podpory nebo snížení způsobilých výdajů.

Komise vynaloží veškeré své úsilí, aby rozhodla o každé podpoře, která jí byla oznámena prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, do jednoho měsíce.

3. Zjednodušený oznamovací postup se nepoužívá pro oznamování změn režimů podpor, v jejichž souvislosti členské státy nepředložily výroční zprávy v souladu s články 5, 6 a 7, pokud výroční zprávy za roky, kdy byla podpora poskytnuta, nejsou podány ve stejnou dobu jako oznámení.

KAPITOLA III

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Článek 5

Forma a obsah výročních zpráv

1. Aniž je dotčen druhý a třetí pododstavec tohoto článku a jakékoli další zvláštní oznamovací povinnosti stanovené v podmínečném rozhodnutí přijatém podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 659/1999 nebo dodržení jakýchkoli závazků přijatých dotčeným členským státem v souvislosti s rozhodnutím schválit podporu, sestavují členské státy výroční zprávy o stávajících režimech podpor ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 za každý celý kalendářní rok nebo jeho část, během které se režim uplatňuje, v souladu se standardním formulářem uvedeným v příloze III A.

V příloze III B je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

V příloze III C je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

2. Komise může členské státy požádat o poskytnutí dalších údajů o vybraných tématech, která jsou s členskými státy projednána předem.

Článek 6

Předávání a zveřejňování výročních zpráv

1. Každý členský stát předá své výroční zprávy Komisi v elektronické podobě nejpozději dne 30. června roku následujícího po roce, kterého se zpráva týká.

V odůvodněných případech mohou členské státy předložit odhady za předpokladu, že skutečná čísla budou předána nejpozději s údaji za následující rok.

2. Každý rok zveřejňuje Komise přehled státních podpor, který obsahuje shrnutí informací obsažených ve výročních zprávách předložených během předchozího roku.

Článek 7

Postavení výročních zpráv

Předávání výročních zpráv nepředstavuje splnění povinnosti oznámit opatření týkající se podpory předtím, než nabudou účinku podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy, ani se nedotýká výsledku přezkoumání údajně protiprávní podpory postupem podle kapitoly III nařízení (ES) č. 659/1999.

KAPITOLA IV

LHŮTY

Článek 8

Výpočet lhůt

1. Lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 a v tomto nařízení nebo stanovené Komisí podle článku 88 Smlouvy se vypočítají v souladu s nařízením (EHS, Euratom) č. 1182/71 a se zvláštními pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 5 tohoto článku. V případě rozporu jsou rozhodující ustanovení tohoto nařízení.

2. Lhůty se vyjadřují v měsících nebo v pracovních dnech.

3. S ohledem na lhůty pro činnost Komise je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí obdržení oznámení nebo následné korespondence v souladu s čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

Pokud jde o oznámení předaná po 31. prosinci 2005 a související korespondenci, je příslušnou událostí obdržení elektronického oznámení nebo sdělení na příslušné adrese zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

4. S ohledem na lhůty pro činnost členských států je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí přijetí oznámení nebo korespondence od Komise v souladu s čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

5. S ohledem na lhůtu pro předání připomínek třetími stranami a těmi členskými státy, které nejsou řízením přímo dotčeny, po zahájení formálního vyšetřovacího řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí zveřejnění oznámení o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

6. Každá žádost o prodloužení lhůty musí být řádně zdůvodněna a musí být předložena písemně na adresu určenou stranou, která stanoví lhůtu, minimálně dva pracovní dny před jejím uplynutím.

KAPITOLA V

ÚROKOVÁ SAZBA PRO NAVRÁCENÍ PROTIPRÁVNÍ PODPORY

Článek 9

Způsob stanovení úrokové sazby

1. Pokud není ve zvláštním rozhodnutí stanoveno jinak, je úroková sazba, která má být použita pro navrácení státní podpory poskytnuté v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy, roční procentní sazba stanovená pro každý kalendářní rok.

Vypočítá se na základě průměru pětiletých mezibankovních swapových sazeb za září, říjen a listopad předchozího roku zvýšeného o 75 bazických bodů. V řádně odůvodněných případech může Komise sazbu pro jeden nebo více členských států zvýšit o více než 75 bazických bodů.

2. Jestliže se poslední tříměsíční průměr dostupných pětiletých mezibankovních swapových sazeb zvýšený o 75 bazických bodů liší od platné úrokové sazby pro navrácení státní podpory o více než 15 %, provede Komise přepočet platné úrokové sazby.

Nová sazba se použije od prvního dne měsíce následujícího po přepočtu Komise. V dopise sdělí Komise členským státům přepočet a datum, od kterého se sazba použije.

3. Úroková sazba se stanoví pro každý členský stát samostatně nebo pro dva či více členských států společně.

4. V případě, že nejsou k dispozici spolehlivé nebo odpovídající údaje nebo za výjimečných okolností může Komise v úzké spolupráci s dotčeným členským státem či dotčenými členskými státy stanovit úrokovou sazbu pro navrácení státní podpory pro jeden či více členských států na základě jiné metody nebo na základě informací, které má k dispozici.

Článek 10

Zveřejnění

Komise zveřejní aktuální a příslušné historické úrokové sazby pro navrácení státních podpor v Úředním věstníku Evropské unie a pro informaci na internetu.

Článek 11

Metoda pro uplatnění úroku

1. Úroková sazba, která se má použít, je sazba použitelná v den, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci.

2. Úroková sazba se uplatňuje jako složený úrok až do data navrácení podpory. Úroky narostlé v předcházejícím roce jsou v každém následujícím roce úročeny.

3. Úroková sazba podle odstavce 1 se použije po celé období až do data vrácení podpory. Pokud však mezi dnem, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci, a dnem navrácení podpory uplynulo více než pět let, přepočítá se úroková sazba každých pět let, přičemž základem je sazba, která je platná v době přepočtu.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Přezkum

Konzultací s členskými státy provede Komise do čtyř let po vstupu tohoto nařízení v platnost přezkum jeho používání.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Kapitola II se použije pouze pro oznámení, která jsou Komisi předána více než pět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Kapitola III se použije na výroční zprávy zahrnující podpory poskytnuté po 1. lednu 2003.

Kapitola IV se použije pro lhůtu, která byla stanovena, ale která v den vstupu tohoto nařízení v platnost ještě neskončila.

Články 9 a 11 se použijí v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím o navrácení podpory, které bylo oznámeno po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2004.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

[2] Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

[3] Úř. věst. L 300, 5.11.2002, s. 42.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ STÁTNÍCH PODPOR PODLE ČL. 88 ODST. 3 SMLOUVY O ES A PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O PROTIPRÁVNÍ PODPOŘE

Tento formulář použijí členské státy pro oznamování nových režimů podpor a jednotlivých podpor podle čl. 88 odst. 3 smlouvy o ES s výjimkou státních podpor pro rybolov a akvakulturu, pro které existuje zvláŠtní formulář [1]. Rovněž se použije v případě, kdy je z důvodu právní jistoty oznámeno Komisi opatření, které není podporou.

Členské státy mají tento formulář použít i tehdy, když je Komise žádá o úplné informace o údajné protiprávní podpoře.

Tento formulář se skládá ze tří částí:

I. Obecné informace: vyplňuje se vždy

II. Souhrnné informace, které budou zveřejněny v Úředním věstníku

III. Doplňkový informační list v závislosti na druhu podpory

Uvědomte si, že pokud nebude tento formulář vyplněn správně, může být oznámení vráceno jako neúplné. Na papíře vyplněný formulář předává Komisi stálý zástupce dotčeného členského státu. Formulář je adresován generálnímu tajemníkovi Komise.

Jestliže má členský stát v úmyslu využít zvláštní řízení stanovené v určitém nařízení, pokynu, rámci nebo jiném textu použitelném na státní podporu, je kopie oznámení určena generálnímu řediteli odpovědného útvaru Komise.

ČÁST I

OBECNÉ INFORMACE

POSTAVENÍ OZNÁMENÍ

Týkají se informace předávané na tomto formuláři:

□ oznámení podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES?

□ případné protiprávní podpory [2]?

Pokud ano, uveďte den zavedení podpory. Vyplňte tento formulář a příslušné doplňkové listy.

□ opatření, které není podporou a které je Komisi oznamováno z důvodu právní jistoty?

Níže uveďte důvody, proč je oznamující členský stát toho názoru, že opatření není státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Vyplňte příslušné části tohoto formuláře a poskytněte veškerou nezbytnou podpůrnou dokumentaci.

Opatření není státní podporou, pokud není splněna jedna z podmínek, které jsou stanoveny v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Poskytněte celé hodnocení opatření podle následujících kritérií a zaměřte se zejména na kritérium, které podle Vás není splněno:

- žádný převod veřejných zdrojů (například pokud máte za to, že opatření nelze přisoudit státu, nebo pokud máte za to, že bude přijato regulativní opatření bez převodu veřejných zdrojů),

- žádná výhoda (například pokud je dodržována zásada soukromého investora na trhu),

- žádný selektivní / zvláštní charakter (například pokud je opatření dostupné všem podnikům, ve všech odvětvích hospodářství a bez územního omezení a bez rozlišování),

- žádné narušení hospodářské soutěže / žádné ovlivnění obchodu uvnitř Společenství (například pokud činnost nemá hospodářský charakter nebo pokud je hospodářská činnost čistě místního charakteru).

1. Identifikace poskytovatele podpory

1.1 Dotčený členský stát

1.2 Dotčený(é) region(y) (pokud je to relevantní)

1.3 …

Odpovědná kontaktní osoba:

Jméno | : … |

Adresa | : … |

Telefon | : … |

Fax | : … |

E-mail | : … |

1.4 Odpovědná kontaktní osoba ve stálém zastoupení:

Jméno | : … |

Telefon | : … |

Fax | : … |

E-mail | : … |

1.5 Pokud chcete, aby kopie oficiální korespondence zaslané Komisí členskému státu byla doručena jiným vnitrostátním orgánům, uveďte sem jejich název a adresu:

Název | : | … |

Adresa | : | … … … |

1.6 Uveďte, které referenční údaje členského státu mají být uvedeny v korespondenci od Komise.

2. Identifikace podpory

2.1 Název podpory (nebo název přijímajícího podniku v případě jednotlivé podpory):

2.2 Stručný popis cíle podpory

Uveďte hlavní cíl a případně sekundární cíl (cíle):

| Hlavní cíl (zaškrtněte pouze jednu odpověď) | Sekundární cíl |

Regionální rozvoj | □ | □ |

Výzkum a vývoj | □ | □ |

Ochrana životního prostředí | □ | □ |

Záchrana podniků v nesnázích | □ | □ |

Restrukturalizace podniků v nesnázích | □ | □ |

Malé a střední podniky | □ | □ |

Zaměstnanost | □ | □ |

Vzdělávání | □ | □ |

Rizikový kapitál | □ | □ |

Podpora vývozu a internacionalizace | □ | □ |

Služby v obecném hospodářském zájmu | □ | □ |

Odvětvový rozvoj | □ | □ |

Sociální podpora jednotlivých spotřebitelů | □ | □ |

Náhrada škody způsobené přírodními katastrofami nebo jinými výjimečnými událostmi | □ | □ |

Uskutečnění důležitého projektu společného evropského zájmu | □ | □ |

Náprava vážného narušení hospodářství | □ | □ |

Uchování kulturního dědictví | □ | □ |

Kultura | □ | □ |

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ano, mění tento režim stávající režim podpory?

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ano, jsou splněny podmínky pro zjednodušené oznámení podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (ES) č. (…) ze dne (…)?

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ano, vyplňte formulář pro zjednodušené oznamování (viz příloha II).

- Pokud ne, pokračujte ve vyplňování tohoto formuláře a upřesněte, zda byl původní režim, který je měněn, oznámen Komisi.

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ano, uveďte:

Číslo podpory:

Datum schválení Komisí (odkaz na dopis Komise (SG(..)D/…):

…/…/ …

Trvání původního režimu: …

Upřesněte, které podmínky jsou v souvislosti s původním režimem měněny, a proč:

2.3.2 Týká se oznámení jednotlivé podpory?

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ano, zaškrtněte příslušné následující políčko:

□ podpora, která je poskytnuta na základě režimu, ale která by měla být oznámena jednotlivě

Odkaz na povolený režim:

Název | : … |

Číslo podpory | : … |

Schvalovací dopis Komise | : … |

□ jednotlivá podpora, která se nezakládá na režimu

2.3.3 Týká se oznámení jednotlivé podpory nebo režimu oznamovaného podle nařízení o výjimce? Pokud ano, zaškrtněte příslušné následující políčko:

□ nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malých a středních podniků [6]. Použijte doplňkový informační list podle části III.1;

□ nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání [7]. Použijte doplňkový informační list podle části III.2;

□ nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti [8]. Použijte doplňkový informační list podle části III.3;

□ nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (Úř. věst. L 1, 3.1.2004).

3. Vnitrostátní právní základ

3.1 Vyjmenujte vnitrostátní právní základ včetně prováděcích ustanovení a příslušných zdrojů odkazů:

Název: …

Odkaz (je-li relevantní): …

3.2 Uveďte dokumenty přiložené k tomuto oznámení:

□ kopie příslušných výpisů konečného znění právního základu (a případně internetová stránka);

□ kopie příslušných výpisů navrhovaného znění právního základu (a internetová stránka, pokud existuje).

3.3 Pokud se jedná o konečné znění, obsahuje toto znění ustanovení, podle kterého může orgán poskytující podporu poskytnout podporu až poté, co podporu schválila Komise (doložka o pozastavení)?

□ | ano | □ | ne |

4. Příjemci

4.1 Místo příjemce nebo příjemců

□ v regionu, kterému podpora poskytována nebude

□ v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES (upřesněte na úrovni NUTS 3 nebo nižší)

□ v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES (upřesněte na úrovni NUTS 2 nebo nižší)

□ ostatní: upřesněte …

4.2 Odvětví činnosti příjemce nebo příjemců:

□ | … | Činnost, která nespadá do zvláštního odvětví |

□ | … A | Zemědělství |

□ | … B | Rybolov |

□ | … C | Těžba nerostných surovin |

□ | … 10.1 | Uhlí |

□ | … D | Zpracovatelský průmysl |

□ | … 17 | Textilie a oděvní výrobky |

□ | … 21 | Buničina a papír |

□ | … 24 | Výroba chemických látek a farmaceutik |

□ | … 24.7 | Výroba chemických vláken |

□ | … 27.1 | Výroba surového železa, oceli a feroslitin |

□ | … 29 | Výroba strojů a zařízení |

□ | … DL | Elektrické a optické přístroje a zařízení |

□ | … 34.1 | Motorová vozidla |

□ | … 35.1 | Stavba a opravy lodí a člunů |

□ | … | Jiné zpracovatelské odvětví, upřesněte: … |

□ | … E | Elektrická energie, plyn a voda |

□ | … F | Stavebnictví |

□ | … 52 | Maloobchodní služby |

□ | … H | Pohostinství a ubytovací služby (cestovní ruch) |

□ | … I | Doprava |

□ | … 60 | Pozemní a potrubní přeprava |

□ | … 60.1 | Železniční doprava |

□ | … 60.2 | Ostatní pozemní doprava |

□ | … 61.1 | Námořní a pobřežní doprava |

□ | … 61.2 | Vnitrozemská vodní doprava |

□ | … 62 | Letecká doprava |

□ | … 64 | Spoje |

□ | … J | Finanční zprostředkování |

□ | … 72 | Počítačové a související činnosti |

□ | … 92 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti |

□ | … | Jiné, upřesněte podle klasifikace NACE rev. 1.1 … |

Jméno příjemce | : … |

Kategorie příjemce | : … |

□ Malý a střední podnik

Počet zaměstnanců | : … |

Roční obrat | : … |

Roční rozvaha | : … |

Nezávislost | : … |

(Přiložte čestné prohlášení v souladu s doporučením Komise o malých a středních podnicích [11] nebo poskytněte jiný doklad o výše uvedených kritériích):

□ Velký podnik

□ Podnik v nesnázích [12]

4.4 V případě režimu podpor:

Kategorie příjemců:

□ Všechny podniky (velké podniky a malé a střední podniky)

□ Pouze velké podniky

□ Malé a střední podniky

□ Střední podniky

□ Malé podniky

□ Mikropodniky

□ Následující příjemci: …

Odhadovaný počet příjemců:

□ až 10

□ 11 až 50

□ 51 až 100

□ 101 až 500

□ 501 až 1000

□ více než 1000

5. Výše podpory / roční výdaje

V případě jednotlivé podpory uveďte celkovou výši každého dotyčného opatření:

V případě režimu podpor uveďte výši ročního plánovaného rozpočtu a celkovou výši (v národní měně):

U daňových opatření uveďte odhadované roční a celkové ztráty příjmů z důvodu daňových úlev za období zahrnuté oznámením:

Jestliže není rozpočet přijímán každý rok, upřesněte období, které zahrnuje:

Jestliže se oznámení týká změn stávajícího režimu, popište rozpočtové účinky oznámených změn:

6. Forma podpory a finanční prostředky

Upřesněte formu, ve které je podpora dána příjemci nebo příjemcům k dispozici (případně pro každé opatření):

□ přímá dotace;

□ zvýhodněná půjčka (včetně podrobností o zajištění půjčky);

□ úrokový příspěvek;

□ daňové zvýhodnění (např. sleva na dani, snížení daňového základu, odložení daně). Upřesněte:

□ snížení příspěvků na sociální zabezpečení;

□ poskytnutí rizikového kapitálu;

□ oddlužení;

□ záruka (poskytněte upřesnění týkající se zejména půjčky nebo jiné finanční transakce, zahrnuté v záruce, požadovaného zajištění a splatné prémie);

□ jiné. Upřesněte: …

U každého nástroje podpory uveďte přesný popis pravidel, kterými se řídí a podmínek jeho použití, zejména míru přidělování, jeho daňový režim a to, zda je podpora udělena automaticky jakmile jsou splněna určitá objektivní kritéria (pokud ano, upřesněte tato kritéria) nebo zda mají úřady poskytující podpory určitý prostor pro volné uvážení.

Upřesněte financování podpory: pokud podpora není financována ze souhrnného rozpočtu státu / regionu / obce, vysvětlete způsob jejího financování:

□ pomocí poplatků obdobných daním nebo daní určených pro příjemce, kterým není stát. Uveďte podrobnosti o daných poplatcích a produktech / činnostech, z nichž jsou vybírány. Upřesněte zejména, zda se tyto poplatky vztahují na produkty dovážené z jiných členských států. Připojte kopii právního základu pro uložení poplatků; …

□ nahromaděné rezervy;

□ veřejné podniky;

□ jiné (upřesněte): …

7. Trvání

7.1 V případě jednotlivé podpory:

Uveďte den, kdy bude podpora zavedena (jestliže bude podpora vyplácena v tranších, uveďte den každé tranše):

Upřesněte případně trvání opatření, pro které je podpora poskytována

7.2 V případě režimu podpor:

Uveďte den, od kterého mohou být podpory poskytovány:

Uveďte poslední den, do kterého mohou být podpory poskytovány:

Jestliže trvání překročí šest let, doložte, že delší období je nutné pro dosažení cíle(ů) režimu:

8. Kumulace různých typů podpor

Může být podpora kumulována s podporou z jiných místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo režimů Společenství za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište mechanismy, které se používají pro zajištění dodržení pravidel pro kumulaci:

9. Důvěrnost

Obsahuje oznámení důvěrné informace, které nemohou být sděleny třetím osobám?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte, které části jsou důvěrné, a odůvodněte svou odpověď:

Pokud ne, Komise zveřejní své rozhodnutí, aniž se členského státu zeptá.

10. Slučitelnost podpory

Uveďte, která nařízení, rámce, pokyny a jiné texty použitelné pro státní podporu poskytují výslovný právní základ pro povolení podpory (případně upřesněte pro každé opatření) a vyplňte příslušný doplňkový informační list(y) uvedený(é) v části III.

□ Podpory pro malé a střední podniky

□ Oznámení jednotlivé podpory za použití článku 6 nařízení (ES) č. 70/2001

□ Oznámení z důvodů právní jistoty

□ Podpora malých a středních podniků v odvětví zemědělství

□ Podpora na vzdělávání

□ Oznámení jednotlivé podpory za použití článku 5 nařízení (ES) č. 68/2001

□ Oznámení z důvodů právní jistoty

□ Podpora zaměstnanosti

□ Oznámení jednotlivé podpory za použití článku 9 nařízení (ES) č. 2204/2002

□ Oznámení režimu podpor za použití článku 9 nařízení (ES) č. 2204/2002

□ Oznámení z důvodů právní jistoty

□ Regionální podpora

□ Podpora spadající do víceodvětvového rámce regionální podpory velkým investičním projektům

□ Podpora pro výzkum a vývoj

□ Podpora na záchranu podniků v nesnázích

□ Podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích

□ Podpora na audiovizuální produkci

□ Podpora na ochranu životního prostředí

□ Podpora rizikového kapitálu

□ Podpora v odvětví zemědělství

□ Podpora v odvětví dopravy

□ Podpora loďařského průmyslu

Pokud stávající nařízení, rámce, pokyny a jiné texty použitelné pro státní podporu neposkytují výslovný právní základ pro povolení ani jedné podpory zahrnuté do tohoto formuláře, uveďte důvody, proč by měla být podpora považována za slučitelnou se Smlouvou o ES tím, že odkážete na použitelné ustanovení o výjimce ve Smlouvě o ES (čl. 86 odst. 2, čl. 87 odst. 2 písm. a) nebo b), čl. 87 odst. 3 písm. a), b), c) nebo d)), jakož i na jiná zvláštní ustanovení týkající se zemědělství a dopravy.

11. Nevyřízené příkazy k navrácení podpory

V případě jednotlivé podpory, obdržel jeden z případných příjemců opatření státní podporu, na kterou se vztahuje nevyřízený příkaz k navrácení podpory vydaný Komisí?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte podrobnosti: …

12. Další informace

Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za užitečné pro hodnocení dotyčných opatření za použití pravidel pro státní podpory.

13. Přílohy

Zde vyjmenujte všechny dokumenty, které jsou připojeny k oznámení, a poskytněte vytištěné kopie těchto dokumentů nebo přímé internetové odkazy, které k nim umožňují přístup.

14. Prohlášení

Potvrzuji, že pokud je mi známo, jsou informace poskytnuté v tomto formuláři a jeho přílohách přesné a úplné.

Den a místo podpisu: …

Podpis: …

Jméno a funkce podepisující osoby: …

ČÁST II

SOUHRNNÉ INFORMACE PRO ZVEŘEJNĚNÍ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU

+++++ TIFF +++++

ČÁST III

DOPLŇKOVÉ INFORMAČNÍ LISTY

Vyplňte podle typu dotyčné podpory:

1. Podpora malých a středních podniků

2. Podpora na vzdělávání

3. Podpora zaměstnanosti

4. Regionální podpora

5. Podpora spadající do víceodvětvového rámce

6. Podpora pro výzkum a vývoj

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

7. Podpora na záchranu podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

8. Podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

9. Podpora na audiovizuální produkci

10. Podpora na ochranu životního prostředí

11. Podpora rizikového kapitálu

12. Podpora v odvětví zemědělství

a) Podpora zemědělství

i) Podpora investic v zemědělských podnicích

ii) Podpora investic spojených se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

b) Agroenvironmentální podpora

c) Podpora k vyrovnání nepříznivých podmínek ve znevýhodněných oblastech

d) Podpora začínajících mladých zemědělců

e) Podpora na předčasný odchod do důchodu nebo ukončení zemědělských činností

f) Podpora na ukončení výrobní, zpracovatelské a marketingové činnosti

g) Podpora seskupení producentů

h) Podpora určená na náhradu škod na zemědělské produkci nebo prostředcích zemědělské produkce

i) Podpora na pozemkové úpravy

j) Podpora produkce a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh

k) Podpora určená k poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

l) Podpora odvětví živočišné výroby

m) Podpora nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři

n) Podpora ve formě dotovaných krátkodobých půjček

o) Podpora na propagaci a reklamu na zemědělské a některé nezemědělské produkty

p) Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích

q) Podpora týkající se testů na TSE, uhynulých zvířat a jatečního odpadu

13. Podpora v odvětví dopravy

a) Jednotlivá podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích v leteckém odvětví

b) Podpora dopravní infrastruktury

c) Podpora námořní dopravy

d) Podpora kombinované dopravy

14. Podpora loďařského průmyslu (k doplnění)

ČÁST III.1

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST K PODPOŘE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každé jednotlivé podpory v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 70/2001 [13] v jeho pozměněné verzi [14]. Rovněž se použije pro každou jednotlivou podporu nebo režim, které jsou Komisi oznamovány z důvodu právní jistoty.

1. Druh jednotlivé podpory nebo režimu

Jaký je předmět jednotlivé podpory nebo režimu:

1.1 □ investice

1.2 □ poradenské a jiné služby a činnosti včetně účasti na veletrzích a výstavách

1.3 □ výdaje na výzkum a vývoj

□ ano ne

- pro oznámení podpory pro výzkum a vývoj ve prospěch malých a středních podniků vyplňte:

- doplňkový informační list k podpoře na výzkum a vývoj pro režimy podpor,

- doplňkový informační list k podpoře na výzkum a vývoj pro jednotlivou podporu.

2. Podpora pro počáteční investici

2.1 Zahrnuje podpora investici do fixního kapitálu v souvislosti:

□ se zřizováním nové provozovny?

□ s rozšířením stávající provozovny?

□ se zahájením nové činnosti zahrnující zásadní změnu výrobku nebo výrobního procesu ve stávající provozovně (racionalizací, diverzifikací nebo modernizací)?

□ s převzetím provozovny, která byla zavřena nebo by byla zavřena, pokud by nebyla převzata?

Je vyloučena náhradní investice?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Je podpora vyjádřena v procentním podílu:

□ způsobilých nákladů investice?

□ mzdových nákladů na pracovní místa vytvořená investicí (podpora na tvorbu pracovních míst)?

2.3 a) □ investice do hmotných aktiv: …

Je hodnota investice vyjádřena v procentním podílu ceny:

□ pozemku?

□ budov?

□ zařízení/strojů (strojního zařízení)?

Uveďte krátký popis:

Jestliže se hlavní hospodářská činnost podniku odehrává v odvětví dopravy, jsou dopravní prostředky a dopravní zařízení vyloučeny ze způsobilých nákladů (kromě železničního vozového parku)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, upřesněte dopravní prostředky nebo zařízení, které jsou způsobilé:

b) □ kupní cena za převzetí provozovny, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nebyla převzata;

c) □ investice do nehmotných aktiv

Způsobilé náklady investice do nehmotných aktiv jsou náklady na pořízení technologií ve formě:

□ patentového práva

□ provozních nebo patentovaných licencí na know-how

□ nepatentovaného know-how (technických znalostí)

Uveďte krátký popis [15]: …

d) □ mzdové náklady:

Je výše podpory vyjádřená v procentech mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa po dobu dvou let?

□ | ano | □ | ne |

2.4 Míra podpory

2.4.1 Investiční projekty uskutečněné mimo podporované regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) pro:

Malé podniky | □ | Střední podniky | □ |

2.4.2 Jaká je hrubá míra podpory pro investiční projekty?

Upřesněte: …

Investiční projekty situované v podporovaných regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. c) a čl. 87 odst. 3 písm. a) pro:

Malé podniky | □ | Střední podniky | □ |

Jaká je hrubá míra podpory pro investiční projekty? Upřesněte:

3. Kumulace podpor

3.1 Jaký je maximální strop pro kumulovanou podporu?

Upřesněte: …

4. Zvláštní podmínky použitelné na podpory na tvorbu pracovních míst

4.1 Existují záruky, podle kterých je podpora na tvorbu pracovních míst spojena s uskutečněním projektu počáteční investice do hmotných nebo nehmotných aktiv?

□ | ano | □ | ne |

4.2 Existují záruky, podle kterých budou pracovní místa vytvořena ve lhůtě tří let od ukončení investice?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na některou ze dvou předcházejících otázek odpověděli záporně, vysvětlete, jak úřady zamýšlejí tyto požadavky splnit:

4.3 Představují vytvořená pracovní místa čistý růst počtu zaměstnanců dotyčné pobočky v porovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců?

□ | ano | □ | ne |

4.4 Je podpora doplněna o podmínky zaručující, že vytvořená pracovní místa budou v příslušném regionu udržena po dobu minimálně pěti let?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaké jsou tyto záruky? …

4.5 Je podpora doplněna o podmínky zaručující, že pracovní místa ztracená během referenčního období budou odečtena od zdánlivého počtu pracovních míst vytvořených v průběhu stejného období?

□ | ano | □ | ne |

5. Zvláštní podmínky vztahující se na investiční projekty v podporovaných oblastech s vyšší regionální podporou

5.1 Zahrnuje podpora doložku, která stanoví, že minimální příspěvek příjemce musí činit minimálně 25 % celkové investice a že tento příspěvek bude odečten od každé podpory?

□ | ano | □ | ne |

5.2 Jaké jsou záruky, že podpora pro počáteční investici (investici jak do hmotných, tak do nehmotných aktiv) je podmíněna zachováním investice po dobu minimálně pěti let?

6. Podpora poradenských a jiných služeb a činností

6.1 Jsou způsobilé náklady omezeny na:

□ náklady na služby, které poskytují vnější poradci nebo jiní poskytovatelé služeb?

Potvrďte, že takové služby nejsou trvalého či pravidelného charakteru a že nesouvisí s obvyklými provozními výdaji podniku, například s běžným daňovým nebo právním poradenstvím či reklamou.

□ náklady podniků, které se účastní veletrhů a výstav? Upřesněte, zda podpora souvisí s dalšími náklady vynaloženými na pronájem, zřízení a provoz stánku:

Je účast omezena na první účast na veletrhu nebo výstavě?

□ | ano | □ | ne |

□ jiné náklady (zejména případy, kdy je podpora poskytována přímo poskytovateli / poskytovatelům služby / služeb nebo poradci / poradcům). Uveďte, za jakých podmínek: …

6.2 Uveďte maximální hrubou míru podpory:

Jestliže míra podpory přesáhne 50 % brutto, uveďte podrobně, proč je taková míra podpory nezbytná:

6.3 Uveďte maximální strop pro kumulované podpory:

7. Nezbytnost podpory

7.1 Musí být žádost o podporu podána před zahájením prací na projektu?

□ | ano | □ | ne |

7.2 Pokud ne, přijal členský stát právní ustanovení, které zakládá právo na podporu v souladu s objektivními kritérii a bez dalšího uplatňování uvážení členského státu?

□ | ano | □ | ne |

8. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle nařízení (ES) č. 70/2001.

ČÁST III.2

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA VZDĚLÁVÁNÍ

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jednotlivé podpory podle článku 5 nařízení (ES) č. 68/2001 [16] v pozměněném znění [17]. Rovněž se použije pro každou jednotlivou podporu nebo režim, které jsou Komisi oznamovány z důvodu právní jistoty.

1. Rozsah jednotlivé podpory nebo režimu

1.1 Použije se opatření na produkci nebo zpracování nebo uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?

□ | ano | □ | ne |

1.12 Použije se opatření na produkci, zpracování nebo uvádění produktů rybolovu nebo akvakultury vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?

□ | ano | □ | ne |

1.13 Je podpora určena pro odvětví námořní dopravy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, zodpovězte následující otázky:

Je pravda, že školená osoba není aktivním členem posádky, ale je na palubě nadpočetná?

□ | ano | □ | ne |

Provádí se školení na palubě lodí, které jsou zapsány v registrech Společenství?

□ | ano | □ | ne |

1.4 Jaká je hrubá míra podpory? Upřesněte:

2. Druh režimu nebo jednotlivé podpory

Týká se režim nebo jednotlivá podpora:

2.1 specifického vzdělávání:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte popis opatření souvisejícího se specifickým vzděláváním:

2.2 obecného vzdělávání:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte popis opatření souvisejícího s obecným vzděláváním:

2.3 Podpora vzdělávání znevýhodněných pracovníků:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte popis opatření souvisejícího se znevýhodněnými pracovníky:

2.4 Míra podpory

2.4.1 Podpora na obecné vzdělávání

2.4.1.1 □ Podpora poskytnutá mimo podporované oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES:

Pokud ano, uveďte hrubou míru podpor pro:

- velké podniky: …

- malé nebo střední podniky: …

Uveďte rovněž míru podpor poskytnutých na vzdělávání znevýhodněných pracovníků:

2.4.1.2 □ Podpora poskytnutá v podporovaných oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES

Pokud ano, upřesněte hrubou míru podpor pro:

- velké podniky: …

- malé nebo střední podniky: …

Uveďte rovněž míru podpor poskytnutých na vzdělávání znevýhodněných pracovníků:

2.4.2 Podpora na specifické vzdělávání

2.4.2.1 □ poskytnutá mimo podporované oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte hrubou míru podpor pro:

- velké podniky: …

- malé nebo střední podniky: …

Uveďte rovněž míru podpor poskytnutých na vzdělávání znevýhodněných pracovníků:

2.4.2.2 □ poskytnutá v podporovaných oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES.

Pokud ano, upřesněte hrubou míru podpor pro:

- velké podniky: …

- malé nebo střední podniky: …

Uveďte rovněž míru podpor poskytnutých na vzdělávání znevýhodněných pracovníků:

3. Způsobilé náklady

Které náklady jsou způsobilé v rámci režimu nebo pro jednotlivou podporu?

□ osobní výdaje školitele;

□ cestovní výdaje školitelů a školených osob;

□ ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení;

□ odpisy nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným používáním pro projekt vzdělávání;

□ náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání;

□ osobní výdaje školených osob;

□ nepřímé náklady (administrativní náklady, nájemné, režijní náklady, náklady na dopravu a školné účastníků).

V případě ad hoc jednotlivé podpory v rámci režimu poskytněte pro každý ze způsobilých nákladů listinné doklady, které musí být transparentní a rozepsány na jednotlivé položky …

4. Kumulace

Může být podpora předpokládaná v režimu nebo v jednotlivé podpoře kumulována?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, může tato kumulace překročit míru podpory uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 68/2001?

□ | ano | □ | ne |

5. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle nařízení (ES) č. 68/2001.

ČÁST III.3

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

Tento doplňkový informační list musí být použit pro oznámení jednotlivé podpory nebo režimu podle článku 9 nařízení (ES) č. 2204/2002 [18]. Rovněž musí být použit pro každou jednotlivou podporu nebo režim, které jsou Komisi oznamovány z důvodu právní jistoty. Tento doplňkový informační list musí být použit i pro oznámení každé podpory zaměstnanosti v odvětví dopravy (poskytnuté podle čl. 4 odst. 6 nařízení o malých a středních podnicích nebo podle regionálních pokynů).

1. Rozsah jednotlivé podpory nebo režimu

1.1 Použije se opatření na produkci nebo zpracování nebo uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Použije se opatření na produkci, zpracování nebo uvádění produktů rybolovu nebo akvakultury vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?

□ | ano | □ | ne |

2. Vytvoření pracovních míst

2.1 Je míra podpory vyjádřená v procentním podílu mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa po dobu dvou let? …

□ | ano | □ | ne |

2.2 Dochází k tvorbě pracovních míst pro malé a střední podniky mimo podporované regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES nebo mimo podporovaná odvětví?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte hrubou míru podpory.

Dochází k tvorbě pracovních míst v podporovaných oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES nebo v podporovaných odvětvích?

□ | ano | □ | ne |

2.2.1 Určuje se podpora podle míry podpory v porovnání s běžnými referenčními náklady?

□ | ano | □ | ne |

Zdaňuje se podpora?

□ | ano | □ | ne |

Jaká je čistá míra podpory?

Bude strop zvýšen, protože se režim nebo podpora použije rovněž pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte jaké zvýšení vyjádřené v hrubé výši se předpokládá …

2.2.2 Musí příjemce učinit minimální příspěvek, na který se nevztahuje žádná podpora, a který činí nejméně 25 % způsobilých nákladů?

□ | ano | □ | ne |

2.2.3 Stanoví podpora zachování pracovních míst po dobu nejméně tří let v případě velkých podniků?

□ | ano | □ | ne |

Stanoví podpora zachování pracovních míst v regionech nebo odvětvích způsobilých pro regionální podporu po dobu nejméně dvou let v případě malých a středních podniků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaké jsou podmínky, které zaručují, že podpora spojená nebo nespojená s počáteční investicí je podmíněna zachováním pracovních míst po dobu nejméně dvou nebo tří let?

2.2.4 Představují vytvořená pracovní místa čistý růst počtu zaměstnanců v dotyčné provozovně a v dotyčném podniku ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců?

□ | ano | □ | ne |

2.2.5 Nebyli noví pracovníci nikdy předtím zaměstnáni nebo ztratili své předchozí zaměstnání nebo je právě ztrácejí?

□ | ano | □ | ne |

2.2.6 Stanoví režim, že žádost o podporu musí být podána před vytvořením příslušných pracovních míst?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, přijal členský stát právní ustanovení, které zakládá právo na podporu v souladu s objektivními kritérii a bez dalšího uplatňování volného uvážení členského státu?

□ | ano | □ | ne |

2.2.7 Musí být žádost o podporu v případech, kdy je pro malé a střední podniky vytvořené pracovní místo spojeno s uskutečněním projektu investice do hmotných a nehmotných aktiv a pracovní místa jsou vytvořena do tří let od dokončení investice po dobu nejméně tří let, podána před zahájením provádění investičních projektů?

□ | ano | □ | ne |

2.3 Bude při tvorbě pracovních míst v produkci, zpracování a uvádění produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh ve znevýhodněných oblastech podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 [19] podpora poskytnuta v souladu s vyššími stropy použitelnými na regionální podpory uvedené v čl. 4 odst. 3 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 2204/2002 nebo případně v souladu s vyššími stropy stanovenými nařízením (ES) č. 1257/1999? Upřesněte míru poskytnuté podpory.

3. Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků

3.1 Vyjadřuje se míra podpory jako procentní podíl mzdových nákladů za dobu jednoho roku po vytvoření pracovních míst?

□ | ano | □ | ne |

Přesáhne hrubá míra všech podpor na zaměstnávání znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků 50 % a 60 % v uvedeném pořadí?

□ | ano | □ | ne |

3.2 Představuje nábor čistý růst počtu zaměstnanců v dotyčné provozovně?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, uprázdnilo se místo či místa v důsledku dobrovolného odchodu, odchodu do důchodu z důvodu věku, v důsledku dobrovolného zkrácení pracovní doby nebo dovoleného propuštění pro porušení pracovní povinnosti, nikoli však z důvodu snižování počtu pracovních míst?

□ | ano | □ | ne |

3.3 Je podpora omezena na znevýhodněné pracovníky ve smyslu čl. 2 písm. f)?

□ | ano | □ | ne |

3.4 Je podpora omezena na zdravotně postižené pracovníky ve smyslu čl. 2 písm. g)?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže podpora není omezena na znevýhodněné či zdravotně postižené pracovníky ve smyslu čl. 2 písm. f) a g), vysvětlete, proč jsou podle vašeho názoru cílové kategorie pracovníků považovány za znevýhodněné:

4. Dodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků

4.1 Týká se podpora náboru jednotlivých zdravotně postižených pracovníků a doplňkových nákladů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, doložte, že jsou splněny podmínky článku 6.2.

4.2 Týká se podpora chráněných zaměstnání?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, doložte, že podpora nepřesahuje náklady na výstavbu, vestavbu nebo rozšíření dotyčné provozovny, jakož i administrativní náklady a náklady na dopravu, které vznikají v důsledku zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků: …

5. Kumulace

5.1 Uplatňují se stropy stanovené v článcích 4, 5 a 6 bez ohledu na to, zda je podpora financována pouze ze státních zdrojů nebo zda je částečně financována Společenstvím?

□ | ano | □ | ne |

5.2 Je možné oznámenou podporu pro tvorbu nových pracovních míst kumulovat s jinou státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES nebo s jinými podpůrnými opatřeními Společenství v souvislosti s týmiž mzdovými náklady?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, může kumulace vést k tomu, že míra podpory překročí stropy uvedené v čl. 4 odst. 2 a 3 (s výjimkou podpory pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky)?

□ | ano | □ | ne |

5.3 Je možné oznámenou podporu pro tvorbu nových pracovních míst poskytnutou podle článku 4 uvedeného nařízení kumulovat s jinou státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES v souvislosti s náklady na investici, s níž jsou vytvořená pracovní místa spojena a která v době vytvoření pracovních míst nebyla ještě dokončena nebo která byla dokončena v průběhu tří let před vytvořením pracovních míst?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, může být výsledkem kumulované podpory míra podpory přesahující strop použitelný na regionální podpory investic, který je stanoven v pokynech k regionální podpoře a v mapě, kterou schválila Komise pro každý členský stát, nebo strop v nařízení o výjimce (ES) č. 70/2001?

□ | ano | □ | ne |

5.4 Je možné podporu pro nábor znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků podle článků 5 a 6 kumulovat s podporou nebo podpůrnými opatřeními Společenství pro tvorbu pracovních míst podle článku 4 v souvislosti s týmiž mzdovými náklady?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, je zajištěno, že výsledkem takové kumulace nebude hrubá míra podpory převyšující 100 % mzdových nákladů za jakoukoli dobu, po kterou jsou pracovník či pracovníci zaměstnáváni?

5.5 Je možné podporu pro nábor znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků podle článků 5 a 6 uvedeného nařízení kumulovat s jinou státní podporou nebo jinými podpůrnými opatřeními Společenství určenými pro jiné účely než pro tvorbu pracovních míst podle článku 4 uvedeného nařízení v souvislosti s týmiž mzdovými náklady?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vysvětlete "jiné účely": …

Pokud ano, je zajištěno, že výsledkem takové kumulace nebude hrubá míra podpory převyšující 100 % mzdových nákladů za jakoukoli dobu, po kterou jsou pracovník či pracovníci zaměstnáváni?

□ | ano | □ | ne |

6. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle nařízení (ES) č. 2204/2002.

ČÁST III.4

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST K REGIONÁLNÍ PODPOŘE

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každého režimu podpor nebo jednotlivé podpory, na které se vztahují pokyny k vnitrostátní regionální podpoře [20].

Tuto přílohu však nelze použít pro konkrétní účel oznámení nových map regionální podpory. Jednotlivé podpory nebo režimy spadající do oblasti působnosti nařízení o výjimkách, jak ve prospěch malých a středních podniků tak zaměstnanosti [21], jsou ovšem od oznamování osvobozeny. V tomto ohledu jsou členské státy vyzývány, aby upřesnily předmět svých oznámení; ve zvláštním případě, kdy jejich oznámení zahrnuje podporu určenou jak velkým podnikům, tak i malým a středním podnikům, mohou požádat o schválení pouze pro první kategorii.

Jak je uvedeno v pokynech, je regionální podpora zvláštní formou podpory, jelikož je vyhrazena pro konkrétní regiony. Jejím účelem je rozvoj znevýhodněných regionů podporováním investic a tvorby pracovních míst v trvale udržitelném kontextu.

Výjimka ze zásady neslučitelnosti podle Smlouvy může být udělena, v souvislosti s regionální podporou, pouze pokud lze v rámci rozvoje zaručit rovnováhu mezi výslednými narušení hospodářské soutěže a výhodami podpory.

1. Druh režimu nebo jednotlivé podpory

Režim nebo jednotlivá podpora se týkají

1.1 □ Počáteční investice:

□ Podpora je vyjádřena v procentním podílu hodnoty investice.

□ Podpora je vyjádřena v procentním podílu mzdových nákladů přijatých osob.

1.2 □ Provozní podpory

1.3 □ Počáteční investice i provozní podpory

1.4 □ Podpora se poskytuje:

□ automaticky, pokud jsou splněny podmínky režimu;

□ dle uvážení, na základě rozhodnutí úřadů.

Pokud se podpora poskytuje případ od případu, popište stručně sledovaná kritéria a připojte kopii správních předpisů použitelných pro poskytnutí podpory:

1.5 Dodržuje podpora regionální stropy mapy regionální podpory platné v době poskytnutí podpory, včetně stropů vyplývajících z vhodných opatření, která mají být přijata v rámci víceodvětvového rámce z roku 2002 [22]?

□ | ano | □ | ne |

Zahrnuje režim odkaz na použitelné mapy regionální podpory?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte: …

2. Podpora pro počáteční investici [23]

2.1 Zahrnuje režim investici do fixního kapitálu nebo tvorbu pracovních míst v souvislosti:

□ se zřizováním nové provozovny?

□ s rozšířením stávající provozovny?

□ se zahájením nové činnosti, zahrnující zásadní změnu výrobku nebo výrobního procesu ve stávající provozovně (racionalizací, diverzifikací nebo modernizací)?

□ s převzetím provozovny, která byla zavřena nebo by byla zavřena, pokud by nebyla převzata?

2.2 Zahrnuje podpora doložku, která stanoví, že minimální příspěvek příjemce musí činit minimálně 25 % celkové investice a že tento příspěvek bude odečten od každé podpory?

□ | ano | □ | ne |

2.3 Musí být žádost o podporu podána před zahájením prací na projektu?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže není splněn některý výše uvedený bod, uveďte důvody a upřesněte jak zamýšlejí úřady tyto nezbytné podmínky splnit:

2.4 Určuje se podpora podle míry podpory v porovnání s běžnými referenčními náklady?

□ | ano | □ | ne |

Zdaňuje se podpora?

□ | ano | □ | ne |

Jaká je hrubá míra podpory?

Jaké jsou parametry, které umožňují výpočet míry podpory?

2.4.1 □ Granty:

Platná úprava odpisů?

Snížení daňové sazby ve prospěch podniku:

2.4.2 □ Nízko úročený úvěr nebo úrokový rabat:

maximální výše rabatu:

maximální délka úvěru:

maximální podíl [24]:

maximální délka doby odkladu splatnosti:

u nízko úročených úvěrů upřesněte minimální úrokovou sazbu:

V případě státních úvěrů:

- Je tento úvěr kryt běžnými cennými papíry?

- Jaký je očekávaný úrok z prodlení?

- Zvyšuje se referenční sazba při zvláštních rizicích?

2.4.3 □ Režimy záruk

Uveďte druhy úvěrů, pro které mohou být poskytnuty záruky, a upřesněte poplatky (srov. s předcházejícím bodem):

Jaký je očekávaný úrok z prodlení?

Poskytněte informace, které umožňují výpočet míry podpory záruk včetně trvání, podílu a částky:

2.5 Je z režimu vyjmuta náhradní investice? [25]

□ | ano | □ | ne |

Pokud není, musí úřady vyplnit část o podpoře na provoz.

2.6 Je z režimu vyloučena pomoc pro podniky v nesnázích [26] nebo finanční restrukturalizace podniků v nesnázích?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, bude podpora na investice poskytnutá velkému podniku během období restrukturalizace předmětem samostatného oznámení?

□ | ano | □ | ne |

2.7 Týkají se způsobilé výdaje v rámci režimu:

2.7.1 □ hmotné investice:

Je hodnota investice stanovena jako procentní podíl na základě [27]:

□ pozemku?

□ budov?

□ zařízení/strojů (strojního zařízení)?

Uveďte krátký popis: [28]

Jsou v souvislosti s převzetím provozovny toho typu, pro který je investiční podpora určena, nějaké záruky, že dotyčná provozovna nepatří k podniku v nesnázích?

□ | ano | □ | ne |

Je dostatek záruk, že jakákoli podpora poskytnutá v minulosti pro zakoupení aktiv před převzetím byla vzata v úvahu/odečtena v souladu s bodem 4.5 pokynů k regionální podpoře?

□ | ano | □ | ne |

Je dostatek záruk, že transakce proběhnou za tržních podmínek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu z výše uvedených tří otázek odpověděli záporně, vysvětlete, jak úřady zamýšlejí splnit nezbytné podmínky:

2.7.2 □ nehmotné investice

Hodnota investice se stanoví na základě výdajů spojených s převodem technologie získáním:

□ patentů

□ provozních nebo patentovaných licencí na know-how

□ nepatentovaného know-how

Uveďte krátký popis [29]

Zahrnuje podpora doložku, že výdaje na způsobilou nehmotnou investici nesmí v případě velkých podniků překročit 25 % standardního základu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vysvětlete, jak úřady zamýšlejí tento požadavek splnit.

Stanovuje režim v případě velkých podniků záruky, že způsobilá aktiva:

2.7.2.1 □ budou použita výhradně v provozovně, která přijímá podporu?

2.7.2.2 □ jsou považována za odepisovatelná aktiva?

2.7.2.3 □ jsou získána od třetích osob za tržních podmínek?

Pokud není jedna z těchto podmínek výslovně uvedena v režimu, vysvětlete důvody, jakož i to, jak úřady zamýšlejí zajistit, aby způsobilá nehmotná aktiva zůstala spojena s přijímajícím regionem a aby nebyla převedena ve prospěch jiných regionů:

Jaké jsou záruky, že podpora na počáteční investici (jak hmotnou tak nehmotnou investici) bude podmíněna zachováním investice po dobu nejméně pěti let?

2.8 Pokud je podpora na počáteční investici spojena s podporou zaměstnanosti, jaké jsou záruky dodržení pravidel týkajících se kumulace?

2.9 Podpora tvorby pracovních míst spojená s počáteční investicí

2.9.1 Poskytuje opatření záruky, že podpora tvorby pracovních míst bude spojena s uskutečněním projektu počáteční investice?

□ | ano | □ | ne |

Poskytuje opatření záruky, že pracovní místa budou vytvořena do tří let po úplném dokončení investice?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu z výše uvedených otázek odpověděli záporně, upřesněte, jak zamýšlejí úřady tyto požadavky splnit:

V případě, že se investice netýká zřízení nové provozovny, uveďte referenční období pro výpočet počtu vytvořených pracovních míst:

2.9.2 Poskytuje opatření záruky, že tvorba pracovních míst znamená čistý růst počtu pracovních míst v dané provozovně v porovnání s průměrem za určité referenční období?

□ | ano | □ | ne |

Poskytuje opatření záruky, že pracovní místa zrušená během referenčního období budou odečtena od hrubého počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období? [30]

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jeden z výše uvedených bodů odpověděli záporně, uveďte, jak zamýšlejí úřady tyto požadavky splnit:

2.9.3 Vypočítá se podpora na základě:

□ procentního podílu mzdových nákladů na vytvořené pracovní místo?

□ paušální částky na vytvořené pracovní místo?

□ jinak (např. progresivní sazba na vytvořené pracovní místo). Upřesněte:

Uveďte parametry použité pro výpočet míry podpory:

2.9.4 Poskytuje opatření záruky, že vytvořená pracovní místa budou zachována po dobu nejméně pěti let?

3. Podpora na provoz

3.1 Jaká je přímá souvislost mezi poskytnutím podpory na provoz a příspěvkem na regionální rozvoj?

3.2 Jakým strukturálním znevýhodněním má podpora na provoz čelit?

3.3 Jakým způsobem je zaručeno, že povaha a úroveň podpory budou v přiměřeném poměru ke znevýhodněním, která mají být zmírněna?

3.4 Jaká opatření byla učiněna, aby byla podpora postupně snížena a časově omezena?

4. Zvláštní otázky týkající se nejvzdálenějších regionů nebo regionů s nízkou hustotou obyvatelstva

4.1 Pokud podpora nemá být postupně snížena ani časově omezena, uveďte zda jsou splněny následující podmínky:

4.1.1 Je podpora poskytována v nejvzdálenějším regionu nebo v regionu s nízkou hustotou obyvatelstva?

□ | ano | □ | ne |

4.1.2 Má tato podpora částečně vyrovnat dodatečné náklady na dopravu?

□ | ano | □ | ne |

Prokažte existenci těchto dodatečných nákladů a uveďte metodu výpočtu, která byla použita pro stanovení jejich výše [31]:

Uveďte maximální výši podpory (na základě poměru "podpora na kilometr" nebo "podpora na kilometr" a "podpora na hmotnostní jednotku") a procentní podíl dodatečných nákladů pokrytých podporou:

4.1.3 Má podpora vyrovnat dodatečné náklady vznikající při provádění hospodářské činnosti z faktorů, které jsou uvedeny v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES?

□ | ano | □ | ne |

Určete výši dodatečných nákladů a metodu jejich výpočtu:

Jak mohou úřady vytvořit souvislost mezi dodatečnými náklady a faktory, které jsou uvedeny v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES?

5. Oblast působnosti opatření

5.1 Použije se opatření na produkci zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy?

□ | ano | □ | ne |

Mohou úřady v případě podpory na investici potvrdit, že jsou splněna tato kritéria?

- Hospodářská životaschopnost příjemce je zaručena:

□ | ano | □ | ne |

- Soulad s minimálními normami EU o životním prostředí, hygieně a dobrém zacházení se zvířaty:

□ | ano | □ | ne |

- Dostupnost tržních odbytišť v souladu s použitelnou společnou organizací trhu (v souladu s bodem 4.2.5 zemědělských pokynů) [32]:

□ | ano | □ | ne |

Poskytněte informace o splnění těchto kritérií:

Jaká je povaha způsobilých výdajů?

Mohou úřady poskytnout informace týkající se dodržování maximální míry podpor? [33]

5.2 Použije se opatření na zpracování nebo uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?

□ | ano | □ | ne |

Mohou úřady v případě podpory investice potvrdit, že jsou splněna tato kritéria?

- Hospodářská životaschopnost příjemce je zaručena:

□ | ano | □ | ne |

- Soulad s minimálními normami EU o životním prostředí, hygieně a dobrém zacházení se zvířaty:

□ | ano | □ | ne |

- Dostupnost tržních odbytišť v souladu s použitelnou společnou organizací trhu (v souladu s bodem 4.2.5 zemědělských pokynů) [34]:

□ | ano | □ | ne |

Mohou úřady poskytnout informace o splnění těchto kritérií?

Obsahuje opatření doložku, že by měla být předložena výroční zpráva s informacemi o skutečnosti, že režim bere v úvahu omezení podle bodu 4.2.5 pokynů pro státní podporu v odvětví zemědělství?

□ | ano | □ | ne |

Obsahuje opatření doložku, že každá podpora na investice v tomto odvětví, při níž způsobilé výdaje přesáhnou 25 milionů EUR nebo výše podpory přesáhne 12 milionů EUR, musí být oznámena v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu z těchto dvou otázek odpověděli záporně, uveďte, jak úřady zamýšlejí tyto nezbytné podmínky splnit:

Zahrnuje opatření produkci, zpracování nebo uvádění produktů rybolovu nebo akvakultury vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh?

□ | ano | □ | ne |

Mohou úřady poskytnout informace o splnění platných zvláštních pravidel?

5.3 Použije se opatření na odvětví dopravy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na tuto otázku odpověděli kladně, obsahuje uvedené opatření ustanovení, podle nějž je dopravní vybavení (movitý majetek) vyloučeno ze způsobilých investičních výdajů [35]?

□ | ano | □ | ne |

6. Dodržování příslušných ustanovení odvětvových a víceodvětvových rámců

6.1 Dodržuje opatření zvláštní ustanovení, například zákaz poskytování podpory ocelářskému odvětví [36] nebo odvětví syntetických vláken [37]?

□ | ano | □ | ne |

6.2 U podpory poskytnuté po 1. lednu 2003, jsou v opatření obsaženy podmínky zajišťující dodržování závazků jednotlivého oznámení stanovené v bodě 24 víceodvětvového rámce [38]?

□ | ano | □ | ne |

6.3 U podpory poskytnuté před 1. lednem 2004, obsahuje opatření doložku, podle které musí být podpora pro velké investiční projekty oznamována jednotlivě?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli záporně, uveďte, jak úřady zamýšlejí tyto nezbytné podmínky splnit:

7. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů k vnitrostátní regionální podpoře.

ČÁST III.5

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU, KTERÁ SPADÁ DO VÍCEODVĚTVOVÉHO RÁMCE [39]

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každé podpory, na kterou se vztahuje víceodvětvový rámec regionální podpory pro velké investiční projekty [40].

1. Další informace o příjemcích

1.1 Struktura podniku či podniků investujících do projektu:

1.1.1. Označte příjemce pomoci

1.1.2 Pokud je příjemce podpory odlišným právním subjektem od podniku nebo podniků, které financují projekt, nebo od skutečného příjemce (příjemců) podpory, popište i tyto rozdíly.

1.1.3 Označte mateřskou skupinu příjemce podpory, popište strukturu skupiny a vlastnickou strukturu každé mateřské společnosti:

1.2 U každého podniku, který investuje do projektu, uveďte následující údaje za poslední tři finanční období:

1.2.1 Celosvětový obrat, obrat v EHP, obrat v dotyčném členském státě:

1.2.2 Zisk po zdanění a peněžní tok (na konsolidovaném základě):

1.2.3 Počet zaměstnanců v celém světě, v EHP a v dotyčném členském státě:

1.2.4 Specifikace tržeb podle trhů: v dotyčném členském státě, ve zbývající části EHP a mimo EHP:

1.2.5 Auditovaná účetní závěrka a výroční zpráva za poslední tři roky:

1.3 Jestliže se investice realizuje ve stávající průmyslové lokalitě, poskytněte následující údaje, týkající se tohoto subjektu, za poslední tři finanční roky:

1.3.1 Celkový obrat:

1.3.2 Zisk po zdanění a peněžní tok:

1.3.3 Počet zaměstnanců:

1.3.4 Specifikace tržeb podle trhů: v dotyčném členském státě, ve zbývající části EHP a mimo EHP:

2. Podpora

Následující informace poskytněte za každou podporu:

2.1 Výše

2.1.1 Nominální výše podpory a její hrubý a čistý grantový ekvivalent:

2.1.2 Podléhá podpora dani z příjmu právnických osob (nebo jiné přímé dani)? Pokud pouze částečně, v jakém rozsahu?

2.1.3 Poskytněte úplný rozpis plateb zamýšlené podpory. Pro balík navrhované veřejné podpory poskytněte následující informace:

2.2 Vlastnosti:

2.2.1 Musí být některá ze stanovených opatření podpory ještě vymezena?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte která:

2.2.2 Uveďte, které z výše uvedených opatření nepředstavuje státní podporu, a vysvětlete proč:

2.3 Financování ze zdrojů Společenství (EIB, nástroje ESUO, Sociální fond, Regionální fond, jiné):

2.3.1 Mají být některá z výše uvedených opatření spolufinancována z fondů Společenství? Vysvětlete.

2.3.2 Bude pro týž projekt žádáno o dodatečnou podporu od jiné evropské nebo mezinárodní finanční instituce?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, pro jakou výši?

3. Podporovaný projekt

3.1 Trvání projektu: (upřesněte plánované datum zahájení nové produkce a rok, kdy asi bude dosaženo plné produkce):

3.2 Popis projektu:

3.2.1 Upřesněte typ dotyčného projektu (nová provozovna, rozšíření kapacity nebo jiné):

3.2.2 Poskytněte krátký obecný popis projektu:

3.3 Rozpis projektových nákladů:

3.3.1 Upřesněte celkovou výši kapitálových výdajů, které mají být investovány a odepsány po dobu životnosti projektu:

3.3.2 Poskytněte podrobný rozpis kapitálových a ostatních výdajů spojených s investičním projektem:

3.4 Financování celkových nákladů na projekt:

4. Vlastnosti produktu a trhu

4.1 Vlastnosti produktu nebo produktů, které jsou předmětem projektu:

4.1.1 Upřesněte produkt nebo produkty, které se budou po dokončení investice vyrábět v podporovaném zařízení, a příslušné odvětví či pododvětví, kam produkty patří (u projektů v odvětví služeb uveďte kód Prodcom nebo klasifikaci CPA):

4.1.2 Jaký produkt nebo produkty nahradí? Jestliže se tyto nahrazené produkty nevyrábějí v téže lokalitě, uveďte, kde se v současné době vyrábějí.

4.1.3 Jaké další produkty se mohou vyrábět na novém zařízení s malými nebo žádnými dodatečnými náklady?

4.2 Kapacita:

4.2.1 Vyčíslete účinky projektu na celkovou životaschopnost příjemce podpory v EHP (i na úrovni skupiny) pro každý z dotyčných produktů (v jednotkách za rok pro rok předcházející roku začátku a ke dni dokončení projektu).

4.2.2 Pro každý z dotyčných produktů uveďte odhad celkové kapacity všech producentů v EHP.

4.3 Údaje o trhu:

4.3.1 Za každý z posledních šesti finančních roků poskytněte údaje o zřejmé spotřebě dotyčného produktu(ů). Pokud jsou k dispozici, poskytněte pro ilustraci i statistiky vypracované jinými zdroji.

4.3.2 Pro další tři finanční roky poskytněte předpověď vývoje zřejmé spotřeby příslušného produktu(ů). Pokud jsou k dispozici, poskytněte pro ilustraci i statistiky vypracované nezávislými zdroji.

4.3.3 Je dotčený trh v úpadku a z jakých příčin?

4.3.4 Odhadněte podíly na trhu (v hodnotách) příjemce podpory nebo skupiny, k níž příjemce podpory patří, v roce předcházejícím roku začátku a ke dni dokončení projektu.

5. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle víceodvětvového rámce.

ČÁST III.6.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE: REŽIMY PODPOR

Tento doplňkový informační list musí být použit pro oznámení jakéhokoli režimu podpor podle rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj [41]. Rovněž se použije pro režimy podpor pro výzkum a vývoj v malých a středních podnicích, které nespadají do nařízení o skupinových výjimkách pro malé a střední podniky [42], jakož i pro podporu určenou pro produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.

1. Stádium výzkumu

Stádia výzkumu a vývoje těžící z podpory

1.1 Studie proveditelnosti

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, na jaké stádium výzkumu studie odkazuje?

□ základní výzkum

□ aplikovaný výzkum

□ předvýrobní vývoj

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.2 Základní výzkum:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.3 Aplikovaný výzkum:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.4 Předvýrobní vývoj

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.5 Žádosti o patenty a jejich udržování malými a středními podniky:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, o které stadium výzkumu se jedná?

□ základní výzkum

□ aplikovaný výzkum

□ předvýrobní vývoj

2. Doplňující informace o příjemci podpory

2.1 Vysokoškolské nebo výzkumné zařízení

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte odhad počtu zapojených zařízení:

Pokud ano, uveďte, zda podporu dostávají jiné podniky:

□ | ano | □ | ne |

Jedná se o veřejná vysokoškolská nebo výzkumná zařízení?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Jiné (upřesněte): …

3. Výzkum ve spolupráci

Aby Komise mohla zkontrolovat, zda příspěvky z veřejných výzkumných zařízení na projekt výzkumu a vývoje představují podporu, odpovězte na tyto otázky: [43]

3.1 Stanovují projekty, že veřejná nezisková výzkumná nebo vysokoškolská zařízení provádějí výzkum na účet průmyslu nebo ve spolupráci s ním?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano:

- Dostávají veřejná nezisková výzkumná nebo vysokoškolská zařízení za služby, které poskytují, odměny v tržní výši?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Hradí podniky veškeré náklady na projekt?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Pokud mohou být výsledky, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, široce zpřístupněny, připadnou plně případná práva duševního vlastnictví veřejným neziskovým zařízením?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Dostávají veřejná nezisková zařízení od průmyslových účastníků (držitelů práv duševního vlastnictví vyplývajících z výzkumného projektu) za tato práva vyrovnání, které je rovnocenné tržní ceně těchto práv, jakož i za výsledky, které nezakládají práva duševního vlastnictví, ale mohou být široce zpřístupněny zainteresovaným třetím stranám?

□ | ano | □ | ne |

3.2 Uskutečňují se projekty ve spolupráci s několika podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jakými podmínkami se řídí tato spolupráce?

4. Výzkum získaný státem

4.1 Stanovují projekty, že orgány veřejné moci mohou výzkum a vývoj zadávat podnikům?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, probíhá nějaké otevřené zadávací řízení?

□ | ano | □ | ne |

4.2 Stanovují projekty, že orgány veřejné moci mohou výsledky výzkumu a vývoje kupovat od podniků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, probíhá nějaké otevřené zadávací řízení?

□ | ano | □ | ne |

5. Druh podpory

□ Podpora spojená se smlouvou o výzkumu a vývoji, která byla podepsána s průmyslovými podniky (upřesněte):

□ Vratná záloha, pokud je projekt úspěšný (upřesněte částku a způsob vrácení; uveďte zejména kritéria pro posouzení "úspěchu"):

□ Jiné (upřesněte):

6. Způsobilé výdaje

□ Náklady na pracovníky zaměstnané výhradně pro výzkumnou činnost:

□ Náklady na aktiva dlouhodobé spotřeby, která se používají výhradně a trvale pro výzkum (vybavení a nástroje):

□ Náklady na pozemky a prostory, které se používají výhradně a trvale (s výjimkou komerčního převodu) pro výzkum:

□ Náklady na poradenské a rovnocenné služby, které se využívají výhradně pro výzkum, včetně výzkumu, technických znalostí a patentů apod. koupených z vnějších zdrojů:

□ Další režijní náklady vzniklé přímo v důsledku výzkumné činnosti:

Poskytněte případně rozpis nákladů na výzkum podle podporovaného a nepodporovaného výzkumu a vývoje:

Poskytněte rozpis rozpočtu podle podniků, výzkumných center a univerzit:

□ Další provozní výdaje (náklady na materiál, dodávky a podobné produkty vynaložené přímo v důsledku výzkumné činnosti)

7. Míra podpory

7.1 Hrubá míra podpory:

Stádium vymezení nebo studie proveditelnosti | : … |

Základní výzkum | : … |

Aplikovaný výzkum | : … |

Předvýrobní vývoj | : … |

7.2 V případě podpory na žádosti o patenty a jejich udržování malými a středními podniky upřesněte výzkumné činnosti, které jako první vedly k příslušným patentům: …

Plánovaná míra: …

7.3 Zahrnuje stejná činnost v rámci výzkumu a vývoje několik stádií výzkumu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, která? …

Upřesněte použitou míru podpory: …

7.4 Případné použitelné bonusy:

7.4.1 Uveďte případný použitelný bonus u podpory poskytnuté malým a středním podnikům:

7.4.2 Jsou výzkumné činnosti v souladu se zvláštním projektem nebo programem realizovaným jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaký je použitelný bonus? …

Uveďte přesný název zvláštního projektu nebo programu, který je realizován jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, pokud možno pomocí funkce "call identifier" nebo webových stránek CORDIS (www.cordis.lu).

Zahrnuje projekt, který je v souladu se zvláštním projektem nebo programem, který je realizován jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, přeshraniční spolupráci mezi podniky a veřejnými výzkumnými subjekty nebo mezi alespoň dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, doplněnou o široké zpřístupnění a zveřejnění výsledků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaký je použitelný bonus? …

□ | ano | □ | ne |

7.4.3 Probíhají podporované činnosti výzkumu a vývoje v regionu, který je způsobilý podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c) Smlouvy o ES v době, kdy je podpora poskytována?

□ | ano | □ | ne |

Uveďte použitelný bonus: …

7.4.4 Pokud výzkumné činnosti nespadají do rámce cílů sledovaných zvláštním projektem nebo programem realizovaným jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, objasněte, zda je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- projekt zahrnuje účinnou přeshraniční spolupráci alespoň mezi dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, zejména v rámci koordinace vnitrostátních politik ve věci výzkumu a technologického vývoje

□ | ano | □ | ne |

- projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podniky a veřejnými výzkumnými subjekty, zejména v rámci koordinace vnitrostátních politik ve věci výzkumu a technologického vývoje

□ | ano | □ | ne |

- výsledky projektu jsou široce zpřístupněny a zveřejňovány, jsou udělovány licence na patenty nebo jsou podniknuty jiné vhodné kroky za podmínek, které jsou podobné podmínkám pro zpřístupnění výsledků výzkumu a technologického vývoje Společenství

□ | ano | □ | ne |

Pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, uveďte příslušný bonus:

7.5 Pokud dochází ke spojení bonusů a míry podpor, uveďte maximální míru podpory použitelnou pro každé stádium výzkumu: …

8. Motivační účinek podpory

8.1 Poskytněte informace, díky nimž budeme moci zhodnotit motivační účinek podpory pro velké podniky.

8.2 Stanovuje režim, že výroční zpráva o použití podpory musí u velkých podniků obsahovat v každém jednotlivém případě použití režimu popis motivačního účinku?

□ | ano | □ | ne |

9. Nadnárodní aspekty

9.1 Mají projekty (režim / program) nějaké nadnárodní aspekty (např. projekty Esprit nebo Eureka)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte: …

9.2 Zahrnují projekty výzkumu a vývoje spolupráci s partnery z jiných zemí?

Pokud ano, uveďte:

a) s kterým jiným členským státem (státy) …

b) s kterou jinou třetí zemí (zeměmi) …

c) s kterým podnikem (podniky) z jiné země …

9.3 Uveďte rozpis celkových nákladů podle partnerů:

10. Přístup k výsledkům

10.1 Kdo bude vlastníkem dotyčných výsledků výzkumu a vývoje?

10.2 Je udělení licencí k výsledkům vázáno na nějaké podmínky?

10.3 Platí nějaká pravidla, jimiž se řídí zveřejňování / zpřístupnění výsledků výzkumu a vývoje veřejnosti?

□ | ano | □ | ne |

10.4 Uveďte opatření, která jsou plánována pro následné použití / vývoj výsledků:

10.5 Je stanoveno, že výsledky výzkumných a vývojových prací financovaných státem budou dány k dispozici podnikům Společenství na nediskriminačním základě?

□ | ano | □ | ne |

11. Informační a kontrolní opatření

11.1 Uveďte používaná informační a kontrolní opatření, která mají zajistit, že podporované projekty budou v souladu s cíli stanovenými příslušnými právními předpisy:

11.2 Upřesněte ujednání pro informování Komise o provádění režimu:

11.3 Další užitečné informace včetně odhadovaného počtu vytvořených nebo zajištěných pracovních míst:

12. Ustanovení použitelná pro odvětví zemědělství

12.1 Můžete potvrdit, že jsou ve všech případech splněny následující čtyři podmínky?

□ Podpora pro příslušné odvětví (nebo pododvětví) je v obecném zájmu, aniž způsobí nežádoucí narušení hospodářské soutěže v jiných odvětvích (nebo pododvětvích).

□ Informace musí být zveřejněny ve vhodných novinách a vědeckém periodickém tisku distribuovaném alespoň na vnitrostátní úrovni nebo na internetu a neomezeném pouze na členy určité organizace, aby bylo zaručeno, že si každý hospodářský subjekt, který by mohl být zainteresovaný v této činnosti, bude moci snadno vyhledat, co je plánováno nebo bylo zahájeno, a že výsledky jsou nebo budou na žádost poskytnuty každé zainteresované straně. Tyto informace budou zveřejněny nejpozději v den, kdy mohou být informace poskytnuty členům určité organizace.

□ Výsledky této výzkumné činnosti budou poskytnuty k využití všem dotčeným stranám, včetně příjemce podpory, na rovném základě pokud jde o náklady i pokud jde o čas.

□ Podpora splňuje podmínky uvedené v příloze II – vnitřní podpora, tj. základ pro osvobození od závazků ohledně snížení státní podpory v dohodě o zemědělství uzavřené na konci uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. [44]

□ | ano | □ | ne |

Jestliže nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky společně, použijí se obecná pravidla (otázky 1–11).

12.2 Jaká je plánovaná míra podpory?

13. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj.

ČÁST III.6.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PRO VÝZKUM A VÝVOJ: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jakékoli jednotlivé podpory podle rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj [45]. Rovněž se použije pro režimy podpor pro výzkum a vývoj ve prospěch malých a středních podniků, které nespadají do nařízení o skupinových výjimkách pro malé a střední podniky [46], jakož i pro podporu určenou pro produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.

1. Stádium výzkumu

Stádia výzkumu a vývoje těžící z podpory

1.1 Studie proveditelnosti

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, na jaké stádium výzkumu studie odkazuje?

□ základní výzkum

□ aplikovaný výzkum

□ předvýrobní vývoj

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.2 Základní výzkum:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.3 Aplikovaný výzkum:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.4 Předvýrobní vývoj

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příklady významných projektů:

1.5 Žádosti o patenty a jejich udržování malými a středními podniky:

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, o které stadium výzkumu se jedná?

□ základní výzkum

□ aplikovaný výzkum

□ předvýrobní vývoj

2. Doplňující informace o příjemci podpory

2.1 Vysokoškolské nebo výzkumné zařízení

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte odhad počtu zapojených zařízení:

Pokud ano, uveďte, zda podporu dostávají jiné podniky:

□ | ano | □ | ne |

Jedná se o veřejná vysokoškolská nebo výzkumná zařízení?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Jiné (upřesněte): …

3. Výzkum ve spolupráci

Aby Komise mohla zkontrolovat, zda příspěvky z veřejných výzkumných zařízení na projekt výzkumu a vývoje představují podporu, odpovězte na tyto otázky: [47]

3.1 Stanovují projekty, že veřejná nezisková výzkumná nebo vysokoškolská zařízení provádějí výzkum na účet průmyslu nebo ve spolupráci s ním?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano:

- Dostávají veřejná nezisková výzkumná nebo vysokoškolská zařízení za služby, které poskytují, odměny v tržní výši?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Hradí podniky veškeré náklady na projekt?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Pokud mohou být výsledky, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, široce zpřístupněny, připadnou plně případná práva duševního vlastnictví veřejným neziskovým zařízením?

□ | ano | □ | ne |

nebo

- Dostávají veřejná nezisková zařízení od průmyslových účastníků (držitelů práv duševního vlastnictví vyplývajících z výzkumného projektu) za tato práva vyrovnání, které je rovnocenné tržní ceně těchto práv, jakož i za výsledky, které nezakládají práva duševního vlastnictví, ale mohou být široce zpřístupněny zainteresovaným třetím stranám?

□ | ano | □ | ne |

3.2 Uskutečňují se projekty ve spolupráci s několika podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jakými podmínkami se řídí tato spolupráce?

4. Výzkum získaný státem

4.1 Stanovují projekty, že orgány veřejné moci mohou výzkum a vývoj zadávat podnikům?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, probíhá otevřené zadávací řízení?

□ | ano | □ | ne |

4.2 Stanovují projekty, že orgány veřejné moci mohou výsledky výzkumu a vývoje kupovat od podniků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, probíhá nějaké otevřené zadávací řízení?

□ | ano | □ | ne |

5. Druh podpory

□ Podpora spojená se smlouvou o výzkumu a vývoji, která byla podepsána s průmyslovými podniky (upřesněte):

□ Vratná záloha, pokud je projekt úspěšný (upřesněte částku a způsob vrácení; uveďte zejména kritéria pro posouzení "úspěchu"):

□ Jiné (upřesněte):

6. Způsobilé výdaje

□ Náklady na pracovníky zaměstnané výhradně pro výzkumnou činnost:

□ Náklady na aktiva dlouhodobé spotřeby, která se používají výhradně a trvale pro výzkum (vybavení a nástroje): …

□ Náklady na pozemky a prostory, které se používají výhradně a trvale (s výjimkou komerčního převodu) pro výzkum: …

□ Náklady na poradenské a rovnocenné služby, které se využívají výhradně pro výzkum, včetně výzkumu, technických znalostí a patentů apod. koupených z vnějších zdrojů:

□ Další režijní náklady vzniklé přímo v důsledku výzkumné činnosti:

Poskytněte případně rozpis nákladů na výzkum podle podporovaného a nepodporovaného výzkumu a vývoje:

Poskytněte rozpis rozpočtu podle podniků, výzkumných center a univerzit:

7. Míra podpory

7.1 Hrubá míra podpory:

Stádium vymezení nebo Studie proveditelnosti | : … |

Základní výzkum | : … |

Aplikovaný výzkum | : … |

Předvýrobní vývoj | : … |

7.2 V případě podpory na žádosti o patenty a jejich udržování malými a středními podniky upřesněte výzkumné činnosti, které jako první vedly k příslušným patentům: …

Plánovaná míra: …

7.3 Zahrnuje stejná činnost v rámci výzkumu a vývoje několik stádií výzkumu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, která? …

Upřesněte použitou míru podpory: …

7.4 Případné použitelné bonusy:

7.4.1 Uveďte případný použitelný bonus u podpory poskytnuté malým a středním podnikům:

7.4.2 Jsou výzkumné činnosti v souladu se zvláštním projektem nebo programem, realizovaným jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaký je použitelný bonus? …

Uveďte přesný název zvláštního projektu nebo programu, který je realizován jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, pokud možno pomocí funkce "call identifier" nebo webových stránek CORDIS (www.cordis.lu).

Zahrnuje projekt, který je v souladu se zvláštním projektem nebo programem, který je realizován jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, přeshraniční spolupráci mezi podniky a veřejnými výzkumnými subjekty nebo mezi alespoň dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, doplněnou o široké zpřístupnění a zveřejnění výsledků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaký je použitelný bonus? …

7.4.3 Probíhají podporované činnosti výzkumu a vývoje v regionu, který je způsobilý podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c) Smlouvy o ES v době, kdy je podpora poskytována?

□ | čl. 87 odst. 3 písm. a) | □ | čl. 87 odst. 3 písm. c) |

Uveďte použitelný bonus: …

7.4.4 Pokud výzkumné činnosti nespadají do rámce cílů sledovaných zvláštním projektem nebo programem realizovaným jako součást současného rámcového programu Společenství pro výzkum a technologický vývoj, objasněte, zda je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- projekt zahrnuje účinnou přeshraniční spolupráci alespoň mezi dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, zejména v rámci koordinace vnitrostátních politik ve věci výzkumu a technologického vývoje

□ | ano | □ | ne |

- projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podniky a veřejnými výzkumnými subjekty, zejména v rámci koordinace vnitrostátních politik ve věci výzkumu a technologického vývoje

□ | ano | □ | ne |

- výsledky projektu jsou široce zpřístupněny a zveřejňovány, jsou udělovány licence na patenty nebo jsou podniknuty jiné vhodné kroky za podmínek, které jsou podobné podmínkám pro zpřístupnění výsledků výzkumu a technologického vývoje Společenství

□ | ano | □ | ne |

Pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, uveďte příslušný bonus:

Pokud dochází ke spojení bonusů a míry podpor, uveďte maximální míru podpory použitelnou pro každé stádium výzkumu:

8. Motivační účinek podpory

8.1 Jak se výdaje na výzkum a vývoj zvýšily nebo snížily?

8.2 Použije se podpora pro výzkum a vývoj, který se provádí navíc k tradičním činnostem příjemce?

□ | ano | □ | ne |

8.3 Vznikají v souvislosti s výzkumem a vývojem vědecké nebo technologické činnosti?

□ | ano | □ | ne |

8.4 Jaký je vývoj počtu osob, které se věnují výzkumným a vývojovým činnostem?

8.5 Je s výzkumnými a vývojovými činnostmi spojena tvorba pracovních míst?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte odhadovaný počet vytvořených pracovních míst: …

8.6 Byla v důsledku výzkumu a vývoje udržena pracovní místa?

□ | ano | □ | ne |

8.7 Jaký je obrat podniku? …

8.8 Jsou s přeshraniční spoluprácí spojeny dodatečné náklady?

□ | ano | □ | ne |

8.9 Uveďte opatření plánovaná pro částečné nebo úplné využití výsledků výzkumu

8.10 Plánují se opatření, která mají umožnit účast malých a středních podniků?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaká? …

8.11 Jiné motivační prvky, jako například obchodní a technologické riziko:

8.12 Jestliže se jedná o projekt vycházející z velkých podniků, které provádějí výzkum blízký trhu, uveďte, jakým způsobem se zajistí, aby podpora měla motivační účinek na výzkum a vývoj?

8.13 Doložte, že žádost o podporu byla podána ještě před začátkem vývojových a výzkumných činností:

9. Nadnárodní aspekty

9.1 Mají projekty (režim / program) nějaké nadnárodní aspekty (např. projekty Esprit nebo Eureka)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte: …

9.2 Zahrnují projekty výzkumu a vývoje spolupráci s partnery z jiných zemí?

Pokud ano, uveďte:

a) s kterým jiným členským státem (státy) …

b) s kterou jinou třetí zemí (zeměmi) …

c) s kterým podnikem (podniky) z jiné země …

9.3 Uveďte rozpis celkových nákladů podle partnerů:

10. Přístup k výsledkům

10.1 Kdo bude vlastníkem dotyčných výsledků výzkumu a vývoje?

10.2 Je udělení licencí k výsledkům vázáno na nějaké podmínky?

10.3 Platí nějaká pravidla, jimiž se řídí zveřejňování / zpřístupnění výsledků výzkumu a vývoje veřejnosti?

□ | ano | □ | ne |

10.4 Uveďte opatření, která jsou plánována pro následné použití / vývoj výsledků:

10.5 Je stanoveno, že výsledky výzkumných a vývojových prací financovaných státem budou dány k dispozici podnikům Společenství na nediskriminačním základě?

□ | ano | □ | ne |

11. Informační a kontrolní opatření

11.1 Uveďte používaná informační a kontrolní opatření, která mají zajistit, že podporované projekty budou v souladu s cíli stanovenými příslušnými právními předpisy: …

11.2 Upřesněte ujednání pro informování Komise o provádění režimu:

11.3 Další užitečné informace včetně odhadovaného počtu vytvořených nebo zajištěných pracovních míst:

12. Ustanovení použitelná pro odvětví zemědělství

12.1 Můžete potvrdit, že jsou ve všech případech splněny následující čtyři podmínky?

□ Podpora pro příslušné odvětví (nebo pododvětví) je v obecném zájmu, aniž způsobí nežádoucí narušení hospodářské soutěže v jiných odvětvích (nebo pododvětvích).

□ Informace musí být zveřejněny ve vhodných novinách a vědeckém periodickém tisku distribuovaném alespoň na vnitrostátní úrovni nebo na internetu a neomezeném pouze na členy určité organizace, aby bylo zaručeno, že si každý hospodářský subjekt, který by mohl být zainteresovaný v této činnosti, bude moci snadno vyhledat, co je plánováno nebo bylo zahájeno, a že výsledky jsou nebo budou na žádost poskytnuty každé zainteresované straně. Tyto informace budou zveřejněny nejpozději v den, kdy mohou být informace poskytnuty přímo členům určité organizace.

□ Výsledky této výzkumné činnosti budou poskytnuty všem dotčeným stranám, aby je mohly využít, včetně příjemce podpory, na rovném základě pokud jde o podpory i pokud jde o čas.

□ Podpora splňuje podmínky uvedené v příloze II – vnitřní podpora, tj. základ pro osvobození od závazků ohledně snížení státní podpory v dohodě o zemědělství uzavřené na konci uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [48].

□ | ano | □ | ne |

Jestliže nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky společně, použijí se obecná pravidla (otázky 1–11).

12.2 Jaká je plánovaná míra podpory? …

13. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj.

ČÁST III.7.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PRO ZÁCHRANU PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: REŽIMY PODPOR

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimů podpor na záchranu zahrnutých do pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [49].

1. Způsobilost

1.1 Je režim omezen na podniky, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií způsobilosti?

1.1.1 Je režim omezen na společnosti, kde zmizela více než polovina jejich základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.1.2 Jedná se o společnosti s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejich kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.1.3 Splňují podniky kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Je režim omezen na záchranu malých nebo středních podniků, které odpovídají definici Společenství pro malé a střední podniky, v nesnázích?

□ | ano | □ | ne |

2. Forma podpory

2.1 Poskytuje se podpora v rámci režimu ve formě úvěrové záruky nebo půjček?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Pokud ano, bude půjčka poskytnuta s úrokovou sazbou, která je srovnatelná alespoň se sazbami dodržovanými pro půjčky zdravým podnikům, zejména pak s referenční sazbou přijatou Komisí?

□ | ano | □ | ne |

Poskytněte podrobné informace.

2.3 Je podpora v rámci režimu spojena s půjčkami, které mají být splaceny nejpozději do dvanácti měsíců po vyplacení poslední splátky podniku?

□ | ano | □ | ne |

3. Ostatní prvky

3.1 Bude podpora v rámci režimu poskytnuta na základě vážných sociálních nesnází? Zdůvodněte.

3.2 Nebude mít podpora v rámci režimu nežádoucí negativní dopad na jiné členské státy? Zdůvodněte.

3.3 Vysvětlete, proč si myslíte, že je režim podpor omezen na nezbytné minimum (tj. je omezen na částku, která je potřebná k udržení činnosti podniku v období, pro které je podpora povolena. Toto období by nemělo být delší než šest měsíců.).

3.4 Zavazujete se, že do šesti měsíců po poskytnutí podpory buď schválíte plán restrukturalizace nebo plán likvidace, nebo budete na příjemci požadovat splacení půjčky a podpory odpovídající rizikové prémii?

□ | ano | □ | ne |

Upřesněte maximální výši podpory, která může být jako část záchranné operace poskytnuta kterékoli jedné firmě:

3.5 Poskytněte všechny příslušné informace o podpoře jakéhokoli druhu, která může být poskytnuta podnikům, jež jsou během téhož období způsobilé pro podporu na záchranu.

4. Výroční zpráva

4.1 Zavazujete se k tomu, že budete alespoň jednou ročně poskytovat zprávy o fungování režimu, které budou obsahovat informace upřesněné v pokynech Společenství o jednotných zprávách?

□ | ano | □ | ne |

4.2 Zavazujete se k tomu, že do takové zprávy zahrnete seznam podniků, které jsou příjemci podpory, alespoň s následujícími informacemi:

a) název společnosti;

b) její odvětvový kód za použití dvoumístných číselných kódů odvětvové klasifikace NACE [50];

c) počet zaměstnanců;

d) roční obrat a hodnota rozvahy;

e) výše poskytnuté podpory;

f) případně podpora na restrukturalizaci nebo jinou podobnou pomoc, která byla podniku poskytnuta v minulosti;

g) skutečnost, zda byl podnik, který je příjemcem podpory, zrušen nebo byl předmětem kolektivního úpadkového řízení před koncem restrukturalizačního období.

□ | ano | □ | ne |

5. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.7.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA ZÁCHRANU PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jednotlivé podpory na záchranu podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [51].

1. Způsobilost

1.1 Jedná se o společnost s ručením omezeným, kde zmizela více než polovina jejího základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Jedná se o společnost s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejího kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Splňuje podnik kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, připojte příslušné dokumenty (poslední výkaz zisků a ztrát s rozvahou nebo rozhodnutí soudu o zahájení vyšetřování společnosti podle vnitrostátního práva obchodních společností).

Jestliže jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli záporně, předložte doklad o tom, že je podnik v nesnázích, a že je tedy způsobilý pro podporu na záchranu.

1.4 Kdy byl podnik založen? …

1.5 Od kdy podnik vykonává svou činnost? …

1.6 Patří podnik do větší obchodní skupiny?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste odpověděli ano, předložte všechny podrobnosti o skupině (organizační schéma s uvedením spojení mezi členy skupiny a s podrobnostmi o kapitálu a hlasovacích právech) a přiložte doklad, že nesnáze společnosti jsou její vlastní nesnáze a nejsou způsobeny svévolným rozdělením nákladů v rámci skupiny a že nesnáze jsou příliš závažné na to, aby se s nimi vypořádala sama skupina.

1.7 Dostal podnik (nebo skupina, do které patří) v minulosti nějakou podporu na záchranu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částku, odkaz na případné předchozí rozhodnutí Komise apod.).

2. Forma podpory

2.1 Poskytuje se podpora ve formě úvěrové záruky nebo půjček? Je třeba předložit kopii odpovídajících dokumentů.

□ | ano | □ | ne |

2.2 Pokud ano, bude půjčka poskytnuta s úrokovou sazbou, která je srovnatelná alespoň se sazbami dodržovanými pro půjčky zdravým podnikům, zejména pak s referenční sazbou přijatou Komisí?

□ | ano | □ | ne |

Poskytněte podrobné informace.

2.3 Je podpora spojena s půjčkami, které mají být splaceny nejpozději do dvanácti měsíců po vyplacení poslední splátky podniku?

□ | ano | □ | ne |

3. Ostatní prvky

3.1 Je podpora poskytnuta na základě vážných sociálních nesnází? Zdůvodněte.

3.2 Nemá podpora nežádoucí negativní dopad na jiné členské státy? Zdůvodněte.

3.3 Vysvětlete, proč si myslíte, že je podpora omezena na nezbytné minimum (tj. je omezena na částku, která je potřebná k udržení činnosti podniku v období, pro které je podpora povolena). Základem by měl být plán likvidity na šest měsíců dopředu a porovnání s provozními a finančními náklady po dobu předcházejících dvanácti měsíců.

3.4 Zavazujete se, že do šesti měsíců po schválení podpory na záchranu sdělíte Komisi plán restrukturalizace či plán likvidace nebo jí předložíte doklad o tom, že půjčka byla zcela splacena nebo že záruka byla ukončena?

□ | ano | □ | ne |

4. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů pro podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.8.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: REŽIMY PODPOR

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimů podpor na restrukturalizaci podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [52].

1. Způsobilost

1.1 Je režim omezen na podniky, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií způsobilosti?

1.1.1 Je režim omezen na podniky, kde zmizela více než polovina jejích základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců

□ | ano | □ | ne |

1.1.2 Jedná se o společnosti s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejich kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.1.3 Splňují podniky kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Je režim omezen na restrukturalizaci malých nebo středních podniků, které odpovídají definici Společenství pro malé a střední podniky, v nesnázích?

□ | ano | □ | ne |

2. Obnovení životaschopnosti

Musí se provést restrukturalizační plán, který musí zajistit obnovení životaschopnosti. Měly by být přiloženy alespoň následující informace:

2.1 uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2 analýza příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.3 uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik a popis toho, jak jej dovede k životaschopnosti;

2.4 úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.5 harmonogram provádění různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.6 informace o výrobní kapacitě podniku a zejména o využití této kapacity a jejím snížení;

2.7 úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, včetně:

- využití kapitálu, který je ještě k dispozici,

- prodeje aktiv nebo dceřiných společností za účelem přispění k financování restrukturalizace,

- finančního závazku různých soukromých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

- výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.8 předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.9 jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

3. Předcházení nepřípustnému narušení hospodářské soutěže

Je v režimu stanoveno, že podniky, které obdržely podporu, nesmí během restrukturalizačního plánu zvýšit svou kapacitu?

□ | ano | □ | ne |

4. Podpora omezená na nezbytné minimum

Popište, jak bude zajištěno, aby byla podpora poskytnutá v rámci režimu omezena na nezbytné minimum.

5. Zásada jediného poskytnutí podpory

Je vyloučeno, aby podniky přijímající podporu mohly obdržet podporu na restrukturalizaci více než jednou v průběhu deseti let?

□ | ano | □ | ne |

Všechny případy výjimky z této zásady musí být oznámeny samostatně.

6. Výše podpory

6.1 Upřesněte maximální výši podpory, která může být poskytnuta jednomu podniku jako součást operace restrukturalizace: …

6.2 Poskytněte všechny nezbytné informace o podpoře jakéhokoli druhu, která může být poskytnuta podnikům způsobilým k obdržení podpory na restrukturalizaci.

7. Výroční zpráva

7.1 Zavazujete se k tomu, že budete alespoň jednou ročně poskytovat zprávy o fungování režimu, které budou obsahovat informace upřesněné v pokynech Společenství o jednotných zprávách?

□ | ano | □ | ne |

7.2 Zavazujete se k tomu, že do takové zprávy zahrnete seznam podniků, které jsou příjemci podpory, alespoň s následujícími informacemi:

a) název společnosti;

b) její odvětvový kód za použití dvoumístných číselných kódů odvětvové klasifikace NACE [53];

c) počet zaměstnanců;

d) roční obrat a hodnota rozvahy;

e) výše poskytnuté podpory;

f) případně podpora na restrukturalizaci nebo jinou podobnou pomoc, která byla podniku poskytnuta v minulosti;

g) skutečnost, zda byl podnik, který je příjemcem podpory, zrušen nebo byl předmětem kolektivního úpadkového řízení před koncem restrukturalizačního období.

□ | ano | □ | ne |

8. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.8.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jednotlivé podpory na restrukturalizaci podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [54].

1. Způsobilost

1.1 Jedná se o společnost s ručením omezeným, kde zmizela více než polovina jejího základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Jedná se o společnost s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejího kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Splňuje podnik kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, připojte příslušné dokumenty (poslední výkaz zisků a ztrát s rozvahou nebo rozhodnutí soudu o zahájení vyšetřování společnosti podle vnitrostátního práva obchodních společností).

Jestliže jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli záporně, předložte doklad o tom, že je podnik v potížích, a že je tedy způsobilý pro podporu na restrukturalizaci.

1.4 Kdy byl podnik založen? …

1.5 Od kdy podnik vykonává svou činnost? …

1.6 Patří podnik do větší obchodní skupiny?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste odpověděli ano, předložte všechny podrobnosti o skupině (organizační schéma s uvedením spojení mezi členy skupiny a s podrobnostmi o kapitálu a hlasovacích právech) a přiložte doklad, že nesnáze společnosti jsou její vlastní nesnáze a nejsou způsobeny svévolným rozdělením nákladů v rámci skupiny a že nesnáze jsou příliš závažné na to, aby se s nimi vypořádala sama skupina.

1.7 Dostal podnik (nebo skupina, do které patří) v minulosti nějakou podporu na restrukturalizaci?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částku, odkaz na případné předchozí rozhodnutí Komise apod.).

2. Restrukturalizační plán

2.1 Předložte kopii průzkumu trhu(ů), kde je podnik v nesnázích činný, s názvem organizace, která ho provedla. Průzkum trhu musí obsahovat zejména:

2.1.1 přesnou definici zeměpisného trhu(ů) a trhu (ů) výrobku;

2.1.2 názvy hlavních konkurentů podniku s jejich podíly na světovém trhu, na trhu Společenství nebo na domácím trhu;

2.1.3 vývoj podílu podniku na trhu v posledních letech;

2.1.4 posouzení celkové výrobní kapacity a poptávky na úrovni Společenství se závěrem, zda je či není na trhu přebytek kapacity;

2.1.5 předpovědi vývoje poptávky, celkové kapacity a cen na trhu na úrovni Společenství na pět let dopředu.

2.2 Přiložte restrukturalizační plán. Měl by obsahovat alespoň následující informace:

2.2.1 uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2.2 analýzu příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.2.3 uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik a popis toho, jak jej dovede k životaschopnosti;

2.2.4 úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.2.5 harmonogram realizace různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.2.6 informace o výrobní kapacitě podniku a zejména o využití této kapacity a jejím snížení;

2.2.7 úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, včetně:

- využití kapitálu, který je ještě k dispozici,

- prodeje aktiv nebo dceřiných společností jako příspěvku k financování restrukturalizace,

- finančního závazku různých soukromých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

- výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.2.8 předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.2.9 jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

2.3 Popište kompenzační opatření, která byla navržena s cílem zmírnit rušivé účinky na hospodářskou soutěž na úrovni Společenství.

2.4 Poskytněte všechny nezbytné informace o podpoře jakéhokoli druhu poskytnuté podniku, který je příjemcem podpory na restrukturalizaci, ať už v rámci režimu či mimo tento rámec, až do uplynutí období restrukturalizace.

3. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.9

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimu podpor zahrnutého do sdělení Společenství o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl [55].

1. Režim podpor

1.1 Popište co nejpřesněji účel podpory a její rozsah, případně pro každé opatření.

1.2 Přispívá podpora přímo na tvorbu kulturního díla (kinematografického či audiovizuálního)?

1.3 Uveďte, jaká ustanovení zaručují kulturní cíl podpory:

1.4 Má podpora takový účinek, že podporuje investice průmyslové povahy?

2. Podmínky způsobilosti

Uveďte podmínky způsobilosti pro plánovanou podporu:

2.2 Příjemci:

2.2.1 Rozlišuje režim zvláštní kategorie příjemců (např. fyzická / právnická osoba, závislý / nezávislý producent / vysílatel apod.)? …

2.2.2 Činí režim rozdíly na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu?

2.2.3 Pokud jde o provozovnu na území členského státu, jsou příjemci povinni splnit jiné podmínky, než podmínku být zastoupeni stálou agenturou? Uvědomte si, že podmínky usazování musí být stanoveny vzhledem k celému území členského státu a nikoli k jeho části.

2.2.4 Jestliže podpora obsahuje daňovou složku, musí příjemce splnit nějaké jiné závazky či podmínky, než je podmínka zdanitelného příjmu na území členského státu?

3. Územní pokrytí

3.1 Uveďte, zda existuje nějaká forma závazku utrácet na území členského státu nebo v jedné jeho části.

3.2 Musí příjemce dodržet minimální stupeň územního pokrytí, aby byl způsobilý pro podporu?

3.3 Vypočítává se požadované územní pokrytí s ohledem na celkový rozpočet filmu nebo výši podpory?

3.4 Platí podmínka územního pokrytí pro určité konkrétní položky rozpočtu produkce?

3.5 Je absolutní výše podpory upravitelná v poměru k výdajům, které byly uskutečněny na území členského státu?

3.6 Je míra podpory přímo úměrná účinnému stupni územního pokrytí?

3.7 Je podpora upravitelná v poměru ke stupni požadovaného územního pokrytí?

4. Způsobilé náklady

4.1 Upřesněte náklady, které je možné vzít v úvahu při stanovení výše podpory.

4.2 Souvisejí všechny způsobilé náklady přímo s tvorbou kinematografického či audiovizuálního díla?

5. Míra podpory

5.1 Uveďte, zda je v režimu stanoveno, že se pro získání míry podpory přesahující 50 % rozpočtu produkce použije koncepce obtížných nebo nízkorozpočtových filmů.

5.2 Pokud ano, uveďte kategorie filmu, na které se tato koncepce vztahuje.

5.3 Uveďte, zda je možné podporu kombinovat s jinými režimy podpor ("kumulace podpor") nebo s jinými ustanoveními o podpoře, a pokud ano, jak je zajištěno omezení takové kumulace nebo jak je zajištěno, aby maximální míra podpory pro dílo nebyla překročena.

6. Slučitelnost

6.1 Zdůvodněte slučitelnost podpory vzhledem k zásadám, které jsou stanoveny ve sdělení Komise o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl.

7. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle sdělení Komise o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl.

ČÁST III.10

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení podpory podle pokynů Společenství pro státní podporu na ochranu životního prostředí [56].

1. Cíl podpory

1.1 Jaké cíle ochrany životního prostředí jsou stanoveny? Pro každou část režimu předložte podrobný popis.

Jestliže bylo příslušné opatření použito již v minulosti, jakých výsledků v oblasti ochrany životního prostředí bylo dosaženo? …

1.2 Jedná-li se o nové opatření, jaké výsledky v oblasti ochrany životního prostředí se očekávají a za jak dlouho?

2. Investiční podpora zaměřená na přizpůsobení novým normám nebo na překročení stávajících norem

2.1 Podpora na přizpůsobení novým normám Společenství

2.1.1 Bude podpora poskytnuta pro dosažení norem Společenství, které byly v době oznámení již přijaty?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, kterých norem Společenství se to týká?

Den, kdy byly úředně přijaty příslušnými orgány Společenství:

Potvrďte, že podpora nebude poskytnuta velkým podnikům pro dosažení norem Společenství, které již byly přijaty, ale dosud nejsou v platnosti.

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jsou normy Společenství stanoveny ve směrnici, jaké lhůty jsou stanoveny pro jejich provedení?

2.1.2 Jaké jsou způsobilé náklady?

Vysvětlete způsoby zajištění toho, že jedinými způsobilými náklady jsou mimořádné náklady, které jsou nezbytné pro dosažení cíle v oblasti ochrany životního prostředí, a upřesněte, jak budou zohledněny případné úspory nákladů v prvních pěti letech trvání investice.

Do jaké míry jsou zohledněny výhody, které vyplývají z možného růstu kapacity a z vedlejších produktů? …

2.1.3 Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

2.2 Státní podpora zaměřená na umožnění překročení stávajících norem nebo plánovaná pro případ, že nebudou existovat žádné normy Společenství

2.2.1 Jestliže normy Společenství existují, popište je.

Jestliže normy Společenství neexistují, jsou nějaké vnitrostátní normy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, přiložte kopie příslušných textů.

Potvrďte, že podniku bude poskytnuta podpora na dosažení souladu s vnitrostátními normami, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo v případě neexistence norem Společenství, pouze pokud podnik dotyčnou normu splnil ve lhůtě stanovené vnitrostátním opatřením:

Uveďte příklady způsobilých investic: …

Pokud existují, jsou vnitrostátní normy přísnější než normy Společenství?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte: …

2.2.2 Jaké jsou způsobilé náklady?

Vysvětlete, jak bude zajištěno, že jedinými způsobilými náklady jsou mimořádné náklady, které jsou nezbytné pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí, a jak budou zohledněny případné úspory nákladů v prvních pěti letech trvání investice…

V jaké míře jsou zohledněny případné výhody, které vyplývají z možného růstu kapacity a z vedlejších produktů?

2.2.3 Uveďte maximální hrubou míru plánovaného opatření.

Jaká je standardní maximální hrubá míra plánovaného opatření?

Dostávají podniky, které se nacházejí v regionech způsobilých pro vnitrostátní regionální podporu, podle režimu podpor příspěvek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaké příspěvky jsou předpokládány?

Stanoví režim podpor příspěvek pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte podrobnosti: …

Může se příspěvek kumulovat s příspěvkem pro podniky, které se nacházejí v podporovaných regionech?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, za jakých podmínek:

3. Investiční podpora v odvětví energetiky

3.1 Podpora investic zaměřených na úsporu energií

3.1.1 Jaké úspory energií se očekávají v důsledku ad hoc podpory nebo režimu podpor?

Posoudil výši očekávaných úspor nezávislý odborník? Uveďte příklady způsobilých investic.

3.1.2 Jaké úspory CO2 se očekávají v důsledku ad hoc podpory nebo režimu podpor?

3.1.3 Jaké jsou způsobilé náklady?

Vysvětlete, jak bude zajištěno, že jedinými způsobilými náklady jsou mimořádné náklady, které jsou nezbytné pro dosažení cíle v oblasti životního prostředí, a jak budou zohledněny případné úspory nákladů v prvních pěti letech trvání investice.

V jaké míře jsou zohledněny případné výhody, které vyplývají z možného růstu kapacity a z vedlejších produktů?

Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

Dostávají podniky, které se nacházejí v regionech způsobilých pro vnitrostátní regionální podporu, podle režimu podpor příspěvek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaké příspěvky jsou předpokládány?

Stanoví režim podpor příspěvek pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaký příspěvek?

Může se příspěvek kumulovat s příspěvkem pro podniky, které se nacházejí v podporovaných regionech?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, za jakých podmínek? …

3.2 Podpory ve prospěch kombinované výroby elektrické energie a tepla

3.2.1 Jaké primární zdroje energie se budou používat při výrobním procesu?

3.2.2 Jaký bude mít dotyčné opatření přínos v oblasti životního prostředí?

Jestliže je účinnost konverze obzvlášť vysoká, uveďte srovnatelný průměr.

Jaká bude minimální účinnost konverze kogeneračních zařízení způsobilých k podpoře?

Jestliže opatření umožňují snížení spotřeby energie, pak v jakém rozsahu?

Vypracoval ustanovení nezávislý odborník?

V jakém ohledu a v jakém rozsahu je výrobní proces méně škodlivý pro životní prostředí, pokud vůbec?

3.2.3 Jaké jsou způsobilé náklady?

Jaké by byly investiční náklady na výstavbu zařízení pro výrobu elektřiny (nebo tepla) se stejnou kapacitou s ohledem na efektivní produkci energie?

V jakém rozsahu je prodej tepla (jestliže je zařízení především určeno k produkci energie) nebo prodej elektřiny (v opačném případě) zohledněn pro účely snížení vyšších investičních nákladů?

Je případná náhrada stávajícího zařízení spojena s výhodami vyplývajícími ze zvýšení kapacity nebo z úspor nákladů?

Jak se tyto výhody vypočítají?

3.2.4 Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

Jaká je standardní maximální hrubá míra podpory?

Mají podle plánovaného režimu dostávat podniky v podporovaných oblastech příspěvky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jaké příspěvky jsou předpokládány? …

Je předpokládán příspěvek pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Může se příspěvek kumulovat s příspěvkem pro podniky, které se nacházejí v podporovaných regionech?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, za jakých podmínek?

3.3 Podpora investic do obnovitelných zdrojů energií

3.3.1 Jakých typů energie se to týká? Spadají do definice energií vyrobených z obnovitelných zdrojů energie, které jsou popsané v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 [57]?

V případě, že investice mají poskytovat energii jednomu celému společenství, vymezte jej a uveďte typy energie, které se pro tento účel používají.

3.3.2 Jaké jsou způsobilé náklady?

Jaké by byly investiční náklady na výstavbu zařízení pro výrobu elektřiny se stejnou kapacitou s ohledem na efektivní produkci energie?

3.3.3 Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

Jestliže podpora může pokrýt celkové způsobilé náklady, proč je taková míra podpory nezbytná?

Jak by se s vyrobenou energií za podobných okolností obchodovalo, prostřednictvím jakých distributorů a v jakých tarifech? …

Stanoví plánovaný režim podpor příspěvek pro podniky, které se nacházejí v regionech způsobilých k vnitrostátní regionální podpoře?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jak jsou příspěvky vysoké? …

Je příspěvek předpokládán pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte podrobnosti. …

Může se tento příspěvek kumulovat s příspěvkem pro podniky, které se nacházejí v podporovaných regionech?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, za jakých podmínek? …

Může se oznámená investiční podpora kombinovat s jinou státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy nebo s jinými formami financování Společenstvím?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, zavažte se k tomu, že budete dodržovat maximální míry podpor stanovené v pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí, nebo, v případě podpor s různými cíly zahrnujících stejné způsobilé náklady, nejvýhodnější strop podpor: …

4. Podpora na sanaci znečištěných průmyslových areálů

4.1 O jaký areál jde (popis areálu) a jaký je druh znečištění?

Byly druh a rozsah znečištění a jeho rizika pro lidské zdraví a životní prostředí posouzeny nezávislým odborníkem?

□ | ano | □ | ne |

Jaké jsou? Přiložte kopie zpráv.

4.2 V případě podpory ad hoc odpovězte na následující otázky:

Je areál v současné době ve veřejném, nebo v soukromém vlastnictví?

Jestliže je ve veřejném vlastnictví, koupila ho veřejná správa, aby uskutečnila nápravu / sanaci?

□ | ano | □ | ne |

Byla zjištěna osoba odpovědná za znečištění areálu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, popište stručně okolnosti, které znečišťovatele zprošťují odpovědnosti.

Byl znečištěný areál (před sanací) zhodnocen nezávislým odborníkem?

□ | ano | □ | ne |

Jaká je tržní hodnota areálu před sanací?

Jaké jsou náklady na sanační práce? …

Jaké jsou počáteční náklady ve smyslu sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodeji pozemků a budov orgány veřejné moci?

Byla hodnota areálu po sanaci odhadnuta nezávislým odborníkem?

□ | ano | □ | ne |

Jaká je odhadovaná tržní hodnota areálu po sanaci?

Má veřejná správa v úmyslu prodat pozemek do tří let ode dne nabytí?

K jakému účelu bude znečištěný areál využit po sanaci?

Jaký je rozsah zamýšlené podpory?

Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

4.3 V případě režimu podpor vysvětlete:

Jaký je rozsah zamýšlené podpory?

Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory?

Byly ve vašem členském státě určeny k financování sanace jiných znečištěných areálů podobné režimy podpor? Vysvětlete, kolik areálů bylo obnoveno v rámci podobných režimů a jaké částky byly přiděleny takovým režimům …

5. Podpora na přemístění podniku

5.1 Kde se nachází podnik, který by měl dostat podporu na přemístění?

Jestliže se nachází v oblasti označené jako Natura 2000, na základě kterého právního předpisu může být považován za způsobilý pro takové opatření?

5.2 Proč dochází k přemístění?

Popište podrobně důvody z hlediska životního prostředí, sociální nebo zdravotní, podle nichž je přemístění nutné. Je majitel podniku (podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství) odpovědný za znečištění / problém z hlediska životního prostředí?

5.3 Existuje správní nebo soudní rozhodnutí, které nařizuje přemístění podniku?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, přiložte kopii příslušného rozhodnutí.

Potvrďte, že příjemce bude dodržovat nejpřísnější normy v oblasti životního prostředí platné v novém regionu, kde se podnik nachází.

5.4 Jaké příjmy může podnik očekávat z prodeje, vyvlastnění nebo pronájmu území či zařízení, které opustil?

5.5 Jaké budou náklady spojené s novým zařízením, které bude mít stejnou výrobní kapacitu jako opuštěné zařízení?

Bude mít přemístění za následek sankce za předčasné ukončení smlouvy o pronájmu území nebo budov?

Budou plynout nějaké výhody z nové technologie používané po přemístění?

Přinese lepší využívání zařízení po přemístění účetní zisky?

Jaká je maximální hrubá míra plánované podpory? …

6. Podpora malých a středních podniků na poradenské služby v oblasti životního prostředí

6.1 Kdo jsou případní příjemci podpory?

Splňují příjemci podpory všechny podmínky přílohy 1 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům [58]?

6.2 Budou poradenské služby poskytovat vnější podniky?

□ | ano | □ | ne |

Jsou tyto vnější podniky finančně propojeny s příjemci podpory?

□ | ano | □ | ne |

Uveďte přesný charakter poradenských služeb: …

7. Provozní podpora na nakládání s odpady a úspory energie

7.1 Jaké jsou mimořádné výrobní náklady a jaký podíl kryje podpora?

Jestliže se podpora snižuje, uveďte způsoby tohoto snižování.

7.2 Jaká je předpokládaná doba uplatňování oznámeného režimu podpor?

7.3 Zvláštní otázky ohledně podpory na nakládání s odpady:

Jak je zajištěno, že příjemce financuje poskytovanou službu v poměru k množství vytvořeného odpadu nebo k nákladům na jeho zpracování?

Jsou v souvislosti s podporou na nakládání s průmyslovými odpady použitelná pravidla Společenství?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište je: …

Pokud neexistují pravidla Společenství, existují vnitrostátní pravidla? …

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište je: …

Pokud ano, jsou tato vnitrostátní pravidla přísnější než pravidla Společenství?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište je: …

8. Provozní podpory ve formě snížení daní či osvobození od daně

8.1 Zavedení nové daně v důsledku závazku Společenství

8.1.1 Členský stát poskytuje výjimky, které vedou k sazbě nižší, než je minimální sazba Společenství.

U jaké daně budou snížení či osvobození uděleny?

Jak výběr daně přispívá k ochraně životního prostředí?

Jakých výsledků bylo dosaženo jako přímého důsledku daně nebo jaké výsledky se očekávají?

Povolila tyto výjimky Rada za použití daňových pravidel Společenství?

Proč je nutné uplatňovat nižší sazby, než jsou minimální sazby Společenství?

Jsou odvětví, která těží ze snížení daně, podrobena silné hospodářské soutěži ve Společenství nebo mezinárodní hospodářské soutěži?

Kolik podniků může mít z tohoto opatření prospěch?

Vztahují se na tyto podniky další poplatky týkající se ochrany životního prostředí?

8.1.2 Členský stát poskytuje snížení daně v nižší sazbě, než je minimální sazba Společenství.

U jaké daně budou snížení či osvobození uděleny?

Jak výběr daně přispívá k ochraně životního prostředí?

Jakých výsledků bylo dosaženo jako přímého důsledku daně nebo jaké výsledky se očekávají?

Jsou odchylky podmíněny uzavřením dohod mezi podniky, které jsou příjemci podpory, a členským státem s cílem zlepšit ochranu životního prostředí?

□ | ano | □ | ne |

Jaký je charakter těchto dohod? …

Jsou dohody otevřené všem odvětvím hospodářství, která mohou těžit z daňového opatření?

Jestliže je podpis dohody dobrovolný a není podmínkou pro získání daňové výhody, jaká je (očekávaná) míra přistoupení k dohodám mezi příjemci daňové výhody?

Kdo zajišťuje dohled nad dohodami uzavřenými s podniky?

Jaké sankce se předpokládají v případě nesplnění závazků z dohod?

Přiložte kopii takových dohod nebo je podrobně popište.

Jestliže mají vnitrostátní pravidla stejné účinky jako výše uvedené dohody, přiložte kopii těchto předpisů.

V případě, že dohody mezi podniky a členským státem nebudou uzavřeny, jakou sazbu budou podniky muset po uplatnění snížení skutečně platit a jaký bude rozdíl mezi touto částkou a minimální sazbou Společenství?

8.1.3 Odchylka, která je použitelná v případě zavedení nové daně bez závazku Společenství.

Jsou odchylky podmíněny dobrovolným nebo povinným uzavřením dohod mezi podniky, které jsou příjemci podpory, a členským státem s cílem zlepšit ochranu životního prostředí?

□ | ano | □ | ne |

Jaký je charakter těchto dohod?

□ | ano | □ | ne |

Jsou dohody otevřené všem odvětvím hospodářství, která mohou těžit z daňového opatření?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže je podpis dohody dobrovolný a není podmínkou pro získání daňové výhody, jaká je míra přistoupení k dohodám mezi příjemci této výhody?

Kdo zajišťuje dodržování závazků podniků?

Jaké sankce se předpokládají v případě nesplnění závazků z dohod?

Přiložte kopii takových dohod, pokud je máte k dispozici, nebo podrobně popište jejich obsah.

Jestliže mají vnitrostátní pravidla stejné účinky jako výše uvedené dohody, přiložte kopii těchto vnitrostátních pravidel.

V případě, že dohody mezi podniky a členským státem nebudou uzavřeny, jakou sazbu budou podniky po uplatnění snížení skutečně platit a jaký bude rozdíl mezi touto sazbou a "normální" vnitrostátní sazbou?

Předložte údaje, díky nimž bude Komise moci zhodnotit podíl skutečně placené daně.

Jaká je předpokládaná doba uplatňování oznámeného režimu podpor?

8.1.4 Odchylky, které se týkají stávajících daní

Jaký je účinek daně dotčené opatřením na životní prostředí?

Kdy byla daň zavedena?

Kdo jsou příjemci?

Bylo rozhodnutí o snížení daně příjemcům, jichž se týká toto oznámení, učiněno v souvislosti s výrazným zvýšení daně?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, ukažte vývoj příslušné daňové sazby v průběhu doby v absolutních číslech.

Staly se odchylky nezbytnými v důsledku výrazné změny hospodářských podmínek?

Popište tuto změnu:

Je tato změna specifická pro jeden členský stát, nebo probíhá ve všech členských státech?

Jak se poplatky zvýšily v důsledku změny hospodářských podmínek?

Jaká je předpokládaná doba uplatňování oznámeného režimu podpor?

8.1.5 Osvobození od daně nezbytné pro modernizaci výroby energie s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti

Jaké tradiční zdroje energie se budou používat pro výrobu energie?

Jaký bude rozdíl v energetické účinnosti v porovnání s tradičními výrobními metodami?

Jaké další náklady přinese zamýšlená výroba?

9. Provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie

9.1 Které kategorie energií přicházejí v úvahu?

Spadají tyto druhy energií do definice energií vyrobených z obnovitelných zdrojů energie, které jsou uvedeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001?

9.2 Podpory pro vyrovnání rozdílu mezi výrobními náklady na energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a tržní ceny takových energií: …

Jedná se o nová výrobní zařízení?

□ | ano | □ | ne |

Jaké jsou průměrné výrobní náklady a rozdíl v porovnání s průměrnou tržní cenou každého obnovitelného zdroje energie? …

Popište přesný podpůrný mechanismus a zejména metodu výpočtu výše podpory:

Jaká doba se předpokládá pro odpis zařízení? …

Doložte, že čistá současná hodnota podpory nepřekročí čistou současnou hodnotu celkových investičních nákladů na elektrárnu nebo typ elektrárny, který z podpory těží.

Jestliže se podpora předpokládá pro několik let, jaké jsou způsoby revize výrobních nákladů a tržních cen?

Jsou zařízení na výrobu z obnovitelných zdrojů energie rovněž způsobilá k podpoře na investice?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, v jaké míře?

Do jaké míry se bude podpora na investice brát v úvahu při určování potřeby provozní podpory?

Zahrnuje podpora prvek návratnosti kapitálu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, v jaké míře?

Vysvětlete, proč je to považováno za nezbytné.

Pokud jde o odvětví biomasy, může jít podpora nad rámec krytí investic?

9.3 Podpory ve formě tržních mechanismů

Jedná se o nová výrobní zařízení?

□ | ano | □ | ne |

Jaké jsou průměrné náklady na výrobu příslušné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a rozdíl v porovnání s průměrnou tržní cenou energie?

Jak bude mechanismus fungovat?

Jak je zajištěno, aby mechanismus neodrazoval výrobce energií z obnovitelných zdrojů od větší konkurenceschopnosti?

Jak mechanismus bere v úvahu dovozy a vývozy elektřiny?

Pokud jde o zelená osvědčení, bude členský stát zasahovat přímo, či nepřímo do stanovení ceny?

Může členský stát, pokud má takové přání, uvést na trh nová osvědčení nebo je může koupit?

□ | ano | □ | ne |

Stanoví systém použití finanční sankce v případě neplnění některého závazku?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, jak budou tyto peníze vybírány, spravovány a využívány?

Jak budou zajištěny kontroly toho, aby nedošlo k celkové nepřiměřené náhradě ve prospěch zúčastněných podniků?

9.4 Provozní podpora na základě ušetřených vnějších nákladů

Jedná se o nová výrobní zařízení?

□ | ano | □ | ne |

Kdo a jak vypočítal vnější náklady, které podniky ušetřily? Předložte zdůvodněnou a kvantifikovanou srovnávací analýzu nákladů spolu s odhadem vnějších nákladů konkurenčních výrobců energie.

Jaká je maximální míra podpory na kWh?

Jak je zajištěna kontrola toho, aby výše podpory přesahující částku vyplývající z možnosti 1 byla skutečně znovu investována do odvětví nebo do energií vyrobených z obnovitelných zdrojů?

10. Provozní podpora v případě kombinované výroby tepla a elektrické energie

10.1 Jaké primární zdroje energie se budou používat při výrobním procesu?

Jaký má plánované opatření přínos pro životní prostředí?

Jestliže je účinnost konverze obzvlášť vysoká, uveďte srovnatelný průměr.

Jaká bude minimální účinnost konverze kogeneračních zařízení způsobilých k podpoře?

V jakém rozsahu umožňuje opatření případně snížit spotřebu energie?

Posoudil opatření nezávislý odborník?

V jakém ohledu a do jaké míry je případně výrobní proces méně škodlivý pro životní prostředí?

Jaké jsou způsoby plánované podpory?

Jaké jsou průměrné výrobní náklady a průměrné tržní ceny vyrobených energií?

Jaká je průměrná tržní cena tradiční energetické jednotky?

V případě průmyslového využití kombinované výroby tepla a elektrické energie, jaké jsou případné výhody výroby tepla?

Jestliže má podpora platit několik let, jaké jsou podmínky pro úpravu výrobních nákladů a tržních cen?

11. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na ochranu životního prostředí.

ČÁST III.11

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU RIZKOVÉHO KAPITÁLU

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimu podpor podle sdělení o státní podpoře a rizikovém kapitálu [59]. Vezměte na vědomí, že pokud se na režim vztahuje jiný rámec nebo pokyny, použije se místo tohoto listu odpovídající standardní formulář pro příslušný rámec nebo pokyny.

1. Příjemce podpory

Kdo je(jsou) příjemce(příjemci) režimu (zaškrtněte jedno nebo více políček):

1.1 □ Investoři zřizující fond nebo poskytující vlastní kapitál společnosti nebo skupině společností. Upřesněte výběrová kritéria:

1.2 □ Investiční fond nebo jiný investiční prostředek. Upřesněte výběrová kritéria:

1.3 □ Podniky, do nichž se investuje. Upřesněte výběrová kritéria:

2. Forma podpory

2.1 Režim předpokládá následující opatření nebo nástroj(e) (zaškrtněte jedno nebo více políček):

□ Založení investičního fondu (tj. fondu rizikového kapitálu), jehož společníkem, investorem nebo účastníkem stát. Upřesněte:

□ Dotace investičnímu fondu (tj. fondu rizikového kapitálu) pro pokrytí části jeho správních nákladů a nákladů na řízení. Upřesněte:

□ Záruky investorům rizikového kapitálu nebo fondům rizikového kapitálu za část investičních ztrát nebo záruky udělené na půjčky investorů nebo fondů na investice do rizikového kapitálu. Upřesněte:

□ Ostatní finanční nástroje ve prospěch investorů rizikového kapitálu nebo fondů rizikového kapitálu k poskytnutí dodatečného investičního kapitálu. Upřesněte:

□ Daňové pobídky investorům, kteří investují do rizikového kapitálu. Upřesněte:

2.2 Kombinace výše uvedeného(ých) opatření nebo nástroje(ů) nevede k tomu, že je(jsou) podnik(y) financován(y) výhradně formou půjček (včetně podřízených dluhů a půjček na vlastní kapitál) a jinými nástroji, které investorovi / věřiteli zajišťují pevný minimální výnos. Upřesněte:

3. Selhání trhu

3.1 □ Maximální tranše finančních prostředků pro cílové podniky, které jsou financovány v rámci režimu podpor, nepřesáhne:

□ 500000 EUR;

□ 750000 EUR pro podniky, které se nacházejí v oblastech, které mají nárok na podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES;

□ 1 milion EUR pro podniky, které se nacházejí v oblastech, které mají nárok na podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES.

3.2 □ Jestliže maximální tranše finančních prostředků pro cílové podniky, které jsou financovány v rámci režimu podpor, přesáhne výše uvedené prahové hodnoty, musí být režim zdůvodněn tím, že v příslušné(ých) investiční(ch) oblasti(ech) došlo k selhání trhu. Uveďte, čím je selháni trhu doloženo:

4. Hlavní vlastnosti podpory

4.1 Státní prostředky jsou používány výhradně nebo zejména na financování investic do vlastního kapitálu:

□ podniků, které se nacházejí v podporovaných oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES nebo podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES;

□ mikropodniků nebo malých podniků;

□ středních podniků při zahájení činnosti nebo jiných počátečních stádiích nebo nacházejících se v podporovaných oblastech;

□ celkové financování přiznané z důvody podpory středních podniků, které se nenacházejí v podporovaných oblastech, po zahájení činnosti nebo jiných počátečních stádiích, je podřízeno omezení na jeden podnik. Upřesněte:

4.2 Režim se zaměřuje na selhání trhu s rizikovým kapitálem a stanovuje poskytnutí finančních prostředků podnikům zejména formou vlastního kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu. V případě potřeby upřesněte:

4.3 Rozhodnutí o investicích jsou motivována ziskem a výsledky investic jsou spojeny s osobami, které nesou odpovědnost za investiční rozhodnutí, což dokládají následující prvky:

□ veškerý kapitál investovaný do cílových podniků poskytují tržně jednající investoři; nebo

□ v cílových podnicích mají významný podíl tržně jednající investoři. Upřesněte:

4.3.1 V případě investičních fondů je motivace ziskem prokázána následujícími skutečnostmi (zaškrtněte jedno nebo více políček):

□ alespoň 50 % kapitálu fondu poskytují soukromí investoři;

□ alespoň 30 % kapitálu fondu poskytují soukromí investoři u opatření prováděných v podporovaných oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo c) Smlouvy o ES;

□ jiné faktory ospravedlňující odlišnou úroveň soukromého kapitálu. Popište:

□ profesionální správce fondu a podílníci fondu uzavřeli dohodu, která stanovuje, že odměna správce je spojena s výsledky fondu, a v níž jsou jasně vytyčeny cíle fondu a harmonogram investic;

□ soukromí investoři jsou zastoupeni při rozhodování;

□ uplatňuje se nejlepší praxe a zákonný dohled nad správou fondu.

4.4 □ Narušení hospodářské soutěže mezi investory a mezi investičními fondy je sníženo na nejnižší možnou míru, jak dokazují tyto skutečnosti:

□ vyhlášení nabídkového řízení na určení preferenčních podmínek pro soukromé investory;

□ veřejná výzva investorům při vzniku investičního fondu;

□ systém (např. záruční systém) zůstane otevřený pro všechny nově příchozí.

4.5 □ Každá investice se bude opírat o existenci podrobného obchodního plánu pro zajištění životaschopnosti každého projektu.

4.6 □ Systém jasně vymezuje "mechanismus pro odchod". Upřesněte:

4.7 □ Je v režimu stanovena možnost opětovného použití prostředků?

4.8 □ Zaměření na odvětví. Cílové podniky vykonávají činnost pouze v určitém(ých) odvětví(ch) hospodářství. Uveďte toto(tato) odvětví a základní obchodní logiku a veřejné zájmy:

5. Kumulace podpor

5.1 □ Pokud stanovuje režim podporu pro podniky, do nichž se investuje, jsou tyto podniky již příjemci jiné formy podpory [60], včetně podpory v rámci jiných povolených režimů? Upřesněte:

5.2 □ Jestliže se vlastní kapitál poskytovaný podnikům v rámci režimu rizikového kapitálu použije k financování počáteční investice, nákladů na výzkum a vývoj či jiných způsobilých nákladů podle jiných rámců, zahrnuje příslušný dodržený strop podpory rovněž prvek podpory obsažený v tomto režimu? Upřesněte:

6. Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle sdělení o státní podpoře a rizikovém kapitálu.

ČÁST III.12.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Vezměte na vědomí, že část III.12 formuláře pro oznamování státní podpory se použije pouze na činnosti, které souvisejí s produkcí, zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh, tj. produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES. Pokud však jde o podporu zemědělských produktů, platí pravidla pro zemědělskou státní podporu výjimečně i pro určitý počet produktů, které nejsou uvedeny v příloze I. Vezměte na vědomí, že pravidla pro státní podporu v zemědělství se nepoužijí na opatření, která souvisejí se zpracováním produktů přílohy I na produkty neuvedené v příloze I. V případě takových opatření byste měli vyplnit příslušný oddíl formuláře pro obecná oznámení.

1. Produkty

1.1 Týká se opatření některého z následujících produktů, které nejsou předmětem společné organizace trhu:

□ brambory kromě škrobových brambor

□ koňské maso

□ med

□ káva

□ korek

□ Opatření se netýká žádného z těchto produktů.

2. Motivační účinek

2.1 Můžete potvrdit, že podpora nebude poskytnuta pro práci či činnosti započaté předtím, než byla náležitě podána žádost o podporu příslušnému úřadu a než ji tento úřad závazně přijal?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodů 3.5 a 3.6 pokynů pro odvětví zemědělství nelze podporu, která byla poskytnuta zpětně pro činnosti, které příjemce již podnikl, považovat za podporu obsahující nezbytný motivační účinek a musí se považovat za provozní podporu (v podstatě zakázanou podle právních předpisů pro státní podporu).

3. Druh podpory

3.1 Jaký druh, případně jaké druhy podpory plánované opatření zahrnuje?

3.1.1 □ Podpora investic v zemědělských podnicích (bod 4.1 pokynů pro odvětví zemědělství [61]. Vyplňte část III.12.a.i tohoto oznamovacího formuláře).

3.1.2 □ Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh (bod 4.2 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.a.ii tohoto oznamovacího formuláře.

3.1.3 □ Podpora investic pro podporu diverzifikace zemědělských činností (body 4.3, 4.1 nebo 4.2 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.a.i oddíl 10 tohoto oznamovacího formuláře.

3.1.4 □ Podpora dodatečných nákladů nebo ušlého příjmu z důvodu agroenvironmentálních závazků (bod 5.3 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.b tohoto oznamovacího formuláře.

3.1.5 □ Provozní podpora v souvislosti s ochranou životního prostředí (bod 5.5 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.b.

3.1.6 □ Podpora (kromě investiční podpory) k vyrovnání nepříznivých podmínek ve znevýhodněných oblastech (bod 6 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.c.

3.1.7 □ Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců (bod 7 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.d.

3.1.8 □ Podpora předčasného odchodu do důchodu zemědělců nebo ukončení zemědělských činností (bod 8 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.e.

3.1.9 □ Podpora ukončení výrobní, zpracovatelské a marketingové kapacity (bod 9 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.f.

3.1.10 □ Podpora seskupení producentů (bod 10 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.g.

3.1.11 □ Podpora určená k náhradě škod na zemědělské produkci nebo prostředcích zemědělské produkce (bod 11 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.h.

3.1.12 □ Podpora na pozemkové úpravy (bod 12 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.i.

3.1.13 □ Podpora produkce a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh (bod 13 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.j.

3.1.14 □ Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (bod 14 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.k.

3.1.15 □ Podpora odvětví chovu hospodářských zvířat (bod 15 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.l.

3.1.16 □ Podpora nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři (bod 16 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.m.

3.1.17 □ Podpora pro výzkum a vývoj (bod 17 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.6.a.

3.1.18 □ Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (bod 18 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.o.

3.1.19 □ Podpora ve formě dotovaných krátkodobých půjček (bod 19 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.n.

3.1.20 □ Podpora pro záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (bod 20 pokynů pro odvětví zemědělství). Vyplňte část III.12.p.

3.1.21 □ Podpora na testy na TSE, uhynulá zvířata a jateční odpad. Vyplňte část III.12.q.

3.1.22 □ Podpora zaměstnanosti. Vyplňte příslušný oddíl formuláře pro obecná oznámení a část III.3.

3.1.23 □ Podpora na vzdělávání. Vyplňte část III. 2.

ČÁST III.12.A.I

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU INVESTIC V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH

Tento formulář se použije pro oznámení investic v zemědělských podnicích, kterými se zabývají body 4.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 a 4.3 pokynů.

Tento formulář musí členské státy použít i pro oznámení každé podpory jednotlivých investic se způsobilými výdaji překračujícími 12,5 mil. EUR, nebo pokud skutečná výše podpory přesahuje 6 milionů EUR (čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2004).

1. Cíl podpory

1.1 Který z následujících cílů má investice?

□ snížení výrobních nákladů;

□ zlepšení a další rozvinutí produkce;

□ zlepšení jakosti;

□ ochrana a zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek a norem pro dobré životní podmínky zvířat;

□ podpora diverzifikace zemědělských činností.

Jestliže má investice jiné cíle, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.1 pokynů pro odvětví zemědělství není možná podpora investic, které nemají žádný z cílů uvedených výše.

1.2 Týká se podpora investic na pouhé nahrazení?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.1 pokynů pro odvětví zemědělství nejsou možné podpory investic na pouhé nahrazení.

2. Příjemci

2.1 Kdo jsou příjemci podpory?

□ zemědělci;

□ seskupení producentů;

□ jiní (upřesněte).

3. Míra podpory

3.1 Uveďte maximální sazbu veřejné podpory vyjádřenou jako objem způsobilé investice:

… ve znevýhodněných oblastech (max. 50 %);

… v ostatních oblastech (max. 40 %);

… pro mladé zemědělce ve znevýhodněných oblastech (max. 55 %);

… pro mladé zemědělce v ostatních oblastech (max. 45 %).

Jestliže jsou sazby podpory vyšší, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.2 pokynů pro odvětví zemědělství nemůže výše podpory přesáhnout stropy stanovené výše.

4. Kritéria způsobilosti

4.1 Stanovuje podpora, že podpora investic může být poskytnuta pouze:

- zemědělských podnikům, jejichž životaschopnost lze prokázat hodnocením jejich vyhlídek?

□ | ano | □ | ne |

- zemědělských podnikům, kde má zemědělec náležitou odbornou kvalifikaci?

□ | ano | □ | ne |

- zemědělských podnikům, které splňují minimální normy Společenství vztahující se na životní prostředí, hygienu a dobré životní podmínky zvířat?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli záporně, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.3 pokynů pro odvětví zemědělství musí být splněna všechna výše uvedená kritéria způsobilosti, aby bylo opatření způsobilé pro podporu.

4.2 Je podpora určena k financování investic uskutečněných ke splnění nově zavedených minimálních norem [62] týkajících se životního prostředí, hygieny a dobrých životních podmínek zvířat?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte, kterých norem se to týká, a uveďte jejich právní základ:

4.3 Pokud jde o mladé zemědělce, stanovuje opatření, že větší výše podpor mohou být poskytnuty pouze do pěti let od zahájení činnosti?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.2 pokynů pro odvětví zemědělství mohou být maximální sazby podpory 45 % nebo 55 % poskytnuty mladým zemědělcům pouze do pěti let od zahájení činnosti.

5. Odbytiště na trhu

5.1 Je investice spojena se zvýšení výrobní kapacity zemědělského podniku?

□ | ano | □ | ne |

5.1.1 Pokud ano, byla existence odbytišť posouzena na vhodné úrovni s ohledem na dotyčné produkty, typy investic a stávající a očekávanou kapacitu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.4 pokynů pro odvětví zemědělství nemůže být podpora poskytnuta pro investice, jejichž cílem je zvýšená produkce, pro kterou nelze najít běžná odbytiště na trhu.

5.2 Týká se podpora produktu, který podléhá omezením produkce nebo limitům podpory Společenství na úrovni jednotlivých podniků?

□ | ano | □ | ne |

5.2.1 Pokud ano, zvýší investice produkci nad rámec těchto omezení nebo limitů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.4 pokynů pro odvětví zemědělství nemůže být podpora poskytnuta pro investice, které by produkci zvýšily nad rámec omezení nebo limitů stanovených podle společné organizace trhu.

6. Způsobilé výdaje

6.1 Zahrnují způsobilé výdaje

□ výstavbu, nabývání nebo zkvalitnění nemovitého majetku?

□ nové strojní zařízení a vybavení včetně počítačového programového vybavení?

□ režijní náklady (například odměny architektům, inženýrům a odborníkům, studie proveditelnosti, získání patentů a licencí, až do výše 12 % celkových způsobilých výdajů)?

□ koupi pozemku včetně právních poplatků, daní a nákladů na zápis pozemku?

Jestliže způsobilé výdaje zahrnují jiné položky, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.5 pokynů pro odvětví zemědělství může být poskytnuta pouze investiční podpora k pokrytí způsobilých výdajů uvedených výše.

6.2 Zahrnují způsobilé výdaje rovněž koupi použitého vybavení?

□ | ano | □ | ne |

6.2.1 Pokud ano, jsou splněny následující podmínky?

- prodejce potvrdil v písemném prohlášení přesný původ zařízení,

- zařízení doposud nebylo předmětem vnitrostátní podpory nebo podpory Společenství,

- koupě zařízení představuje zvláštní výhodu pro program nebo projekt nebo je nezbytná z důvodu mimořádných okolností (např. v té době není k dostání nové zařízení),

- koupě je spojena se snížením nákladů v porovnání s náklady na zakoupení stejného nového zařízení, přičemž je zachován dobrý poměr nákladů k užitku,

- zařízení musí vykazovat technické nebo technologické vlastnosti, nezbytné pro požadavky projektu.

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.5 poznámky pod čarou 13 pokynů pro odvětví zemědělství povolí Komise podporu použitého zařízení pouze v tom případě, že budou splněny výše uvedené podmínky.

6.3 Bude podpora poskytnuta pro koupi výrobních práv?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vysvětlete, jak chcete splnit požadavky bodu 4.1.1.6 pokynů pro odvětví zemědělství.

6.4 Pokud jde o koupi zvířat, co podpora zahrnuje?

□ první koupi hospodářských zvířat;

□ investice, jejichž cílem je zlepšení genetické kvality stáda koupí vysoce kvalitních plemenných zvířat (samců nebo samic) zapsaných v plemenných knihách nebo jejich ekvivalentech.

Jestliže zahrnuje jiné výdaje, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.1.7 pokynů pro odvětví zemědělství jsou jedinými náklady způsobilými pro podporu náklady výše uvedené.

6.5 Přesahují maximální výdaje způsobilé pro podporu limit pro celkovou investici, která je způsobilá pro podporu stanovenou členským státem v souladu s článkem 7 nařízení o rozvoji venkova?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že bod 4.1.1.8 pokynů pro odvětví zemědělství stanoví celkový limit nákladů způsobilých pro podporu.

7. Podpora zachování tradiční krajiny

7.1 Týká se podpora investic nebo investičních děl, jejichž cílem je zachování nevýrobních prvků dědictví umístěných v zemědělských podnicích?

□ | ano | □ | ne |

7.1.1 Pokud ano, jaká je maximální sazba podpory? (Upřesněte.)

Maximální sazba podpory: …

7.2 Týká se podpora investic nebo investičních děl, jejichž cílem je zachování výrobních prvků dědictví v zemědělských podnicích?

□ | ano | □ | ne |

7.2.1 Pokud ano, je investice spojena se zvýšením výrobní kapacity zemědělského podniku?

□ | ano | □ | ne |

7.2.2 Jaké jsou maximální výše podpory pro tento typ investice? (Upřesněte.)

□ Investice bez zvýšení kapacity:

Maximální sazba podpory (znevýhodněné oblasti): …

Maximální sazba podpory (ostatní oblasti): …

Jestliže výše podpory přesáhne 75 % pro znevýhodněné oblasti a 60 % pro ostatní oblasti, vezměte na vědomí, že by opatření nebylo v souladu s bodem 4.1.1.2 třetím odstavcem pokynů pro odvětví zemědělství.

□ Investice se zvýšením kapacity:

Maximální výše podpory (současné materiály): …

Maximální výše podpory (mimořádné náklady na tradiční materiály): …

Jestliže výše podpory přesáhne normální výši investiční podpory (40 % nebo 50 % pro znevýhodněné oblasti) pro použití současných materiálů, vezměte na vědomí, že by opatření nebylo v souladu se stropy, které jsou stanoveny v bodě 4.1.1.2 čtvrtém odstavci pokynů pro odvětví zemědělství.

8. Přemístění zemědělských budov ve veřejném zájmu

8.1 Vyplývá potřeba přemístit budovu(y) z vyvlastnění, které je v souladu s vnitrostátními právními předpisy spojeno s právem na náhradu?

□ | ano | □ | ne |

8.2 Spočívá přemístění prostě v demontáži, přesunu a opětném postavení stávajících zařízení?

□ | ano | □ | ne |

8.2.1 Pokud ano, jaká je míra podpory? (max. 100 %)

8.3 Je výsledkem přemístění skutečnost, že zemědělec může využívat modernější zařízení?

□ | ano | □ | ne |

8.3.1 Pokud ano, jaký je vlastní příspěvek zemědělce? (Upřesněte.)

□ ve znevýhodněných oblastech (min. 50 %) …

□ v ostatních oblastech (min. 60 %) …

□ mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech (min. 45 %) …

□ mladí zemědělci v ostatních oblastech (min. 55 %) …

Jestliže je vlastní příspěvek zemědělce nižší než prahy uvedené výše, vezměte na vědomí, že toto ustanovení není v souladu s bodem 4.1.2.3 čtvrtým pododstavcem pokynů pro odvětví zemědělství.

8.4 Je výsledkem přemístění zvýšení výrobní kapacity?

8.4.1 Pokud ano, jaký je vlastní příspěvek zemědělce? (Upřesněte.)

□ ve znevýhodněných oblastech (min. 50 %) …

□ v ostatních oblastech (min. 60 %) …

□ mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech (min. 45 %) …

□ mladí zemědělci v ostatních oblastech (min. 55 %) …

Jestliže je vlastní příspěvek zemědělce nižší než prahy uvedené výše, vezměte na vědomí, že toto ustanovení není v souladu s bodem 4.1.2.3 pátým pododstavcem pokynů pro odvětví zemědělství.

9. Investice související s ochranou a zlepšením životního prostředí, se zlepšením hygienických podmínek a s dobrými životními podmínkami zvířat

9.1 Jsou výsledkem investice dodatečné náklady související s ochranou a zlepšením životního prostředí, se zlepšením hygienických podmínek podniků živočišné výroby nebo dobrých životních podmínek zvířat?

□ | ano | □ | ne |

9.2 Překračuje investice rámec platných minimálních požadavků Společenství?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte, které požadavky jsou překročeny:

Pokud ne, vezměte na vědomí, v bodě 4.1.2.4 druhém pododstavci pokynů pro odvětví zemědělství je stanoveno, že větší výše podpor mohou být poskytnuty pouze pro investice, které jdou nad rámec platných minimálních požadavků Společenství.

9.3 Je investice potřebná ke splnění nově zavedených minimálních norem s výhradou podmínek stanovených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 445/2002?

□ | ano | □ | ne |

9.4 Je výsledkem investice zvýšení výrobní kapacity?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že v bodě 4.1.2.4 pokynů pro odvětví zemědělství je stanoveno, že větší výše podpor nemohou být poskytnuty v případě, kdy výsledkem investice je zvýšení výrobní kapacity.

9.5 Jaká je maximální míra podpory (upřesněte)?

□ Pro investice ve znevýhodněných oblastech (max. 75 %)

□ Pro investice v ostatních oblastech (max. 60 %)

Jestliže maximální sazba podpory přesahuje prahy uvedené výše, vezměte na vědomí, že opatření není v souladu s bodem 4.1.2.4 pokynů pro odvětví zemědělství.

9.6 Je zvýšení striktně omezeno na dodatečné způsobilé náklady, které jsou potřebné pro dosažení uvedeného cíle?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.1.2.4 pokynů pro odvětví zemědělství může být vyšší míra podpory poskytnuta výhradně v souvislosti s dodatečnými náklady, které jsou potřebné pro dosažení cíle.

10. Podpory investic pro podporu diverzifikace zemědělských činností

10.1 Týká se podpora diverzifikace zemědělských činností

□ na činnosti, které nejsou spojeny s produkcí, zpracováním a uváděním zemědělských produktů podle přílohy I na trh (např. agroturistika)?

V tomto případě se nepoužijí zvláštní pravidla pro státní podporu produktů uvedených v příloze I. Odkazujeme na příslušný oddíl formuláře pro obecná oznámení.

□ činnosti, které jsou spojeny s produkcí, zpracováním a uváděním zemědělských produktů uvedených v příloze I na trh (např. výstavba prodejního místa pro vlastní zemědělské produkty)?

10.2 Týká se podpora zpracovatelských a marketingových činností v zemědělském podniku?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vyplňte (a přiložte) kopii části III.12.a.ii tohoto oznamovacího formuláře (Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh).

10.3 Jestliže se podpora týká zpracovatelských nebo marketingových činností v zemědělském podniku, přesahují celkové způsobilé výdaje limit celkové investice způsobilé pro pomoc, kterou členský stát stanovil v souladu s článkem 7 nařízení o rozvoji venkova?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že opatření bude posouzeno jako podpora investice do zemědělských podniků. Měli byste vyplnit a přiložit kopii části III.12.a.i tohoto oznamovacího formuláře.

Pokud ano, vezměte na vědomí, že opatření bude posouzeno jako podpora investice v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh. Měli byste vyplnit a přiložit kopii části III.12.a.ii tohoto oznamovacího formuláře.

ČÁST III.12.A.II

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU INVESTIC V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM A UVÁDĚNÍM ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

Tento oznamovací formulář se týká podpory investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh, jak je upraveno v bodech 4.2 a 4.3 zemědělských pokynů.

Tento formulář musí členské státy použít i pro oznámení podpory jednotlivých investic se způsobilými výdaji převyšujícími 12,5 mil. EUR, nebo pokud skutečná výše podpory přesahuje 6 milionů EUR (čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2004).

1. Rozsah podpory

1.1 Poskytuje se podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh v rámci regionálního režimu podpor?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že takové podpory budou hodnoceny na základě Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 6). Odkazujeme na příslušnou část formuláře pro obecná oznámení.

1.2 Týká se podpora investic určených k podpoře diverzifikace zemědělských činností?

□ | ano | □ | ne |

2. Příjemci

2.1 Kdo jsou příjemci podpory?

□ zemědělské podniky,

□ jiní (upřesněte):

3. Míra podpory

3.1 Uveďte maximální sazbu veřejné podpory vyjádřenou jako objem způsobilé investice:

… v regionech cíle 1 (max. 50 %);

… v ostatních regionech (max. 40 %).

Jestliže sazba podpory překročí výše uvedené stropy, vezměte na vědomí, že opatření nebude v souladu s bodem 4.2.3 pokynů pro odvětví zemědělství.

4. Kritéria způsobilosti

4.1 Stanoví podpora, že podpora investic může být poskytnuta pouze:

- podnikům, jejichž životaschopnost lze prokázat hodnocením jejich vyhlídek?

□ | ano | □ | ne |

- podnikům, které splňují minimální normy Společenství vztahující se na životní prostředí, hygienu a dobré životní podmínky zvířat?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na některou z otázek uvedených v bodě 4.1 odpověděli záporně, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.2.3 pokynů pro odvětví zemědělství musí být splněna všechna výše uvedená kritéria způsobilosti.

4.2 Je podpora určena k financování investic, které slouží ke splnění nově zavedených minimálních norem týkajících se životního prostředí, hygieny a dobrých životních podmínek zvířat?

□ | ano | □ | ne |

5. Způsobilé výdaje

5.1 Zahrnují způsobilé výdaje

□ výstavbu, nabývání nebo zkvalitnění nemovitého majetku?

□ nové strojní zařízení a vybavení včetně počítačového programového vybavení?

□ režijní náklady (například odměny architektům, inženýrům a odborníkům, studie proveditelnosti, získání patentů a licencí, až do výše 12 % celkových způsobilých výdajů)?

Jestliže způsobilé výdaje zahrnují jiné položky, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.2.3 pokynů pro odvětví zemědělství může být poskytnuta pouze investiční podpora k pokrytí způsobilých výdajů uvedených výše.

6. Odbytiště na trhu

6.1 Byla existence běžných odbytišť na trhu posouzena na vhodné úrovni, pokud jde o dotyčné produkty, typy investic a stávající a očekávanou kapacitu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.2.5 pokynů pro odvětví zemědělství nemůže být poskytnuta žádná podpora, pokud nemohou být předloženy dostatečné důkazy pro to, že pro příslušné produkty lze najít běžná odbytiště na trhu.

6.2 Týká se podpora produktu, jehož produkce nebo podpora ze strany Společenství jsou na úrovni jednotlivých podniků omezeny se zvláštním odkazem na pravidla stanovená společnými organizacemi trhu?

□ | ano | □ | ne |

6.2.1 Pokud ano, vysvětlete, jak byla tato omezení zohledněna.

6.3 Týká se podpora:

6.3.1 produkce a uvádění produktů, které napodobují nebo nahrazují mléko a mléčné výrobky, na trh?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že podle bodu 4.2.5 pokynů pro odvětví zemědělství nemůže být pro takové produkty poskytnuta žádná podpora.

6.3.2 zpracování a uvádění produktů na trh v odvětví cukru?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že, jak je uvedeno v poznámce pod čarou 18 pokynů pro odvětví zemědělství, jsou podpory investic v souvislosti se zpracováním a uváděním produktů na trh v odvětví cukru ustanovením společné organizace trhu všeobecně zakázány.

7. Týká se podpora investic, jejichž způsobilé výdaje přesahují 25 milionů EUR, nebo případů, kde skutečná výše podpory přesáhne 12 milionů EUR?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vezměte na vědomí, že taková podpora musí být v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES oznámena Komisi jednotlivě.

ČÁST III.12.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O AGROENVIRONMENTÁLNÍ PODPOŘE

Tento formulář se použije pro oznámení každé státní podpory na pomoc metodám zemědělské produkce, které mají chránit životní prostředí a zachovávat krajinu (agro-environment) a jimiž se zabývá bod 5 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [63].

- Týká se opatření vyrovnávacích plateb zemědělcům, kteří dobrovolně uzavírají agroenvironmentální závazky (bod 5.3 pokynů)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na doplňkový informační list týkající se "podpory na agroenvironmentální závazky".

- Má opatření nahradit zemědělcům vynaložené náklady a ušlý příjem vyplývající z omezení zemědělského využívání oblastí s environmentálními omezeními v důsledku splňování povinných limitů založených na pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí (bod 5.4 pokynů)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na doplňkový informační list týkající se "podpory zemědělců usazených v oblastech, na které se vztahují environmentální omezení podle právních předpisů Společenství".

- Týká se podpora pouze environmentálních investic (bod 5.2 pokynů)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na doplňkový informační list týkající se "investičních podpor v odvětví zemědělství".

- Je opatření podporou na provoz, která podnikům, včetně zemědělských podniků, ulevuje od nákladů vyvolaných znečištěním nebo obtížemi, které způsobují (bod 5.5 pokynů)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na doplňkový informační list týkající se "podpor na provoz".

- Má environmentální podpora jiné cíle, například vzdělávací a poradenské služby, které mají zemědělcům pomoci (bod 5.6 pokynů)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na doplňkový informační list týkající se bodů 13 a 14 pokynů.

- Jiné?

Poskytněte úplný popis opatření: …

PODPORA NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ ZÁVAZKY (BOD 5.3 POKYNŮ)

1. Cíl opatření

1.1 Který z následujících konkrétních cílů opatření podporuje?

□ způsoby využití zemědělské půdy, které jsou slučitelné s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejích znaků, přírodních zdrojů, půdy a genetické rozmanitosti, snižují výrobní náklady;

□ extenzifikaci zemědělství příznivou pro životní prostředí a řízení systému pastvin s nízkou intenzitou, zlepšení a rozšíření produkce;

□ zachování ohrožených zemědělsky využívaných území vysoké přírodní hodnoty, zvýšení kvality;

□ udržování krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy;

□ využití plánování týkajícího se životního prostředí v zemědělské praxi.

Jestliže opatření nesleduje žádný z výše uvedených cílů, uveďte, jaké jsou jeho cíle v souvislosti s ochranou životního prostředí. (Poskytněte podrobný popis.)

1.1.1 Jestliže bylo příslušné opatření použito již v minulosti, jaké byly jeho výsledky v souvislosti s ochranou životního prostředí?

2. Kritéria způsobilosti

2.1 Bude podpora poskytnuta výhradně zemědělcům, kteří uzavírají agroenvironmentální závazky alespoň na pět let?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Bude pro všechny typy závazků nebo pro některé z nich potřebné kratší nebo delší období?

□ | ano | □ | ne |

2.2.1 Pokud ano, zdůvodněte takové období:

2.3 Potvrďte, že nebude poskytnuta žádná podpora pro vyrovnání agroenvironmentálních závazků, které nejdou nad rámec obvyklých náležitých zemědělských praktik.

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 5.3 pokynů nesmí být poskytnuta podpora na agroenvironmentální závazky, které nejdou nad rámec obvyklých náležitých zemědělských praktik.

2.3.1 Popište, jaké jsou dotyčné obvyklé náležité zemědělské praktiky a vysvětlete, jakým způsobem jdou agroenvironmentální závazky nad jejich rámec.

3. Výše podpory

3.1 Upřesněte maximální výši podpory, která má být poskytnuta na základě rozlohy zemědělského podniku, na který se agroenvironmentální závazky vztahují:

□ pro zvláštní trvalé kultury …(maximálně 900 EUR/ha),

□ pro jednoleté plodiny …(maximálně 600 EUR/ha),

□ pro jiná využití půdy …(maximálně 450 EUR/ha)?

□ Jiné? …

3.1.1 Pokud se jedná o jinou výši podpory, odůvodněte její slučitelnost s ustanoveními 5.3.2 pokynů a čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 [64].

3.2 Poskytuje se podpůrné opatření každý rok?

□ | ano | □ | ne |

3.2.1 Pokud ne, zdůvodněte jiné období:

3.3 Vypočítá se výše roční podpory na základě:

- ušlého příjmu,

- dodatečných nákladů vyplývajících z daného závazku a

- potřeby poskytnutí finanční pobídky v maximální výši 20 % ušlého příjmu, a konečně

- nákladů na jakékoli neproduktivní investice, které jsou nezbytné k plnění závazků?

3.3.1 Vysvětlete metodu výpočtu, která se používá pro stanovení výše podpory.

3.4 Jsou referenční úrovní pro výpočet ušlých příjmů a dalších nákladů vyplývajících z uzavřených závazků obvyklé náležité zemědělské praktiky?

□ | ano | □ | ne |

3.4.1 Pokud ne, vysvětlete zohledněnou referenční úroveň.

3.5 Uskutečňují se platby za výrobní jednotku?

□ | ano | □ | ne |

3.5.1 Pokud ano, vysvětlete důvody ospravedlňující tuto metodu a iniciativy, které mají zajistit, aby byly dodrženy maximální roční částky způsobilé pro podporu Společenství jak jsou stanoveny v příloze nařízení (ES) č. 1257/1999.

PODPORA ZEMĚDĚLCŮM USAZENÝM V OBLASTECH, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ENVIRONMENTÁLNÍ OMEZENÍ PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ (BOD 5.4 POKYNŮ)

1. Cíl opatření

1.1 Má opatření nahradit zemědělcům vynaložené náklady a ušlý příjem vyplývající z omezení zemědělského využívání oblastí s environmentálními omezeními v důsledku provádění limitů založených na pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že bod 5.4 pokynů nepovoluje podporu na vyrovnání jiných nákladů, než jsou náklady vyplývající z povinných omezení založených na pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí.

2. Kritéria způsobilosti

2.1 Vyplývají náklady a ušlý příjem z omezení zemědělského využívání oblastí s environmentálními omezeními uložených zemědělcům v důsledku provádění limitů založených na pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí?

□ | ano | □ | ne |

2.1.1 Pokud ano, poskytněte všechny podrobnosti o příslušných pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí.

2.1.2 Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 5.4 pokynů nesmí být poskytnuta podpora pro vyrovnání jiných nákladů, než jsou náklady vyplývající z povinných omezení založených na pravidlech Společenství pro ochranu životního prostředí.

2.2 Jsou plánované vyrovnávací platby nezbytné k vyřešení konkrétních problémů vyplývajících z těchto pravidel?

□ | ano | □ | ne |

2.2.1 Pokud ano, vysvětlete, proč je toto opatření nezbytné.

2.2.2 Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 5.4.1 mohou být povoleny pouze platby, které jsou nezbytné k vyřešení konkrétních problémů vyplývajících z těchto pravidel.

2.3 Poskytuje se podpora pouze pro závazky, které jdou nad rámec obvyklých náležitých zemědělských praktik?

□ | ano | □ | ne |

2.3.1 Pokud ne, zdůvodněte její slučitelnost s ustanoveními bodu 5.4 pokynů.

2.4 Poskytuje se podpora v rozporu se zásadou "znečišťovatel platí"?

□ | ano | □ | ne |

2.4.1 Pokud ano, zdůvodněte, proč se podpora poskytuje, a doložte, že je oprávněná, dočasná a postupně se snižující.

3. Výše podpory

3.1 Upřesněte maximální výši podpory, která má být poskytnuta na základě rozlohy zemědělského podniku, kterého se omezení týkají:

□ až … do maximální platby 200 EUR/ha,

□ jiná … částka?

3.1.1 Pokud se jedná o jinou částku, zdůvodněte její slučitelnost s ustanoveními 5.4.1 pokynů a s článkem 16 nařízení (ES) č. 1257/1999 [65].

3.2 Vysvětlete opatření přijatá za tím účelem, aby byly platby stanoveny na úrovni, která vyloučí nadměrné vyrovnání:

3.3 Uplatňují se vyrovnávací platby ve znevýhodněných oblastech?

□ | ano | □ | ne |

3.3.1 Pokud ano, je celková rozloha těchto oblastí společně s jinými oblastmi, které mohou být na základě článku 20 nařízení (ES) č. 1257/1999 zařazeny mezi znevýhodněné oblasti, vyšší než 10 % rozlohy členského státu?

□ | ano | □ | ne |

3.3.1.1 Pokud ano, zdůvodněte její slučitelnost s ustanoveními bodu 5.4.1 pokynů.

PODPORA NA PROVOZ (BOD 5.5 POKYNŮ)

1. Cíl opatření

1.1 Jaké jsou cíle, pokud jde o ochranu životního prostředí?

□ Snížit náklady, které vyplývají z nových závazných vnitrostátních požadavků na ochranu životního prostředí, které jdou nad rámec pravidel Společenství?

□ Vyrovnat dodatečné náklady vyplývající z využívání ekologických vstupů v porovnání s tradičními výrobními postupy (například podpory na rozvoj biopaliv)?

□ Vyrovnat ztrátu mezinárodní konkurenceschopnosti?

□ Jiné? Upřesněte …

2. Podpora pro vyrovnání nákladů vyplývajících z nových závazných vnitrostátních požadavků na ochranu životního prostředí

2.1 Bude podpora poskytnuta pro dosažení vnitrostátních požadavků na ochranu životního prostředí, které jdou nad rámec pravidel Společenství?

□ | ano | □ | ne |

2.1.1 Pokud ano, popište dotyčné normy Společenství a jak jdou vnitrostátní normy nad jejich rámec.

2.1.2 Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 5.5.2 pokynů nemůže být poskytnuta žádná podpora.

2.2 Je podpora nezbytná k vyrovnání ztráty konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni?

Vysvětlete, proč / jak je toto opatření pro tento cíl nezbytné …

2.3 Poskytuje se podpora na více než pět let a postupně se snižuje?

□ | ano | □ | ne |

2.3.1 Pokud ano, popište způsoby platby podpory.

2.3.2 Pokud ne, zdůvodněte její slučitelnost s ustanoveními bodu 5.5.2 pokynů.

2.4 Jaká je maximální výše plánované podpory?

2.5 Jak bude zaručeno, aby počáteční částka podpory nepřesáhla částku, která je nezbytná k vyrovnání dodatečných nákladů způsobených dodržováním příslušných vnitrostátních ustanovení, v porovnání s náklady vynaloženými na dodržování příslušných ustanovení Společenství? (Upřesněte)

3. Podpora pro vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících z využívání ekologických vstupů

3.1 Popište a uveďte všechny důvody, proč je podpora potřebná pro vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících z využívání ekologických vstupů v porovnání s tradičními výrobními postupy.

3.2 Do jaké míry je využití nového vstupu v porovnání s tradičními výrobními postupy ekologičtější? Zdůvodněte.

3.3 Bude výše podpory omezena na neutralizaci účinků dodatečných nákladů?

3.3.1 Vysvětlete, jak je možné toto omezení výše podpory ověřit a zajistit.

3.4 Zaručuje projekt, že výše podpory bude pravidelně minimálně každých pět let podrobena přezkumu, aby byly zohledněny změny relativních nákladů na různé vstupy a obchodní výhody, které mohou vyplynout z používání ekologičtějších vstupů?

□ | ano | □ | ne |

3.4.1 Pokud ano, popište, jak se tato záruka použije v praxi.

3.4.2 Pokud ne, zdůvodněte nepřítomnost záruky a slučitelnost podpory s ustanoveními bodu 5.5.3 pokynů.

ČÁST III.12.C

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU K VYROVNÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK VE ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH

Tento formulář se použije pro oznámení podpory k vyrovnání nepříznivých podmínek ve znevýhodněných oblastech, kterou se zabývá bod 6 zemědělských pokynů.

1. Kombinuje se opatření s podporou podle nařízení o rozvoji venkova?

□ | ano | □ | ne |

2. Můžete potvrdit, že celková podpora poskytnutá zemědělci nepřesáhne částky určené v souladu s článkem 15 uvedeného nařízení?

□ | ano | □ | ne |

(Uveďte částku): …

Pokud ne, vezměte na vědomí, že v souladu s bodem 6.2 zemědělských pokynů nemůže maximální podpora, která může být poskytnuta ve formě vyrovnávacího příspěvku, přesáhnout výše uvedenou částku.

3. Stanovuje opatření, že musí být ze strany zemědělců splněna následující kritéria způsobilosti?

□ Zemědělci musí obhospodařovat minimální plochu (uveďte minimální plochu).

□ Zemědělci se musí zavázat, že budou provádět zemědělskou činnost ve znevýhodněné oblasti po dobu alespoň pěti let od první platby vyrovnávacího příspěvku.

□ Zemědělci musí používat obvyklé náležité zemědělské praktiky slučitelné s nutností chránit životní prostředí a uchovávat krajinu, zejména prostřednictvím udržitelného zemědělství.

□ | ano | □ | ne |

4. Stanovuje opatření, že pokud jsou podle příslušných ustanovení směrnice Rady 96/23/ES zjištěna u zvířete ze stáda skotu producenta rezidua látek, které jsou podle směrnice 96/22/ES zakázány, nebo rezidua látek, které jsou podle uvedené směrnice povoleny, ale jsou použity protiprávně, nebo pokud je v zemědělském podniku producenta nalezena v jakékoli formě nepovolená látka či produkt nebo látka či produkt, které jsou podle směrnice 96/22/ES povoleny, ale jsou drženy protiprávně, je producent vyloučen ze systému vyrovnávacích příspěvků za kalendářní rok, kdy došlo k takovému zjištění?

□ | ano | □ | ne |

5. Stanovuje opatření, že se v případě opakovaného porušení může doba vyloučení, v závislosti na závažnosti porušení, prodloužit na pět let od roku, kdy bylo opakované porušení zjištěno?

□ | ano | □ | ne |

6. Stanovuje opatření, že se v případě překážky na straně majitele nebo držitele zvířat v době, kdy se provádějí kontroly a odebírají se vzorky za použití vnitrostátních plánů pro sledování reziduí nebo kdy probíhají vyšetřování a kontroly podle směrnice 96/23/ES, uplatňují sankce podle otázky 4?

□ | ano | □ | ne |

ČÁST III.12.D

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ ZAHAJUJÍCÍCH ČINNOST

Tento oznamovací formulář se týká podpory poskytnuté mladým zemědělcům zahajujícím činnost, jak se jí zabývá bod 7 zemědělských pokynů.

1. Kritéria způsobilosti

Vezměte na vědomí, že podpora na zahájení činnosti mladých zemědělců může být poskytnuta pouze v tom případě, že splňuje stejné podmínky, jako jsou podmínky stanovené v nařízení o rozvoji venkova pro spolufinancovanou podporu a zejména kritéria způsobilosti uvedená v článku 8 uvedeného nařízení.

1.1 Jsou splněny následující podmínky?

- zemědělec je mladší 40 let,

- zemědělec má odpovídající odborné znalosti a způsobilost,

- zemědělec poprvé zahajuje činnost v zemědělském podniku,

- podnik zemědělce je prokazatelně životaschopný,

- podnik zemědělce splňuje minimální normu týkající se životního prostředí, hygieny a dobrých životních podmínek zvířat.

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli záporně, vezměte na vědomí, že opatření nebude v souladu s požadavky článku 8 nařízení o rozvoji venkova a nebude moci být podle pokynů povoleno.

1.2 Stanovuje opatření, že výše uvedené požadavky způsobilosti musí být splněny v době, kdy je učiněno jednotlivé rozhodnutí o poskytnutí podpory?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Stanovuje opatření, že požadavky ohledně odborných znalostí a způsobilosti, hospodářské životaschopnosti a minimálních norem týkajících se životního prostředí, hygieny a dobrých životních podmínek zvířat musí být splněny do tří let od zahájení činnosti?

□ | ano | □ | ne |

1.4 Stanovuje opatření, že zemědělec musí mít postavení vedoucího zemědělského podniku?

□ | ano | □ | ne |

1.4.1 Pokud ne, jaké podmínky platí pro situaci, kdy mladý zemědělec není jediným, kdo má postavení vedoucího zemědělského podniku? (Popište.)

Vezměte na vědomí, že podle článku 8 nařízení o rozvoji venkova musí tyto podmínky odpovídat podmínkám, které jsou vyžadovány pro začínajícího mladého zemědělce, který je jediným majitelem zemědělského podniku.

2. Maximální přípustná podpora

2.1 Kombinuje se podpora s podporou poskytnutou podle nařízení o rozvoji venkova?

□ | ano | □ | ne |

2.2 Zahrnuje podpora na zahájení činnosti:

□ jednorázovou prémii (max. 25000 EUR)

… (uveďte částku)

a/nebo

□ úrokový příspěvek na úvěry, které mají pokrýt náklady spojené se zahájením činnosti (max. kapitalizovaná hodnota ve výši 25000 EUR)?

Pokud ano, popište podmínky úvěru – úrokovou sazbu, trvání, doba odkladu apod.).

2.3 Můžete potvrdit, že součet podpory poskytnuté podle nařízení o rozvoji venkova a podpory poskytnuté ve formě státních podpor nepřesáhne maximální částky, které jsou stanoveny pro každou z forem podpory (25000 EUR pro jednorázovou prémii, 25000 EUR pro dotovaný úvěr)?

□ | ano | □ | ne |

2.4 Předpokládá se, že bude poskytnuta dodatečná státní podpora, která přesahuje tyto limity?

□ | ano | □ | ne |

2.4.1 Pokud ano, jaká je výše předpokládané dodatečné státní podpory? (max. 25000 EUR)

2.4.2 Doložte, že dodatečná státní podpora je zdůvodněna velmi vysokými náklady na zahájení činnosti v dotyčném regionu.

ČÁST III.12.E

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PŘEDČASNÉHO ODCHODU DO DŮCHODU NEBO UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Tento formulář se použije pro oznámení každého režimu státních podpor, které mají přimět starší zemědělce k odchodu do předčasného důchodu podle bodu 8 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [66] a článků 10 až 12 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 [67].

1. Cíl opatření

1.1 Které z následujících konkrétních cílů má opatření?

□ Poskytnout příjem starším zemědělcům, kteří se rozhodnou, že ukončí zemědělskou činnost?

□ Podpořit nahrazení těchto starších zemědělců zemědělci schopnými případně posílit hospodářskou životaschopnost zbývajících zemědělských podniků?

□ Převést zemědělskou půdu na nezemědělské využití, pokud nelze provádět zemědělskou činnost uspokojivým způsobem za podmínek hospodářské životaschopnosti?

Vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů a článku 10 nařízení (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora předčasného odchodu do důchodu, jestliže plánované opatření nepřispívá k těmto cílům.

1.2 Zahrnuje podpora předčasného odchodu do důchodu opatření k poskytnutí příjmu pracovníkům zemědělského podniku?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište. …

2. Kritéria způsobilosti

2.1 Bude se podpora poskytovat pouze v tom případě, že převodce zemědělského podniku

- s konečnou platností ukončí veškerou obchodní zemědělskou činnost; může však pokračovat v neobchodní zemědělské činnosti a může nadále využívat budovy,

- v době převodu je starší 55 let, ale nedosáhl v okamžiku převodu obvyklého věku pro odchod do důchodu, a

- vykonával zemědělskou činnost po dobu deseti let před převodem?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů ve spojení s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora, jestliže převodce nesplní všechny tyto podmínky.

2.2 Bude se podpora poskytovat pouze v tom případě, že nabyvatel zemědělského podniku:

- nahradil převodce v postavení vedoucího zemědělského podniku nebo převzal veškerou uvolněnou půdu nebo její část. Hospodářská životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele se musí zlepšit v dané lhůtě a za podmínek, které jsou vymezeny podle regionu a typu produkce zejména k odborným znalostem a způsobilosti nabyvatele a celkové ploše a objemu práce nebo příjmu,

- má odpovídající odborné znalosti a způsobilost a

- se zavázal k provádění zemědělské činnosti v zemědělském podniku po dobu nejméně

- pěti let?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů ve spojení s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora, jestliže nabyvatel nesplňuje všechny tyto podmínky.

2.3 Jestliže plánovaná podpora předčasného odchodu do důchodu zahrnuje opatření, která stanovují příjem pro pracovníka zemědělského podniku, potvrďte, že nebude poskytnuta žádná podpora, jestliže pracovník nesplní následující podmínky:

- s konečnou platností ukončí veškerou práci v zemědělství,

- je starší 55 let, ale nedosáhl obvyklého věku pro odchod do důchodu,

- v průběhu pěti let předcházejících ukončení činnosti vykonával alespoň polovinu pracovní doby činnost v zemědělství jako spolupracující rodinný příslušník nebo pracovník zemědělského podniku,

- v období čtyř let předcházejících předčasnému odchodu převodce do důchodu pracoval v jeho zemědělském podniku nejméně po dobu odpovídající alespoň dvěma letům pracovní doby na plný úvazek a

- patří do systému sociálního zabezpečení.

□ | ano | □ | ne |

Vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů a článku 11 nařízení (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora pro zajištění příjmu pro pracovníky zemědělského podniku, jestliže tito pracovníci nesplní všechny uvedené podmínky.

2.4 Popište, zda je nabyvatel zemědělského podniku ve skutečnosti "nabyvatelem nevykonávajícím zemědělskou činnost", tzn. jinou osobou nebo subjektem, jež převezme uvolněnou půdu k využití pro nezemědělské účely, jako je lesnictví nebo vytváření přírodních rezervací, způsobem, který je slučitelný s ochranou nebo zlepšováním kvality životního a přírodního prostředí.

2.5 Může být zajištěno, aby se všechny požadavky způsobilosti uložené převodci zemědělského podniku, nabyvateli vykonávajícímu nebo nevykonávajícímu zemědělskou činnost, případně pracovníkovi v zemědělském podniku uplatňovaly v období, kdy převodce obdrží plánovanou podporu předčasného odchodu do důchodu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů ve spojení s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora, jestliže nejsou během takového období splněny všechny tyto podmínky.

3. Výše podpory

3.1 Kombinuje se opatření s podporou podle nařízení o rozvoji venkova?

□ | ano | □ | ne |

3.1.1 Pokud ano, poskytněte stručný popis způsobů a výše takové spolufinancované podpory.

3.2 Upřesněte maximální výši podpory na převodce:

□ … na převodce a rok (maximální roční částka ve výši 15000 EUR/převodce a maximální celková částka ve výši 150000 EUR/převodce)

Jestliže nejsou maximální částky dodrženy, odůvodněte slučitelnost podpory s ustanoveními bodu 8 pokynů a s článkem 12 nařízení (ES) č. 1257/1999.

3.3 Upřesněte maximální výši podpory na pracovníka:

□ … na pracovníka a rok (maximální roční částka ve výši 3500 EUR/pracovník a maximální celková částka ve výši 35000 EUR/pracovník)

Jestliže nejsou maximální částky dodrženy, odůvodněte slučitelnost podpory s ustanoveními bodu 8 pokynů a s článkem 12 nařízení (ES) č. 1257/1999.

3.4 Dostává převodce starobní důchod vyplácený členským státem?

□ | ano | □ | ne |

3.4.1 Pokud ano, poskytuje se plánovaná podpora předčasného odchodu do důchodu jako příplatek, který zohlední výši starobního důchodu v členském státě?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že bod 8 pokynů ve spojení s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 požaduje, aby byla při výpočtu maximálních částek, které mají být vyplaceny v rámci režimů pro předčasný odchod do důchodu, zohledněna částka vyplácená jako starobní důchod.

4. Trvání

4.1 Může být zajištěno, aby doba trvání plánované podpory předčasného odchodu do důchodu pro převodce nepřesáhla celkem patnáct let a pro zemědělského pracovníka deset let a aby zároveň netrvala déle než do 75. narozenin převodce a do obvyklého věku pro odchod do důchodu zemědělského pracovníka?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 8 pokynů ve spojení s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 nemůže být povolena žádná podpora, jestliže nejsou v plánovaném režimu zajištěny všechny tyto podmínky.

ČÁST III.12.F

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU UKONČENÍ VÝROBNÍ, ZPRACOVATELSKÉ A MARKETINGOVÉ KAPACITY

Tento formulář se požije pro oznámení každého režimu státních podpor, které mají podpořit vzdání se kapacity podle bodu 9 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [68].

1. Požadavky

1.3 Stanovuje plánovaný režim, že

- podpora musí být v obecném zájmu dotyčného odvětví,

- příjemce musí poskytnout protiplnění,

- musí být vyloučena možnost, že podpora bude sloužit k záchraně a restrukturalizaci a

- nesmí dojít k nadměrnému vyrovnání kapitálových ztrát a budoucích příjmů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9 pokynů nemůže být poskytnuta žádná podpora, jestliže tyto podmínky nejsou splněny.

"PODPORA MUSÍ BÝT V OBECNÉM ZÁJMU DOTYČNÉHO ODVĚTVÍ"

1.2 Jakého odvětví, případně jakých odvětví se režim týká?

1.3 Vztahují se na tato odvětví výrobní omezení nebo kvóty?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište je: …

1.4 Je možné odvětví považovat za odvětví s přebytečnou kapacitou na regionální nebo vnitrostátní úrovni?

□ | ano | □ | ne |

1.4.1 Pokud ano:

1.4.1.1 Je plánovaný režim podpor v souladu s jinými ustanoveními Společenství směrujícími ke snížení výrobní kapacity?

□ | ano | □ | ne |

Popište tato ustanovení a opatření přijatá pro zajištění slučitelnosti:

1.4.1.2 Je plánovaný režim podpor součástí programu restrukturalizace odvětví, který má vymezené cíle a zvláštní harmonogram?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište program: …

1.4.1.3 Jaká je doba trvání plánovaného režimu podpor? …

Vezměte na vědomí, že podle bodu 9.2 pokynů může Komise povolit tento druh podpory pouze v případě, že je stanovena omezená doba trvání.

1.4.2 Pokud ne, zavírá se kapacita z hygienických nebo ekologických důvodů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište je: …

1.5 Může být zajištěno, že nemůže být vyplacena žádná podpora, která by narušila mechanismy dotyčné společné organizace trhu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9.3 pokynů nemůže být povolena žádná podpora narušující mechanismy dotyčné společné organizace trhu.

1.6 Je režim podpor přístupný všem hospodářským subjektům v dotyčném odvětví za stejných podmínek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9.6 pokynů nemůže být povolena žádná podpora, která nezajišťuje splnění této podmínky.

"PŘÍJEMCE MUSÍ POSKYTNOUT PROTIPLNĚNÍ"

1.7 Jaký je charakter požadovaného protiplnění příjemce podle plánovaného režimu?

1.8 Tvoří ho konečné a neodvolatelné rozhodnutí zrušit nebo neodvolatelně zavřít dotyčnou výrobní kapacitu?

□ | ano | □ | ne |

1.8.1 Pokud ano,

- je možné prokázat, že jsou tyto závazky pro příjemce právně závazné?

□ | ano | □ | ne |

Zdůvodněte: …

- je možné zajistit, aby tyto závazky rovněž zavazovaly budoucího nabyvatele dotyčné výrobní jednotky?

□ | ano | □ | ne |

Zdůvodněte: …

1.8.2 Pokud ne, popište povahu protiplnění příjemce:

Vezměte na vědomí, že pokud byla výrobní kapacita již definitivně uzavřena nebo pokud se takové uzavření jeví jako nevyhnutelné, nedochází podle bodu 9.4 pokynů k žádnému protiplnění příjemce a podpora nemůže být vyplacena.

"MUSÍ BÝT VYLOUČENA MOŽNOST, ŽE PODPORA BUDE SLOUŽIT K ZÁCHRANĚ A RESTRUKTURALIZACI"

1.9 Stanovuje plánovaný režim, že podpora bude posuzována v souladu s pokyny Společenství k záchraně a restrukturalizaci podniků v nesnázích, jestliže má příjemce podpory finanční nesnáze?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9.5 pokynů nemůže Komise povolit podporu na vzdání se kapacity podniku v nesnázích a že podpora musí být vyhodnocena podle podpory pro záchranu nebo restrukturalizaci.

"NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU VYROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH ZTRÁT A BUDOUCÍCH PŘÍJMŮ"

1.10 Upřesněte případnou maximální výši podpory, která se poskytuje na příjemce.

1.11 Vypočítá se výše podpory na základě ztráty hodnoty aktiv zvýšené o motivační platby nepřekračující 20 % hodnoty aktiv, a případně povinných sociálních nákladů vyplývajících z provádění režimu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9.6 pokynů by měla být výše podpory striktně omezena na vyrovnání těchto položek.

1.12 Stanovuje plánovaný režim podpory, že pokud je kapacita uzavřena z jiných než hygienických či ekologických důvodů, mělo by být alespoň 50 % nákladů těchto podpor neseno podporovaným odvětvím, a sice buď prostřednictvím dobrovolných příspěvků, nebo prostřednictvím povinných odvodů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 9.7 pokynů nemůže Komise takovou podporu povolit.

1.13 Předkládá se podle plánovaného režimu výroční zpráva o provádění režimu?

□ | ano | □ | ne |

ČÁST III.12.G

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU SESKUPENÍ PRODUCENTŮ

Tento formulář se použije pro oznámení každé státní podpory určené k poskytnutí podpory seskupení producentů podle bodu 10 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [69].

1. Druh podpory

1.1 Jedná se o počáteční podporu nově zřízeným seskupením producentů?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Jedná se o počáteční podporu nově zřízeným sdružením producentů (sdružení producentů se skládá z uznaných seskupení producentů a má stejné cíle ale v širším měřítku)?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Pokrývá podpora náklady spojené s novým zahájením činnosti seskupení nebo sdružení producentů v případě významného rozšíření činností, například pro pokrytí nových produktů nebo nových odvětví?

□ | ano | □ | ne |

Vezměte na vědomí, že významným rozšířením činností seskupení se rozumí kvantitativní rozšíření činností alespoň o 30 %.

1.3.1 Pokud jste odpověděli kladně, jsou výdaje způsobilé pro novou podporu omezeny na výdaje vzniklé v souvislosti s novými úkoly seskupení nebo sdružení producentů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 10.6 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství může nová podpora na zahájení činnosti seskupení nebo sdružení producentů zahrnovat pouze pokrytí výdajů vzniklých z nových úkolů vyplývajících z rozšíření činnosti, jestliže jsou dodrženy všechny další podmínky, které jsou stanoveny v oddíle 10 pokynů.

1.4 Poskytuje se podpora k pokrytí nákladů na zahájení činnosti sdružení producentů, která jsou odpovědná za dohled nad používáním označení původu nebo značek jakosti?

□ | ano | □ | ne |

1.5 Poskytuje se podpora jiným seskupením nebo sdružením producentů, která v zemědělských podnicích členů plní úkoly na úrovni zemědělské produkce, jako je například vzájemná podpora nebo pomocné zemědělské a správní služby, aniž jsou zapojena do společného přizpůsobování dodávek trhu?

□ | ano | □ | ne |

1.5.1 Pokud jste odpověděli kladně, vykonávají seskupení nebo sdružení producentů činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním produktů uvedených v příloze I na trh?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podpora těchto seskupení nebo sdružení není zahrnuta do pokynů pro podporu v odvětví zemědělství; odkazujeme na formulář pro obecná oznámení.

Pokud ano, odkazujeme na příslušný právní základ.

1.6 Poskytuje se podpora seskupením nebo sdružením producentů na pokrytí výdajů, které nejsou spojeny se zřizovacími náklady, jako jsou například investice nebo propagační činnosti?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, podpora bude posouzena v souladu s pravidly, jimiž se takové podpory řídí. Odkazujeme na příslušné oddíly oznamovacího formuláře.

1.7 Poskytuje se podpora přímo producentům k vyrovnání jejich příspěvků na náklady na fungování seskupení v průběhu prvních pěti let po vytvoření seskupení nebo sdružení?

□ | ano | □ | ne |

1.8 Dostávají seskupení nebo sdružení producentů podporu v rámci programu, který financuje společná organizace trhu v dotyčném odvětví?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte druh podpory poskytované v rámci programu společné organizace trhu.

2. Příjemce

2.1 Poskytuje se podpora na zahájení činnosti seskupením nebo sdružením producentů, která mají nárok na podporu podle právních předpisů dotyčného členského státu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli záporně, odkazujeme na bod 10.2 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství.

2.2 Poskytuje se podpora pouze v tom případě, že jsou dodržována všechna následující pravidla?

- Závazek členů uvést produkci na trh v souladu s pravidly o dodávkách a uvádění na trh, která vypracovalo seskupení (pravidla mohou povolit, aby část produkce uváděl na trh přímo producent).

□ | ano | □ | ne |

- Závazek producentů, kteří přicházejí do seskupení, zůstat členy minimálně po dobu tří let a nezrušit členství bez předchozího oznámení podaného nejméně dvanáct měsíců předem.

□ | ano | □ | ne |

- Společná pravidla pro produkci, zejména týkající se kvality produktu nebo používání ekologických praktik, společná pravidla pro uvádění produktů na trh a pravidla pro informace o produktech, se zvláštním ohledem na sklizeň a dostupnost?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na některou z otázek z bodu 2.2 odpověděli záporně, odkazujeme na bod 10.3, kde najdete seznam kritérií způsobilosti pro podporu seskupení nebo sdružení producentů.

2.3 Vylučuje opatření / režim podpor jasně výrobní organizace, jako jsou společnosti nebo družstva, jejichž cílem je správa jednoho či několika zemědělských podniků, a které jsou tudíž ve skutečnosti samostatnými producenty?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 10.3 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství by měli producenti i nadále nést odpovědnost za správu svých zemědělských podniků.

2.4 Respektují organizace producentů pravidla hospodářské soutěže?

□ | ano | □ | ne |

2.5 Vylučuje opatření / režim podpor jasně jakoukoli podporu seskupení nebo sdružení producentů, jejichž cíle jsou neslučitelné s nařízením Rady o zřízení společné organizace trhu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 3.2 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství nemůže Komise za žádných okolností schválit podporu, která je neslučitelná s ustanoveními, jimiž se řídí společná organizace trhu, nebo která by narušila řádné fungování společné organizace.

3. Míra podpory a způsobilé náklady

3.1 Je poskytovaná podpora dočasná a postupně se snižuje a má pokrýt administrativní zřizovací náklady seskupení nebo sdružení?

□ | ano | □ | ne |

3.2 Omezuje se podpora na 100 % nákladů vynaložených v prvním roce a je poté snížena o 20 % za každý rok provozu, takže v pátém a posledním roce je výše podpory omezena na 20 % skutečných nákladů v daném roce?

□ | ano | □ | ne |

3.3 Vylučuje opatření / režim podpor jasně vyplácení podpory na náklady vynaložené po pátém roce?

□ | ano | □ | ne |

3.4 Vylučuje opatření / režim podpor jasně vyplácení podpory po sedmém roce od uznání organizace producentů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na některou z otázek uvedených v bodech 3.3 a 3.4 výše odpověděli záporně a pokud se podpora neposkytuje v případě výrazného rozšíření činností seskupení nebo sdružení (viz bod 1.3 výše), vezměte na vědomí, že bod 10.5 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství jasně vylučuje podporu na náklady vynaložené po pátém roce a podporu vyplácenou po sedmém roce po uznání organizace producentů.

3.5 Zahrnují způsobilé výdaje, jak v případě podpory poskytované seskupením nebo sdružením producentů, tak i v případě podpory poskytované přímo producentům, pouze:

- pronájem vhodných prostor,

- nabývání vhodných prostor (způsobilé výdaje jsou omezeny na tržní nájemné),

- pořízení kancelářského vybavení včetně počítačového technického a programového vybavení, nákladů na administrativní pracovníky, režijní náklady a právní a správní poplatky?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli záporně, odkazujeme na seznam způsobilých výdajů, které jsou uvedeny v bodě 10.5 pokynů pro podporu v odvětví zemědělství.

ČÁST III.12.H

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA NÁHRADY ŠKODY NA ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI NEBO PROSTŘEDCÍCH ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Tento formulář musí členské státy použít pro oznámení každého opatření státní podpory, které má nahradit škodu na zemědělské produkci podle bodu 11 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [70].

1. Podpora na odstranění škod způsobených přírodní katastrofou nebo výjimečnými okolnostmi (bod 11.2 pokynů)

1.1 Jaká přírodní katastrofa nebo výjimečné okolnosti způsobily škody, jejichž náhrada se předpokládá?

1.2 Jaký druh materiálních škod byl způsoben?

1.3 Jaká míra odškodnění se předpokládá?

1.4 Plánuje se odškodnění za ušlý zisk? Pokud ano, jaká míra odškodnění se předpokládá a jak bude ušlý příjem vypočítán?

1.5 Bude odškodnění vypočítáno pro každého jednotlivého příjemce?

1.6 Budou z podpory odečteny platby přijaté z pojištění? Jak se bude kontrolovat, zda pojišťovny zaplatily, nebo nezaplatily?

2. Podpora na náhrady ztrát způsobené zemědělcům [71] špatným počasím (bod 11.3 pokynů)

2.1 Jaká povětrnostní událost odůvodňuje podporu?

2.2 Meteorologické údaje dokazující výjimečný charakter události:

2.3 Jaká je prahová hodnota ztráty v souvislosti s hrubou produkcí dotčené plodiny [72] v běžném roce, od níž zemědělci mohou žádat o podporu?

2.4 Uveďte údaj pro hrubou produkci na hektar v běžném roce u každé plodiny postižené povětrnostní událostí. Popište metodu, pomocí níž bylo tohoto údaje dosaženo [73].

2.5 V případě škod na výrobních prostředcích (např. zničení stromů) vysvětlete, jak se vypočítává prahová hodnota ztráty, která zakládá právo na podporu.

2.5.1 Pokud se za několik let ukáže, že ztráta výrobních prostředků uvedená výše nedosahuje úrovně opravňující přiznání podpory, budou částky, které byly případně zemědělcům předem vyplaceny, vráceny? Vysvětlete, jaký systém kontrol a vracení bude zavedeny.

2.6 Vypočítává se výše podpory takto: (průměrná úroveň produkce v daném běžném období x průměrná cena za stejné období) – (skutečná produkce během roku události x průměrná cena za uvedený rok)?

2.7 Výpočet ztrát se provádí pro každý jednotlivý zemědělský podnik, nebo pro celou oblast? Ve druhém případě doložte, že používané průměry jsou reprezentativní a nepovedou pravděpodobně ke značně nadměrnému odškodnění některých příjemců.

2.8 Budou z podpory odečteny částky obdržené z pojištění a jakákoli částka obdržená jako přímá podpora?

2.9 Budou se při výpočtu podpory brát v úvahu běžné náklady, které zemědělec již nemusí vynaložit (např. z toho důvodu, že nebyla žádná sklizeň)?

2.10 Pokud se běžné náklady z důvodu účinků povětrnostní události zvýší, máte v úmyslu poskytnout dodatečnou podporu k pokrytí takových mimořádných nákladů? Pokud ano, jaký procentní podíl mimořádných nákladů bude podpora pokrývat?

2.11 Bude podpora poskytována jako náhrada škod způsobených povětrnostní událostí na budovách a zařízení? Pokud ano, jaký procentní podíl škod bude pokrývat?

2.12 Bude podpora vyplácena přímo zemědělcům, nebo případně přímo organizacím producentů, kterých jsou zemědělci členy? Pokud jde o druhou možnost, jaké mechanismy se budou využívat ke kontrole toho, že výše podpory, kterou zemědělec obdržel, není vyšší než utrpěné ztráty?

3. Podpora na boj proti nákazám zvířat a rostlin (bod 11.4 pokynů)

3.1 O jakou nákazu se jedná?

Pokud byla nákaza způsobena nepříznivými povětrnostními podmínkami:

3.2 Odpovězte na otázky v bodě 2 výše a poskytněte všechny informace, které umožňují vytvoření vztahu příčiny a následku mezi povětrnostní událostí a nákazou.

Pokud nákaza nebyla způsobena nepříznivými povětrnostními podmínkami:

3.3 Doložte, že na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni platí právní a správní předpisy, které umožňují úřadům postupovat proti této nákaze buď přijetím opatření k její eradikaci (zejména povinná opatření s nárokem na finanční vyrovnání), nebo zřízením systému včasného varování spojeného v případě potřeby s podporou, jejímž cílem je podnítit soukromé osoby k dobrovolné účasti na preventivních opatřeních.

3.4 Zaškrtněte cíl režimu podpor:

prevence zahrnující depistáž nebo laboratorní testy, zahubení nákazových vektorů, vakcinace hospodářských zvířat / ošetření plodin a preventivní porážka hospodářských zvířat nebo preventivní zničení plodin;

odškodnění, protože na příkaz či doporučení orgánů veřejné moci se musí nakažená zvířata porazit a plodiny zničit nebo protože zvířata umírají v důsledku vakcinace nebo jiného opatření doporučeného či nařízeného příslušnými orgány;

kombinovaná prevence a odškodnění, protože program, který se má zabývat ztrátami způsobenými nákazou, je podmíněn tím, že se příjemci musí zavázat k přijetí následných vhodných preventivních opatření, která nařídily orgány veřejné moci.

3.5 Doložte, že je podpora určená k boji proti nákaze slučitelná se zvláštními cíli a ustanoveními veterinárních a rostlinolékařských právních předpisů Evropské unie.

3.6 Popište podrobně navrhovaná kontrolní opatření.

3.7 Jaké náklady či ztráty a jaké procento těchto nákladů či ztrát bude podpora pokrývat?

3.8 Je podpora navrhována jako vyrovnání za příjem ušlý z důvodu potíží spojených s opětnou tvorbou stád nebo opětným pěstováním plodin, nebo s obdobím karantény nebo čekací doby, které nařídily nebo doporučily příslušné orgány, aby byla možná eradikace nákazy před opětnou tvorbou stád nebo opětným pěstováním plodin? Pokud ano, popište podrobně všechny prvky, díky nimž je možné zajistit, aby nedošlo k nadměrnému vyrovnání ušlých příjmů.

3.9 Byla pro stejný účel zamýšlena podpora Společenství? Pokud ano, uveďte datum a číslo rozhodnutí Komise, kterým byla schválena.

4. Podpora na platby pojistného (bod 11.5 pokynů)

4.1 Zahrnuje navrhovaná podpora částečné financování pojistného podle pojistné smlouvy, která stanovuje odškodnění:

pouze za ztráty způsobené přírodními katastrofami a výjimečnými okolnostmi ve smyslu bodu 11.2 pokynů nebo povětrnostními událostmi srovnatelnými s přírodními katastrofami ve smyslu bodu 11.3 pokynů;

jak za ztráty uvedené výše, tak i za jiné ztráty způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami?

4.2 Jaká je úroveň navrhované podpory (vezměte na vědomí, že v prvním případě podle výše uvedeného bodu 4.1 činí povolená maximální sazba podpory 80 % a ve druhém případě 50 %)?

4.3 Zahrnuje podpora zajišťovací program? Pokud ano, poskytněte všechny nezbytné informace, které umožní Komisi zkontrolovat úrovně různých složek podpory a slučitelnost navrhované podpory se společným trhem.

4.4 Je možnost krýt rizika spojená pouze s jednou pojišťovnou nebo spojená se skupinou pojišťoven?

4.5 Je podpora podmíněna pojistnou smlouvou uzavřenou se společností usazenou v dotyčném členském státě (pokud ano, vezměte na vědomí, že podle bodu 11.5.3 pokynů nepovolí Komise podporu na pojistné, které představuje překážku fungování vnitřního trhu pojišťovacích služeb)?

ČÁST III.12.I

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Tento formulář se použije pro oznámení každého režimu státní podpory, který má pokrýt právní a správní náklady včetně nákladů na průzkum v souvislosti s pozemkovými úpravami podle popisu uvedeného v bodu 12 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [74].

1. Je opatření podpory součástí obecného programu pozemkových úprav, který se provádí v souladu s postupem stanoveným v právních předpisech dotyčného členského státu?

□ | ano | □ | ne |

2. Zahrnují způsobilé výdaje

□ právní a správní náklady, včetně nákladů na průzkum, na pozemkové úpravy?

□ investice zahrnující podpory na získávání půdy?

Jestliže způsobilé výdaje zahrnují jiné položky, vezměte na vědomí, že podle bodu 12 pokynů je povolena pouze podpora způsobilých výdajů vyjmenovaných v seznamu.

3. Uveďte maximální sazbu veřejné podpory vyjádřenou jako objem způsobilých výdajů:

… pro právní a správní náklady na pozemkové úpravy, včetně nákladů na průzkum (max. 100 %);

… pro investice zahrnující podpory na získávání půdy (max. 40 % nebo 50 % ve znevýhodněných oblastech + 5 % pro mladé zemědělce – taktéž bod 4.1 pokynů)?

4. Jaká opatření zabraňují nadměrnému vyrovnání a slouží k ověření, zda jsou výše uvedené míry podpor dodržovány?

ČÁST III.12.J

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PRODUKCE A UVÁDĚNÍ JAKOSTNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

Tento formulář se použije pro oznámení každého opatření státní podpory, které má podpořit produkci a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh podle popisu uvedeného v bodu 13 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [75].

1. Typ produktů

1.1 Týká se podpora jakostních produktů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, upřesněte, jaké jsou jakostní prvky pro dotyčné produkty, například produkty, které mají jasně vyšší jakost, pokud jde alespoň o jedno kritérium, než požadují povinné normy (tato jasně vyšší jakost může souviset s produktem nebo výrobním procesem a musí ji ověřit nezávislá vnější kontrola) nebo které splňují normy jakosti stanovené právními předpisy Společenství pro konkrétní jakostní produkty.

Jestliže se podpora netýká jakostních produktů, vezměte na vědomí, že podle bodu 13 pokynů pro odvětví zemědělství je podpora omezena na jakostní zemědělské produkty.

2. Typ podpor

2.1 Který z následujících typů podpory může financovat režim podpor / jednotlivé opatření?

□ průzkumy trhu, koncepce a provedení produktu;

□ podpory poskytnuté pro vypracování žádostí o uznání označení původu nebo osvědčení o zvláštní povaze v souladu s příslušnými nařízeními Společenství;

□ poradenské služby a podobná podpora při zavedení režimů zabezpečování jakosti, například ISO 9000 nebo 14000, systémů založených na rozboru rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo podpora systémů environmentálního auditu;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů na vzdělávání pracovníků v souvislosti s uplatňováním systémů zabezpečování jakosti a systémů typu HACCP;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů na poplatky, které vybírají uznané subjekty vydávající osvědčení, za počáteční osvědčení o zabezpečování jakosti a náklady na podobné systémy;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů mimořádných kontrol jakosti během výrobního procesu a mimořádných kontrol jakosti produktů, které provádějí třetí strany;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů na kontrolní opatření, která mají zajistit pravost označení původu, nebo osvědčení o zvláštní povaze v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 a 2082/92;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů na kontroly, které provádějí jiné orgány odpovědné za dohled nad používáním jakostních značek a etiket v rámci uznávaných režimů zabezpečování jakosti;

□ podporu určenou na pokrytí nákladů na kontroly těch ekologických metod produkce, které se používají v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

2.2 Zahrnuje opatření podpory investice, které jsou nezbytné pro modernizaci výrobních zařízení?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na bod 4.1 nebo bod 4.2 pokynů pro odvětví zemědělství.

2.3 Je v právních předpisech Společenství stanoveno, že producenti musí nést náklady na kontroly?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, má se podpora platit jako součást systému financovaného z poplatků obdobných daním?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 13.4 pokynů pro odvětví zemědělství.

2.4 Jsou kontroly prováděny třetími stranami nebo jejich jménem, jako jsou například:

□ příslušné regulační úřady nebo orgány jednající jejich jménem;

□ nezávislé orgány odpovědné za kontrolu a dohled nad používáním označení původu, ekoznaček nebo jakostních označení;

□ jiné (upřesněte, přičemž uveďte, jak je zajištěna nezávislost kontrolního orgánu)

3. Příjemci

3.1 Kdo jsou příjemci podpory?

□ zemědělci

□ seskupení producentů

□ jiní (upřesněte)

3.2 Jestliže zemědělci nejsou přímými příjemci podpory:

3.2.1 Je podpora dostupná všem způsobilým zemědělcům v dotyčné oblasti na základě objektivně stanovených podmínek?

□ | ano | □ | ne |

3.2.2 Vylučuje opatření podpory povinné členství v seskupení / organizaci producentů nebo zprostředkovatelském subjektu, který spravuje podporu, jako podmínku pro získání podpory?

□ | ano | □ | ne |

3.2.3 Je příspěvek na administrativní náklady příslušného seskupení nebo organizace omezen na náklady na poskytnutí služeb?

□ | ano | □ | ne |

3.2.4 Mohou si zemědělci svobodně vybrat poskytovatele služeb?

□ | ano | □ | ne |

3.2.4.1 Pokud ne, vybírá se a odměňuje poskytovatel podle tržních zásad, nediskriminačním způsobem, při zajištění dostatečné reklamy za účelem umožnění otevření trhu se službami hospodářské soutěži a přezkumu nestrannosti pravidel zadávání zakázek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu či více otázek oddílu 3.2 výše odpověděli záporně, vezměte na vědomí, že v případě kdy je konečným příjemcem podpory zemědělec, může být podpora poskytnuta přes zprostředkovatelský orgán pouze tehdy, jestliže je zajištěn svobodný přístup pro všechny způsobilé zemědělce a transparentnost výběrového řízení poskytovatele služeb.

4. Míra podpory

4.1 Uveďte maximální sazbu veřejné podpory použitelnou na následující opatření:

a) …; průzkum trhu, koncepce a provedení produktu (max. 100 %);

b) …; podpory poskytnuté pro přípravu žádostí o uznání označení původu nebo osvědčení o zvláštní povaze v souladu s příslušnými nařízeními Společenství (max. 100 %);

c) …; poradenské služby a podobná podpora při zavedení režimů zabezpečování jakosti, například ISO 9000 nebo 14000, systémů založených na rozboru rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo podpora systémů environmentálního auditu (max. 100 %);

d) …; náklady na vzdělávání pracovníků v souvislosti s uplatňováním systémů zabezpečování jakosti a systémů typu HACCP (max. 100 %);

e) …; poplatky, které vybírají uznané subjekty vydávající osvědčení, za počáteční osvědčení o zabezpečování jakosti nebo náklady na podobné systémy (max. 100 %).

4.2 Je celková výše podpory, která může být poskytnuta podle oddílu 4.1 písm. a) až e) výše:

- omezena na 100000 EUR na příjemce a na dobu tří let?

□ | ano | □ | ne |

- nebo, je-li omezena na podniky, na které se vztahuje definice Komise malých a středních podniků, omezena na maximálně 50 % způsobilých nákladů, podle toho, která částka je vyšší?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na obě otázky odpověděli záporně, odkazujeme na prahovou hodnotu podpory, která je stanovena v oddíle 13.2 pokynů pro odvětví zemědělství.

4.3 Může stejný příjemce obdržet podporu v rámci několika opatření uvedených v bodě 4.1 písm. a) až e)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte, jak bude zaručeno dodržení prahové hodnoty 100000 EUR na příjemce a na dobu tří let.

4.4 Je jasně vyloučena podpora nákladů běžných kontrol jakosti během výrobního procesu a běžných kontrol produktů, které provádí producent?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 13.3 pokynů pro odvětví zemědělství.

4.5 Má být podpora na pokrytí nákladů na kontrolní opatření, která mají zajistit pravost označení původu nebo osvědčení o zvláštní povaze v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 a 2082/92, poskytována dočasně a postupně se snižovat, aby došlo k vyrovnání nákladů na kontroly vzniklých během prvních šesti let od zřízení kontrolního systému?

□ | ano | □ | ne |

4.6 Mají se podpory určené na pokrytí nákladů na kontroly, které provádějí jiné orgány odpovědné za dohled nad používáním jakostních značek a etiket v rámci uznávaných režimů zabezpečování jakosti, postupně snižovat tak, aby byly v sedmém roce od svého zavedení zcela zrušeny?

□ | ano | □ | ne |

4.7 Poskytuje se podpora určená na pokrytí nákladů kontrol ekologických metod produkce až do výše 100 % skutečných vynaložených nákladů pouze pro ekologické metody produkce uplatňované v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2092/91?

□ | ano | □ | ne |

ČÁST III.12.K

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY V ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Tento formulář se použije pro oznámení každého opatření státní podpory, jehož cílem je poskytování technické pomoci v odvětví zemědělství podle popisu uvedeného v bodu 14 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [76].

1. Druh podpory

1.1 Který z následujících druhů podpory může být financován režimem podpor / jednotlivým opatřením podpory?

□ vzdělávání a školení;

□ poskytování služeb v oblasti správy hospodářství a služeb zastoupení zemědělce;

□ poplatky za poradenské služby;

□ organizace soutěží, výstav a veletrhů, včetně podpory na náklady vynaložené na účast na takových událostech;

□ jiné činnosti pro rozšiřování znalostí o nových metodách (upřesněte):

2. Způsobilé náklady

2.1 Pokud jde o vzdělávací programy, zahrnují způsobilé náklady jiné náklady než skutečné náklady na organizaci vzdělávacího programu, cestovné a stravné a náklady na poskytování nezbytných služeb zastoupení v nepřítomnosti zemědělce nebo zemědělského pracovníka?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na bod 14.1, kde je uveden seznam způsobilých výdajů.

2.2 Zahrnují činnosti určené k rozšiřování znalostí pouze malé pilotní projekty nebo předváděcí projekty s přiměřenými cíli?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že podle bodu 14.1 mohou být financovány pouze pilotní projekty nebo předváděcí projekty malého rozsahu.

2.3 Jsou z opatření podpory jasně vyloučeny poplatky za poradenské služby, které představují trvalou nebo pravidelnou činnost související s obvyklými provozními výdaji podniku?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vezměte na vědomí, že bod 3.5 pokynů pro odvětví zemědělství stanovuje, že pokud nejsou v právních předpisech nebo v pokynech Společenství výslovně stanoveny výjimky, považují se jednostranné státní podpory, jejichž účelem je pouze zlepšení finanční situace producentů, ale které žádným způsobem nepřispívají k rozvoji odvětví, zejména podpory poskytnuté pouze na základě ceny, množství, výrobní jednotky nebo jednotky výrobních prostředků, za provozní podpory, které jsou neslučitelné se společným trhem.

2.4 Pokud jde o účast na veletrzích, zahrnují způsobilé náklady pouze: účastnické poplatky, cestovné, náklady na publikace a pronájem výstavních prostor?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vyjmenujte všechny dodatečné způsobilé náklady, přičemž je důkladně zdůvodněte.

3. Příjemci

3.1 Kdo jsou příjemci podpory?

□ zemědělci

□ seskupení producentů

□ jiní (upřesněte)

3.2 Jestliže zemědělci nejsou přímými příjemci podpory:

3.2.1 Je podpora dostupná všem způsobilým zemědělcům v dotyčné oblasti na základě objektivně stanovených podmínek?

□ | ano | □ | ne |

3.2.2 Vylučuje opatření povinné členství v seskupení / organizaci producentů nebo zprostředkovatelském subjektu, který spravuje podporu, jako podmínku pro získání podpory?

□ | ano | □ | ne |

3.2.3 Je příspěvek na administrativní náklady příslušného seskupení nebo organizace omezen na náklady na poskytnutí služeb?

□ | ano | □ | ne |

3.2.4 Mohou si zemědělci svobodně vybrat poskytovatele služeb?

□ | ano | □ | ne |

3.2.4.1 Pokud ne, vybírá se a odměňuje poskytovatel podle tržních zásad, nediskriminačním způsobem, při zajištění dostatečné reklamy za účelem umožnění otevření trhu se službami hospodářské soutěži a přezkumu nestrannosti pravidel zadávání zakázek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste na jednu či více výše uvedených otázek odpověděli záporně, vezměte na vědomí, že v případě kdy je konečným příjemcem podpory je zemědělec, může být podpora poskytnuta přes zprostředkovatelský orgán pouze tehdy, jestliže je zajištěn svobodný přístup pro všechny způsobilé zemědělce a transparentnost výběrového řízení poskytovatele služby.

4. Míra podpory

4.1 Je kumulativní celková výše podpory, která může být podle tohoto oddílu poskytnuta,

- omezena na 100000 EUR na příjemce a na dobu tří let?

□ | ano | □ | ne |

- nebo, je-li omezena na podniky, na které se vztahuje definice Komise malých a středních podniků, omezena na maximálně 50 % způsobilých nákladů, podle toho, která částka je vyšší?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na obě otázky odpověděli záporně, odkazujeme na prahovou hodnotu podpory, která je stanovena v oddíle 14.3 pokynů pro odvětví zemědělství.

4.2 Může stejný příjemce obdržet podporu v rámci několika opatření uvedených v bodě 14 pokynů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte, jak bude zaručeno dodržení prahové hodnoty 100000 EUR na příjemce a na dobu tří let.

4.3 Vypočítá se prahová hodnota podpory na úrovni příjemce, přičemž je příjemce osoba, která přijímá služby?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 14.3 pokynů pro odvětví zemědělství.

ČÁST III.12.L

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU V ODVĚTVÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Tento formulář se použije pro oznámení každého režimu státních podpor, jehož cílem je podpora zachování a zlepšování genetické kvality hospodářských zvířat Společenství podle popisu uvedeného v bodě 15 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [77] a článků 10 až 12 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 [78].

Vezměte na vědomí, že podle bodu 15 pokynů podpora na zachování ohrožených druhů nebo plemen bude posuzována v souladu s ustanoveními hlavy II kapitoly VI nařízení o rozvoji venkova, která pojednávají o agroenvironmentálních opatřeních. V souvislosti s těmito opatřeními odkazujeme na oznamovací formulář pro agroenvironmentální podpory.

1. Způsobilé výdaje

1.1 Které z následujících způsobilých výdajů zahrnuje opatření:

□ administrativní náklady na založení a vedení plemenných knih?

□ testy pro stanovení genetické hodnoty nebo užitkovosti hospodářských zvířat?

□ způsobilé náklady na investice do živočišných reprodukčních středisek a na zavedení inovačních metod nebo praktik v oblasti chovu zvířat na úrovni hospodářství?

□ náklady na chov jednotlivých plemenných zvířat vysoké genetické kvality registrovaných v plemenných knihách?

Jestliže plánované opatření zahrnuje jiné způsobilé výdaje, vezměte na vědomí, že bod 15 pokynů povoluje pouze podporu, která kryje způsobilé výdaje vyjmenované výše.

2. Výše podpory

2.1 Uveďte maximální sazbu veřejné podpory vyjádřenou jako objem způsobilých výdajů:

- … k pokrytí administrativních nákladů na založení a vedení plemenných knih (max. 100 %),

- na … náklady na testy pro určení genetické hodnoty nebo užitkovosti hospodářských zvířat (max. 70 %),

- … k pokrytí nákladů na investice do živočišných reprodukčních středisek a na zavedení inovačních metod nebo praktik chovu zvířat na úrovni hospodářství (max. 40 %),

- … k pokrytí nákladů na chov jednotlivých plemeníků vysoké genetické kvality registrovaných v plemenných knihách (max. 30 %).

2.2 Jaká opatření zabraňují nadměrnému vyrovnání a slouží k ověření, zda jsou výše uvedené míry podpor dodržovány?

ČÁST III.12.M

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NEJVZDÁLENĚJŠÍCH REGIONŮ A OSTROVŮ V EGEJSKÉM MOŘI

Tento formulář musí členský stát použít pro oznámení podpor nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři podle bodu 16 pokynů.

1. Odchyluje se navrhovaná podpora nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři od ustanovení pokynů?

□ | ano | □ | ne |

- Pokud ne, vyplňte oznamovací formulář, který se týká příslušné podpory (investiční podpora, technická podpora apod.).

- Pokud ano, pokračujte v tomto formuláři.

2. Zahrnuje opatření poskytnutí provozní podpory?

□ | ano | □ | ne |

3. Jaká strukturální znevýhodnění má provozní podpora napravit?

4. Jak je zaručeno, že jsou povaha a úroveň podpory v přiměřeném poměru k znevýhodněním, která má podpora vyrovnat?

5. Má tato podpora částečně vyrovnat dodatečné náklady na dopravu?

□ | ano | □ | ne |

5.1 Pokud ano, poskytněte doklad o existenci těchto dodatečných nákladů a uveďte metodu výpočtu, která byla použita pro stanovení jejich výše [79]:

5.2 Pokud ano, uveďte maximální výši podpory (na základě podpory na kilometr nebo podpory na kilometr a podpory na hmotnostní jednotku) a procentní sazbu dodatečných nákladů krytých podporou:

6. Má podpora vyrovnat dodatečné náklady vznikající při provádění hospodářské činnosti z faktorů, které jsou uvedeny v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES (odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí, hospodářská závislost na malém množství produktů)?

□ | ano | □ | ne |

Určete výši dalších nákladů a metodu jejich výpočtu:

Jak mohou úřady vytvořit souvislost mezi dodatečnými náklady a faktory, které jsou uvedeny v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES?

ČÁST III.12.N

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O DOTOVANÝCH KRÁTKODOBÝCH ÚVĚRECH V ZEMĚDĚLSTVÍ (PROVOZNÍ ÚVĚR)

Tento formulář se použije pro oznámení každého režimu státních podpor, který se týká dotovaných krátkodobých úvěrů v zemědělství, jak jsou popsány ve sdělení Komise o státních podporách: dotované krátkodobé úvěry v zemědělství (provozní úvěry) [80].

1. Uveďte příjemce podpory (body B a D sdělení):

a) primární producenti zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES;

b) hospodářské subjekty, které uvádějí na trh výhradně zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o ES;

c) hospodářské subjekty, které zpracovávají výhradně zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o ES.

2. Upřesněte, zda jsou příjemci jednotlivé hospodářské subjekty, společnosti, družstva, sdružení producentů, jiné.

3. Pokud jde o jednotlivé kategorie příjemců podle bodu 1 a 2 výše, upřesněte důvody, proč je příjemce podpory v nevýhodě oproti hospodářským subjektům v jiných hospodářských odvětvích, jak s ohledem na svou potřebu krátkodobých úvěrů, tak i na svou schopnost krátkodobé úvěry financovat (bod A sdělení).

4. Budou dotované úvěry použity selektivně jako podpora konkrétních odvětví nebo hospodářských subjektů v zemědělství z důvodů, které se netýkají pouze potíží s financováním krátkodobých úvěrů, které jsou spojeny s příčinami vyplývajícími z povahy zemědělských a souvisejících činností, zejména sezónnosti produkce a struktury zemědělských podniků? (Body A a B sdělení).

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli kladně, upřesněte: …

5. Uveďte správní oblast, kde se bude opatření uplatňovat.

6. Bude podpora ve správní oblasti orgánu, který podporu poskytuje, dostupná všem hospodářským subjektům v zemědělství na nediskriminačním základě bez ohledu na zemědělskou činnost (či činnosti), pro kterou hospodářský subjekt potřebuje krátkodobé úvěry? (Bod B sdělení).

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli záporně, upřesněte: …

7. Jestliže ve správní oblasti orgánu, který podporu poskytuje, chcete z opatření podpory vyloučit některé činnosti nebo některé hospodářské subjekty, doložte, že jsou všechny případy vyloučení odůvodněny tím, že problémy se získáním krátkodobých úvěrů, jimž tyto vyloučené činnosti nebo hospodářské subjekty čelí, jsou vlastně méně významné než ve zbytku zemědělského hospodářství. (Bod B sdělení).

8. Je splatnost dotovaného krátkodobého úvěru maximálně jeden rok (bod D sdělení)?

□ | ano | □ | ne |

9. Mají příslušné úřady v úmyslu obnovit roční dotovaný krátkodobý úvěr?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli kladně, uveďte, na kolik let: …

10. Uveďte, pro které zemědělské roky se má podpora použít.

11. Je podpora spojena se zvláštními marketingovými nebo výrobními činnostmi?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli kladně, upřesněte: …

12. Je podpora omezena na konkrétní produkty?

□ | ano | □ | ne |

Pokud jste odpověděli kladně, upřesněte: …

13. Prokažte, že je prvek podpory v rámci tohoto programu omezen na to, co je nezbytně nutné pro vyrovnání nevýhod uvedených v bodu A sdělení Komise. S ohledem na každou kategorii příjemce uvedenou v bodech 1 a 2 výše vyčíslete finanční nevýhody uvedené ve zmíněném bodě A pomocí metody, kterou považujete za nejvhodnější, omezte ji však vždy na rozdíl mezi úrokovou sazbou, kterou platí typický zemědělský subjekt, a úrokovou sazbou, kterou platí ve zbývající části hospodářství příslušného členského státu hospodářský subjekt u krátkodobých úvěrů v podobné výši, které nejsou spojeny s investicemi (bod C sdělení). Uveďte vyčíslení, k němuž jste došli, a popište metodiku, kterou jste použili. Jako doklady předložte úřední dokumenty (např. statistiky apod.).

14. S ohledem na jednotlivé kategorie příjemců podle bodů 1 a 2 uveďte, zda může výše dotovaných úvěrů přiznaných jednomu příjemci přesáhnout požadavky na peněžní tok, které vyplývají ze skutečnosti, že výrobní náklady vznikají před přijetím příjmů z prodeje produktů. Pokud tomu tak je, vysvětlete.

15. Uveďte celkový rozpočet přidělovaný každý rok tomuto opatření podpory.

ČÁST III.12.O

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA PROPAGACI A REKLAMU ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A URČITÝCH NEZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Tento formulář se použije pro oznámení státní podpory na reklamu produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES a určitých produktů neuvedených v příloze I.

Vezměte na vědomí, že propagační činnosti definované jako rozšiřování vědeckých vědomostí mezi širokou veřejností, organizování veletrhů či výstav, účast na nich a podobné činnosti v oblasti public relations, včetně průzkumů a studií trhu, se nepovažují za reklamu. Státní podpora takové propagace v širším smyslu je zahrnuta v bodech 13 a 14 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství [81], nebo, pokud jde o produkty rybolovu, v bodu 2.1.4 pokynů pro přezkoumávání státní podpory pro rybolov a akvakulturu [82].

Pro vyjasnění jiných výrazů a definic si odkazujeme na kapitolu 2 pokynů Společenství pro státní podporu na reklamu produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES a určitých produktů neuvedených v příloze I (2001/C 252/03).

1. Produkty

1.1 Týká se opatření následujících produktů (zaškrtněte)?

□ produkty uvedené v příloze I Smlouvy o ES;

□ produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o ES, které se skládají převážně z produktů uvedených v příloze I (zejména mléčné výrobky, obiloviny, cukr a ethylalkohol) ve zpracované podobě (např. ovocný jogurt, přípravky ze sušeného mléka s kakaem, směsi z másla / rostlinných tuků, cukrářské výrobky, sladkosti a alkoholické nápoje);

□ produkty rybolovu.

Vezměte na vědomí, že se zvláštní pravidla pro státní podporu na reklamu zemědělských a určitých nezemědělských produktů se použijí výhradně na výše uvedené produkty. Jestliže se opatření týká jiných produktů, odkazujeme na příslušný oddíl obecného oznamovacího formuláře.

1.2 Opatření zahrnuje následující produkty / kategorie produktů (např. ovoce a zelenina, vepřové maso, víno…):

2. Obecné informace

2.1 Kde se bude opatření provádět?

□ Na trzích třetích zemí;

□ na trhu jiného členského státu;

□ na vnitrostátním trhu;

□ mimo území členského státu nebo regionu, v němž se zemědělské a jiné produkty vyrábějí;

□ na území členského státu nebo regionu, v němž se zemědělské a jiné produkty vyrábějí.

2.2 Opatření se zaměřuje na následující cílové skupiny:

□ na spotřebitele obecně;

□ na návštěvníky členského státu nebo regionu, v němž se zemědělské a jiné produkty vyrábějí;

□ na hospodářské subjekty (např. zpracovatele potravin, velkoobchodníky nebo maloobchodníky, restaurace, hotely a stravovací zařízení);

□ jiné cílové skupiny (upřesněte):

2.3 Která média / prostředky komunikace budou využity?

□ komunikace přes hromadné sdělovací prostředky (například tisk, rozhlas, televize nebo plakáty);

□ aktivity v místě prodeje (například letáky, plakáty, bezplatné vzorky, ochutnávky);

□ jiné prostředky (upřesněte):

2.4 Podporuje opatření značky nebo loga?

□ | ano | □ | ne |

2.5 Mohou vaše úřady poskytnout Komisi vzorky nebo modely reklamních materiálů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vysvětlete proč:

3. Způsobilé výdaje

3.1 Poskytněte vyčerpávající seznam způsobilých výdajů:

4. Příjemci

4.1 Kdo jsou příjemci podpory?

□ zemědělci;

□ seskupení producentů nebo organizace producentů;

□ podniky činné v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh;

□ jiní (upřesněte).

4.2 Mohou vaše úřady dát záruku, že všichni producenti dotyčných produktů mají stejné právo na podporu (viz body 53 a 56 pokynů pro reklamu)?

□ | ano | □ | ne |

4.3 Bude provádění reklamních činností svěřeno soukromým společnostem nebo jiným třetím osobám?

□ | ano | □ | ne |

4.4 Pokud ano, mohou dát vaše úřady záruku, že výběr příslušného soukromého podniku / třetích osob byl proveden podle tržních zásad, nediskriminačním způsobem, v případě potřeby pomocí nabídkových řízení, která jsou v souladu s právem Společenství, a zejména s judikaturou, a že reklama byla dostatečná, aby umožnila otevření trhu se službami hospodářské soutěži a přezkum nestrannosti pravidel zadávání zakázek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 30 pokynů pro reklamu.

5. Negativní kritéria

5.1 Vnitrostátní podpora reklamní kampaně, která porušuje článek 28 Smlouvy zakazující kvantitativní omezení dovozů a všechna opatření s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, nemůže být za žádných okolností považována za slučitelnou se společným trhem. Mohou tedy vaše úřady zaručit, že budou dodržovány zásady popsané v bodě 19 pokynů pro reklamu a zásady odvozené z judikatury Soudního dvora Evropského společenství?

□ | ano | □ | ne |

5.2 Odkazuje opatření na vnitrostátní původ dotyčných produktů?

□ | ano | □ | ne |

5.3 Pokud ano, mohou vaše úřady poskytnout záruku, že odkaz na vnitrostátní původ je vedlejší vzhledem k hlavnímu sdělení určenému spotřebitelům v rámci kampaně a nepředstavuje základní důvod, proč jsou spotřebitelé vyzýváni ke koupi produktu?

□ | ano | □ | ne |

5.4 Jestliže je opatření prováděno v členském státě nebo v regionu, v němž se produkty produkují, mohou vaše úřady poskytnout záruku, že tato opatření budou zaměřena výhradně na návštěvníky členského státu nebo regionu, aby je přiměla k vyzkoušení místních produktů nebo k návštěvě místních výrobních zařízení?

□ | ano | □ | ne |

5.5 Mohou vaše úřady poskytnout záruku, že opatření nebude v rozporu se sekundárním právem Společenství, zejména

- se zvláštními pravidly označování produktů, která byla stanovena pro odvětví vína, mléčných výrobků, vajec a drůbeže,

- s ustanoveními článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy,

- že jsou slučitelná se spolufinancovanými reklamními kampaněmi, které jsou prováděny na úrovni Společenství?

□ | ano | □ | ne |

5.6 Souvisí opatření přímo s produkty jednoho či více konkrétních podniků?

□ | ano | □ | ne |

6. Pozitivní kritéria

6.1 Z kterého z následujících důvodů lze opatření považovat za opatření ve společném zájmu ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES?

Opatření se týká:

□ přebytku zemědělských produktů nebo málo využívaných druhů;

□ nových produktů nebo náhradních produktů, kterých ještě není přebytek;

□ vysoce jakostních produktů včetně produktů vyrobených nebo získaných pomocí produkce šetrné k životnímu prostředí nebo způsoby zachycování, například produktů z ekologického zemědělství;

□ rozvoje některých regionů;

□ rozvoje malých a středních podniků definovaných v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malých a středních podniků;

□ projektů, které provádějí organizace oficiálně uznané ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury;

□ projektů, které společně provádějí organizace producentů nebo jiné organizace odvětví rybolovu uznané vnitrostátními úřady.

7. Jakostní produkty

7.1 Slouží opatření k reklamě produktů, na které se vztahuje jedno z následujících nařízení / ustanovení (zaškrtněte)?

□ nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;

□ nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin;

□ nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin;

□ články 54 až 58 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem;

□ ustanovení čl. 24b odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

7.2 Stanovuje opatření i reklamu na jiné produkty splňující zvláštní požadavky na jakost?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, vysvětlete jasně a podrobně, proč dotyčné produkty splňují normy nebo specifikace, které jsou jasně vyšší nebo specifičtější než normy nebo specifikace stanovené v příslušných právních předpisech Společenství nebo v příslušných vnitrostátních právních předpisech (s odkazem na bod 47 pokynů pro reklamu). Je vhodné předložit Komisi například tabulku, v níž budou uvedeny různé kategorie produktů, příslušné normy nebo specifikace Společenství nebo příslušné vnitrostátní normy nebo specifikace pro tyto kategorie produktů a jakostní kritéria.

7.3 Jak je zachovávána stálá kontrola dodržování zvláštních jakostních kritérií (s odkazem na bod 47 pokynů pro reklamu)?

7.4 Mohou vaše úřady poskytnout záruku, že přístup k režimu kontroly jakosti budou mít bez ohledu na svůj původ všechny produkty vyrobené ve Společenství za předpokladu, že budou splňovat stanovené podmínky?

□ | ano | □ | ne |

7.5 Mohou vaše úřady poskytnout záruku, že při provádění opatření budou uznávány výsledky srovnatelných kontrol, které byly provedeny v jiných členských státech?

□ | ano | □ | ne |

8. Míra podpory

8.1 Uveďte maximální sazbu přímé podpory z všeobecného státního rozpočtu vyjádřenou jako objem způsobilých nákladů:

… %

Jestliže jsou sazby podpory na zemědělské a některé nezemědělské produkty vyšší než 50 %, odkazujeme na bod 60 pokynů pro reklamu. Jestliže sazby podpory na produkty rybolovu překročí měřítka a sazby pomoci uvedené v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 2792/1999, odkazujeme na tato ustanovení.

8.2 Uveďte příspěvek odvětví vyjádřený jako objem způsobilých nákladů:

… %

8.3 Podniky z odvětví přispívají

□ dobrovolnými příspěvky;

□ prostřednictvím výběru poplatků obdobných daním nebo povinných příspěvků.

Ve druhém případě vysvětlete, jak je výběr organizován.

ČÁST III.12.P

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA ZÁCHRANU A RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY V ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Tento formulář se použije pro oznámení podpory na restrukturalizaci v odvětví zemědělství, která zahrnuje všechny hospodářské subjekty činné ve výrobě produktů podle přílohy I Smlouvy nebo obchodování s nimi, včetně produktů rybolovu a akvakultury, avšak s ohledem na zvláštnosti odvětví a pravidla Společenství, kterými se řídí. Vezměte na vědomí, že pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [83] se použijí i na odvětví zemědělství.

1. Způsobilost

1.1 Je opatření omezeno na podniky, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií způsobilosti?

1.1.1 Je opatření omezeno na podniky, kde v průběhu předcházejících dvanácti měsíců zmizela více než polovina jejich základního kapitálu a ztratila se více než jedna čtvrtina tohoto kapitálu?

□ | ano | □ | ne |

1.1.2 Jedná se o společnosti s neomezeným ručením, kde v průběhu předcházejících dvanácti měsíců zmizela více než polovina jejich kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a ztratila se více než jedna čtvrtina tohoto kapitálu?

□ | ano | □ | ne |

1.1.3 Splňují podniky kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Je opatření omezeno na záchranu malých a středních podniků v nesnázích, které odpovídají definici Společenství pro malé a střední podniky?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Uveďte, zda se opatření týká podniků působících:

□ v odvětví primární produkce a/nebo

□ v odvětví zpracování a/nebo

□ v odvětví uvádění produktů podle přílohy I na trh a/nebo

□ v odvětví rybolovu?

1.4 Uveďte, zda je opatření omezeno na malé zemědělské podniky ve smyslu bodu 76 (podniky s méně než 10 ročními pracovními jednotkami).

□ | ano | □ | ne |

1.5 Uveďte, zda se opatření použije na podniky, které se nacházejí

□ v podporovaných oblastech podle bodu 54 pokynů k restrukturalizaci, nebo

□ ve znevýhodněných oblastech podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [84].

2. Obnovení životaschopnosti

Musí se provést restrukturalizační plán, který musí zajistit obnovení životaschopnosti. Měly by být přiloženy alespoň následující informace:

2.1 uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2 analýza příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.3 uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik, která povede k životaschopnosti;

2.4 úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.5 harmonogram provádění různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.6 informace o výrobní kapacitě společnosti a zejména o využití této kapacity;

2.7 poskytněte informace o rozsahu a trendu příslušné kategorie produktů v průběhu posledních tří let opatření pro stabilizaci trhu, zejména vývozní náhrady a stažení z trhu, vývoj cen na světových trzích a odvětvová omezení stanovená právními předpisy Společenství. Primární produkty, pro které platí výrobní kvóty, se nepovažují za produkty s nadbytečnou kapacitou. Pokud jde o rybolov a akvakulturu, poskytněte informace o zvláštnostech odvětví a o pravidlech Společenství, kterými se řídí, zejména pokynech pro přezkoumávání státní podpory pro rybolov a akvakulturu [85] a nařízení Rady (ES) č. 2792/99 [86];

2.8 úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, včetně:

- využití kapitálu, který je stále k dispozici,

- prodeje aktiv nebo dceřiných společností jako příspěvku k financování restrukturalizace,

- finančního závazku různých soukromých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

- výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.9 předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.10 jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

3. Předcházení nepřípustnému narušení hospodářské soutěže

3.1 Řiďte se body 35 až 39 pokynů pro restrukturalizaci a popište, jaká povinná opatření budou přijata, aby se předešlo nepřípustnému narušení hospodářské soutěže.

3.2 Podle bodu 70 pokynů pro restrukturalizaci se mohou alternativně uplatňovat zvláštní pravidla stanovená v bodech 73 až 82 (jako alternativa k bodům 35 až 39). Požadují vaše úřady použití těchto zvláštních pravidel pro zemědělství?

□ | ano | □ | ne |

3.2.1 Pokud ano, uveďte, zda může být splněna jedna z následujících podmínek:

□ pro opatření zaměřená na konkrétní kategorii produktů nebo hospodářských subjektů: souhrn rozhodnutí přijatých ve prospěch všech příjemců po dobu následného dvanáctiměsíčního období nezahrnuje množství produktů, které přesahuje 3 % celkové roční produkce těchto produktů v dané zemi;

□ pro ostatní opatření, která nejsou takto zaměřena: souhrn rozhodnutí přijatých ve prospěch všech příjemců po dobu následného dvanáctiměsíčního období nezahrnuje hodnotu produktu, která přesahuje 1,5 % celkové roční hodnoty zemědělské produkce v dané zemi. Poskytněte statistické informace a zejména údaje o celkové roční produkci a celkové roční hodnotě zemědělské produkce, které jsou nezbytné k posouzení výše stanovených podmínek.

Podle bodu 80 pokynů pro restrukturalizaci se mohou zeměpisná doporučení stanovovat na regionální úrovni. Ve všech případech se měření produkce země (nebo regionu) zakládá na obvyklé úrovni produkce (obecně průměr za předchozí tři roky). Množství nebo hodnota produkce příjemců jsou, jako takové, před rozhodnutím o poskytnutí podpory reprezentativní pro své podniky.

3.2.2 Jestliže opatření nesplňuje žádnou podmínku podle bodu 3.2.1, řiďte se body 74 až 76 pokynů pro restrukturalizaci a popište, jaká povinná opatření budou přijata, aby se předešlo nepřípustnému narušení hospodářské soutěže.

3.3 Stanovuje opatření, že podniky, které jsou příjemci podpory, nesmí během restrukturalizačního plánu zvýšit svou kapacitu?

□ | ano | □ | ne |

4. Podpora omezená na nezbytné minimum

Popište, jak bude zajištěno, aby byla poskytnutá podpora omezena na nezbytné minimum.

5. Zásada jediného poskytnutí podpory

Je vyloučeno, aby podniky přijímající podporu mohly obdržet podporu na restrukturalizaci více než jednou v průběhu deseti let?

□ | ano | □ | ne |

Vezměte na vědomí, že všechny případy, kdy tato zásada není dodržena, musí být oznámeny jednotlivě (v případě režimů podpor). Avšak podle bodu 83 pokynů k restrukturalizaci, pokud jde o jednotlivá udělení podpory a režimy záchrany a restrukturalizace týkající se zemědělské prvovýroby, se období, během kterého se další podpora smí poskytovat pouze za výjimečných a nepředvídatelných okolností, za které společnost není odpovědná, snižuje na pět let.

6. Výše podpory

Upřesněte maximální výši podpory, která může být poskytnuta podniku v rámci restrukturalizace:

Poskytněte všechny příslušné informace o podpoře jakéhokoli druhu, která může být poskytnuta podnikům způsobilým k podpoře na restrukturalizaci.

7. Výroční zpráva

7.1 Zavazujete se k tomu, že budete alespoň jednou ročně poskytovat zprávy o fungování opatření, které budou obsahovat informace upřesněné v pokynech Společenství o jednotných zprávách?

□ | ano | □ | ne |

7.2 Zavazujete se k tomu, že do takové zprávy zahrnete seznam podniků, které jsou příjemci podpory, alespoň s následujícími informacemi:

a) název společnosti;

b) její odvětvový kód za použití dvoumístných číselných kódů odvětvové klasifikace NACE [87];

c) počet zaměstnanců;

d) roční obrat a hodnota rozvahy;

e) výše poskytnuté podpory;

f) případně podpora na restrukturalizaci nebo jiná podobná pomoc, která byla podniku poskytnuta v minulosti;

g) skutečnost, zda byl podnik, který je příjemcem podpory, zrušen nebo byl předmětem kolektivního úpadkového řízení před koncem restrukturalizačního období.

□ | ano | □ | ne |

Vezměte na vědomí, že se bod 7.2 nepoužije v případě malých zemědělských podniků.

Pokud jsou využita ustanovení bodů 73 až 82 pokynů pro restrukturalizaci, musí zpráva obsahovat také buď údaje o:

a) množství (nebo hodnotě) produkce, která měla skutečně prospěch z podpory na restrukturalizaci, a údaje o snížení kapacity dosaženého podle těchto bodů; nebo

b) o tom, že byly splněny podmínky pro udělení výjimky ze snížení kapacity podle bodů 79, 80 a 81 pokynů pro restrukturalizaci.

ČÁST III.12.Q

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA TESTY NA TSE, UHYNULÁ ZVÍŘATA A JATEČNÍ ODPAD

Tento formulář se použije pro oznámení státní podpory na náklady na testy na TSE, uhynulá zvířata a jateční odpad poskytnuté hospodářským subjektům činným v produkci, zpracování a uvádění zvířat a živočišných produktů zařazených do přílohy I Smlouvy na trh, pokud byly články 87, 88 a 89 Smlouvy prohlášeny za použitelné na tyto produkty.

Pro objasnění výrazů a definic odkazujeme na kapitolu II pokynů Společenství pro státní podporu na testy na TSE, uhynulá zvířata a jateční odpad (2002/C 324/02).

1. Testy na TSE

1.1 Je opatření součástí vhodného programu na úrovni Společenství, vnitrostátní úrovni nebo regionální úrovni, určeného k prevenci, kontrole nebo eradikaci nákazy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 11.4.2 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství.

1.2 Uveďte, jaká ustanovení Společenství nebo vnitrostátní ustanovení umožňují příslušným vnitrostátním úřadům postupovat proti nákaze tím, že přijímají opatření pro její eradikaci, zejména závazná opatření, na jejichž základě vzniká nárok na vyrovnání, nebo tím, že zřídí systém včasného varování spojený v případě potřeby s podporou, jejímž cílem je podnítit soukromé osoby k dobrovolné účasti na preventivních opatřeních. Přiložte kopii příslušných vnitrostátních ustanovení.

1.3 Řiďte se bodem 11.4.3 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství a vysvětlete, zda je opatření:

□ preventivní,

□ vyrovnávací, nebo

□ kombinací obou.

1.4 Je opatření slučitelné jak s cíli, tak i se zvláštními ustanoveními stanovenými ve veterinárních právních předpisech Společenství?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 11.4.4 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství.

1.5 Poskytněte vyčerpávající seznam způsobilých výdajů (např. náklady na testovací sady, odběr, převoz, testování, uložení a zničení vzorku…).

1.6 Uveďte maximální míru podpory vyjádřenou jako procentní podíl způsobilých nákladů. Podle bodu 11.4.5 pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství by měla míra podpory činit maximálně 100 % vynaložených nákladů. Vezměte na vědomí, že musí být zahrnuty všechny platby Společenství za testy na TSE.

… %

1.7 Týká se opatření povinného testování skotu poraženého k lidské spotřebě na BSE?

□ | ano | □ | ne |

Vezměte na vědomí, že povinnost provádět testy může být založena na právních předpisech Společenství nebo vnitrostátních právních předpisech.

1.8 Pokud ano, přesahuje celková přímá a nepřímá podpora na tyto testy 40 EUR na jeden test (včetně plateb Společenství)?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, odkazujeme na bod 24 pokynů k TSE.

1.9 Bude podpora vyplacena hospodářskému subjektu, kde musí být odebrány vzorky pro testy?

□ | ano | □ | ne |

1.10 Pokud ne, bude se podpora vyplácet laboratořím?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 25 pokynů k TSE.

1.11 Pokud ano, vysvětlete podrobně, jak celá výše vyplácené státní podpory přechází na hospodářský subjekt, kde musí být odebrány vzorky pro testy.

Vezměte na vědomí, že se výběr laboratoří musí být běžně založen na tržních zásadách, prováděn nediskriminačním způsobem, v případě potřeby pomocí nabídkových řízení, která jsou v souladu s právem Společenství, a zejména s judikaturou, že reklama byla dostatečná, aby umožnila otevření trhu se službami hospodářské soutěži a přezkum nestrannosti pravidel zadávání zakázek.

1.12 Byl výběr poskytovatele testovacích sad založen na tržních zásadách, prováděn nediskriminačním způsobem, v případě potřeby pomocí nabídkových řízení, která jsou v souladu s právem Společenství, a zejména s judikaturou, že reklama byla dostatečná, aby umožnila otevření trhu se službami hospodářské soutěži a přezkum nestrannosti pravidel zadávání zakázek?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vysvětlete, jak celá výše vyplácené státní podpory přechází na hospodářský subjekt, kde musí být odebrány vzorky pro testy, a jak může být vyloučena možnost prvku podpory ve prospěch poskytovatele testovacích sad.

2. Uhynulá zvířata

2.1 Je opatření spojené s důsledným programem, který zajišťuje sledování a neškodné odstranění veškerých uhynulých zvířat v dotyčném členském státě?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 32 pokynů k TSE.

2.2 Poskytuje se podpora výhradně zemědělcům?

□ | ano | □ | ne |

2.3 Pokud ne, bude podpora poskytnuta hospodářským subjektům, které jsou činné v činnostech navazujících na zemědělce a které poskytují služby spojené s odstraněním a/nebo likvidací uhynulých zvířat?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 32 pokynů k TSE.

2.4 Pokud ano, náležitě doložte, že na zemědělce přejde celá výše státní podpory.

2.5 Může si zemědělec vybrat poskytovatele podle bodu 2.3 svobodně?

□ | ano | □ | ne |

2.6 Pokud ne, vybírá se a odměňuje poskytovatel podle tržních zásad, nediskriminačním způsobem, případně pomocí nabídkového řízení, které je v souladu s právem Společenství, a v každém případě za použití stupně reklamy dostatečného pro zajištění volné hospodářské soutěže na dotyčném trhu služeb a pro umožnění přezkumu nestrannosti pravidel zadávání zakázek?

□ | ano | □ | ne |

2.7 Pokud ne, náležitě prokažte, že je z důvodu povahy nebo právního základu poskytování dotyčné služby pouze jeden možný poskytovatel.

2.8 Uveďte maximální míru podpory vyjádřenou jako procentní podíl způsobilých nákladů:

… % nákladů na odstranění (sběr a doprava);

… % nákladů na likvidaci (uložení, přeměna, likvidace a neškodné odstranění).

Vezměte na vědomí, že do 31. prosince 2003 se může poskytovat státní podpora až do výše 100 % nákladů na odstranění a likvidaci uhynulých zvířat. Počínaje 1. lednem 2004 mohou členské státy poskytovat státní podporu až do výše 100 % nákladů na odstranění uhynulých zvířat, která musí být odstraněna, a 75 % nákladů na zničení takových kadáverů. (Výjimky jsou uvedeny v bodech 2.10 a 2.11).

2.9 Podle bodů 28 a 29 pokynů k TSE může být alternativně poskytována podpora až do výše rovnocenné částky pro náklady vynaložené na pojistné, které zemědělci platí pro účely pojištění kryjící náklady na odstranění a likvidaci uhynulých zvířat. Stanovuje oznamované opatření takové platby?

□ | ano | □ | ne |

2.10 Podle bodu 30 pokynů k TSE mohou členské státy alternativně poskytovat podporu až do výše 100 % nákladů na odstranění a likvidaci kadáverů, pokud je podpora financována pomocí poplatků nebo povinných příspěvků určených k financování likvidace takových kadáverů, pokud jsou takové poplatky nebo příspěvky omezeny na odvětví masa a přímo uloženy tomuto odvětví. Stanovuje oznamované opatření takové platby?

□ | ano | □ | ne |

2.11 Členské státy mohou poskytovat státní podporu až do výše 100 % nákladů na odstranění a likvidaci, pokud existuje povinnost provádět testy na TSE u dotyčných uhynulých zvířat. Existuje taková povinnost?

□ | ano | □ | ne |

2.12 Je opatření přímo spojeno s ochrannými opatřeními, například pokud je krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků uhynulými zvířaty povoleno v soulady s právní úpravou Společenství?

□ | ano | □ | ne |

2.13 Pokud ano, učinil členský stát nezbytná opatření k tomu, aby zajistil plnění cílů ochrany?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, odkazujeme na bod 35 pokynů k TSE.

3. Jateční odpad

Podle bodu 38 pokynů k TSE nepovolí Komise státní podporu na pokrytí nákladů na odstranění jatečního odpadu, který bude vyprodukován po dni použití těchto pokynů (1. leden 2003).

3.1 Ve výjimečných případech a proto, aby odvětví masa mohlo postupně začleňovat vyšší náklady vyplývající ze zavedení právních předpisů, které se týkají TSE, povolí Komise státní podporu až do výše 50 % nákladů vynaložených na neškodné odstranění specifikovaného rizikového materiálu a masokostní moučky, které již nemají další obchodní využití a které byly vyprodukovány v roce 2003. Jestliže oznamované opatření stanovuje takové platby, uveďte:

- Jaká opatření byla přijata, aby bylo zajištěno, že se opatření bude týkat výhradně výše popsané masokostní moučky?

- Jaké jsou způsobilé náklady?

- Jaká je maximální míra podpory vyjádřená jako procentní podíl způsobilých nákladů?

3.2 Podle bodu 40 pokynů k TSE povolí Komise státní podporu až do výše 100 % na odstranění specifikovaného rizikového materiálu, masokostní moučky, které již nemají další obchodní využití a které byly vyprodukovány přede dnem použití těchto pokynů. Jestliže oznamované opatření stanovuje takové platby, uveďte:

- Jaká opatření byla přijata, aby bylo zajištěno, že se opatření bude týkat výhradně výše popsané masokostní moučky?

- Jaké jsou způsobilé náklady?

- Jaká je maximální míra podpory vyjádřená jako procentní podíl způsobilých nákladů?

… %

3.3 Podle bodu 41 pokynů k TSE povolí Komise státní podporu až do výše 100 % na náklady na bezpečné a vhodné skladování specifikovaného rizikového materiálu a masokostní moučky, které čekají na neškodné odstranění, až do roku 2004. Jestliže oznamované opatření stanovuje takové platby, uveďte:

- Jaká opatření byla přijata, aby bylo zajištěno, že se opatření bude týkat výhradně výše popsaného specifikovaného rizikového materiálu a masokostní moučky?

- Jaké jsou způsobilé náklady?

- Jaká je maximální míra podpory vyjádřená jako procentní podíl způsobilých nákladů?

… %

ČÁST III.13.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PRO RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH V LETECKÉM ODVĚTVÍ

Tato příloha se použije pro oznámení jednotlivé podpory pro restrukturalizaci leteckých společností, která vyplývá z pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích [88] a pokyny pro státní podporu v leteckém odvětví [89].

1. Způsobilost

1.1 Jedná se o společnost s omezeným ručením společníků, kde zmizela více než polovina základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.2 Jedná se o společnost s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina kapitálu vykazovaného v účetnictví a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?

□ | ano | □ | ne |

1.3 Splňuje společnost kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, připojte příslušné dokumenty (poslední výkaz zisků a ztrát s rozvahou nebo rozhodnutí soudu o zahájení vyšetřování společnosti podle vnitrostátního práva obchodních společností).

Jestliže jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli záporně, předložte doklad o tom, že je podnik v nesnázích, a že je tedy způsobilý k podpoře na záchranu.

1.4 Kdy byl podnik založen? …

1.5 Od kdy podnik vykonává svou činnost? …

1.6 Patří podnik do větší obchodní skupiny?

□ | ano | □ | ne |

Jestliže jste odpověděli ano, předložte všechny podrobnosti o skupině (organizační schéma s uvedením spojení mezi členy skupiny a s podrobnostmi o kapitálu a hlasovacích právech) a přiložte doklad, že nesnáze společnosti jsou její vlastní nesnáze a nejsou způsobeny svévolným rozdělením nákladů v rámci skupiny a že nesnáze jsou příliš vážné na to, aby se s nimi vypořádala sama skupina.

1.7 Dostal podnik (nebo skupina, do které patří) v minulosti nějakou podporu na restrukturalizaci?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částku, případně odkaz na předchozí rozhodnutí Komise apod.).

2. Restrukturalizační plán

2.1 Předložte kopii průzkumu trhu(ů), kde je podnik v nesnázích činný, se jménem organizace, která ho provedla. Průzkum trhu musí obsahovat zejména:

2.1.1 přesnou definici zeměpisného trhu(ů) a trhu(ů) výrobku;

2.1.2 názvy hlavních konkurentů podniku s jejich podíly na světovém trhu, na trhu Společenství nebo na domácím trhu;

2.1.3 vývoj podílu podniku na trhu v posledních letech;

2.1.4 posouzení celkové výrobní kapacity a poptávky na úrovni Společenství se závěrem, zda je či není na trhu přebytek kapacity;

2.1.5 předpovědi vývoje poptávky, celkové kapacity a cen na trhu na úrovni Společenství na pět let dopředu.

2.2 Přiložte restrukturalizační plán. Jelikož podpora musí tvořit součást komplexního programu restrukturalizace, měl by obsahovat alespoň následující informace:

2.2.1 uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2.2 analýzu příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.2.3 uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik a popis toho, jak jej dovede k životaschopnosti;

2.2.4 úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.2.5 harmonogram realizace různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.2.6 informace o výrobní kapacitě podniku a zejména o využití této kapacity a jejím snížení, zvláště to vyžaduje obnovení finanční životaschopnosti podniku a/nebo situace na trhu;

2.2.7 úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, zejména:

- využití kapitálu, který je stále k dispozici,

- prodeje aktiv nebo dceřiných společností jako příspěvku k financování restrukturalizace,

- finančního závazku různých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

- výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.2.8 předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.2.9 závazek úřadů členského státu neposkytnout podniku žádnou další podporu;

2.2.10 závazek úřadů členského státu nezasahovat do řízení podniku z jiného důvodu než na základě vlastnických práv a umožnit řízení podniku podle obchodních zásad;

2.2.11 závazek úřadů členského státu omezit podporu pro účely programu restrukturalizace a zabránit podniku v nabývání podílů v jiných leteckých dopravcích během období restrukturalizace;

2.2.12 jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

2.3 Popište kompenzační opatření, která byla navržena s cílem zmírnit rušivé účinky na hospodářskou soutěž na úrovni Společenství a zejména vliv snížení kapacity a nabídky obsažený v restrukturalizačním plánu podniku na její konkurenty.

2.4 Poskytněte všechny příslušné informace o podpoře jakéhokoli druhu poskytnuté podniku, který je příjemcem podpory na restrukturalizaci, ať už v rámci režimu či mimo tento rámec, až do uplynutí období restrukturalizace.

2.5 Poskytněte veškeré příslušné informace, jak má být zajištěna transparentnost a kontrola oznámeného opatření.

ČÁST III.13.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každé jednotlivé podpory nebo režimu ve prospěch dopravní infrastruktury. Použije se rovněž v případě jednotlivé podpory nebo režimu, které se Komisi oznamují z důvodu právní jistoty.

1. Druh infrastruktury

1.1 Upřesněte druh infrastruktury způsobilé podle opatření.

1.2 Je dotyčná infrastruktura otevřená a přístupná všem případným uživatelům za nediskriminačních podmínek, nebo je vyhrazena jednomu nebo více konkrétním podnikům?

1.3 Je infrastruktura součástí veřejné oblasti a je jako taková provozována, nebo je provozována / spravována subjektem, který není součástí veřejné správy?

1.4 Upřesněte podmínky, za jakých bude infrastruktura provozována.

1.5 Vztahuje se režim nebo jednotlivé opatření na novou infrastrukturu nebo rozšíření / modernizaci stávající infrastruktury?

2. Způsobilé náklady a míra podpory

2.1 Vztahuje se režim nebo jednotlivé opatření na:

□ investiční náklady,

□ provozní náklady,

□ jiné (upřesněte).

2.2 Jaké jsou celkové náklady na dotyčný projekt a v jaké míře bude příjemce přispívat k těmto nákladům?

2.3 Jakými prostředky byla stanovena výše podpory, např. nabídkové řízení, studie trhu atd.?

2.4 Zdůvodněte nezbytnost veřejných příspěvků a vysvětlete, jak bylo zajištěno, aby byla veřejná podpora omezena na nezbytné minimum.

3. Příjemce

3.1 Jakými prostředky byl příjemce vybrán?

3.2 Bude příjemce rovněž provozovat infrastrukturu?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ne, vysvětlete, jak byl hospodářský subjekt vybrán.

ČÁST III.13.C

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NÁMOŘNÍ DOPRAVY

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každého režimu podpor na který se vztahují pokyny Společenství pro státní podporu pro námořní dopravu [90].

1. Druhy režimu

Zahrnuje režim:

a) □ daň z tonáže;

b) □ snížení příspěvků na sociální zabezpečení;

c) □ snížení daně z příjmu námořníků;

d) □ snížení místních daní;

e) □ snížení registračních poplatků;

f) □ podpory na vzdělávání;

g) □ podpory na převedení nákladních vozů ze silnic na námořní cesty;

h) □ veřejné zakázky na služby nebo způsob zadávání těchto zakázek;

i) □ podpory sociálního charakteru?

j) □ jiné, popište:

2. Způsobilost

Pro písmena a), b), c), d), e), f) a g)

2.1 Jaká jsou kritéria způsobilosti pro podniky?

2.2 Jaká jsou kritéria způsobilosti pro lodě, zejména je předepsána určitá vlajka?

2.3 Případně jaká jsou kritéria způsobilosti pro námořníky?

2.4 Popište seznam způsobilých činností. Týká se režim zejména:

□ | činností remorkérů? | □ | hloubících činností? |

2.5 Jaká jsou ochranná opatření umožňující vyloučit přelévání do jiných činností téhož podniku?

2.6 Pro písmeno h): Jaké jsou závazky veřejných služeb, metoda výpočtu kompenzačních částek, různé nabídky předložené v nabídkovém řízení a důvody výběru určeného podniku?

2.7 Pro i): Jaké jsou příslušné trasy, příslušné skupiny uživatelů a podmínky spojené s poskytováním jednotlivých grantů?

3. Míra podpory

Pro písmeno a):

3.1 Jaké sazby se používají k výpočtu zdanitelného příjmu na 100 čistých tun?

Až do 1000 čistých tun

Od 1001 do 10000 čistých tun

Od 10001 do 20000 čistých tun

Více než 20001 čistých tun

3.2 Jsou podniky povinny vést oddělené účetnictví pro způsobilé a nezpůsobilé činnosti?

3.3 Jak by se mělo nakládat se skupinami podniků a s transakcemi uvnitř skupiny?

Pro písmena b), c), d) a e):

3.4 Jaká je míra podpory vyjádřená v procentním podílu příspěvků na sociální zabezpečení / daňových příspěvků nebo daní či poplatků, které by měl námořník nebo majitel lodi za normálních okolností odvádět? … %

3.5 Nebo do jaké míry, v absolutních hodnotách, byly tyto příspěvky, poplatky nebo daně omezeny?

3.6 Pro písmeno f): Jaká je míra podpory vyjádřená v nákladech na vzdělávání nebo na plat praktikanta?

3.7 Pro písmeno g): Jaká je výše podpory na převezený tunokilometr?

3.8 Pro písmeno i): Jaká je výše jednotlivých grantů?

ČÁST III.13.D

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každé jednotlivé podpory nebo režimu podpor pro účely kombinované dopravy. Měl by se rovněž použít v případě jednotlivé podpory či režimu, které jsou Komisi oznamovány z důvodu právní jistoty.

1. Druh režimu nebo opatření

Týká se režim nebo jednotlivé opatření:

Pořízení zařízení pro kombinovanou dopravu

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište způsobilá aktiva:

Výstavby infrastruktury v souvislosti s kombinovanou dopravou

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, popište opatření:

Poskytnutí nevratných dotací pro snížení nákladů na přístup ke službám kombinované dopravy

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, poskytněte studii, která takové opatření zdůvodňuje: …

Ostatní:

2. Způsobilé náklady

Jsou podle režimu způsobilé námořní kontejnery (ISO 1)?

□ | ano | □ | ne |

Jsou podle režimu způsobilé vagóny a lokomotivy?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, uveďte příjemce:

Budo u se způsobilé položky používat výhradně pro operace v rámci kombinované dopravy?

□ | ano | □ | ne |

Jiné způsobilé náklady v rámci jednotlivé podpory nebo režimu:

3. Míra podpory

Je míra podpory pro zařízení pro kombinovanou dopravu vyšší než 30 % způsobilých nákladů?

□ | ano | □ | ne |

Je míra podpory pro infrastrukturu kombinované dopravy vyšší než 50 % způsobilých nákladů?

□ | ano | □ | ne |

Pokud ano, předložte listinné dokumenty, které to odůvodňují:

Pokud jde o dotace pro snížení nákladů na přístup ke službám kombinované dopravy, poskytněte studii zdůvodňující plánovanou míru podpory.

[1] Viz příloha k "Pokyny pro přezkum státních podpor v odvětví rybolovu a akvakultury" (Úř. věst. C 19, 20.1.2001, s. 7).

[2] Podle čl. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1) (dále jen "procesní nařízení"), se protiprávní podporou rozumí nová podpora, která je poskytnuta v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.

[6] Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malých a středních podniků (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).

[7] Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20).

[8] Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3 a Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 126).

[11] Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36) a návrh nařízení Komise (ES) č. …/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj.

[12] Ve smyslu pokynů Společenství pro záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 218).

[13] Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malých a středních podniků (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).

[14] Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22.

[15] Tento popis by měl odrážet způsob, kterým chtějí úřady zajistit soulad s bodem 4.6 pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9), ve znění pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2), a následných změn pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 258, 9.9.2000, s. 5).

[16] Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20).

[17] Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20.

[18] Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti, Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3 a Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s.126.

[19] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[20] Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9), ve znění pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 28, 9.10.1999, s. 2), a následných změn pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 258, 9.9.2000, s. 5).

[21] Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malých a středních podniků (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33), a nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3 a Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 126).

[22] Dopis Komise členským státům ze dne 8. března 2002 o vhodných opatřeních v souladu s čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES podle víceodvětvového rámce SG(2002) D/228828 a dopis Komise členským státům ze dne 8. března 2002 o vhodných opatřeních v souladu s čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES, pokud jde o Kodex podpory pro průmysl syntetických vláken a rámec Společenství pro státní podporu průmyslu motorových vozidel SG(2002) D/228829.

[23] Ve smyslu bodu 4.1 pokynů k vnitrostátní regionální podpoře (Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9), "cílem regionální podpory je zajistit buď produktivní investici (počáteční investici), nebo vytvoření pracovních míst, která souvisejí s investicí. Proto tato metoda nedává přednost ani kapitálovému faktoru, ani pracovnímu faktoru."

[24] Výše úvěru jako procentní podíl nebo podíl způsobilé investice.

[25] Náhradní investice spadá do kategorie podpory na provoz, a je tedy vyjmuta z počáteční investice.

[26] Podle definice v pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích, Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.

[27] V odvětví dopravy nemohou být výdaje na nákup dopravního zařízení zařazeny do jednotného souboru výdajových položek. Takové výdaje nejsou způsobilé k podpoře na počáteční investici.

[28] Z tohoto popisu by mělo vyplývat, jak úřady zamýšlejí zajistit soulad s body 4.4 a 4.5 pokynů k regionální podpoře, Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.

[29] Z tohoto popisu by mělo vyplývat, jak úřady zamýšlejí zajistit soulad s bodem 4.6 pokynů k vnitrostátní regionální podpoře, Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.

[30] Počet pracovních míst odpovídá počtu ročních pracovních jednotek za rok (RPJ), tj. počtu osob zaměstnaných na plný úvazek v jednom roce, práce na zkrácený pracovní úvazek a sezónní práce jsou zlomky RPJ.

[31] Z popisu by mělo vyplývat, jak úřady zamýšlejí zajistit, aby se podpora týkala pouze dalších nákladů způsobených přepravou zboží uvnitř vnitrostátních hranic, aby se počítala na základě nejúspornější formy přepravy a nejkratší vzdálenosti mezi místem výroby či zpracování a obchodními odbytišti a aby nemohla být poskytnuta na přepravu produktů podniků nemajících alternativu umístění.

[32] Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 24 ve spojení s Úř. věst. C 28, 1.2.2000, s. 7.

[33] Maximální míra podpor 40 % (50 % ve znevýhodněných oblastech).

[34] Viz poznámka pod čarou 13.

[35] S výjimkou železničního vozového parku ve smyslu čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).

[36] Ve smyslu přílohy B sdělení Komise: "Víceodvětvový rámec regionální podpory pro velké investiční projekty" (Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).

[37] Ve smyslu přílohy D sdělení Komise: "Víceodvětvový rámec regionální podpory pro velké investiční projekty" (Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).

[38] Podle tohoto ustanovení "Členské státy musí oznámit každý případ regionální investiční podpory, pokud je zamýšlená podpora vyšší než maximální povolená podpora, kterou lze pro investici získat, podle stupnice a pravidel stanovených v bodě 21" (Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).

[39] U podpory poskytnuté mimo povolené režimy musí členský stát poskytnout podrobné informace o o výhodách, které tyto podpory přinesou podporovaným oblastem.

[40] Sdělení Komise: Víceodvětvový rámec regionální podpory pro velké investiční projekty (Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8).

[41] Rámec Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5) a následné změny (Úř. věst. C 48, 13.2.1998, s. 2) a sdělení Komise o prodloužení rámce (Úř. věst. C 111, 8.5.2002, s. 3).

[42] Nařízení č. 70/2001 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).

[43] Viz odstavec 5.8 rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

[44] Dohoda o zemědělství uzavřená na konci uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 31).

[45] Rámec Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5) a následné změny (Úř. věst. C 48, 13.2.1998, s. 2) a sdělení Komise o prodloužení rámce (Úř. věst. C 111, 8.5.2002, s. 3).

[46] Nařízení (ES) č. 70/2001 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20).

[47] Viz odstavec 5.8 rámce Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

[48] Dohoda o zemědělství uzavřená na konci uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 31).

[49] Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2).

[50] Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zveřejněná Statistickým úřadem Evropských společenství.

[51] Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2).

[52] Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2).

[53] Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zveřejněná Statistickým úřadem Evropských společenství.

[54] Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999), s. 2. Vezměte na vědomí, že v případě podpory na restrukturalizaci podniků v odvětví letectví (část III.13.a) a v odvětví zemědělství (část III.12.p) se použije zvláštní tiskopis.

[55] Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl (Úř. věst. C 43, 16.2.2002, s. 6).

[56] Pokyny Společenství pro státní podporu na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3).

[57] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 3).

[58] Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Úř. věst. L 10, 13.10.2001, s. 33).

[59] Sdělení Komise o státní podpoře a rizikovém kapitálu (Úř. věst. C 235, 21.8.2001, s. 3).

[60] Údaje o podpoře de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30, která se poskytuje týmž podnikům, se nemusí poskytovat.

[61] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s.17).

[62] Nově zavedené minimální normy jsou normy, které byly pro hospodářské subjekty povinně zavedeny nejdéle dva roky před skutečnou realizací investice v případě právních předpisů Společenství či vnitrostátních, které nestanovují přechodné období, nebo normy, které se stanou závaznými po skutečné realizaci investice na základě přechodných období, která jsou stanovena v právních předpisech, které takové normy zavádějí.

[63] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s.17).

[64] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[65] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[66] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[67] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[68] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[69] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[70] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[71] Jinými slovy, zemědělci s výjimkou zpracovatelských a marketingových zařízení.

[72] Odkaz na plodiny neznamená, že jsou z podpory vyloučena hospodářská zvířata. Zásady stanovené v bodě 11.3 pokynů se obdobně použijí na podporu, jejímž účelem je náhrada ztrát na hospodářských zvířatech z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

[73] Hrubá produkce v běžném roce se vypočítá pomocí průměrné hrubé produkce ve třech předcházejících letech, s výjimkou let, kdy bylo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek zaplaceno odškodnění. Mohou však být přijaty i jiné metody výpočtu běžné produkce (včetně regionálních referenčních hodnot), pokud jsou reprezentativní a neopírají se o abnormálně vysoké údaje o produkci.

[74] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[75] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[76] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[77] Pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství (Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 17).

[78] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

[79] Popis by měl odrážet, jak úřady zamýšlí zajistit, aby byla podpora poskytována pouze v souvislosti s dodatečnými náklady na přepravu zboží uvnitř vnitrostátních hranic, aby se vypočítávala na základě nejúspornější formy přepravy a nejkratší vzdálenosti mezi místem výroby či zpracování a obchodními odbytišti a aby nemohla být poskytnuta na dopravu nebo převoz produktů podniků nemajících alternativu umístění.

[80] Úř. věst. C 44, 16.2.1996, s. 2.

[81] Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s.17.

[82] Úř. věst. C 19, 20.1.2001, s.7.

[83] Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.

[84] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

[85] Úř. věst. C 19, 20.1.2001, s. 7.

[86] Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10.

[87] Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zveřejněná Statistickým úřadem Evropských společenství.

[88] Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích (Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2).

[89] Pokyny Společenství o použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES a článku 61 Smlouvy o EHP na státní podpory v leteckém odvětví (Úř. věst. C 350, 10.12.1994, s. 5).

[90] Pokyny Společenství pro státní podporu pro námořní dopravu (Úř. věst. C 205, 5.7.1997, s. 5).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ PRO ZJEDNODUŠENÉ OZNAMOVÁNÍ

Tento formulář se může použít pro zjednodušené oznamování podle čl. 4 odst. 2 nařízení Komise č.(…), kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 [1].

1. Dříve schválený režim podpor [2]

1.1 Číslo podpory přidělené Komisí:

1.2 Název:

1.3 Den schválení (s odkazem na dopis Komise SG(..)D/…):

1.4 Zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie:

1.5 Hlavní cíl (upřesněte jeden):

1.6 Právní základ:

1.7 Celkový rozpočet:

1.8 Trvání:

2. Nástroj, který musí být oznámen

□ nový rozpočet (upřesněte celkový i roční rozpočet v příslušné národní měně):

□ nové trvání (upřesněte den, od kterého může být podpora poskytnuta, a den, do kterého může být podpora poskytnuta):

□ zpřísnění kritérií (uveďte, zda se změna týká snížení míry podpory nebo způsobilých výdajů a uveďte podrobnosti):

Přiložte kopii (nebo webový odkaz) příslušných výpisů z konečného znění právního základu.

[1] Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).

[2] Jestliže byl režim podpor oznámen Komisi vícekrát než jednou, poskytněte podrobnosti o posledním úplném oznámení, které Komise schválila.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III A

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O STÁVAJÍCÍCH STÁTNÍCH PODPORÁCH

(Tento formulář platí pro všechna odvětví kromě zemědělství)

S cílem zjednodušit, zmodernizovat a zlepšit celkový systém podávání zpráv o státních podporách se stávající standardní postup podávání zpráv nahrazuje roční aktualizací. K 1. březnu každého roku zasílá Komise členským státům předformátovanou tabulku, která obsahuje podrobné informace o všech stávajících režimech podpor a jednotlivých podporách. Členský stát vrátí Komisi tabulku v elektronické formě do 30. června dotyčného roku. Tak bude moci Komise zveřejnit údaje o státní podpoře v roce t za vykazované období t-1 [1].

Hlavní část informací v předformátované tabulce vyplňuje Komise předem na základě údajů, které byly poskytnuty v době schválení podpory. Členské státy musí podrobné údaje o každém režimu nebo každé jednotlivé podpoře zkontrolovat a případně upravit a doplnit roční výdaje za poslední rok (t-1). Kromě toho uvedou členské státy, které režimy skončily nebo v rámci kterých byly zastaveny všechny platby a zda je či není režim spolufinancován z fondů Společenství.

Informace, jako je cíl podpory, odvětví, do kterého je podpora směřována atd., odkazují na dobu, kdy byla podpora schválena, a nikoli na konečné příjemce podpory. Například hlavní cíl režimu, který byl v době, kdy byla podpora schválena, vyhrazen pouze malým a středním podnikům, je podpora malých a středních podniků. Avšak jiný režim, v němž jsou nakonec všechny podpory poskytovány malým a středním podnikům, se nepovažuje za takový režim, pokud v době, kdy byla podpora schválena, byl režim otevřený všem podnikům.

Tabulka obsahuje následující parametry. Parametry 1–3 a 6–12 vyplní předem Komise a členské státy je zkontrolují. Parametry 4, 5 a 13 vyplní členské státy.

1. Název podpory

2. Číslo podpory

3. Čísla všech předcházejících podpor (úplný seznam) (např. po obnově režimu)

4. Den skončení platnosti

Členské státy uvádějí ty režimy, které skončily nebo v jejichž rámci byly zastaveny platby.

5. Spolufinancování

Ačkoli je financování Společenstvím jako takové vyloučeno, zahrnuje celková státní podpora schválená každým členským státem opatření podpory, která jsou spolufinancována z prostředků Společenství. Aby mohlo být rozpoznáno, které režimy jsou spolufinancovány, a aby mohl být proveden odhad, jak velkou část taková podpora představuje v poměru k celkové státní podpoře, musí členské státy uvést, zda je či není režim spolufinancován, a pokud je, pak i procentní podíl takového spolufinancování. Pokud to není možné, poskytne se odhad celkové výše podpor, které jsou spolufinancovány.

6. Odvětví

Odvětvová klasifikace se z velké části opírá o NACE [2] (třímístná úroveň).

7. Hlavní cíl

8. Sekundární cíl

Sekundární cíl je cíl, pro který byla podpora (nebo její určitá část) vedle hlavního cíle výhradně určena v době, kdy byla podpora schválena. Například režim, jehož hlavním cílem je výzkum a vývoj, může mít za sekundární cíl malé a střední podniky, jestliže je podpora určena výhradně pro malé a střední podniky. Jiný režim, jehož hlavním cílem jsou malé a střední podniky, může mít za sekundární cíl vzdělávání a zaměstnanost, pokud v době, kdy byla podpora schválena, byla vyhrazena pro x % vzdělávání a y % zaměstnanosti.

9. Region(y)

Podpora může být v době schválení určena i výhradně pro konkrétní region či skupinu regionů. Případně by se měly rozlišovat regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. c). Jestliže je podpora vyhrazena pro jeden konkrétní region, musí tento region odpovídat úrovni NUTS [3] II.

10. Kategorie nástroje(ů) podpory

Rozlišujeme šest kategorií nástrojů (grant, snížení daně / osvobození od daně, kapitálová účast, zvýhodněná půjčka, odložení daně, záruka).

11. Popis nástroje podpory v národním jazyce

12. Druh podpory

Rozlišujeme tři druhy podpor: režim, jednotlivé použití režimu, jednotlivá podpora poskytnutá mimo režim (ad hoc podpora).

13. Výdaje

Zpravidla musí částky odpovídat skutečným výdajům (nebo skutečnému ušlému zisku v případě daňových výdajů). Pokud nejsou platby k dispozici, uvádějí se výše zapsané do programů nebo rozpočtové prostředky a jsou jako takové označeny. Pro každý nástroj podpory prováděný v rámci režimu podpor nebo každou jednotlivou podporu (např. grant, zvýhodněná půjčka atd.) se poskytují samostatné částky. Částky se uvádějí v národní měně platné v době vykazovaného období. Výdaje se poskytují pro roky t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

[1] t je rok, v němž jsou údaje požadovány.

[2] NACE Rev. 1.1 je Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství.

[3] NUTS je klasifikace územních statistických jednotek ve Společenství.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III B

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O STÁVAJÍCÍCH STÁTNÍCH PODPORÁCH

(Tento formulář se vztahuje na odvětví zemědělství)

S cílem zjednodušit, zmodernizovat a zlepšit celkový systém podávání zpráv o státních podporách se stávající standardní postup podávání zpráv nahrazuje roční aktualizací. K 1. březnu každého roku zasílá Komise členským státům předformátovanou tabulku, která obsahuje podrobné informace o všech stávajících režimech podpor a jednotlivých podporách. Členský stát vrátí Komisi tabulku v elektronické formě do 30. června dotyčného roku. Tak bude moci Komise zveřejnit údaje o státní podpoře v roce t za vykazované období t-1 [1].

Hlavní část informací v předformátované tabulce vyplňuje Komise předem na základě údajů, které byly poskytnuty v době schválení podpory. Členské státy musí podrobné údaje o každém režimu nebo každé jednotlivé podpoře zkontrolovat a případně upravit a doplnit roční výdaje za poslední rok (t-1). Kromě toho uvedou členské státy, které režimy skončily nebo v rámci kterých byly zastaveny všechny platby a zda je či není režim spolufinancován z fondů Společenství.

Informace, jako je cíl podpory, odvětví, do kterého je podpora směřována atd., odkazují na dobu, kdy byla podpora schválena, a nikoli na konečné příjemce podpory. Například hlavní cíl režimu, který byl v době, kdy byla podpora schválena, vyhrazen pouze malým a středním podnikům, je podpora malých a středních podniků. Avšak jiný režim, v němž jsou nakonec všechny podpory poskytovány malým a středním podnikům, se nepovažuje za takový režim, pokud v době, kdy byla podpora schválena, byl režim otevřený všem podnikům.

Tabulka obsahuje následující parametry. Parametry 1–3 a 6–12 vyplní předem Komise a členské státy je zkontrolují. Parametry 4, 5, 13 a 14 vyplní členské státy.

1. Název podpory

2. Číslo podpory

3. Čísla všech předcházejících podpor (úplný seznam) (např. po obnově režimu)

4. Den skončení platnosti

Členské státy uvádějí ty režimy, které skončily nebo v jejichž rámci byly zastaveny platby.

5. Spolufinancování

Ačkoli je financování Společenstvím jako takové vyloučeno, zahrnuje celková státní podpora schválená každým členským státem opatření podpory, která jsou spolufinancována z prostředků Společenství. Aby mohlo být rozpoznáno, které režimy jsou spolufinancovány, a aby mohl být proveden odhad, jak velkou část taková podpora představuje v poměru k celkové státní podpoře, musí členské státy uvést, zda je či není režim spolufinancován, a pokud je, pak i procentní podíl takového spolufinancování. Pokud to není možné, poskytne se odhad celkové výše podpor, které jsou spolufinancovány.

6. Odvětví

Odvětvová klasifikace se z velké části opírá o NACE [2] (třímístná úroveň).

7. Hlavní cíl

8. Sekundární cíl

Sekundární cíl je cíl, pro který byla podpora (nebo její určitá část) vedle hlavního cíle výhradně určena v době, kdy byla podpora schválena. Například režim, jehož hlavním cílem je výzkum a vývoj, může mít za sekundární cíl malé a střední podniky, jestliže je podpora určena výhradně pro malé a střední podniky. Jiný režim, jehož hlavním cílem jsou malé a střední podniky, může mít za sekundární cíl vzdělávání a zaměstnanost, pokud v době, kdy byla podpora schválena, byla vyhrazena pro x % vzdělávání a y % zaměstnanosti.

9. Region(y)

Podpora může být v době schválení určena i výhradně pro konkrétní region či skupinu regionů. Případně by se měly rozlišovat regiony spadající pod cíl 1 a znevýhodněné oblasti.

10. Kategorie nástroje(ů) podpory

Rozlišujeme šest kategorií nástrojů (grant, snížení daně / osvobození od daně, kapitálová účast, zvýhodněná půjčka, odložení daně, záruka).

11. Popis nástroje podpory v národním jazyce

12. Druh podpory

Rozlišujeme tři druhy podpory: režim, jednotlivé použití režimu, jednotlivá podpora poskytnutá mimo režim (ad hoc podpora).

13. Výdaje

Zpravidla musí částky odpovídat skutečným výdajům (nebo skutečnému ušlému zisku v případě daňových výdajů). Pokud nejsou platby k dispozici, uvádějí se výše zapsané do programů nebo rozpočtové prostředky a jsou jako takové označeny. Pro každý nástroj podpory prováděný v rámci režimu podpor nebo každou jednotlivou podporu (např. grant, zvýhodněná půjčka atd.) se poskytují samostatné částky. Částky se uvádějí v národní měně platné v době vykazovaného období. Výdaje se poskytují pro roky t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14. Míra podpory a příjemci

Členské státy by měly uvést:

- účinnou míru podpory skutečné poskytnuté podpory podle druhu podpory a regionu,

- počet příjemců,

- průměrnou výši podpory na každého příjemce.

[1] t je rok, v němž jsou údaje požadovány.

[2] NACE Rev. 1.1 je Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III C

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ PŘEDKLÁDANÉ KOMISI

Zprávy se předávají v elektronické podobě. Obsahují následující informace:

1. Název režimu podpor, číslo podpory přidělené Komisí a odkaz na rozhodnutí Komise

2. Výdaje. Částky musí být vyjádřeny v eurech nebo případně v národní měně. V případě daňových výdajů se musí uvést roční daňové ztráty. Jestliže nejsou k dispozici přesné částky, lze poskytnout odhady těchto ztrát. Pro přezkoumávaný rok uveďte samostatně pro každý nástroj podpory v rámci režimu (např. grant, zvýhodněná půjčka, záruka atd.):

2.1 výši závazků, (odhadované) daňové ztráty nebo jiný ušlý zisk, údaje o zárukách atd. pro nové podporované projekty. V případě systémů záruk by měla být uvedena celková výše nových poskytnutých záruk;

2.2 skutečné platby, (odhadované) daňové ztráty nebo jiný ušlý zisk, údaje o zárukách apod. pro nové a probíhající projekty. V případě systémů záruk by měly být poskytnuty následující informace: celková částka nesplacených záruk, příjmy z příspěvků, náhrady, vyplacené záruky, provozní výsledek systému ve zkoumaném roce;

2.3 počet podporovaných projektů nebo podniků;

2.4 odhad celkové výše:

- podpory poskytnuté na trvalé stažení rybářských plavidel převodem do třetích zemí,

- podpory poskytnuté na přechodné ukončení rybářských činností,

- podpory poskytnuté na obnovu rybářských plavidel,

- podpory poskytnuté na modernizaci rybářských plavidel,

- podpory poskytnuté na koupi použitých plavidel,

- podpory poskytnuté na socioekonomická opatření,

- podpory poskytnuté na nápravu škod způsobených přírodními katastrofami nebo výjimečnými událostmi,

- podpory poskytnuté nejvzdálenějším regionům,

- podpory poskytnuté prostřednictvím parafiskálních poplatků;

2.5 regionální rozložení částek podle bodu 2.1 podle regionů vymezených jako regiony spadající pod cíl 1 a jiných oblastí;

3. další informace a poznámky.

--------------------------------------------------