32004R0709Úřední věstník L 111 , 17/04/2004 S. 0021 - 0022


Nařízení Komise (ES) č. 709/2004

ze dne 16. dubna 2004,

kterým se v důsledku přistoupení Malty k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 uvedené smlouvy

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle přílohy VII části B bodu 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1] může být etiketa produktů vyrobených ve Společenství doplněna za podmínek, jež budou stanoveny, údaji, kterými mimo jiné jsou pro stolní vína se zeměpisným označením a jakostní vína s. o. ročník sklizně a název odrůdy nebo odrůd révy. Podle uvedených ustanovení smějí být tyto nepovinné údaje uvedeny pouze na etiketě jakostního vína s. o. nebo stolního vína se zeměpisným označením.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů [2] obsahuje ustanovení o etiketách s nepovinnými údaji, jako jsou ročník sklizně a odrůda nebo odrůdy révy použité k výrobě vína. Podle uvedených ustanovení smějí být tyto nepovinné údaje uvedeny pouze na etiketě jakostního vína s. o. nebo stolního vína se zeměpisným označením.

(3) Malta vyrábí nebo získává pouze stolní víno z hroznového moštu nebo hroznů pocházejících převážně z Itálie, na jehož etiketách se v současné době uvádějí ročník sklizně a použitá odrůda nebo odrůdy révy. V souladu s nařízením (ES) č. 1493/1999 a nařízením (ES) č. 753/2002 nesmí Malta ode dne svého přistoupení Malty ke Společenství již tyto dva údaje uvádět.

(4) Tato změna na etiketách vína, které pochází z Malty nebo tam bylo vyrobeno, může pro maltské producenty znamenat značnou nevýhodu, protože spotřebitelé jsou zvyklí na současné etikety, které obsahují určité údaje. Aby bylo zabráněno narušení maltského trhu a zajištěn hladký přechod od současného stavu na Maltě k předpisům Společenství týkajícím se etiket, může být stanovena dočasná odchylka od nařízení (ES) č. 1493/1999 a nařízení (ES) č. 753/2002, která umožní na etiketách maltských vín údaj o ročníku sklizně a použité odrůdě nebo odrůdách révy nadále uvádět.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy VII části A bodu 1 písm. b) první a druhé odrážky nařízení (ES) č. 1493/1999 smějí být až do 30. dubna 2006 uváděny na etiketách vína, které bylo vyrobeno na Maltě nebo z Malty pochází, údaje o ročníku sklizně a název odrůdy nebo odrůd použitých k výrobě vína.

Článek 2

Odchylně od článku 18 a čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 753/2002 smějí být až do 30. dubna 2006 uváděny na etiketách vína, které bylo vyrobeno na Maltě nebo z Malty pochází, údaje o ročníku sklizně a název odrůdy nebo odrůd použitých k výrobě vína.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a okamžikem tohoto přistoupení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2004.

Za Komisi

FRANZ Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

[2] Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 316/2004 (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 16).

--------------------------------------------------